:

Hur skriver man datum på faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man datum på faktura?
 2. Hur långt tillbaka i tiden kan man fakturera?
 3. Vad händer om man betalar en faktura en dag försent?
 4. Får man ändra fakturadatum?
 5. Hur skriver man ut datum?
 6. Måste man betala en faktura på 10 dagar?
 7. Kan man fakturera retroaktivt?
 8. Hur lång tid har man på sig att fakturera mellan företag?
 9. Vad händer om man betalar dagen efter förfallodatum?
 10. Hur snabbt måste man betala en faktura?
 11. När måste man senast betala en faktura?
 12. Vilka tre sätt kan man skriva datum på?
 13. Hur skriver man datum med dag?
 14. När anses en faktura vara betald?
 15. Hur långt bakåt kan man fakturera?

Hur skriver man datum på faktura?

En faktura är i grund och botten ett dokument som anger ett betalningskrav. Fakturor ställs oftast ut av företag till andra företag eller privatpersoner, men föreningar och andra organisationer kan även skapa och skicka fakturor. En faktura kan vara i fysisk eller elektronisk form. 

Mervärdesskattelagen ställer vissa krav på vad ett dokument bör innehålla för att officiellt kunna räknas som en faktura. På skatteverkets sidor hittar du mycket djupgående information gällande vad en faktura bör innehålla, men nedan har vi sammanställt det mest väsentliga.

Hur långt tillbaka i tiden kan man fakturera?

För vissa omsättningar finns en tidsfrist för utfärdande av faktura. Det gäller:

 • bygg- eller anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster
 • unionsintern försäljning av varor
 • gränsöverskridande försäljning av tjänster enligt huvudregeln.

En faktura som avser bygg- och anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av andra månaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats (11 kap. 3 a § första stycket ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Denna bestämmelse gäller oavsett om redovisning sker enligt faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden.

Vad som förstås med begreppet utfärda framgår av sidan Faktureringsskyldighet.

Vad händer om man betalar en faktura en dag försent?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är skyldig att betala påminnelseavgiften eller inte, beror på när fordringsägaren mottog din betalning. Med fordringsägaren avses alltså företaget som du betalade till. Vanligtvis gäller att betalningen ska vara fordringsägaren tillhanda, det vill säga synlig på mottagarens konto, senast på fakturans förfallodag. Det handlar med andra ord inte om att betalningen ska genomföras på förfallodagen, utan den ska redan ha nått mottagaren och vara denne tillhanda.

Får man ändra fakturadatum?

Faktureringsmetoden ska tillämpas av den som löpande bokför fakturor direkt i grundbok och huvudbok med eller utan sidoordnad redovisning (reskontra) eller som löpande bokför fakturor i en förteckning som även utgör grundbokföring. Om regler och tidpunkt för bokföring kan du läsa under tidpunkt för bokföring.

Faktureringsmetoden är huvudregeln för redovisning av mervärdesskatt för den som är bokföringsskyldig enligt BFL och ska tillämpas om inte villkoren för bokslutsmetoden är uppfyllda och den skattskyldige väljer att tillämpa den metoden.

I mervärdesskattelagen finns ett flertal specialregler för redovisning som har företräde framför faktureringsmetoden. Det innebär att den som redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden inte ska tillämpa den redovisningsmetoden i följande fall:

Enligt faktureringsmetoden knyts redovisningen till den tidpunkt då försäljningen eller inköpet enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken omsättningen eller förvärvet enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts (13 kap. 6 § 1 ML).

Motsvarande gäller även den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f ML är skattskyldig för förvärv av en vara eller förvärv av en tjänst (13 kap. 6 § 2 ML).

Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska den ingående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken förvärvet eller importen enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts (13 kap. 16 § 1 ML).

Hur skriver man ut datum?

Reuters ruta 11/1 1991

När skrivs räkneord med siffror, när med bokstäver? Är det någon skillnad mellan olika typer av text? Håller den gamla regeln att man skriver lördagen den 5 januari men lördag 5.1? Nittonhundranittioett

Måste man betala en faktura på 10 dagar?

