:

Vad betyder fusioneras?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder fusioneras?
 2. Vad sker vid en fusion?
 3. Vad gäller vid fusion?
 4. Vad är problemet med fusion?
 5. Vilka risker finns med fusion?
 6. Vad betyder fusion tillåten?
 7. Vad händer med eget kapital vid fusion?
 8. Finns det några nackdelar med fusion?
 9. Är fusion bra?
 10. Är fusion miljövänligt?
 11. Vad händer med skattekontot vid fusion?
 12. Varför fusionera bolag?
 13. Varför gör man en fusion?
 14. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 15. Får man ha minus på skattekontot?

Vad betyder fusioneras?

Ordet fusion är bildat efter engelskans och franskans ord med samma stavning och den mer allmänna betydelsen 'sammansmältning', 'sammanslagning'. Ursprungen är latinets fusio, som dock betyder 'utgjutning', 'utflöde'.[1]

Vad sker vid en fusion?

I oktober 2020 publicerade Bokföringsnämnden sitt allmänna råd 2020:5 med tillhörande vägledning för redovisning av fusioner. Det allmänna rådet anger att ändringarna träder i kraft avseende fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021, men tidigare tillämpning är tillåten, det vill säga fusioner med fusionsdag från och med 2020-10-16. Fusioner före datum då vägledningen tillämpas räknas inte om.

Vad gäller vid fusion?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

Vad är problemet med fusion?

Bygget startade 2013 i Cadarache, fem mil nordväst om Aix-en-Provence vid floden Durence. I dag är området en enorm byggarbetsplats där den 60 meter höga reaktorhallen sakta tar form. 2019 ska allt vara klart och reaktorn monteras.

Iter – International Thermonuclear Experiment Reactor – är världens största internationella samarbetsprojekt sedan Internationella rymdstationen. Sju parter deltar: Japan, USA, Sydkorea, Indien, Ryssland, Kina och EU. Av dessa står EU för 45 procent av kostnaden, och har därigenom också den största delen av industrikontrakten för anläggningen. Genom EU är även Sverige med på ett hörn.

– Ett tusental ingenjörer, forskare och administratörer från hela världen jobbar nu i projektet, säger Aris Apollonatos vid Iter. Däribland en svensk vid namn Anders Wallander.

Vilka risker finns med fusion?

Akuta transfusionsreaktioner (ATR) observeras inom 24 timmar efter en transfusion. Akuta transfusionsreaktioner varierar i allvarlighetsnivå från lindrig till allvarlig. 

Differentialdiagnoser vid livshotande svåra akuta transfusionsreaktioner inkluderar transfusionsöverförd infektion med bakterier, akuta hemolytiska reaktioner (vanligtvis på grund av ABO-inkompatibel transfusion av erytrocyter), anafylaxi, TRALI (transfusion-related acute lung injury) och TACO (transfu­sion-associated circulatory overload).

Vad betyder fusion tillåten?

I oktober 2020 publicerade Bokföringsnämnden sitt allmänna råd 2020:5 med tillhörande vägledning för redovisning av fusioner. Det allmänna rådet anger att ändringarna träder i kraft avseende fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021, men tidigare tillämpning är tillåten, det vill säga fusioner med fusionsdag från och med 2020-10-16. Fusioner före datum då vägledningen tillämpas räknas inte om.

Vad händer med eget kapital vid fusion?

Det nya allmänna rådet om fusion (BFNAR 2020:5) med tillhörande vägledning ersätter två tidigare allmänna råd om redovisning av fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1) och redovisning av fusion (BFNAR 2003:2).

Det nya allmänna rådet om fusion (BFNAR 2020:5) ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Läs om de tidigare redovisningsreglerna vid fusion i Rättslig vägledning.

Det nya allmänna rådet om redovisning av fusioner ska vara ett heltäckande regelverk. Utöver det som framgår av tidigare fusionsregelverk omfattar regelverket även redovisning av fusioner av ekonomiska föreningar, fusioner mellan direktägda dotterföretag till ett gemensamt moderföretag och nedströmsfusioner.

