:

Vad krävs för att få assistansersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få assistansersättning?
 2. Vad ska assistansersättningen gå till?
 3. Hur mycket betalas ut i assistansersättning?
 4. Hur fungerar assistans?
 5. Är personlig assistans gratis?
 6. När betalas assistansersättning ut?
 7. Vem har rätt till assistansersättning?
 8. Vem betalar ut assistansersättning?
 9. Hur många timmar är heltid personlig assistans?
 10. Hur länge har man rätt till personlig assistent?
 11. Kan egenvård ge rätt till timmar vid assistansersättning?
 12. Hur mycket har en personlig assistent i lön?
 13. Hur många Dygnspass är heltid?
 14. Hur mycket får man för sovande jour?
 15. Hur många timmar är heltid som personlig assistent?

Vad krävs för att få assistansersättning?

Här kan du läsa om vad som krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med ett grundläggande behov.

Hjälp med andning räknas som hjälp med ett grundläggande behov om barnet har en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och det finns risker för hens hälsa, ytterst hens liv, om hen inte får hjälpen. Hjälp som mer allmänt ska förbättra barnets andningsförmåga, eller underlätta andningen, räknas däremot inte som hjälp med grundläggande behov.

Vad ska assistansersättningen gå till?

Familjen SvenssonFamiljen Svensson som består av Erik och hans fru Eva samt deras barn, bor i en stad i södra Sverige. Erik lider sedan ca 20 år tillbaka av MS, sedan några år av progressiv form. Sjukdomen har gjort honom rullstolsburen och nästan helt blind. Erik tillhör en av personkretsarna vilka kan få stöd via LSS, det vill säga lag om stöd och service för vissa funktionshindrade. LSS-lagen skall tillförsäkra personen goda livsvillkor. Försäkringskassan har sedan tidigare beviljat honom assistansersättning med ca 10 timmar/dygn, det vill säga 70 timmar/vecka, för hans omfattande hjälpbehov. Erik har valt att ha kommunen som anordnare av assistansen.

Familjen börjar under hösten 2010 att planera för en utlandsresa till ett populärt resmål i Asien under 14 dagar i januari 2012. Tidigare reste de mycket och har varit i många delar av världen tillsammans. Sedan Erik blev rullstolsburen har Eva fått resa ensam, vilket känns fel då de är en familj och Erik också vill kunna vara delaktig i deras gemensamma liv. Han har på senare år alltmer känt av hur sjukdomen påverkar honom både fysiskt och psykiskt, och känner ofta att aktiviteter "ändå inte är någon idé". Tanken på den kommande resan får honom dock motiverad och han börjar träna upp sig inför den på eget initiativ, på ett sätt som aldrig tidigare skett.

Hur mycket betalas ut i assistansersättning?

Du kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att hantera ett antal behov. Vilka det är räknas upp i lagtexten där de kallas grundläggande behov.

Hur fungerar assistans?

Många upplever det som kränkande och otryggt att ansöka om personlig assistans. Ett sätt att minska denna utsattheten är att själv ha koll de regler som Försäkringskassan och kommunerna ska följa när de behandlar din ansökan.

 • För att beviljas personlig assistans måste man tillhöra LSS personkrets och dessutom ha grundläggande behov.
 • För att beviljas statliga assistansersättning krävs minst 20 timmars grundläggande behov per vecka. Om en person har grund­läggande behov mindre än 20 timmar per vecka är det kommunen som beslutar och finansierar assistansen. Man kan dock fortfarande beviljas mer än 20 timmar i veckan från kommunen. 20-timmarsgränsen avgör bara om det är Försäkringskassan eller kommunen som har ansvaret.
 • Det finns inte någon fastställd gräns för hur många timmars grundläggande behov som krävs för att man ska beviljas assistans från kommunen, men ju större behov, desto mer talar för att man ska beviljas assistans.
 • Personlig assistans är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Hela lagtexten finns på riksdagens webbplats.

  LSS infördes 1994 för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med stora funktionsnedsättningar. Målet är att berörda personer ska kunna leva som andra. Läs mer om den historiska bakgrunden i LSS-skolan.

  LSS är en rättighetslag. Det innebär att det går att överklaga ett beslut och att det kan finnas sanktioner om ett beslut inte verkställs. LSS är också en pluslag. Det innebär att LSS inte får inskränka på rättigheter som man har enligt andra lagar som socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

  Nya regler om stärkt rätt till personlig assistans började gälla den 1 januari 2023. Bedömningen av rätten till assistans väntas bli mer generös för många grupper, främst barn och personer med psykiska funktionsnedsättningar.Larmrapporter i april 2023 tyder dock på att förväntningarna inte infriats hittills, utan att det istället har blivit svårare för barn att få assistans.

