:

Vad är giftorättsgods vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är giftorättsgods vid dödsfall?
 2. Vad händer med äktenskapsförord vid dödsfall?
 3. Vad innebär 12 kap 2 i äktenskapsbalken?
 4. Vem äger huset vid dödsfall särkullbarn?
 5. Vem får gå in i huset vid dödsfall?
 6. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 7. Vad gäller för särkullbarn vid dödsfall?
 8. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 9. Vad innebär äktenskapsbalken kap 6 1 och 2?
 10. Vad ingår i äktenskapsbalken?
 11. Vem ärver först gifta makar och särkullbarn?
 12. Vem far gå in i huset vid dödsfall?
 13. Måste man sälja huset vid dödsfall?
 14. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 15. Kan man gifta sig två gånger med samma person?

Vad är giftorättsgods vid dödsfall?

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. 

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Vad händer med äktenskapsförord vid dödsfall?

I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

Vad innebär 12 kap 2 i äktenskapsbalken?

Bodelning innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem.

Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad eller den ena makens död, men kan också ske under pågående äktenskap om makarna vill det.

Vem äger huset vid dödsfall särkullbarn?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äganderätt och giftorätt

Vem får gå in i huset vid dödsfall?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

Att makar har giftorätt innebär förenklat att varje make rätt till hälften av det sammanlagda giftorättsgodset när äktenskapet tar slut. Med giftorättsgods menas i princip allt makarna äger, oavsett vem som betalat eller när det köptes. Även gåvor, arvegods, aktier och sparkonton räknas som utgångspunk till giftorättsgodset. Alltså kan en make ha rätt till den andra makens fordon, sparkapital, värdepapper och hus. Även sådant som du ägde innan äktenskapet anses vara giftorättsgods.

Giftorätten blir först aktuell vid bodelning, och en bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller dödsfall – så länge makarna inte avtalat bort det. 

Vad gäller för särkullbarn vid dödsfall?

Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn – men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande lever.

I värsta fall kan det innebära att den efterlevande styvföräldern tvingas att sälja hemmet, säger Monika Selvin.

– I ett testamente kan föräldern be särkullbarnet att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande makan eller maken har avlidit, förklarar Monika Selvin. Särkullbarnet blir därmed så kallad efterarvinge på samma sätt som de gemensamma barnen. Det innebär att barnet får vänta på en del av sitt arv tills dess att även styvföräldern har avlidit. Särkullbarnet har dock alltid rätt att direkt få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten.

När gäller inte ett äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord betyder inte att ni inte tror att ert äktenskap ska hålla – men livet innebär ibland överraskningar som gör att saker förändras, och med ett äktenskapsförord minskar ni risken att bli ovänner om ni skulle behöva gå skilda vägar.

Vad innebär äktenskapsbalken kap 6 1 och 2?

1 §  Äktenskapsmål är mål om äktenskapsskillnad och mål där talan förs om fastställelse av att ett äktenskap består eller inte består.

15 §  Vad som sägs i 7, 9 och 13 §§ beträffande förordnande om underhållsbidrag för tiden till dess att frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft gäller även när

 • en make utan samband med ett mål om äktenskapsskillnad har yrkat att den andra maken skall utge underhållsbidrag enligt 6 kap. 5 § eller 6 § första stycket,
 • frågor om underhåll enligt 6 kap. 7 § handläggs sedan dom på äktenskapsskillnad har meddelats, eller
 • 17 §  Vid huvudförhandling i äktenskapsmål och mål om underhåll skall tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän, om annat inte följer av 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken. Denna regel gäller även för andra mål som handläggs i samma rättegång.

  Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.

  Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, gäller andra stycket i fråga om domförhet.

  1 §  En ansökan om tillstånd till äktenskap enligt 2 kap.1 eller 3 § prövas av länsstyrelsen i ett län där en sökande är folkbokförd. Saknas en sådan behörig länsstyrelse prövas ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

  I ärenden som rör underårig skall länsstyrelsen bereda den underåriges vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det kan ske. Yttrande samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning skall inhämtas från socialnämnden i den kommun där den underårige är folkbokförd eller, om den underårige inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han eller hon vistas. En annan socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse i frågan är skyldig att lämna sådana på begäran av den socialnämnd som skall yttra sig. I ärenden som rör halvsyskon skall länsstyrelsen inhämta yttrande från Socialstyrelsen.