Jag har nyligen startat ett IT-konsultföretag och ska nu skicka första fakturan. Är jag fri att sätta betalningsvillkor som jag vill eller finns regler kring hur många dagar kunden har på sig att betala innan man har rätt till dröjsmålsränta? Tänkte mig tio dagar men det kanske finns en annan standard i IT-branschen?

Kan man fakturera retroaktivt?

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>I 2 § 2 st <a href="https://lagen.nu/1981:130"><b>preskriptionslag (1981:130)</b><b> </b><b>(PreskL)</b></a> stadgas, att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år. I det fall det skett en preskriptionsavbrytande åtgärd enligt 5 § PreskL börjar preskriptionstiden löpa från början igen. De preskriptionsavbrytande åtgärderna är följande:</p><p>1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,</p><p>2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller</p><p>3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.</p><p>Det räcker alltså med att du fått ett skriftligt krav från borgenären för att preskriptionstiden ska börja om på nytt. Det spelar ingen roll huruvida räntan specificerats. I detta fall ska du enbart behöva betala de den summa faktureringen uppgår till, tre år bakåt, från den dag du erhöll <b>skriftlig</b> påminnelse om betalning.</p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!</p>

Hur lång tid har man på sig att fakturera mellan företag?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Vad händer om man betalar dagen efter förfallodatum?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Hur snabbt måste man betala en faktura?

För vissa omsättningar finns en tidsfrist för utfärdande av faktura. Det gäller:

 • bygg- eller anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster
 • unionsintern försäljning av varor
 • gränsöverskridande försäljning av tjänster enligt huvudregeln.

En faktura som avser bygg- och anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av andra månaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats (11 kap. 3 a § första stycket ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Denna bestämmelse gäller oavsett om redovisning sker enligt faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden.

Vad som förstås med begreppet utfärda framgår av sidan Faktureringsskyldighet.

När måste man senast betala en faktura?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Vilka tre sätt kan man skriva datum på?

Att det ofta blir fel när man skriver datum beror ofta på att det finns olika sätt att skriva datum i olika delar av världen. Här är reglerna:

 • I löpande text skrivs datum: 10 maj 2022
 • Enligt internationell standard ISO 8601 ska datum som inte skrivs i löpande text, t.ex. I listor, avtal och brev, skrivas: 2022-05-10 eller 2022.05.10
 • Utanför norden och EU kan formen variera, använd då formatet: 10 maj 2022.
 • Förkorta aldrig årtalet, då det kan misstolkas som månaden eller dagen.

Hur skriver man datum med dag?

Det allra tydligaste sättet är att skriva ut månadens namn med bokstäver och hela årtalet med siffror: (den) 20 maj 2022.

Om man vill skriva med enbart siffror är det tydligast med: 20/5 2022.

När anses en faktura vara betald?

En faktura fyller olika funktioner i mervärdesskattesammanhang. Den ska tjäna som dokumentation för köparen för att denne ska kunna styrka sin rätt till avdrag eller rätt till återbetalning av ingående skatt. Fakturan ska också ge Skatteverket ett underlag för kontroll av transaktionen, t.ex. att skattskyldigheten fullgjorts. Jämför C-516/14, Barlis 06, punkt 27. Fakturan är därför ett grundläggande dokument i mervärdesskattesammanhang. För att fakturan ska kunna fylla de i mervärdesskattsammanhang avsedda funktionerna är det väsentligt att säkerställa för vilka transaktioner en faktura ska utfärdas och vem av parterna i en transaktion som är skyldig att utfärda fakturan. Det är därför särskilt reglerat i 11 kap. ML för vilka transaktioner det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som ska utfärda fakturan. Jämför prop. 2003/04:26 s. 42 f.

En faktura ska utfärdas vid omsättning av varor eller tjänster till

 • en annan beskattningsbar person
 • en juridisk person som inte är en beskattningsbar person (11 kap. 1 § första stycket ML).

Hur långt bakåt kan man fakturera?

Hej! Om en kund vägrar att betala fakturor till följd av att den anser att avtalet är uppsagt, vad kan man vidta för åtgärder då? Om man glömt fakturera för utfört arbete, vilket upptäcktes vid en genomgång, har man rätt till att fakturera i efterhand?

Hej!