  För personer med endast fysisk funktionsnedsättning gör lagändringen ingen större skillnad.

  Förhoppningarna är hur som helst stora om ökade möjligheter till personlig assistans 2023. Samtidigt finns oklarheter. Hur kommer Försäkringskassan att tolka de nya reglerna om grundläggande behov? Hur kommer handläggningstiderna att påverkas av den väntade anstormningen av nya ansökningar?

  Under hösten 2022 var handläggningstiden hos Försäkringskassan i genomsnitt 110 dagar vid ansökan om assistansersättning.

  År 2023 räknar Försäkringskassan med en anstormning av nya ansökningar, på grund av de nya reglerna om stärkt rätt till assistans. Det kan innebär att handläggningstiden blir betydligt längre, men det är svårt att uppskatta hur mycket längre. Försäkringskassan ger ingen prognos för hur handläggningstiden kommer att påverkas.

  ”Det är klart att det är en utmaning för oss, att det är en stor lagändring och att det kan många fler ansökningar. Visst kan vi få in väldigt många ansökningar under kort tid, vilket kan påverka handläggningen, men det är svårt att uppskatta”, sa Anna Viberg, Försäkringskassan, i augusti.

  För att komma ifråga för personlig assistans måste man dels bedömas ingå i någon av LSS tre personkretsar, dels ha ”grundläggande behov” som är av mycket privat och integritetskänslig karaktär.

  Personkrets 1 är personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd. Diagnosen avgör om man tillhör personkretsen.

  Personkrets 2 är personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Diagnosen avgör om man tillhör personkretsen.

  Är personlig assistans gratis?

  Personlig assistans innebär att en eller flera personer stöttar dig i saker som du inte kan utföra på egen hand. Assistenterna hjälper dig med det som kallas för grundläggande behov. Det kan innefatta att få hjälp med att tvätta sig, äta, klä av och på sig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov faller även förmågan att kommunicera med andra och att få assistans med sondmatning.

  När betalas assistansersättning ut?

  Assistansersättning kommer att betalas ut vid två tillfällen per månad, den 5:e och den 20:e. Om den utförda assistansen månaden innan redovisats före den 5:e månaden efter betalas pengarna ut den 20:e. Om redovisningen lämnas in efter den 5:e men före den 20:e betalas pengarna ut den 5:e nästföljande månad.

  Vem har rätt till assistansersättning?

  Du kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att hantera ett antal behov. Vilka det är räknas upp i lagtexten där de kallas grundläggande behov.

  Vem betalar ut assistansersättning?

  Om du köper personlig assistans från en anordnare, är det anordnaren som betalar arbetsgivaravgifter och drar av skatt för de personliga assistenterna. Detta under förutsättning att anordnaren är godkänd för F-skatt. Om anordnaren inte är godkänd för F-skatt ska du, eller dina föräldrar om du är underårig (det vill säga under 18 år), betala arbetsgivaravgifterna och dra av skatt på samma sätt som om ni själva hade anställt de personliga assistenterna.

  Om du själv anställer dina personliga assistenter ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket och betala arbetsgivaravgifter samt dra av skatt för assistenterna.

  Hur många timmar är heltid personlig assistans?

  Sedan 2020 betalar inte Försäkringskassan ut assistansersättning för en assistents timmar som överskrider de tillåtna enligt arbetstidslagstiftningen. För en assistent som omfattas av ett kollektivavtal är högsta tillåten arbetstid 48 timmar/vecka i genomsnitt under beräkningsperioden. Även kallat begränsningsperiod, på högst 12 månader. Om assistent arbetar mer kan utbetalning normalt inte göras för mer än 40 timmar/vecka.

  En assistents arbetstid kan vara förlagd till alla tider på dygnet, dag, kväll, natt samt helger. Schemat kan vara allt från att assistent arbetar ett dygn i taget till att man arbetar omväxlande kväll, dag eller natt eller bara dagtid. Kollektivavtalen kräver att arbetsgivaren ska lägga ett schema där ändringar ska ges till assistenterna minst 2 veckor i förväg.

  Hur länge har man rätt till personlig assistent?

