:

Hur bokföra nedskrivning av fordran?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra nedskrivning av fordran?
 2. Är nedskrivning avdragsgill?
 3. Hur bokför man en fordran?
 4. Hur bokför man återföring av nedskrivning?
 5. Är nedskrivning en kostnad?
 6. Hur bokförs nedskrivning av värdepapper?
 7. Hur påverkar nedskrivningar resultatet?
 8. Hur bokför man en nedskrivning?
 9. Är en fordran en tillgång?
 10. Hur fungerar nedskrivning?
 11. Är en nedskrivning en kostnad?
 12. Kan man ärva en fordran?
 13. Hur skriver man en bevakning av fordran?
 14. Kan man överlåta en fordran?
 15. Hur upphör en fordran?

Hur bokföra nedskrivning av fordran?

I samband med konkurs kan det hända att konkursförvaltaren helt eller delvis skriver av en konkursgäldenärs fordran på företagsledaren eller någon annan anställd, på grund av att de inte kan betala. Frågan om detta medför några beskattningskonsekvenser för den anställde har varit föremål för Högsta förvaltningsdomstolens bedömning. En huvuddelägare har inte ansetts skattskyldig för en på honom avskriven del av fordran. Beslutet om avskrivning hade fattats av konkursförvaltaren på grund av huvuddelägarens bristande betalningsförmåga (RÅ 1979 1:96).

En anställd har inte beskattats när bolagets lånefordran på den anställde hade tagits upp som värdelös i bolagets konkursbouppteckning, på grund av att låntagarens inte kunde betala (RÅ 1987 not. 176).

Är nedskrivning avdragsgill?

Det förekommer relativt ofta att uppgiftsskyldiga underlåter att återföra nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar m.m. till beskattning under skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen. Eftersom nedskrivningarna i regel uppgår till betydande belopp blir följden, om det i det enskilda fallet har lämnats en oriktig uppgift, att skattetilläggen kan bli oskäligt höga om de tas ut med fullt belopp.

För att dessa fel i största möjliga mån ska handläggas på ett enhetligt sätt med beaktande av befrielsereglerna bör som huvudregel gälla att halv befrielse ska medges om den oriktiga uppgiften beror på ett enstaka misstag samtidigt som skattetillägget är så högt att det inte kan anses stå i rimlig proportion till underlåtenheten att återföra nedskrivningen till beskattning. Befrielse bör medges om skattetillägget i det enskilda fallet överstiger fem miljoner kronor på sådant sätt att den del av skattetillägget som överstiger 5 milj. kr sätts ned till hälften.

Det som ovan sägs utgår ifrån det framräknade skattetilläggets storlek och gäller därmed oavsett att beräkningsbestämmelserna för skattetillägg innebär att ett underskottsskattetillägg blir högre än ett överskottsskattetillägg.

Hur bokför man en fordran?

Enligt Förordning om hantering av statliga fordringar kan en myndighet besluta att indrivning ska avbrytas om indrivningsåtgärderna framstår som utsiktslösa (t .x. vid konkurs) eller om de inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna. Indrivningsåtgärder ska vidtas i den omfattning som är motiverat med hänsyn till fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmåga och omständigheter i övrigt. Framstår det som omöjligt eller olämpligt att driva in fordran kan den skrivas av, dvs. kostnadsföras. Fordran kostnadsförs efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Underlaget ska undertecknas av prefekt/administrativ chef och innehålla tydlig förklaring till avskrivningen.

Beloppet bokförs som konstaterad kundförlust genom att kreditera den tidigare uppbokningen på 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451 (Konstaterad kundförlust, tjänster). Samtidigt återförs den tidigare bokningen på konto 1519 (Värdereglering kundfordringar) mot konto 5442 (Befarade kundförluster, varor) eller konto 5452 (Befarade kundförluster, tjänster). Eventuell moms bokas på konto 2572 (Utgående moms) i debet. Om moms vänds tillbaka på en konstaterad kundförlust, meddelas ekonomiavdelningen, så att momsen kan stämmas av på ett korrekt sätt!

