:

Vad är en heltäckande sjukförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en heltäckande sjukförsäkring?
 2. Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?
 3. Vad gäller för EU-medborgare?
 4. Måste man ha europeiskt sjukförsäkringskort?
 5. Är det värt med sjukförsäkring?
 6. Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?
 7. Hur länge får en EU medborgare stanna i Sverige?
 8. Kan EU medborgare bli svensk medborgare?
 9. Vilka fördelar har medborgare i EU?
 10. Hur länge får en EU-medborgare stanna i Sverige?
 11. Hur får man EU sjukförsäkringskort?
 12. Har EU medborgare rätt till sjukvård i Sverige?
 13. Hur mycket kan man få i sjukförsäkring?
 14. Vem har rätt till sjukförsäkring?
 15. Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

Vad är en heltäckande sjukförsäkring?

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att Migrationsöverdomstolen med ändring av migrationsdomstolens dom skulle fastställa verkets beslut att avslå SI:s ansökan om uppehållskort. Som grund för yrkandet anförde verket bl.a. följande.

SI:s sambo studerar i Sverige och har uppehållsrätt. SI, som inte själv är EES-medborgare, har därmed att styrka att han har rätt till uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare som bedriver studier i Sverige. För familjemedlemmar till en studerande tillkommer krav på heltäckande och i Sverige giltig sjukförsäkring. Såväl EES-medborgare som familjemedlemmar som inte är EES-medborgare bör i första hand visa upp ett intyg om att han eller hon omfattas av socialförsäkringssystemet i förra hemlandet. Detta ska vara styrkt genom någon av blanketterna S1, S2, S3 eller DA1 eller kopia på europeiskt sjukförsäkringskort. Om man inte kan visa upp ett intyg om att man själv eller ens familjemedlemmar omfattas av socialförsäkringssystemet i hemlandet, godtar Migrationsverket att man visar en privat heltäckande sjukförsäkring. Den bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård, sjukhusvistelse, medicinering, rehabilitering och eventuell hemtransport av medicinska skäl. Försäkringen ska vara giltig under hela vistelsetiden i Sverige.

Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?

Som EU-medborgare har du en rad rättigheter. Bland annat kan du resa, arbeta eller studera i alla länder inom EU. Det brukar kallas fri rörlighet för personer och är en av EU:s grundprinciper. Du kan också få hjälp av ett annat EU-lands ambassad om det inte finns någon svensk ambassad där du är.

Vad gäller för EU-medborgare?

Som EU-medborgare har du en rad rättigheter. Bland annat kan du resa, arbeta eller studera i alla länder inom EU. Det brukar kallas fri rörlighet för personer och är en av EU:s grundprinciper. Du kan också få hjälp av ett annat EU-lands ambassad om det inte finns någon svensk ambassad där du är.

Måste man ha europeiskt sjukförsäkringskort?

Det europeiska sjukförsäkringskortet är ett EU-kort som du beställer av Försäkringskassan och som ger dig rätt till akutvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz till samma kostnad som de som bor i landet. Det betyder att du själv endast behöver betala patientavgiften. Även barn, oavsett ålder, ska ha ett eget sjukförsäkringskort.

EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg utan sådana kostnader ersätts från reseskyddet i hemförsäkringen.

Är det värt med sjukförsäkring?

I januari gav regeringen Vårdanalys uppdraget att utreda risken för att försäkringspatienter i vissa fall går före offentligt finansierade patienter i vården.  Socialminister Lena Hallengren (S) motiverade uppdraget med att hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska ges efter behov och på lika villkor – och att det finns signaler om att detta inte är fallet.

Nu är Vårdanalys klar med sin rapport. Slutsatsen är att personer med privat vårdförsäkring får vård snabbare än personer som får vård genom den offentligt finansierade vården. När det gäller planerad specialiserad vård fick i princip alla patienter med privat försäkring ett första besök inom 3–7 dagar och en behandling inom 21 dagar. Tittar man på den offentligfinansierade vården fick hälften av patienterna vänta över 30 dagar på ett första besök respektive åtgärd.

Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Hur länge får en EU medborgare stanna i Sverige?

Du som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök istället för visum.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök lämnas in på ambassaden men handläggs och beslutas av Migrationsverket.

Om det finns särskilda omständigheter kan det vara aktuellt att ansöka om ett D-visum. Sådana särskilda omständigheter kan exempelvis vara att du måste resa till Sverige ofta för affärsmöten och måste tillbringa mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod där. Ett annat exempel kan vara föräldrar som har barn i Sverige och som reser fram och tillbaka och tillbringar mer än 90 dagar under en 180-dagsperiod i Sverige. Observera att du måste visa varför du måste ha just ett D-visum och inte ett uppehållstillstånd för besök vilket är huvudregeln. Ett D-visum beslutas enligt nationell lag och beslut att avslå en ansökan om D-visum går inte att överklaga. Beslut fattas av ambassaden.

Kan EU medborgare bli svensk medborgare?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Vilka fördelar har medborgare i EU?

Den första friheten handlar om att medborgare och företag fritt ska kunna handla en vara, oavsett var den kommer ifrån. För att möjliggöra det har EU tagit bort tullar och andra gränshinder. För många varor har det också tagits fram gemensamma regler så att kraven är desamma i alla medlemsländer. Alla krav som en vara måste uppfylla är dock inte gemensamma inom EU.

Om ett EU-land skulle vilja stoppa en vara från ett annat EU-land krävs att grundläggande samhällsintressen behöver skyddas, exempelvis miljö, hälsa och säkerhet. Åtgärderna måste även vara absolut nödvändiga, proportionerliga och så lite handelshindrande som möjligt.

Precis som för varor är grundprincipen att tjänster ska få röra sig fritt inom EU. Ett medlemsland får därför normalt sett inte hindra ett företag från att sälja en tjänst om företaget har tillstånd att sälja tjänsten i hemlandet. Jämfört med vad som gäller för varuhandeln finns det få EU-gemensamma regler för enskilda tjänstesektorer.

Hur länge får en EU-medborgare stanna i Sverige?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Hur får man EU sjukförsäkringskort?

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ger dig rätt till medicinskt nödvändig, offentlig vård under en tillfällig vistelse i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien. Med kortet får du vård på samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som landets egna invånare. Det gäller även vård när du har en kronisk eller långvarig sjukdom eller om du är gravid och ska föda barn.

Du beställer kortet hos Försäkringskassan eller Folkpensionsanstalten (Finland).

Har EU medborgare rätt till sjukvård i Sverige?

Planerad vård är all vård som inte är nödvändig vård.

Patienter som inte är försäkrade i ett EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien kan få planerad vård, men får stå för sina vårdkostnader själva. Särskilda regler gäller för svenska medborgare som är bosatta utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien. Läs om dessa på SKR:s webbplats.

Hur mycket kan man få i sjukförsäkring?

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vem har rätt till sjukförsäkring?

Du kan – om du orkar och vill – arbeta, studera eller arbeta ideellt och fortfarande ha kvar rätten till sjukersättning. Det gäller dig som fick ett beslut om sjukersättning som inte är tidsbegränsat före den 1 juli 2008 och inte fått ett beslut om högre grad av sjukersättning sedan dess.

Om du tänker börja arbeta och får en inkomst, eller arbeta mer än du redan gör, måste du ansöka om att få arbeta med sjukersättning. Det kallas att arbeta med steglös avräkning.

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.