:

Hur mycket får man i månaden för fosterbarn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man i månaden för fosterbarn?
 2. Får man betalt för att vara fosterförälder?
 3. Får man barnbidrag när man är familjehem?
 4. Får man betalt som kontaktfamilj?
 5. Kan man försörja sig som familjehem?
 6. Vem betalar för familjehem?
 7. Är familjehem pensionsgrundande?
 8. Hur mycket får ett familjehem för ett barn?
 9. Hur många barn får man ha i familjehem?
 10. Vad är kraven för att bli familjehem?
 11. Kan familjehem få avlastning?
 12. Hur mycket får man per barn i familjehem?

Hur mycket får man i månaden för fosterbarn?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30600 kronor i yrket medan männen har en lön på 38200 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Får man betalt för att vara fosterförälder?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fosterförälder på följande sätt: Utför administrativt arbete på uppdrag av medlemsorganisationer t.ex. lokal idrottsförening, facklig organisation, bostadsrättsförening eller genom allmänt val.

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Får man barnbidrag när man är familjehem?

Föräldrar som ansökt om eller får socialförsäkringsförmåner är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden till den myndighet som ansvarar för förmånen. Ändrade förhållanden är till exempel att ett barn placeras utanför hemmet. Men även kommunen har vissa skyldigheter att anmäla till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten om förändringar i barnets boendesituation. Om ersättningar och förmåner betalas ut felaktigt riskerar föräldrar att bli återbetalningsskyldiga för de pengar de inte haft rätt till.

Här följer information om olika bidrag och ersättningar. Observera att det kan finnas andra förmåner eller ersättningar som påverkas än de som räknas upp nedan, till exempel om ett barn är beviljat assistansersättning.

Barnbidraget betalas ut till barnets vårdnadshavare. Socialnämnden kan begära att Försäkringskassan i stället betalar ut barnbidraget till ett visst jourhem, familjehem eller till kommunen om barnet är placerat i HVB eller stödboende. Kommunen har rätt till barnbidraget för de månader som kommunen betalar för HVB eller stödboende. Det är därför viktigt att nämnden begär att barnbidraget ställs om till kommunen så snart som möjligt. Föräldern kan annars bli återbetalningsskyldig för de månader som pengar betalats ut när barnet varit placerat i ett HVB eller stödboende.

Om barnbidraget betalas ut till kommunen är nämnden skyldig att anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan, till exempel om barnet flyttar från sitt HVB eller stödboende. Samma skyldighet gäller för familjehemmet om barnbidraget betalas ut till dem. Anmälan kan göras på blanketten "Begäran från socialnämnden – Ändrad utbetalning av barnbidrag".

Begäran från socialnämnden, Ändrad utbetalning av barnbidrag – Försäkringskassan

Får man betalt som kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Kan man försörja sig som familjehem?

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Vem betalar för familjehem?

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 22:41 "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023" (kap 13).

Är familjehem pensionsgrundande?

Varje år ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer, men det är valfritt och därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna. Ersättningen är uppdelad i en omkostnadsersättning och en arvodesersättning.

Ersättningsrekommendationer för 2023Läs också om ändringar och tillägg i formuläret för 2023. Du hittar en tråd om det i forumet. 

 • 22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS
 • 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
 • 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera

Hur mycket får ett familjehem för ett barn?

Familjehem och ersättning, vad är sant? När jag växte upp hyste min mamma ett oresonligt agg mot det som då kallades fosterfamiljer för “de får banne mig så mycket betalt, de har ju råd med allt!” Tänk så lätt det som vuxen är för mig att punktera den vanföreställningen för min mor. Som vuxen kan jag dessutom undra varför inte fokus låg på det fina i att hjälpa barn som av olika anledningar inte kunde bo i sin egen familj? Vi som arbetar med Lilla hjärtat stöter ofta på dessa föreställningar om familjehemmens rikedomar. Vi har sett kommentarer på vår Önskelåda: “Nej vet du vad, familjehemmen har minsann råd att betala barnens resor själva med alla pengar de får från socialtjänsten”. Ska vi ta en titt på detta och lägga dessa skrönor till sängs en gång för alla?  

Nu utgår vi från ett familjehem så som det ska vara – alltså ett tryggt hem där de vuxna är engagerade i barnet, dess situation och uppfyller barnets behov.  Arvodet för att vara familjehem för ett barn börjar på 6200 kronor i månaden (enligt Sveriges kommuner och regioner) och stiger beroende på hur krävande omvård ett barn behöver. 

Hur många barn får man ha i familjehem?

Du som är nyfiken, engagerad och tålmodig kan göra skillnad för ett barn i behov. Har ni plats för en till vid middagsbordet och överseende med lite stök till förmån för samtal och kvalitetstid tillsammans? Då kan familjehem vara något för er!

Nytida jobbar på uppdrag av socialtjänsten i landets kommuner. Våra familjehem finns från Halland till Jämtland. Alla barn har rätt till trygga vuxna och vi söker därför fler familjehem. Vi erbjuder handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning för din insats.

 • Kompetenta och engagerade konsulenter
 • Noggrann matchningsprocess för att säkerställa placeringen både för familjehemmet och den placerade.
 • Anpassade utbildningar till familjehemmen

Vad är kraven för att bli familjehem?

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Kan familjehem få avlastning?

Som familjehemsförälder spelar du en avgörande roll för barnet. Som jourfamiljehem finns du för barnet under en kortare period, vanligen i väntan på en långsiktigare placering och ibland under tiden som socialtjänsten bedömer den biologiska familjens föräldraförmåga. Som jourfamiljehem gör du en viktig insats och du har alltid möjlighet till kontakt med oss.

Stadigvarande familjehem tar emot barn under en längre tid, oftast med målet om att barnet får ha sin uppväxt hos er. Alltså att ditt hem även blir barnets hem. Det är viktigt att man som familjehem har det känslomässiga utrymmet att knyta an till barnet. Barnet blir en del i en ny familj och det är viktigt att alla i den nya familjen vill ta in barnet. Familjehemmet behöver även stötta barnet i kontakten med sin biologiska familj. Barnen som placeras i familjehem har ofta varit med om traumatiska upplevelser. Detta kan leda till att barnet uppvisar andra beteenden som man inte är van vid; så som svårigheter att knyta an, har inte åldersadekvata beteenden och klarar ej uppgifter i förhållanden till vad hen ’’bör’’ klara, aggressionsutbrott, undvikande mm som man som familjehem behöver klara av att möta genom att vara lugn, trygg och förstående.

Vi söker alltid efter familjer som vill öppna upp sitt hem för barn. Som familjehem är familjekonstellationen inte det viktiga utan det viktiga är att du/ni som vill bli familjehem har det känslomässiga utrymmet- och orken till att knyta an och ta hand om ett barn. Ett barn som skiljs från sin familj har behov av extra stöttning och tillgänglighet då separationen i många fall upplevs som ett trauma. Därför är det viktigt att man som familjehem har förståelse, är trygg och har en stabil livssituation. Många gånger är en familjehemsförälder hemma på heltid för att ombesörja barnets behov, speciellt vid placering av små barn.

För att bli familjehem hos oss behöver du:- Ha en stabil livssituation och tid- Ha ett känslomässigt utrymme att knyta an till barnet- Ha ett eget rum till barnet- Om du har biologiska barn ska dessa barn vara över 3 år.- Ej ha anmärkningar eller pågående insatser i följande register     - Belastnings- och misstankeregistret     - LOB-registret     - Socialregister     - Register från Kronofogden     - Register från försäkringskassan

Hur mycket får man per barn i familjehem?

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023