  Ett beslut att tillåta en underårig att ingå äktenskap får överklagas av den underåriges vårdnadshavare. Lag (2004:142)

  1 §  För hela landet gemensamt skall föras ett äktenskapsregister för inskrivning av de uppgifter som skall registreras enligt denna balk eller som skall tas in i registret enligt andra bestämmelser.

  Närmare föreskrifter om hur äktenskapsregistret skall föras meddelas av regeringen.

  1 §  Om makarna inte kan enas om en bodelning, skall domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Om det behövs får flera bodelningsförrättare förordnas.

  Om boet efter den ena makens död ställs under förvaltning av en boutredningsman, är denne utan särskilt förordnande bodelningsförrättare. Detta gäller dock ej, om någon annan redan har förordnats eller om boutredningsmannen är delägare i boet.

  1 §  Om den som talan enligt denna balk riktas mot saknar känt hemvist och det inte heller kan klarläggas var den parten uppehåller sig, skall dennes rätt i saken bevakas av god man enligt 11 kap.föräldrabalken. Detsamma gäller, om den som har känt hemvist utom riket inte kan nås för delgivning eller om denne underlåter att utse ombud för sig och det finns särskilda skäl att förordna god man.

  Gode mannen skall samråda med den som han har förordnats för, om det kan ske. I fråga om ersättning till gode mannen gäller 20 kap. 2 b § föräldrabalken. Lag (1988:1254).

  2 §  Om handläggningen av ett mål om äktenskapsskillnad har avslutats utan att det har bestämts vem av makarna som skall ha rätt att bo kvar i deras gemensamma bostad till dess att bodelning har skett, får domstolen på ansökan av en av makarna meddela sådant förordnande. Domstolen får därvid också för samma tid, på begäran av någon av makarna, förbjuda makarna att besöka varandra. Domstolen får även ändra ett tidigare förordnande.

   Förarbeten Prop. 1986/87:90 Omfattning ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 1 § Ikraftträder 1988-01-01

  Vad ingår i äktenskapsbalken?

  SFS nr: 1987:230 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1987-05-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1749 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

  1 §   I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.Lag (2009:253).

  Vem ärver först gifta makar och särkullbarn?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Det din make påstår stämmer. När makarna inte har gemensamma barn ska den döde makens(arvlåtarens) kvarlåtenskap tillfalla arvlåtarens bröstarvingar, vilket innebär att efterlevande make inte ärver den döde maken. Den döde makens kvarlåtenskap tillfaller dennes egna barn, se 3:1 Ärvdabalk. När du frågar om giftorättsgods syftar du istället på bodelningen, hälften av summan därifrån tar efterlevande make del av.

  Vem far gå in i huset vid dödsfall?

  När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

  När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

  Måste man sälja huset vid dödsfall?

  Det värde man oftast använder sig av i en bouppteckning, för att värdera en bostad i ett dödsbo, är marknadsvärdet. Vet ni inte marknadsvärdet på bostaden kan ni ta hjälp av en mäklare att utföra en värdering på huset eller lägenheten.

  Vi kan hjälpa er med en värdering av bostaden om ni önskar.

  För att kunna påbörja en bostadsförsäljning måste bouppteckningen måste en bouppteckning var utförd. Dock kan en försäljning genomföras av ett hus eller lägenhet innan man registrerar den fullständiga bouppteckningen. Men tillträde till huset och lägenhetn kan inte göras av köparen förren registreringen av bouppteckningen är genomförd. Det beror på att den krävs en fullständning boupptecknin för att köparnas lagfart ska kunna beviljas.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

  Kan man gifta sig två gånger med samma person?

  Gifta sig

  Hej! Kan man gifta sig med samma person två gånger utan att begära ut skilsmässa först?