  Vi svarar på dina frågor, oavsett om du redan har, eller är i behov av, personlig assistans. 08-55 77 1900

  Personlig assistans är en rättighet som lyder under lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade.

  För att ha rätt till personlig assistans enligt LSS finns det vissa kriterier man behöver uppfylla. Det första är att man måste tillhöra en så kallad personkrets. Det andra är att man behöver hjälp med sina grundläggande behov. Här nedan berättar vi mer om personkretsar och vilka behov som räknas som grundläggande och vilka som faller under kategorin ”övriga behov”.

  Kan egenvård ge rätt till timmar vid assistansersättning?

  Med personlig assistans avses enligt 9 a § första stycket LSS ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov. De grundläggande behoven avser hjälp med andning, personlig hygien, måltider, att klä av sig och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insatsen för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a § andra stycket LSS). Om en person behöver personlig assistans för grundläggande behov som i genomsnitt omfattar mer än 20 timmar i veckan kan han eller hon ha rätt till statlig assistansersättning (51 kap. socialförsäkringsbalken).

  Barn med funktionsnedsättning som tillhör personkretsen i LSS har rätt till insatser enligt lagen och kan beviljas ersättning för kostnader för personlig assistans av kommunen eller staten. Bestämmelser om vårdnadshavares ansvar för barn finns i 6 kap. föräldrabalken. Av 6 kap. 1 § föräldrabalken framgår bl.a. att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Enligt 6 kap. 2 § andra stycket samma balk har den som har vårdnaden om ett barn ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av bl.a. omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar enligt bestämmelsen även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare enligt bestämmelsen svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

  I 51 kap. socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om assistansersättning. Enligt 51 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska det vid bedömningen av behovet av personlig assistans för barn bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, det så kallade föräldraansvaret.

  Avgörandet HFD 2015 ref. 46 fick bl.a. till följd att flera personer som främst eller enbart hade fysiska funktionsnedsättningar och hade behov av stöd vid egenvårdsinsatser fick assistansersättningen indragen eller fick avslag vid nyansökan. Exempelvis gällde det personer med behov av hjälp med andning, sondmatning, shunt, epilepsi eller astma (Socialförsäkringsrapport 2015:13). Socialstyrelsen konstaterar i en uppföljning att den ändrade praxisen för assistansersättning har fått konsekvenser för den som behöver hjälp med egenvård (Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet, en analys av hur kommuner och brukare påverkas, 2017). Vidare konstateras att de som får sin assistansersättning indragen eller har fått avslag på ansökan om assistansersättning på grund av tillämpning av domarna i stället

  Hur mycket har en personlig assistent i lön?

  I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 28900 kronor i yrket medan männen har en lön på 29000 kronor.

  På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

  Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

  På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

  Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

  För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

  Hur mycket får en personlig assistent kvar i lön efter skatt? En personlig assistent får ut 19 434 kronor i lön efter skatten är betald.

  I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

  Hur många Dygnspass är heltid?

  En schemalösning som ser ut att bli vanligare för att få ihop scheman med elva timmars dygnsvila är att jobba kväll före ledig dag. Det är inte populärt. En annan variant som troligen blir vanligare är att behöva jobba rena kvällshelger, i stället för att kunna blanda dagpass och kvällspass under en helg.

  På Kommunal säger ombudsmannen Jonas Nilsson att de har förståelse för oron. Han vill poängtera att förändringarna inte är något som Kommunal har krävt, utan beror på EU:s kritik. Men facket tycker ändå att det är bra att det nu finns en huvudregel om elva timmars dygnsvila och att det blir betydligt svårare att göra avsteg från den.

  – Nu får Kommunals medlemmar rätt till samma vila och återhämtning som övriga arbetsmarknaden, säger Jonas Nilsson.

  Hur mycket får man för sovande jour?

  När du skriver under avtalet:

  Om du vill veta hur jouren beräknas under nattvilan i ditt fall, eller om det finns några andra oklarheter, kontakta oss omgående på tel 08-789 30 00 (knappval 2 för Svar direkt).

  Hur många timmar är heltid som personlig assistent?

  Arbetstiden för en assistent kan vara innebära alla tider på dygnet, dag, kväll, natt samt helger. Du som assistent kan t.ex arbeta under ett dygn eller ha ett omväxlande schema, dagtid, kväll eller natt. Enligt kollektivavtalen ska arbetsgivaren ge ändringar av assistentens schema minst två veckor i förväg.

  För de egna arbetsgivare som inte har anslutit sig till ett kollektivavtal gäller Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete.