:

Hur förklarar man fission?

Innehållsförteckning:

 1. Hur förklarar man fission?
 2. Vad frigörs vid fission?
 3. Vad menas med fission Quizlet?
 4. Vad menas med uran Atomkärnans fission?
 5. Vem kom på fission?
 6. Vilka fördelar har fusion jämfört med fission?
 7. Varför stängde man ner kärnkraften i Sverige?
 8. Vad är det för skillnad mellan fission och fusion?
 9. Var finns fission?
 10. Hur förklarar man atomkärna?
 11. Är fusion farligare än fission?
 12. Vad är problemet med fusion?
 13. Vilka partier röstade för att lägga ner kärnkraften?
 14. Kan man starta upp Ringhals igen?
 15. Vad är fusion enkelt?

Hur förklarar man fission?

I de svenska kärnkraftverken finns två typer av reaktorer: kok- och tryckvattenreaktorer. Båda typerna är så kallade lättvattenreaktorer. 

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas som driver en turbin. På turbinen sitter sedan en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Skillnaden mellan kraftverken är vilket bränsle som används för att koka vattnet. I ett kärnkraftverk används kärnbränsle. Genom att klyva uranatomer i bränslet med hjälp av neutroner frigörs stora mängder energi som värmer vattnet.

Vad frigörs vid fission?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Vad menas med fission Quizlet?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Vad menas med uran Atomkärnans fission?

I kärnkraftverken används uran som bränsle och detta är inte en förnybar energikälla. Med kärnkraft slipper man växthusgaser och andra utsläpp och på det viset är det en renare energiteknik. Men kärnkraften påverkar miljön på andra sätt.

När man producerar el med kärnkraft får man ett radioaktivt avfall. Använt kärnbränsle, och även viss utrusning som använts i kärnkraftverket, måste förvaras säkert. Det tar 100 000 år innan kärnbränslet förlorat sin radioaktivitet. I Sverige har man bestämt att avfallet från kärnkraftverken ska förvaras i en särskild typ av kopparkapslar. Kapslarna ska sänkas ned en halv kilometer i berggrunden och omslutas av bentonitlera. SKB:s förslag är att avfallet sedan ska slutförvaras i närheten av Forsmark Kärnkraftverk.

Även om säkerheten är hög i kärnkraftverken, finns alltid en risk att en kärnkraftsolycka kan inträffa.

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas och som driver en turbin. Turbinen är sedan kopplad till en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

Processen som får vattnet att koka kallas fission. Det innebär att man klyver atomkärnor. En neutron skickas in i urankärnan som gör att den ”klyvs”. Anledningen till att det är just uranet som vi använder till denna process är att den är tillräckligt instabil och därför går att klyva.

Vid uranklyvningen frigörs i sin tur nya neutroner. För att neutronerna ska fortsätta att klyva uranatomer krävs att de bromsas upp, modereras. I de svenska kärnkraftverken bromsas neutronerna upp med hjälp av vatten.

Vem kom på fission?

Lise Meitner (1878–1968) var en österrikisk-svensk fysiker inom radioaktivitet och kärnfysik. Meitner, som var judinna, flydde till Sverige från Tyskland 1938.

När hon tolkade experiment utförda av Otto Hahn lanserade hon 1939 teorin att kärnklyvning uppstår när uran utsätts för neuronbestrålning, och hon kallade processen fission. Denna upptäckt var grundläggande för utnyttjandet av kärnenergi.

Vilka fördelar har fusion jämfört med fission?

Fission betyder att man klyver en atomkärna, så att det avges energi.Fusion betyder att man slår ihop två atomkärnor, så att även där så avges det energi.

Fission och fusion är i helhet att man utnyttjar skillnaden i massa mellan olika nuklider för att bilda energi.

Varför stängde man ner kärnkraften i Sverige?

Ett halvår senare inträffade olyckan vid det amerikanska kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg. Händelsen ledde till att riksdagen beslutade att en folkomröstning skulle hållas om kärnkraftens framtid.

Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ – eller linjer – att välja mellan. Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle ”avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd” och att ”ingen ytterligare kärnkraftbyggnad skall förekomma”. Det fanns alltså två alternativ som inte ville ha en snabbavveckling. Bakom Linje 1 stod moderaterna och bakom Linje 2 stod Socialdemokraterna och Folkpartiet. De hade också ett tillägg på sin valsedel om energihushållning, satsning på förnyelsebara energikällor och att kärnkraftverk och andra betydelsefulla energianläggningar ska ägas av stat och kommun.

Linje 3, som hade stöd av Centerpartiet, Vänsterpartiet Kommunisterna och KDS, krävde att kärnkraften skulle avvecklas redan inom 10 år. Ej laddade reaktorer fick inte tas i drift och den fortsatta utbyggnaden skulle stoppas omedelbart.

Vad är det för skillnad mellan fission och fusion?

Fission och fusion är två olika typer av reaktioner där stora mängder energi släpps. Även om energi frigörs under både fissions- och fusionsreaktioner är den huvudsakliga skillnaden att fission är processen att splittra en atom i två eller mindre partiklar och fusion är fusionen eller sammanfogning av två eller flera mindre atomer för att bilda en större.

Medan fusion sker i naturen som stjärnor, förekommer normalt inte fission i naturen. Fission sker med tunga ämnen som uran och fusion utvecklar lättare element.

Var finns fission?

I Sverige finns sex kärnkraftsreaktorer i drift. 2021 stod kärnkraft för 31 procent av den svenska elproduktionen. Här hittar du kortfattade fakta om kärnkraft, hur det fungerar och vilka för- och nackdelar kärnkraften har.

Ett kärnkraftverk fungerar egentligen som en väldigt komplicerad vattenkokare. Energin kommer från klyvning av anrikat uran. Anrikningen innebär att man ökar halten av en specifik klyvbar isotop av uran. När uranet bestrålas med neutroner klyvs atomkärnan. Det frigör fler neutroner som startar en kedjereaktion som sedan fortsätter av egen kraft. Vid uranklyvningen frigörs nya neutroner som behöver bromsas för att kunna fortsätta klyva uranatomer. Det görs i de svenska reaktorerna med hjälp av vatten, så kallat lättvatten. Därför kallas kärnkraftsreaktorerna som används i Sverige för lättvattenreaktorer. Lättvattenreaktorer kan vara antingen kok- eller tryckvattenreaktorer. Reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn är kokvattenreaktorer, medan reaktorerna i Ringhals är tryckvattenreaktorer.

Klyvningen av atomkärnor kallas för fission, och den så kallade fissionskedjereaktionen som beskrivs ovan producerar stora mängder värme. Värmen leds bort i vattenrör till en värmeväxlare och för över energin till en ångturbin som driver en generator som i sin tur producerar elen.

Kylningen av kärnreaktorn skapar en stor mängd överskottsvärme som leds ut i havet. Därför ligger kärnkraftverk som regel vid kusten. Verkningsgraden hos en kärnreaktor är netto kring 35 procent. Verkningsgrad är ett mått som anger hur effektiv en energiomvandlingsprocess är. En tredjedel av energin från kärnreaktionen kan alltså tas tillvara och omvandlas till el, resten går förlorat som spillvärme från kylningen av reaktorn.

Hur förklarar man atomkärna?

Här kommer vi att sammanställa vanliga frågor och svar, men det krävs att någon ställer dem! Skicka e-mail till oss så kommer vi att svara. Frågor av allmänt intresse hamnar sedan här. Bilderna nedan är hämtade från The particle adventure, en bra sida om grunderna i kärn- och partikelfysik! En sida med förklaringar av ord och termer finns här. Båda dessa sidor är på engelska.

Svar: Väteatomens massa är 1,67 10-27 kg medan en medeltung kärna som exempelvis 137Cs har massan 2,27 10-25 kg.

Är fusion farligare än fission?

