:

Hur mycket är egenavgifter enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är egenavgifter enskild firma?
 2. Är sjukförsäkring avdragsgill i enskild firma?
 3. Vilka avgifter betalar man i enskild firma?
 4. Hur beräknas sjukpenning för enskild firma?
 5. Vad är sjukförsäkringsavgift?
 6. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?
 7. Vilka försäkringar är avdragsgilla i enskild firma?
 8. Vad kan man göra avdrag för enskild firma?
 9. Vem betalar sjuklön egenföretagare?
 10. Vem betalar ut sjukförsäkring?
 11. Måste enskild firma betala arbetsgivaravgift?
 12. Måste en enskild firma gå med vinst?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Är sjukförsäkring avdragsgill?
 15. Vilka försäkringar bör man ha som enskild firma?

Hur mycket är egenavgifter enskild firma?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Är sjukförsäkring avdragsgill i enskild firma?

Ja, det är inte lätt detta. Artikeln är från december 2018 vilket ska påpekas. Lite ändringar har ju skett sen dess. I det exempel som du skriver så står det "Premierna skall förmånsbeskattas till 100 % enligt uppgift från försäkringsföretaget. Redovisningsenheten redovisar en intäkt motsvarande förmånsvärdet för att ta hänsyn till förmånsbeskattningen." Så i det fallet när 100 % ska beskattas så kan man lika gärna ta allt mot eget uttag.

Detta utdrag bygger min tolkning på:

Vilka avgifter betalar man i enskild firma?

När du som privatperson startar och driver ett företag kallas det för enkild firma eller enskild näringsverksamhet. I den här företagsformen är du själv personligt ansvarig för alla skulder och avtal som företaget har.

Hur beräknas sjukpenning för enskild firma?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande
 • är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

I Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du får i sjukpenning och andra ersättningar. Du kan få knappt 80 procent av din inkomst av näringsverksamhet, men högst 1 116 kronor per dag.

Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla samma nivå som tidigare.

Om ditt företag är nystartat, det vill säga att det registrerades för som mest 36 månader sedan, gäller särskilda regler. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Vad är sjukförsäkringsavgift?

Företagande mars 2023. De dagar i början av en sjukskrivning som man inte får ersättning för kallas karensdagar. En aktiv enskild näringsidkare kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

7 karensdagar gäller om något val av annan karenstid inte har gjorts. Ju fler karensdagar, desto lägre blir sjukförsäkringsavgiften. Sjukförsäkringsavgiften är en del av egenavgifterna. På den del av den sammanlagda inkomsten (av både tjänst- och näringsverksamhet) som överstiger 10 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar (525 000 kronor under 2023).

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Vilka försäkringar är avdragsgilla i enskild firma?

Organisationen Företagarna har det trygghetspaket som blir den här undersökningens vinnare. Fördelarna med detta paket är att priset på försäkringarna är relativt lågt och att man har låga hälsokrav för att få en komplett sjukvårdsförsäkring. För att få den sjukvårdsförsäkringen behöver du som inte fyllt 60 år därför inte lämna någon hälsodeklaration överhuvudtaget, förutsatt att ditt företag blir ny medlem i Företagarna samtidigt som försäkringar tecknas. Det krävs dock att du är fullt arbetsför och inte har varit sjukskriven mer än 14 dagar i sträck de senaste tre månaderna före ansökan om medlemskapet. 

En del kan kanske tycka att det är en nackdel att man måste vara medlem i organisationen Företagarna för att få teckna försäkringen. Det brukar kosta åtminstone närmare 4 000 kronor för det egna företaget att vara medlem i föreningen. Det får vägas mot de medlemsförmåner du tycker dig kunna utnyttja och hur viktigt du upplever det att stödja Sveriges största småföretagarorganisation. 

Det ska noteras att Företagarnas försäkringspaket inte innehåller någon ersättning för inkomstbortfall vid långvarig sjukdom. Det får du därför lösa med en separat grupplivförsäkring med förtidskapital hos exempelvis SEB som kostar runt 250 kr i månaden om du nöjer dig med drygt 900 000 kr i livförsäkring (läs mer nedan).

Vad kan man göra avdrag för enskild firma?

Bredband är i grunden en privat levnadskostnad, säger Skatteverket. Om du driver verksamheten från hemmaplan är det tveksamt om du kan göra avdrag för en del av denna kostnad. Om du däremot drar in ett kraftigare bredband för att din verksamhet kräver detta kan du göra en fördelning mellan dig och företaget.

Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket, förklarar: ”Bredband är i dag en privat levnadskostnad. Vissa företagare behöver kanske en bättre bandbredd för att driva sin verksamhet, då kan man föra ett resonemang som innebär att man kan låta företaget bära en del av kostnaden.”

Vem betalar sjuklön egenföretagare?

Det krävs några år för att bygga upp ett nytt företag och det är inte säkert att du kan ta ut speciellt hög lön under de första åren. Detta kan betyda sänkt standard om du blir arbetslös eller sjuk. Det är även viktigt att bygga upp ett ekonomiskt skyddsnät för att klara av eventuella olycksfall, sjukdomar eller dödsfall.

Har du enskild firma baseras din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på din nettointäkt, dvs företagets resultat efter avdrag för kostnader, avsättningar till periodiseringsfonder m.m samt avdrag för egenavgifter. Läs mer på Skatteverket hur nettointäkten beräknas.

Vem betalar ut sjukförsäkring?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.

Måste enskild firma betala arbetsgivaravgift?

Egenavgifter är sociala avgifter för dig som driver en enskild näringsverksamhet med ett överskott på över 1 000 kronor. Avgifterna, som är avdragsgilla i deklarationen, finansierar socialförsäkringen som bland annat betalar din sjuk- och föräldraförsäkring samt din framtida pension.

När du driver en enskild firma är företaget inte en juridisk person, vilket till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag är. Juridiska personer är arbetsgivare och bär därmed ansvaret för att betala in arbetsavgifter för sina anställda, inklusive personen som driver företag.

Som enskild näringsidkare har du däremot personligt ansvar för att betala in alla skatter och avgifter till staten i tid.

Normalt sett ligger full egenavgift på 28,97 procent för alla som är födda år 1955 eller senare.

Precis som F-skatten beräknas egenavgifterna på överskottet i din verksamhet. Detta innebär att du måste göra en uppskattning av årets resultat för att ta reda på hur mycket du kommer att betala i egenavgifter. Därefter gör du ett schablonavdrag på 25 procent för egenavgifter.

Det är förstås svårt att förutse hur det kommer att gå för verksamheten under året. Du kan dock alltid rätta till överskottsbeloppet i efterhand genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. På så sätt undviker du att få kvarskatt eller att betala för mycket i skatt.

Måste en enskild firma gå med vinst?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena.

Syftet med penningtvätten är att dölja var pengarna kommer ifrån. Exempelvis sker transaktioner som omvandlar pengar från till exempel narkotikahandel eller bankrån, till skenbart lagliga inkomster och tillgångar.

Det stora flertalet utredningar om penningtvättsbrott har sin början i polisens ordinarie linjearbete eller fångas upp i andra brottsutredningar.

I många utredningar av brott, oavsett brottstyp, finns anledning att göra en finansiell kartläggning där exempelvis transaktioner utreds. I ett sådant arbete upptäcks ofta penningtvätt, till exempel genom att pengar slussas runt mellan olika personer och konton.

Ett av syftena med kriminaliseringen av penningtvätt är att motverka att brottsutbyte förs in och cirkulerar i det finansiella systemet. För att motverka detta bör det vara en central och naturlig del av brottsbekämpningen att spåra, säkra och förverka vinning av brott.

Är sjukförsäkring avdragsgill?

Det har sedan sommaren 2018 varit oklart hur stor andel av premien till en sjukvårdsförsäkring som ska anses skattepliktig. Egentligen har detta behövts bedömas för varje enskild försäkring. Skatteverket har nu i ett ställningstagande angett att man kan använda en schablonuppdelning där 60 procent av premien är en skattepliktig förmån.

Privat sjukvård blev generellt en skattepliktig förmån efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2018. Emellertid är vissa vårdrelaterade förmåner, framför allt förebyggande vård, fortfarande skattefria. Erhåller en anställd en sjukvårdsförsäkring så avser den ofta både skattepliktiga och skattefria förmåner.

Vilka försäkringar bör man ha som enskild firma?

Frågor kring företagsförsäkring får du bäst hjälp med genom att ta kontakt med ett försäkringsbolag. Även om du får god hjälp från ett bolag bör du jämföra priser och villkor mellan flera bolag innan du bestämmer dig. Men innan du kontaktar ett försäkringsbolag kan det vara bra att vara litet påläst, t ex genom att läsa den här artikeln.

Många småföretagare bedriver sin verksamhet i någon del av bostaden. Det kan vara en konsult som har inrett ett kontor i ett sovrum eller en slöjdare som har gjort verkstad av gillestugan. Många litar på att hemförsäkringen och den vanliga villa­försäkringen gäller. Men så är det inte i alla lägen.