:

Hur beskattas ett kommanditbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas ett kommanditbolag?
 2. Vad är fördelen med kommanditbolag?
 3. Är kommanditbolag skattesubjekt?
 4. Vad gäller i kommanditbolag?
 5. När är kommanditbolag bra?
 6. Hur deklarera kommanditbolag?
 7. Kan man ha anställda i kommanditbolag?
 8. Hur delas vinsten i ett kommanditbolag?

Hur beskattas ett kommanditbolag?

Kommanditbolag (KB) är en form av handelsbolag och har därför alltid två eller flera delägare (bolagsmän). Ett kommanditbolag kännetecknas av att en eller flera av delägarna enbart ansvarar för ett begränsat kapital som de har satt in i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare och har normalt ingen rätt att bestämma om hur bolaget ska styras.

I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar, en så kallad komplementär. Komplementären är personligt ansvarlig för företagets avtal och skulder. En delägare som går in som ny komplementär i ett kommanditbolag ansvarar för alla tidigare skulder.

 Relaterad läsning: Företagsform – vilken passar bäst för ditt företag?

Ett kommanditbolag ska registreras hos Bolagsverket och vid registreringen får bolaget sitt organisationsnummer. I ett kommanditbolag finns inget krav på startkapital. Bland annat lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (handelsbolagslagen) reglerar kommanditbolags verksamhet.

Den som vill registrera ett kommanditbolag får inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. Företagsnamnet måste innehålla tillägget ”kommanditbolag” och detta, eller förkortningen KB, ska alltid anges på handlingar där bolagets namn framgår, till exempel på fakturor.

Vad är fördelen med kommanditbolag?

Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Det innebär att bolaget ska ha två eller flera bolagsmän, även kallat delägare. Skillnaden från ett vanligt handelsbolag är att det i ett kommanditbolag finns två olika typer av bolagsmän:

 • Kommanditdelägare: Bolagsmän vars ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget (likt aktieägare i ett aktiebolag). Kommanditdelägare ansvarar alltså inte för mer av finansieringen av bolaget än vad som framgår av avtalet.
 • Komplementärer: Bolagsmän som har ett personligt betalningsansvar för företagets eventuella skulder. 
 • Är kommanditbolag skattesubjekt?

  En nystartad verksamhet som bedrivs i bolagsform ska normalt registreras hos Bolagsverket och hos Skatteverket. Om verksamheten bedrivs som enskild firma är registrering hos Bolagsverket i de flesta fall frivillig. Vid registrering av ett bolag tilldelas bolaget ett registreringsnummer, s.k. organisationsnummer.

  Ett aktiebolag är ett självständigt skattesubjekt, det vill säga ett aktiebolags vinster beskattas hos aktiebolaget och inte hos aktieägarna. Bolagsskattesatsen är för närvarande 20,6 %.

  Vad gäller i kommanditbolag?

  är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

  Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal

  . I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

  Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

  När är kommanditbolag bra?

  Kommanditbolag är en bolagsform i Sverige, bolagsformen förkortas KB. Ett kommanditbolag är en juridisk person och kan liknas vid en särskild typ av handelsbolag. Den egenskap som främst skiljer kommanditbolag från handelsbolag är att det finns två olika typer av delägare:

  • Kommanditdelägare, dessa är inte personligen ansvarig för bolaget skulder, och
  • Komplementärer, vilka är personligen ansvarig för bolaget skulder.

  Ett kommanditbolag måste ha minst en kommanditdelägare och minst en komplementär. Detta eftersom ett kommanditbolag utan komplementär skulle motsvara ett handelsbolag och ett kommanditbolag utan kommanditdelägare skulle motsvara ungefär ett aktiebolag (vilket ju också kräver en betydande kapitalinsats om 25 000 SEK för att starta), men i praktiken om ett kommanditbolag skulle sakna komplementärer så skulle bolaget räknas som handelsbolag och delägarna är personligt ansvariga för bolaget.

  För komplementären finns inget krav på kapitalinsats. Däremot finns krav på kapitalinsats för kommanditdelägaren, men den minsta möjliga kapitalinsatsen är så låg som endast 1 SEK. Kapitalinsatsen är oftast betalad i pengar, men kan även utgöras av kommanditdelägarens arbete, eller tillgångar värdefulla för verksamheten mm.

  I de flesta avseenden är ett kommanditbolag mycket likt ett handelsbolag; förutom vad gäller den avgörande skillnaden i att två olika typer av delägare finns (se rubrik ovan).

  Hur deklarera kommanditbolag?

  Trots att ett handelsbolag är juridisk person har bolagsmännen (delägarna) ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets ­skulder.

  Med det menas att en långivare kan kräva vilken som helst av bolags­männen på hela skuldbeloppet. Sedan är det upp till den krävde att i sin tur kräva sina (före detta) kompan­joner på deras del av skulden.

  Kan man ha anställda i kommanditbolag?

  Ett kommanditbolag (limited partnership på engelska) är en form av handelsbolag som kräver minst två delägare, även kallade bolagsmän. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ha anställda, teckna avtal och vara delaktiga i rättegångar.

  Till skillnad från ett aktiebolag kräver ett kommanditbolag varken startkapital eller revisor. Företagsformen lämpar sig framför allt för företag som har en drivande bolagsman. Detta eftersom vissa delägares ansvar är begränsat till det de satsat i företaget.

  Ett kommanditbolag (limited partnership på engelska) är en form av handelsbolag som kräver minst två delägare, även kallade bolagsmän. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ha anställda, teckna avtal och vara delaktiga i rättegångar.

  Till skillnad från ett aktiebolag kräver ett kommanditbolag varken startkapital eller revisor. Företagsformen lämpar sig framför allt för företag som har en drivande bolagsman. Detta eftersom vissa delägares ansvar är begränsat till det de satsat i företaget.

  Hur delas vinsten i ett kommanditbolag?

  Idag ställs det höga krav på företag och kunder då det finns många oseriösa aktörer på marknaden. Visa att du är en trygg och kreditvärdig affärspartner på ett enkelt sätt!