:

Hur bokför man på skattekontot?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man på skattekontot?
 2. Hur bokför man Intäktsränta från Skatteverket?
 3. Vad är räntan på skattekonto?
 4. Får man Intäktsränta på skattekontot?
 5. Hur bokför man räntekostnader?
 6. När används konto 2850?
 7. Hur bokför man ränta?
 8. Hur bokför man Intäktsränta?
 9. När debiteras ränta skattekonto?
 10. Hur drar man av ränta på deklarationen?
 11. Är räntor skattefria?
 12. Hur bokförs ränteintäkt?
 13. Är räntekostnader en kostnad?
 14. Vad är skattefria ränteintäkter?
 15. När används konto 2650?

Hur bokför man på skattekontot?

Alla företag har ett skattekonto hos Skatteverket där transaktioner registreras. Att bokföra det kan vara krångligt. Här är mina tips på hur du ska göra.

Skattekontot kan jämföras med ett bankkonto – alla poster ska konteras och bokföras löpande. Du ska kunna stämma av saldot i bokföringen mot saldot på skattekontot hos Skatteverket. Du bokför skattekontot efter ett skattekontoutdrag som du kan få per post, men mer troligt är att du loggar in på Skatteverkets hemsida och skriver ut det själv.

Hur bokför man Intäktsränta från Skatteverket?

Jo, det är ett konto hos Skatteverket som används för att hantera skatter och avgifter. Bokföring på skattekontot fungerar egentligen som bokföringen på ett vanligt tillgångskonto t ex företagskontot. När pengar flyttas till kontot debiteras det och när pengar dras från kontot krediteras det. Vem har ett skattekonto? Skattekonto är något alla som betalar skatt i Sverige har,  både företag och privatpersoner.  

På skattekontot registreras avgifter och skatter som du ska betala eller få tillbaka av Skatteverket. Precis som på ett vanligt bankkonto så har du ett kontoutdrag för skattekontot och detta kontoutdrag hittar du när du är inloggad på Skatteverkets hemsida. Skattekontot stäms av varje månad och om det saknas pengar på kontot så skickar Skatteverket ut en betalningsuppmaning till dig. På verksamt.se finns filmen Skattekonto som tar upp vanliga frågor som Skatteverket får gällande skattekontot. 

När du flyttar pengar från ditt företagskonto till skattekontot

Vad är räntan på skattekonto?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Får man Intäktsränta på skattekontot?

Om det blir ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta. Skatteverket beräknar ränta utifrån två olika beräkningar – låg ränta (basräntan = 3,75% från och med februari 2023) och hög ränta (basräntan plus 15 procentenheter= 18,75 %).

Låg ränta tillämpas t ex vid anstånd med betalning, underskott av slutlig skatt fram till förfallodagen, omprövningsbeslut fram till förfallodagen och skulder som överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Hur bokför man räntekostnader?

Du har betalat en faktura från en leverantör för sent och har därför fått en faktura på dröjsmålsräntan (räntefaktura). Dröjsmålsräntan [8422] betalas via plusgirot [1920].

Skilj mellan räntekostnader för leverantörsskulder och andra räntekostnader. Använd därför ett särskilt konto [8422] för räntekost­nader för leverantörsskulder.

När används konto 2850?

I BAS 2023 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot.

Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare.

Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto. Poster som Skatteverket belastar skattekontot med krediteras konto 1630 den månad kontot belastas och poster som tillgodoförs skattekontot debiteras konto 1630 den månad kontot tillgodoförs. Inbetalning till skattekontot debiteras konto 1630. Det går inte att öronmärka inbetalningar för vissa ändamål. Utbetalning och återbetalning från skattekontot krediteras konto 1630.

Hur bokför man ränta?

En amortering är en återbetalning eller en avbetalning av ett lån och ränta på lån är den ersättning som långivaren kräver för att låna ut pengar till låntagaren.

Ett lån har normalt en amorteringsplan eller en avbetalningsplan som anger när ett lån skall återbetalas. Ett långfristigt lån har normalt en amorteringsplan som innebär ett flertal amorteringar under löptiden medan ett kortfristigt lån normalt avbetalas vid endast ett tillfälle.

Hur bokför man Intäktsränta?

Alla juridiska personer har ett skattekonto. Som privatperson är det där du hanterar händelser som exempelvis utbetalningar av skatteåterbäring, restskatt med mera. Skattekontot för en privatperson är dock ett konto som du som privatperson hanterar mer sällan än ett företag. 

För företag är det vanligare att hantera skattekontot, och det händer även betydligt mer. Men framförallt skall det också bokföras för att bolagsformer som är egna juridiska personer (exempelvis aktiebolag, handelsbolag, mfl.). På skattekontot samlas inbetalningar för moms, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter med mera. Ofta kan det också uppstå förvirring kring hur det skall bokföras. 

När du driver ett företag så kommer du förr eller senare i kontakt med skatteverket. Det är preliminärskatt som ska betalas, så även moms. Har du anställda eller tar ut lön från ditt aktiebolag så är det även personalskatt och sociala avgifter som ska redovisas och betalas.

