:

Vad kostar premiebefrielseförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar premiebefrielseförsäkring?
 2. Vad innebär premiebefrielse för en person som blir sjukskriven till 100 %?
 3. Är premiebefrielseförsäkring avdragsgill?
 4. Hur länge kan man få ersättning från AFA?
 5. Vad är en Premieförsäkring?
 6. Hur mycket av lönen går till tjänstepension?
 7. Vad får man inte göra när man har sjukersättning?
 8. Hur mycket pengar förlorar man på att vara sjukskriven?
 9. Vilka försäkringar är det löneskatt på?
 10. Vilka diagnoser ger rätt till ersättning?
 11. Kan man få ut ersättning för artros?
 12. Hur gör jag för att ta ut min premiepension?
 13. När ska man ta ut premiepension?
 14. Vad är normalt att få i pension?
 15. Hur mycket bör man ha i pension?

Vad kostar premiebefrielseförsäkring?

En premiebefrielseförsäkring är en sjukförsäkring och har till syfte att betala försäkringspremien för en annan försäkring vid arbetsoförmåga. Den kombineras alltid med en annan försäkring och hör till samma slag av försäkring som huvudförsäkringen. En premiebefrielseförsäkring som kombineras med en pensionsförsäkring klassificeras som en pensionsförsäkring (58 kap. 3 § IL).

Vad innebär premiebefrielse för en person som blir sjukskriven till 100 %?

Premiebefrielseförsäkringen betalar in hela eller del av premien till Avtalspension SAF-LO när den anställda är sjukskriven längre än 14 dagar. Försäkringen gäller när den anställda får någon av dessa ersättningar från Försäkringskassan:

Är premiebefrielseförsäkring avdragsgill?

Arbetsgivaren är skyldig att för sina anställda teckna vissa lagstadgade eller i övrigt obligatoriska personförsäkringar. Dessa omfattar bland annat arbetspensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkring samt grupplivförsäkring. Utöver de obligatoriska försäkringarna kan arbetsgivaren teckna olika frivilliga försäkringar för sin personal.

De frivilliga försäkringarna indelas i enlighet med 2 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994, FAL) i person- och skadeförsäkringar. Med personförsäkring avses en försäkring där en fysisk person är objekt. Med skadeförsäkring avses i sin tur en försäkring som tecknas för att ersätta en förlust som orsakas av en föremålsskada, skadeståndsskyldighet eller annan förmögenhetsskada. Försäkringarna som en arbetstagare tecknat för sin personal är i regel personförsäkringar.

De frivilliga personförsäkringarna som tecknats av arbetsgivaren kan indelas i spar- och placeringsförsäkringar samt riskpersonförsäkringar. Spar- och placeringsförsäkringarna omfattar frivillig pensionsförsäkring, kapitaliseringsavtal och sparlivförsäkring. De frivilliga riskpersonförsäkringarna omfattar i sin tur bland annat frivillig sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, invaliditetsförsäkring, försäkring för skydd vid allvarlig sjukdom och sjukhusförsäkring. En dödsfallsförsäkring, dvs. en risklivförsäkring, hör också till de frivilliga riskpersonförsäkringarna. En premiebefrielseförsäkring kan som accessorisk försäkring anknyta till en frivillig riskpersonförsäkring.

Enligt 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) är skattepliktig inkomst, enligt de begränsningar som anges i lagen, den skattskyldiges inkomster i pengar eller förmåner i pengars värde. Enligt ISkL 61 § 2 mom. är skattepliktig förvärvsinkomst bland annat lön i arbetsförhållande.

Inkomstskattelagen innehåller inga specialbestämmelser om frivilliga riskpersonförsäkringar som tecknas av arbetsgivaren. Endast i 68 § i inkomstskattelagen finns en bestämmelse om frivilliga personförsäkringar som tecknas av arbetsgivaren. I denna föreskrivs om en sparlivförsäkring och en frivillig privat pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för löntagaren och skattepliktigheten av premierna för dessa som arbetsgivaren betalat.

Enligt ISkL 68 § 1 mom. utgör de premier för arbetstagarens sparlivförsäkring och frivilliga privata pensionsförsäkring som betalas av arbetsgivaren skattepliktig inkomst för den försäkrade. Enligt 2 mom. i samma paragraf anses av arbetsgivaren betalda premier för frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare [och som uppfyller villkoren i inkomstskattelagen] utgöra skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade, dock endast till den del premiernas sammanlagda belopp under skatteåret överstiger 8 500 euro.