All of the energy we produce comes from basic chemical and physical processes. That’s mostly been accomplished throughout history by burning carbon-based material like wood, coal and gas—or by harnessing power from the sun, wind, and water. Fission and fusion are two physical processes that produce massive amounts of energy from atoms. They yield millions of times more energy than other sources through nuclear reactions. Fission occurs when a neutron slams into a larger atom, forcing it to excite and spilt into two smaller atoms—also known as fission products. Additional neutrons are also released that can initiate a chain reaction. Fusion occurs when two atoms slam together to form a heavier atom, like when two hydrogen atoms fuse to form one helium atom. This is the same process that powers the sun and creates huge amounts of energy—several times greater than fission. It also doesn’t produce highly radioactive fission products. Nuclear energy is a carbon-free energy source that brings resilience and reliability to our nation’s electric grid. The Office of Nuclear Energy works with industry and other stakeholders to extend the life cycles of our current fleet of reactors and to develop new technologies that will help meet future environmental and energy goals. Follow the Office of Nuclear Energy on social media: Facebook: https://www.facebook.com/NuclearEnerg... Twitter: https://twitter.com/GovNuclear LinkedIn: https://linkedin.com/showcase/nuclear...

Vad är problemet med fusion?

I Frankrike är den gigantiska experimentreaktorn ITER snart färdigställd. Där ska forskare från 35 olika länder försöka skapa ett fungerande fusionskraftverk, finansierat med skattepengar från de deltagande länderna, som sen ska leda vidare till byggande av fusionskraftverk som börjar producera elektricitet.

När den står färdig 2025 är målet att generera 500 megawatt genom att under några minuter hetta upp plasma till 150 miljoner grader. I de temperaturerna kommer väteatomer genomgå fusion och krocka med varandra vilket skapar enorma mängder energi.

Vilka partier röstade för att lägga ner kärnkraften?

Sverigedemokraterna ville att Ringhals 2 skulle tas i drift på nytt och att den planerade stängningen av reaktor 1 skulle stoppas – och tog därför initiativ till onsdagens riksdagsomröstning i frågan. 

Reaktorerna skulle enligt förslaget även ha behövts renoveras och uppdateras då de är kärnkraftverkets äldsta och togs i drift på 1970-talet. 

Partiet ville att regeringen skulle ge Vattenfall nya direktiv kring reaktorerna. 

Kan man starta upp Ringhals igen?

Sverigedemokraterna ville att Ringhals 2 skulle tas i drift på nytt och att den planerade stängningen av reaktor 1 skulle stoppas – och tog därför initiativ till onsdagens riksdagsomröstning i frågan. 

Reaktorerna skulle enligt förslaget även ha behövts renoveras och uppdateras då de är kärnkraftverkets äldsta och togs i drift på 1970-talet. 

Partiet ville att regeringen skulle ge Vattenfall nya direktiv kring reaktorerna. 

Vad är fusion enkelt?

Jämfört med fission – som innebär klyvning av tunga atomkärnor av uran eller plutonium och som är grunden för dagens kärnkraft – har forskare under många år kämpat för att skapa en fungerande fusionsprocess.

Den utmaning som forskarna vid Lawrence Livermore till slut lyckades lösa var denna: att producera nettotillskott av energi. Tekniken och processen för fusion har funnits länge. Om man låter man lätta atomkärnor, till exempel väte, smälta samman (fusionera) frigörs enorma mängder energi.

Låter det lätt? Det är det inte. Enkelt uttryckt bygger fusion på samma process som sker inne i solen och andra stjärnor. Det krävs alltså extrem värme och högt tryck. För att återskapa en sådan miljö har man bland annat använt kraftfulla lasrar som kräver stora mängder energi – fram tills nu mer energi än vad som frigjorts vid fusionen. I experimenten vid Lawrence Livermore lyckades forskarna till slut producera en nettovinst av energi: 3,15 megajoule frigjordes vid fusionen medan lasern krävde 2,0 megajoule.