Genom en fusion övertar ett företag samtliga tillgångar och skulder från ett annat företag. Effekten av en fusion är i denna del densamma som om det övertagande företaget hade förvärvat samtliga tillgångar och skulder från ett annat företag. Det överlåtande företagets tillgångar och skulder kommer efter fusionen att redovisas i det övertagande företaget. Utgångspunkten i det allmänna rådet är att redovisningen av en fusion så långt det är möjligt ska göras utifrån transaktionens ekonomiska innebörd. Det ska bli samma redovisningsmässiga effekter av transaktioner som är ekonomiskt likvärdiga oavsett om transaktionen legalt ges formen av ett aktieförvärv, ett inkråmsförvärv eller en fusion.

I samband med fusionen ska aktieägarna i det överlåtande företaget få ett fusionsvederlag. Vid koncerninterna fusioner är det vanligt att ägarföretaget avstår från fusionsvederlag.

Finns det några nackdelar med fusion?

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fusion är det som händer i solen och alla andra stjärnor hela tiden, väte blir till helium och stora mängder energi frigörs. Energin når vår jord, värmer oss och skapar väder, får saker att växa och ger oss ljus. Om man kan tämja solen, skapa en liten sol här på jorden vore de flesta energiproblemen lösta. Det här arbetet handlar om hur fusion fungerar, hur reaktorn som används i nuläget ser ut och en hel del mer…

Jag tyckte att fusion var roligt att jobba om, det var intressant och kändes viktigt och konkret. Det jag läste om finns, det används och behövs för vår framtida energiförsörjning

Är fusion bra?

Sorry, we just need to make sure you're not a robot. For best results, please make sure your browser is accepting cookies.

Är fusion miljövänligt?

Frågan ställdes 2021-10-28 av Pablo, 35 år.

Frågan om ifall värmekällor skulle kunna bidra till global uppvärming har kommit upp vid flera tillfällen förut. Även om det iofs. är sant att värmeproduktion från energikällor som fission och fusion (och även fossila bränslen) i en viss mån gör jorden varmare, så är detta en försumbar term i sammanhanget.

Vad händer med skattekontot vid fusion?

I ett nyligen avgjort mål i Kammarrätten i Stockholm medgavs ett övertagande bolag (det bolag som absorberar ett annat vid en fusion) utbetalning av överskott på det överlåtande bolagets (det bolag som absorberas och upphör vid en fusion) skattekonto.

Det överlåtande bolaget hade ett överskott på sitt skattekonto vid tidpunkten för fusionen och bolagets upphörande. Skatteverket gjorde ett utbetalningsförsök genom att sända en utbetalningsavi till den adress som det överlåtande bolaget tidigare var registrerat på och som således inte kom det övertagande bolaget tillhanda. Det övertagande bolaget menade att Skatteverket misslyckats med att betala ut överskottet på grund av omständigheter som inte berott på något på deras sida, då ett upplöst bolag inte utgör ett rättssubjekt och därmed inte kan göra en adressändring.

Varför fusionera bolag?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

Varför gör man en fusion?

Blomsterprydda väggar. Mat till alla gäster. Klänning för x antal tusen.

Bröllopsbudgeten skenar lätt iväg – och det som kostar mest är sällan det man först tänker på.

Det allra första man ska göra är att sätta sig ner och skriva en prioriteringslista.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Får man ha minus på skattekontot?

Skatteskulder är inte ovanligt bland företag och behöver inte bli ett problem, så länge du betalar din skatteskuld efter påminnelse från Skatteverket. Men, kan du inte betala din skuld så kan påföljderna bli allvarliga, både för dig personligen och för ditt företag. 

En skatteskuld är en skuld till staten och regleras i lagen om indrivning av statliga fordringar. Reglerna är således många och minsta misstag kan få allvarliga följder. Det finns olika åtgärder man kan ta, i olika steg av processen, beroende på just din situation. Ju tidigare du agerar desto bättre är förutsättningarna för att kunna hantera situationen på ett bra sätt.

En skatteskuld uppkommer om du inte har betalat ditt företags skatter innan den första helgen varje månad. Det är då som Skatteverket gör sin avstämning av alla skattekonton. Du kanske glömde att betala, betalade för sent eller inte kan betala din skatt.

Anledningarna till att företagare kan ha svår att betala sin skatt är flera. Till exempel att de har kunder som inte betalat sina fakturor och därmed behöver ligga ute med moms. Eller att företaget har trängd ekonomi och väljer att använda pengarna för att betala leverantörsfakturor istället för att betala skatt.