:

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 2. Hur får man tag på dödsattest?
 3. Måste man beställa dödsfallsintyg?
 4. Vem skriver ut dödsfallsintyg?
 5. Hur snabbt får man dödsfallsintyg?
 6. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 7. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?
 8. Måste man göra bouppteckning vid dödsfall?
 9. Vem får intyga att en person är avliden?
 10. Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?
 11. Måste man ha bouppteckning vid dödsfall?
 12. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 13. Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?
 14. Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?
 15. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Hur får man tag på dödsattest?

 • äkaren som behandlat personen under hans/hennes sista sjukdom, läkaren som genomfört dödsorsaksutredningen eller ansvarande läkare
 • för avliden under 28 dygn eller dödfödd läkaren som behandlat barnet eller modern och barnet under förlossning
 • efter en rättsmedicinsk obduktion är det alltid obduktionsläkaren rättsläkaren som uppgör dödsattesten.

Måste man beställa dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning är en handling som utfärdas av Skatteverket. Dödsfallsintyget innehåller information om när en person har avlidit, och vilka efterlevande som finns. Här talar man t.ex. om vem som är nuvarande och eventuellt tidigare maka eller make, och vilka den avlidnes barn är. Om inga av barnen finns kvar i livet så presenteras istället barnbarnen, om det finns några.

Det händer att man behöver styrka att man är ett syskon till den avlidne. Då får man beställa ett utdrag från folkbokföringen på Skatteverket på ens gemensamma föräldrar, där man kan se deras barn. På så sätt kan man bevisa att man är syskon.

När någon dör ska alltid en läkare tillkallas. Han eller hon skriver två intyg. Ett dödsbevis, som skickas till Skatteverket som i sin tur meddelar andra myndigheter. Det andra intyget är ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen. Som anhörig behöver man aldrig kontakta någon myndighet.

Det finns ett undantag: Enligt begravningslagen ska, om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att döden inträtt eller som i annat fall ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten.

Istället för Skatteverket ska då dödsbeviset lämnas till polisen. Polisen meddelar Skatteverket om dödsfallet och efter utredningen, om den görs, lämnar man dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd för gravsättning eller kremering.

Vem skriver ut dödsfallsintyg?

Ett döds­fall­sin­tyg visar när en person avled och vilka ef­ter­le­van­de släk­ting­ar som finns. Det kallas för döds­fallin­tyg och släktut­drag och du be­stäl­ler det från Skat­te­ver­ket. 

Ett döds­fallin­tyg visar vem som får sköta döds­bo­ets eko­no­mis­ka ären­den och kon­tak­ta bank, för­säk­rings­bo­lag, myn­dig­het och andra vik­ti­ga in­stan­ser. In­ty­get är en del i att iden­ti­fi­e­ra sig i upp­gif­ter som kommer med att ta hand om döds­bo­et.

Du be­hö­ver också ett döds­fall­sin­tyg och släktut­drag om du ska göra boupp­teck­ning. 

Skatte­myn­dig­he­ten är an­sva­rig för att ut­fär­da döds­fallin­tyg. För att be­stäl­la ett döds­fallin­tyg ringer du till Skat­te­ver­ket. 

Vem som helst får be­stäl­la döds­fall­sin­tyg och du be­hö­ver inte vara nära an­hö­rig. Ett döds­fallin­tyg räknas som en of­fent­lig hand­ling. 

Be­grav­nings­by­rå­er, bank, för­säk­rings­bo­lag, pen­sions­bo­lag och kre­ma­to­ri­um kan också be­stäl­la och skriva ut döds­fallin­tyg via en egen tjänst hos Skat­te­ver­ket. De kan också skriva ut andra intyg re­la­te­ra­de till döds­fall så som Intyg för grav­sätt­ning och kre­me­ring och Re­gis­terut­drag av­li­den.

Hur snabbt får man dödsfallsintyg?

Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Genom indirekta kriterier observerar man den döde och konstaterar att hjärtverksamhet och andning upphört.

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:10, 3 kap §1-2) ska fastställandet av en människas död med hjälp av indirekta kriterier göras genom en klinisk undersökning. Indirekta kriterier är kännetecken på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som lett till total hjärninfarkt. Vid den kliniska undersökningen ska alla dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:

 • Ingen palpabel puls.
 • Inga hörbara hjärtljud vid auskultation.
 • Ingen spontanandning.
 • Ljusstela, oftast vida, pupiller.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hej. Min pappa dog den 4 januari och nu håller min mor och syster går igenom alla hans saker utan min vetskap. Jag får inte information om någonting. Kan min mor och syster dela och kasta saker innan bodelningen är klar?

Måste man göra bouppteckning vid dödsfall?

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

 • Till att börja med - ta hand om dödsboet
 • Vem får intyga att en person är avliden?

  Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Genom indirekta kriterier observerar man den döde och konstaterar att hjärtverksamhet och andning upphört.

  Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:10, 3 kap §1-2) ska fastställandet av en människas död med hjälp av indirekta kriterier göras genom en klinisk undersökning. Indirekta kriterier är kännetecken på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som lett till total hjärninfarkt. Vid den kliniska undersökningen ska alla dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:

  • Ingen palpabel puls.
  • Inga hörbara hjärtljud vid auskultation.
  • Ingen spontanandning.
  • Ljusstela, oftast vida, pupiller.

  Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?

  När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

  Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

  Måste man ha bouppteckning vid dödsfall?

  Juridik vid dödsfall

  Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

  Är man skyldig att städa ett dödsbo?

  Det är en hel del att tag i för de anhöriga, när någon avlider. Och om hon eller han bodde ensam i bostaden behöver man dessutom ta tag i städning och tömning av bostaden. (Läs gärna mer om det i vår checklista vid dödsfall.) Ansvaret för att detta blir utfört ligger på dödsbodelägarna, det vill säga de anhöriga som ärver den avlidne. De eventuella kostnader som uppstår i samband städning och tömning av bostaden bärs av dödsboet. Dödsbodelägarna är således inte personligen betalningsskyldiga.

  Mycket kan vänta ett tag, men en del saker måste man ta itu med omgående. Om det till exempel fanns ett husdjur måste detta tas om hand och omplaceras snarast. Därefter tömmer man huset eller lägenheten på alla färskvaror i skafferier, kyl och frys. Töm alla sopor och se till att någon tömmer brevlådan varje dag, tills adressändringen är gjord.

  Får man sälja saker från ett dödsbo innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

  Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

  En bouppteckning kan liknas vid ett bokslut över hur en avliden persons ekonomi såg ut på dödsdagen. Bouppteckningen visar två saker:

  • Vilka tillgångar och skulder har den avlidne lämnat efter sig?
  • Vem eller vilka ska ärva den avlidne?

  När en person avlider ska ni som är delägare i dödsboet nästan alltid göra en bouppteckning. Mer specifikt ska ni göra en bouppteckning i två fall:

  • Om dödsboet har tillgångar kvar efter att kostnaden för begravning har betalats.
  • Om den avlidne äger en fastighet.

  En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsdagen. När bouppteckningen är klar, måste den lämnas in till Skatteverket inom en månad efter att den har blivit klar.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Hejsan får dödsboet röras av 2 arvingar utan att den 3e vet något? 3dagar efter vår fars bortgång har 2systrar gått igenom allt i bostaden och även tagit saker ,,utan att meddela mig att han va död .Ingen bouppteckning gjord. Ingen meddelade mig heller från att han avled . ?Vad ska jag göra?/ hur ska det gå till lagligt ?