Nedan ett exempel på bokföring av en konstaterad kundförlust där den ursprungliga kundfordran var 100 (varav moms 20). Förutsättningen är att man bokat enligt vad som ovan beskrivits.

Hur bokför man återföring av nedskrivning?

Det förekommer relativt ofta att uppgiftsskyldiga underlåter att återföra nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar m.m. till beskattning under skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen. Eftersom nedskrivningarna i regel uppgår till betydande belopp blir följden, om det i det enskilda fallet har lämnats en oriktig uppgift, att skattetilläggen kan bli oskäligt höga om de tas ut med fullt belopp.

För att dessa fel i största möjliga mån ska handläggas på ett enhetligt sätt med beaktande av befrielsereglerna bör som huvudregel gälla att halv befrielse ska medges om den oriktiga uppgiften beror på ett enstaka misstag samtidigt som skattetillägget är så högt att det inte kan anses stå i rimlig proportion till underlåtenheten att återföra nedskrivningen till beskattning. Befrielse bör medges om skattetillägget i det enskilda fallet överstiger fem miljoner kronor på sådant sätt att den del av skattetillägget som överstiger 5 milj. kr sätts ned till hälften.

Det som ovan sägs utgår ifrån det framräknade skattetilläggets storlek och gäller därmed oavsett att beräkningsbestämmelserna för skattetillägg innebär att ett underskottsskattetillägg blir högre än ett överskottsskattetillägg.

Är nedskrivning en kostnad?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

Hur bokförs nedskrivning av värdepapper?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

Hur påverkar nedskrivningar resultatet?

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att innehas eller brukas stadigvarande (det vill säga i mer än ett år) i en verksamhet. Anläggningstillgångar delas in i immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan dessa olika typer av anläggningstillgångar behandlas inte i detta blogginlägg.

Om en tillgång har tappat i värde kan en nedskrivning behöva göras. Nedskrivningen innebär att det bokförda värdet på en tillgång minskas ned till ett belopp som motsvarar tillgångens faktiska värde.

Hur bokför man en nedskrivning?

Hej,

Först måste man bestämma vad som är avsikten med innehavet. Är det en finansiell anläggningstillgång tex. aktier i dotterbolag eller om det ska anses vara en omsättningstillgång. Värderingsreglerna är lite olika beroende på vad det ska klassas som.

Är en fordran en tillgång?

Gränsdragningen mellan delägarrätt och fordringsrätt beskrivs på sidan Vad beskattas som delägarrätter?. De grundläggande bestämmelserna om beskattning av svenska fordringsrätter gäller även i inkomstslaget näringsverksamhet.

En fordran i svenska kronor är en svensk fordringsrätt. Bland fordringar i svenska kronor ingår t.ex. obligationer, förlagsbevis och premieobligationer.

Bestämmelserna om svenska fordringsrätter ska också tillämpas på derivat där den underliggande tillgången är en fordran i svenska kronor (48 kap. 3 § IL).

Med lånefordran menar man i allmänhet en fordran som uppkommit i utbyte mot kontanter, till skillnad från en kundfordran som uppkommit i samband med försäljning av varor och tjänster i den ordinarie verksamheten. Lånefordringar, och andra fordringar som inte är kundfordringar, ska behandlas som kapitaltillgångar (25 kap. 3 § IL). En fordran som uppkommer i samband med försäljning av inventarier är en kapitaltillgång (prop. 1999/2000:2, del 2, sid. 326). Skatteverket anser att ett aktiebolags fordran på köpeskilling vid en inkråmsöverlåtelse alltid är en kapitaltillgång.

Om ett företag lämnar en avsevärt längre kredittid än normalt till ett dotterbolag, på grund av intressegemenskapen, och fordran därigenom indirekt finansierar dotterbolagets verksamhet, bör fordran betraktas som en lånefordran, även om den uppkommit i samband med försäljning av varor och tjänster (RÅ 1990 not. 193, mål nr 849-1989).

I ett fall där ett bolag hade lämnat ett förskott till ett företag i intressegemenskap erhöll bolaget enligt avtalet rätt till rabatt vid framtida varuleveranser. Avtalet gav inte en faktisk rätt till varuleveranser. Förskotten bedömdes inte ha karaktären av varufordringar utan istället fordringar som var kapitaltillgångar (KRNS 2018-11-07, mål nr 3477-17).