Hur länge kan man få ersättning från AFA?

Du kan – om du orkar och vill – arbeta, studera eller arbeta ideellt och fortfarande ha kvar rätten till sjukersättning. Det gäller dig som fick ett beslut om sjukersättning som inte är tidsbegränsat före den 1 juli 2008 och inte fått ett beslut om högre grad av sjukersättning sedan dess.

Om du tänker börja arbeta och får en inkomst, eller arbeta mer än du redan gör, måste du ansöka om att få arbeta med sjukersättning. Det kallas att arbeta med steglös avräkning.

Vad är en Premieförsäkring?

Prissättningen av en premie grundar sig bland annat på skadestatistik – statistik som bolagen ofta själva samlar. Med hjälp av statistiken beräknar de risken för att en oönskad händelse ska ske.

Statistiken kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen. Men ju fler försäkringstagare ett bolag har, desto säkrare beräkningar kan de göra. Utöver statistiken så har bolagen varierade administrativa kostnader vilket också påverkar premien. Skillnaderna innebär att priserna kan variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag för en och samma försäkring och försäkringstagare.

Priset som sedan bestäms för din premie grundar sig i objektet som ska försäkras och dig som försäkringstagare. Det som bestämmer prisets storlek på individuell nivå för en viss försäkringstagare och försäkring, kallas premiegrundande faktorer.

Hur mycket av lönen går till tjänstepension?

Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

Vad får man inte göra när man har sjukersättning?

Sjukersättning och aktivitetsersättning är två viktiga ersättningar för personer med funktionsnedsättning. Men möjligheten att få ersättning har varierat kraftigt. Avslag och bifall på ansökningar har åkt berg- och dalbana i Försäkringskassans statistik.

Även värdet av ersättningarna har förändrats kraftigt, trots att syftet är att ge ekonomisk trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Även om det gjordes en extra höjning 2022 har sjuk- och aktivitetsersättningen urholkats på lång sikt.

Den här guiden beskriver de regler som gäller nu, men också bakgrunden och debatten kring ersättningarna.

Försäkringskassans webbsajt uppger i början av augusti 2023 att handläggningstiden för sjukersättning är sju månader. Tidningen Syre rapporterar dock att handläggningstiden just nu kan vara betydligt längre. ”Sjukersättningen har tyvärr fått väldigt långa handläggningstider, mycket beror på att vi fått prioritera internt där bland annat omvårdnadsbidraget krävt extra resurser”, säger Andreas Pettersson, områdeschef, till tidningen Syre.

Sjuk- och aktivitetsersättning kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under en längre tid på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Tidigare fanns förtidspension och sjukbidrag. Dessa avskaffades år 2003, och ersattes då av aktivitetsersättning (upp till 30 års ålder) och sjukersättning (från 30 års ålder).

Syftet med aktivitetsersättningen var inte bara att ge ekonomisk trygghet utan även möjliggöra ett aktivt samhällsliv och ökad chans till arbete. Det betonades att ”ingen ska behöva bli pensionerad i mycket unga år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möjligt ta tillvara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är svårt sjuka eller funktionshindrade”.

I juni 2022 var antalet personer med sjukersättning 216 757, en halvering jämfört med år 2005 då antalet var mer än 540 000 personer. Ungefär 60 procent är kvinnor. (Länk till Försäkringskassans statistikdatabas.)

Antalet nybeviljade sjukersättningar ligger på en historiskt låg nivå. Mellan år 2004 och 2010 föll antalet nybeviljanden från 70 000 till 6 000 per år, varefter det gått lite upp och ned, men ligger kvar på en låg nivå. Tabellen nedan visar utvecklingen av nybeviljanden.

Hur mycket pengar förlorar man på att vara sjukskriven?

Filmen förklarar på ett kortfattat sätt hur karensavdraget fungerar med ett exempel på hur sjuklönen kan beräknas för en timanställd. Om du inte kan se filmen finns exempel på hur du kan räkna ut karensavdraget längre ned på sidan. (Längd: 1:10 minuter.)

Vilka försäkringar är det löneskatt på?