Som en enskild firma är ditt privata skattekonto även företagets. Har du en enskild firma så behöver du inte reflektera kring det, det är nämligen samma skattekonto som används för din privata skatt och behöver därmed inte särredovisas i bokföringen. Du bokför istället endast bara betalningarna som görs till skattekontot direkt mot vad de berör. När du bokför momsutbetalningen från ditt företagskonto bokför de flesta det mot 2650, redovisningskonto för moms. Din preliminärskatt kan du bokföra mot konto 2012, egna skatter. Däremot blir bokföring av ditt skattekonto som enskild firma mer avancerad om du har någon anställd i den. Då kommer du behöver bokföra den skatt och arbetsgivaravgifter du betalar för den anställda på samma sätt som ett aktiebolag behöver. Vad som är viktigt att tänka på är dock att du behöver använda 2012, egna skatter, istället för 1630, skattekonto som i förklaringen nedan.

När du har ett aktiebolag, handelsbolag eller en momsregistrerad förening ses organisationens skattekonto som ett tillgångskonto, som vi beskrev här ovanför. Anledningen till det är att pengarna finns på skattekontot tills dess att de dras från det. Skulle du föra över mer pengar än vad skatteverket kommer dra från kontot kommer de alltså ligga kvar som medel på det. Vill du kan du i så fall föra tillbaka pengarna till ditt skattekonto. I SpeedLedger kan du enkelt importera dina skattekontohändelser till bokföringen. Läs mer om det här.

När debiteras ränta skattekonto?

Räntan på skattekontot räknas dag för dag på det aktuella saldot, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen som kommer att ske den 1 februari sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts.

Hur drar man av ränta på deklarationen?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Är räntor skattefria?

Det finns ingen legal definition över begreppet ränta. Normalt menar man den avgift som en låntagare betalar till en långivare som är beräknad utifrån storleken på lånet och lånets löptid. Både räntor på lånefordringar (reverser, banktillgodohavanden, obligationer m.m.) och räntor på andra slag av fordringar t.ex. skadestånd hänförs hit (41 kap. 1 § andra stycket IL och RÅ 1994 ref. 21). Skillnaden mellan emissionspriset och inlösenbeloppet på diskonteringspapper och nollkupongare utgör ränta.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att när ersättningen som låntagaren får betala till långivaren har bestämts till att motsvara den säkerhetsmarginal, bestämd i procent, som parterna kommit överens om vid avtalstillfället kan den anses utgöra en avdragsgill ränteutgift för låntagaren (HFD 2021 ref. 30). Det är Skatteverkets uppfattning att motsvarande del ska tas upp som en ränteintäkt av långivaren (Skatteverkets rättsfallskommenter HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet).

Det är den som får ränteinkomsten som ersättning för en utlåning som är skattskyldig för ränteinkomsten. Vanligtvis är det långivaren (borgenären) som är skattskyldig. Skulle långivaren ha överlåtit sin fordran till någon annan är det till den nya borgenären som låntagaren betalar räntan när den förfaller. Försäljning av rätt till ränta beskattas också som inkomst av kapital.

Hur bokförs ränteintäkt?

Det konto som används i företaget kallas vanligen för företagskonto (checkräkningskonto i BAS-kontoplanen) och brukar bokföras på konto 1930. Kontot kopplas ofta till internetbank, bankgiro, betalkort och autogiro så det används oftast flitigt.

Du har 10000 kronor i kassan och väljer att tömma en del av den för att istället ha pengarna på kontot. Du väljer att ha kvar 1000 kronor i kassan och för över 9000 kronor till kontot.

Är räntekostnader en kostnad?

I 24 kap. IL finns bl.a. bestämmelser om avdragsförbud och avdragsbegränsningar för ränteutgifter.

Vad som avses med uttrycket ränteutgifter vid tillämpning av dessa bestämmelser är särskilt definierat (24 kap. 2 § IL). Läs mer vid Vad är ränteutgifter? Det regleras även vad som avses med uttrycket ränteinkomster (24 kap. 3 § IL). Definitionerna gäller för företag vid tillämpning av bestämmelserna i 24 kap. IL.

De olika avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsreglerna för ränteutgifter i 24 kap. IL ska tillämpas i en viss turordning.

Vad är skattefria ränteintäkter?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för gratis tips, nyheter och erbjudanden från oss (du kan avsluta när som helst).

Vi värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter säkert enligt vår integritetspolicy.

När används konto 2650?

Hej!

Tack för din fråga. Huruvida du kan boka bort det mot 1650 eller inte beror på hur du bokförde inbetalningen till Skatteverket. Om du har ett aktiebolag så bokför man skattekonto händelser på två steg, första steget blir när man får tillbaka pengar från skattekontot som blir 1930 debet och 1630 kredit. När sedan själva beslutet syns på skattekontot så bokför man 1630 debet och 2650 kredit. Så om du har kvar ett saldo från ingående balans som inte skall finnas på 2650 så rekommenderar jag dig att dubbelkolla hur du hanterade själva beslutet på skattekontot gällande den momsfordran. Om det är så att du bokförde det mot 1650 istället för 2650 så rekommenderar jag dig att korrigera den verifikationen om perioden fortfarande är öppen, alternativt gör en omföringsverifikation där du minskar saldot på 2650 och flyttar det mot 1650. Du pratar om både skuld och fordran, så det kan också vara bra att ta ut en kontoanalys på konto 2650 för att se vad som är bokfört under året och på så sätt få fram varför det kontot inte stämmer.