Hur fungerar nedskrivning?

Inom redovisning innebär en nedskrivning att man minskar en anläggningstillgångs bokförda värde ned till ett belopp som motsvarar tillgångens värde.

En nedskrivning får endast göras om värdeminskningen kan antas vara bestående. Om tillgångens värde har gått ned och det inte finns några tecken på att värdet inom en snar framtid kommer att stiga igen, måste man göra en nedskrivning. Kravet är hela tiden att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Nedskrivningsreglerna får alltså inte användas för att reglera resultatet.

Är en nedskrivning en kostnad?

Upphandlingsmyndigheten anser att osäkerheten kring värderingen av en fastighet på en svag bostadsmarknad och redovisningsreglernas utgångspunkt i att värdera fastighetstillgångarna enligt det pris som tillgången skulle kunna säljas för innebär att det inte är möjligt att sätta ett likhetstecken mellan marknadsvärde i statsstödsrättslig bemärkelse och värdet som ska redovisas i årsredovisningen. Vad som är ett statsstöd är ytterst en bevisfråga som bygger på vad ett privat företag i motsvarande faktiska och rättsliga situation hade gjort för bedömning. Uppgifterna i företagets redovisning kan dock ha stor betydelse för statsstödsbedömningen.

Kan man ärva en fordran?

Trygga min framtid

Min mamma dog september 2019. Ett skuldebrev finns upprättat mellan mamma och pappa (de var skilda). Vi har inte gjort något arvsskifte än. Ärver vi detta skuldebrev? Behöver vi skriva om det så att det står på oss syskon istället? Räknas "skulden" som förmögenhet? Då ett av oss syskon pga bidrag inte får ha någon förmögenhet. Vi önskar inte att driva in skulden från våran pappa i nuläget. Våran tanke är att det löser sig när han går bort. Vi vill bara ha det kvar, så pappas andra barn inte får del av "mammas del i huset" (som skuldebrevet avser). Beloppet som står på skuldebrevet är 150 000.

Hur skriver man en bevakning av fordran?

Det är tingsrätten som beslutar om konkurs. Samtidigt förordnas en konkursförvaltare som är en jurist eller advokat med inriktning på insolvensrätt. Med konkursen uppstår en ny juridisk person, konkursboet, som omhändertar gäldenärens tillgångar. Konkursboet företräds av konkursförvaltaren som har till uppgift att omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar. Konkursförvaltaren handlar således i borgenärskollektivets intresse.

Så fort man får vetskap om gäldenärens konkurs ska man anmäla sin fordran till konkursförvaltningen. Detta kan ske genom att man skickar de förfallna obetalda fakturorna eller en uppgift om vad man har betalat i förskott i ett e-postmeddelande eller per post. Man ska vara noggrann med att uppge fordrans belopp, sitt namn, adress och e-postadress. Har man förmånsrätt ska man ange det, vet man inte om ens fordran är förmånsberättigad kan man ta hjälp av en jurist för att ta reda på detta. Konkursförvaltaren kommer att ta upp de anmälda fordringarna i borgenärsförteckningen samt efter kort tid lämna in en konkursbouppteckning. Man kan begära att konkursförvaltningen översänder en kopia av bouppteckningen och förvaltarberättelsen i samband med att fordringsanmälan görs. Ett råd är att gå igenom konkursbouppteckningen och kontrollera om den fordran man har anmält finns med. Konkursbouppteckningen innehåller annan nyttig information, till exempel om borgenärerna kan räkna med utdelning.

Kan man överlåta en fordran?

Vad är en borgenär/gäldenär/borgensman?

En borgenär är den som har en fordran gentemot borgenären. Det kan både vara en privatperson eller ett företag. En fordran kan uppstå vid de fall man till exempel lånar ut pengar till en privatperson eller ett företag, inte får betalt för ett utfört arbete eller säljer en vara på kredit. Fordringen som gäldenären har är en tillgång.

Hur upphör en fordran?

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning. Ett kvittningsbeslut innebär därmed en möjlighet för Skatteverket att få betalning i olika situationer.