SLF ska betalas av den som ger ut vissa ersättningar på grund av avtalsförsäkringar (1 § första stycket 1–5 SLFL). Skattesatsen är 24,26 procent. Med avtalsförsäkringar avses försäkringar som grundar sig på kollektivavtal. I den mån försäkringsersättningarna är skattepliktiga är huvudprincipen att de ger rätt till förmåner från socialförsäkringen och är underlag för fulla socialavgifter såvida ersättningarna inte är angivna i SLFL. Om en ersättning utgör underlag för SLF ska utbetalaren då inte betala arbetsgivaravgifter (2 kap. 16 § SAL). Det är den som ger ut försäkringsersättningen, dvs. något av de försäkringsföretag som administrerar avtalsförsäkringarna, som också ska betala SLF. Se också (prop. 1990/91:54 s. 161 f och 319 f). Under nedanstående rubriker finns en kort beskrivning av de ersättningar från avtalsförsäkringarna som är underlag för SLF.

Vilka diagnoser ger rätt till ersättning?

Vägledning för dig som har en reumatisk sjukdom och

behöver veta mer om dina rättigheter och vart du vänder dig.

Kan man få ut ersättning för artros?

Vissa barnsjukdomar har normalt ett gynnsamt förlopp, det vill säga att besvären blir mindre i vuxen ålder. Därför är det i många fall motiverat  att sätta en medicinsk invaliditetsgrad först efter 18 års ålder.

Normalt inträder rätten till invaliditetsersättning tidigast 12 månader efter att sjukdomen blev aktuell. Invaliditetsbedömningen kan skjutas upp så länge det är nödvändigt, antingen enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till rehabiliteringsmöjligheter. Försäkringsbolaget får avvakta med att betala ut invaliditetsersättning tills sjukdomstillståndet blivit stationärt. Med stationärt menas att tillståndet varken ändras till det bättre eller till det sämre. 

Hur gör jag för att ta ut min premiepension?

Det är en ganska stor skillnad på premiepension och till exempel  tjänstepension. Till skillnad från tjänstepensionen, som avtalas mellan arbetsgivare och arbetstagare, regleras inbetalningarna till den allmänna pensionen i lag. Utöver det kan man spara privat till pensionen och de pengarna gör man så klart vad man vill med.

När ska man ta ut premiepension?

I den allmänna pensionen, som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten, finns inget som hindrar att du arbetar hur mycket du vill samtidigt som du är pensionär. Du kan också ångra dig. I båda fallen fyller du i formuläret där du ansöker om pension, men om du vill att pensionen ska upphöra kryssar du i "inget uttag”. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ansöka om din allmänna pension. 

Kolla på jobbet vad som gäller för din tjänstepension. I en del avtal kan det finnas bestämmelser som gör att du bara får jobba en begränsad del om du tar ut tjänstepensionen. Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen. Det är hela eller inget som gäller. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare.

När du jobbar vidare är det inte heller säkert att du får nya inbetalningar till din tjänstepension. Det finns åldersgränser som varierar mellan kollektivavtalen. I bland är det 65 år, ibland får du fortsatta inbetalningar även om du är äldre. Det går förstås också att avtala med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning till tjänstepensionen. 

Vad är normalt att få i pension?

Om du bara har bott och arbetat i Sverige så kan du ta reda på hur mycket du tjänat in till din pension på minPension. Här finns alla dina uppgifter samlade på ett och samma ställe. Du loggar in med din e-legitimation, till exempel BankID.

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, till exempel försäkringsbolag, tjänstepensionsförvaltare och banker, som förvaltar dina pensionspengar. Det kostar inget att logga in och minPension fungerar som en slags samhällstjänst för alla som vill veta mer om sin framtida pension.

När du loggat in får du snabbt svar på hur mycket du tjänat in till din pension hittills. De flesta bolagen skickar informationen om dina pensioner till minPension inom fem minuter. Du får även en prognos som visar vilken månadsutbetalning du kan räkna med att få som pensionär om du fortsätter att jobba som idag fram till pensionsuttaget.

Hos minPension får du uppgifter om de olika pensioner du har. Här finns uppgifter både om den allmänna pensionen (den som redovisas i det orange kuvertet), om dina tjänstepensioner som du har och har haft på andra jobb och om eventuellt privat pensionssparande.

Hur mycket bör man ha i pension?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023.