:

Vad gäller för enskild egendom vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller för enskild egendom vid dödsfall?
  2. Vad händer med enskild egendom vid arv?
  3. Vad räknas som enskild egendom vid bodelning?
  4. Kan ärvda pengar vara enskild egendom?
  5. Vad gäller för enskild egendom?
  6. Hur styrka enskild egendom?
  7. Kan halva huset vara enskild egendom?
  8. Vart registrerar man enskild egendom?
  9. Kan man skriva enskild egendom själv?
  10. Kan man göra allt till enskild egendom?

Vad gäller för enskild egendom vid dödsfall?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och äktenskap finns i Ärvdabalken (ÄB) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag börjar med att beskriva allmänt vad enskild egendom innebär, eftersom din fråga utgår från arvet från dina föräldrar och din makes sommarhus som båda är enskild egendom. Därefter besvarar jag dina frågor i tur och ordning. I mina svar utgår jag från att du och din make inte har några gemensamma barn, eftersom du endast nämner dina två barn i frågan.

Vad händer med enskild egendom vid arv?

Ett testamente är ett juridiskt dokument där du bestämmer hur din egendom ska fördelas och hanteras efter att du gått bort. Utan testamente kommer din egendom att fördelas enligt den så kallade legala arvsordningen. Det finns nämligen bestämt i lagen vilka av dina släktingar som ärver dig och i vilken ordning.

Huruvida egendom är enskild eller inte blir aktuellt när ett äktenskap tar slut. Allt som gifta par äger anses som utgångspunkt vara giftorättsgods, och det ska delas helt lika mellan makarna när äktenskapet tar slut – antingen på grund av skilsmässa eller dödsfall.

Men i vissa fall kan det kännas orättvist att allt, oavsett vem som egentligen står som ägare, ska delas helt lika mellan makarna. Därför finns en alternativ lösning: enskild egendom ingår inte i bodelning mellan makar och stannar alltid hos sin ägare. För att något ska klassas som enskild egendom krävs en juridisk handling. I ett gåvobrev, ett äktenskapsförord eller ett testamente kan skaparen ange att något ska vara enskild egendom. 

Det beror på vilka arvingar den avlidne lämnar efter sig och om det finns ett testamente. Som utgångspunkt ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen, inklusive enskild egendom, med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken får använda och sälja egendomen, men inte ge bort den i gåva eller testamentera bort den. Om egendomen säljs betraktas vinstpengarna från försäljningen ha ersatt den enskilda egendomen.

Vad räknas som enskild egendom vid bodelning?

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Kan ärvda pengar vara enskild egendom?

Hej och tack för din fråga,

Om det inte finns ett förordnande om enskild egendom, så är pengarna och sommarstugan giftorättsgods och ingår i en bodelning. Det bästa är i så fall att skriva ett äktenskapsförord.

Vad gäller för enskild egendom?

Sådan egendom som, till följd av att den uppfyller något av villkoren i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, inte ingår i en bodelning.

Dit hör bl.a egendom som på grund av äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev tillhör den ena parten som dennes enskilda egendom i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Avkastning från enskild egendom, exempelvis utdelning på aktier, blir däremot giftorättsgods om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild.

Hur styrka enskild egendom?

Sara Louise Axelsson heter jag och är det senaste tillskottet i Söderberg & Partners bloggfamilj. Jag är jurist och ansvarar för den familjerättsliga rådgivningen på Söderberg & Partners och mina blogginlägg kommer att beröra olika frågeställningar om familjerätt på ett sätt som förklarar juridiken på ett pedagogsikt sätt. Detta för att många gånger är saker som tycks vara självklara inte alltid så självklara, jag tänkte därför starta min blogg med ett inlägg om vad enskild egendom faktiskt är. Egendom och tillgångar som en person äger kan vara enskild egendom för den personen. För att egendom ska utgöra enskild egendom kan det antingen ha tillkommit genom äktenskapsförord som är ett avtal mellan två makar om att viss egendom ska vara enskild egendom. Det kan också ha bestämts av en tredje person som genom gåva eller testamente har tillskrivit en annan person egendom med villkor om att den egendomen ska vara den personens enskilda egendom. Det finns också möjlighet att i ett förmånstagarförordnande bestämma att utfallande belopp ska vara enskild egendom.

Men vad innebär det att ha något som enskild egendom? Huvudsakligen innebär det att egendom som är enskild aldrig kan ingå i en bodelning och således riskerar man aldrig att förlora hälften av denna egendom. För makar blir det ett undantag till regeln om giftorätt som innebär att makar alltid har rätt till hälften av allt giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

Kan halva huset vara enskild egendom?

Det är helt frivilligt att sätta upp villkor för gåvan av fastigheten. Ett vanligt villkor för gåvor som avser fastigheter är att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att fastigheten undantas från en eventuell bodelning. Genom villkor om enskild egendom säkerställs att fastigheten stannar inom familjen. 

Vart registrerar man enskild egendom?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man skriva enskild egendom själv?

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

Kan man göra allt till enskild egendom?

Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och under ett äktenskap. Det är emellertid alltid en fördel att göra det innan vigseln så man är överens från början. Vill man senare ändra vad man kommit överens om kan man göra ett nytt äktenskapsförord. Att det heter ”förord” har alltså ingen betydelse.

Att gifta sig ändrar i sig inte äganderätten. När du gifter sig får dock din make en rätt till hälften av värdet av dina och sina egna sammanlagda egendomar om ni skulle skilja er. Det innebär att den rikare maken kan behöva ge ifrån sig egendom till den fattigare maken vid äktenskapets upplösande, även om den fattigare maken inte äger egendomen under äktenskapets bestående.