:

Är styrelsearvoden avdragsgillt?

Innehållsförteckning:

 1. Är styrelsearvoden avdragsgillt?
 2. Hur bokförs arvode?
 3. Är det moms på styrelsearvoden?
 4. Hur ska styrelsearvode beskattas?
 5. Hur fördelar man styrelsearvode?
 6. Är arvode en inkomst?
 7. Hur redovisar man arvode?
 8. Är arvode momsfritt?
 9. Hur deklarerar man styrelsearvode?
 10. Är arvode skattefritt?
 11. Vad är ett rimligt styrelsearvode?
 12. Är arvode avdragsgillt?
 13. Är arvode en lön?
 14. Måste man betala skatt på arvode?

Är styrelsearvoden avdragsgillt?

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här!

Skatteverket har den 9 oktober 2020 publicerat ett ställningstagande i frågan om en styrelseledamot ska anses agera som en beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. 

Hur bokförs arvode?

Rutinen Gage/Arvode avser en utbetalning till person eller andra mottagare som inte är anställd och som inte har ett företag att fakturera ifrån, alltså hantering av engångsutbetalningar till ej anställda personer. Ersättningen ska redovisas och omfattas av sociala avgifter, kontrolluppgift och eventuell SINK (Särskild inkomstskatt), LSI-deklaration (Lagen om särskild inkomstskatt) och avgift samt även redovisas mot bokföring.

För kommuner kan rutinen användas för att enkelt betala ut arvoden till förtroendevalda som får ersättning för arbetade timmar och utlägg.

Är det moms på styrelsearvoden?

Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig (5 § första stycket 3 SINK). Det saknar betydelse om styrelsemötet

 • äger rum i Sverige eller utomlands
 • styrelseledamoten deltar i mötet eller inte
 • styrelseledamoten utför delar av arbetet utomlands, t.ex. läser in material.

Hur ska styrelsearvode beskattas?

En ansökan om förhandsbesked avsåg en fråga som redan var besvarad i Högsta förvaltningsdomstolens praxis och ansökningen avvisades därför i den delen. Även fråga om hur styrelsearvoden i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Bakgrund

Hur fördelar man styrelsearvode?

Styrelsen förvaltar i allmänhet mycket stora ekonomiska värden för medlemmarnas räkning. Entreprenadupphandlingar, hyresförhandlingar och lån är bara några exempel på kvalificerade frågor som styrelsen ska lösa så att medlemmarnas ekonomiska intressen tas tillvara på bästa sätt.Det finns ingen lag som reglerar arvoden och föreningens stadgar behöver inte ta upp frågan men det är vanligt att det står omnämnt.

Är arvode en inkomst?

Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Men vid beräkning av sjukpenning och andra dagersättningar för en familjehemsförälder ska Försäkringskassan helt bortse från hens arvode för uppdraget, eftersom den inkomsten inte ska ingå i beräkningsunderlaget för en persons sjukpenninggrundande inkomst.

Ersättningen beräknas i stället utifrån familjehemsförälderns övriga sjukpenninggrundande inkomster, till exempel inkomst som kommer från en anställning, upp till inkomsttaket för sjukpenning.

Hur redovisar man arvode?

Ladda ner blanketten för det år som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas för varje mottagare.

Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut.

Är arvode momsfritt?

En blogg är ett verk som författaren har upphovsrätt till. En ersättning för ett konstnärligt eller skriftligt verk kan vara momsfritt om det handlar om en överlåtelse av upphovsrätten. Det gäller emellertid inte till exempel reklam och fotografier. Sådana överlåtelser är momspliktiga. 

Samarbetet mellan bloggaren (så kallat innehållssamarbete) är ofta marknadsföring och därför är arvoden från bloggandet momspliktiga (om du är momsskyldig).

Hur deklarerar man styrelsearvode?

Styrelsearvode ska normalt beskattas som inkomst av tjänst oavsett om fakturering sker från eget bolag eller från enskild näringsverksamhet. Detta gäller efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017.

Skatteverket har tidigare ansett att det under vissa förutsättningar är möjligt att godkänna fakturering av styrelsearvoden. Exempelvis ska ”arbete som styrelseledamot, som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget, bör kunna utgöra näringsverksamhet, antingen som ett led i en bedriven konsultverksamhet eller som egen verksamhetsgren om fortlöpande minst tre sådana uppdrag finns.”

Är arvode skattefritt?

Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Läs mer om vilka villkor som finns under rubriken Arbetsgivare och anställd.

Vad är ett rimligt styrelsearvode?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 305 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 198 000 kronor, 280 000 kronor och 519 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Är arvode avdragsgillt?

 • Deklarera en bostadsförsäljning
 • Vanliga frågor
 • Räkna ut mäklararvode

När du säljer en bostad med hjälp av en mäklare betalar du ett mäklararvode men ofta har du också en del andra utgifter i samband med bostadsförsäljningen. En del av dessa utgifter kan du göra avdrag för i deklarationen. Exempel på kostnader som är avdragsgilla är:

Mäklarnas arvoden skiljer sig en hel del mellan olika städer och områden. För att ta reda på vad olika mäklare tar i arvode och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklare.

Tjänsten är helt gratis och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna som du får erbjudande av.

Är arvode en lön?

Både lön och arvode är ersättning för utfört arbete men är inte samma sak. När en arbetstagare eller en inhyrd konsult utför ett arbete, ska de få betalt från arbetsgivaren.

I vardagligt tal är arvode egentligen en synonym till lön. Begreppen blir normalt behandlade på samma sätt. Det finns dock vissa skillnader som vi kommer att beskriva här.

Måste man betala skatt på arvode?

Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.

Den som anställer eller anlitar en person som har A-skattesedel (löntagare) är i regel skyldig att göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Skyldighet att göra skatteavdrag gäller oavsett om den som anlitas är en juridisk- eller fysisk person. Skyldigheten att betala arbetsgivaravgift gäller endast för fysiska personer.