:

Måste en samfällighet ha en årsredovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Måste en samfällighet ha en årsredovisning?
 2. Måste man deklarera en samfällighetsförening?
 3. När är en samfällighetsförening bokföringsskyldig?
 4. Vad ska lämnas in med årsredovisning?
 5. Vad får en samfällighet inte göra?
 6. Vem äger marken i en samfällighet?
 7. Måste en samfällighet vara momsregistrerad?
 8. Hur bokföra samfällighet?
 9. Kan man göra årsredovisning själv?
 10. Vad är viktigast att titta på i en årsredovisning?
 11. Får man bada på samfällighet?
 12. Vem äger vägen i en samfällighet?
 13. Är Samfällighetsavgift avdragsgill?
 14. Hur gör man en enkel årsredovisning?
 15. Hur gör man en årsredovisning AB?

Måste en samfällighet ha en årsredovisning?

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter, den kan du se i sin helhet (här).

Måste man deklarera en samfällighetsförening?

Begreppet samfällighet används för att bunta ihop de fastigheter som har andel i en viss egendom. Exempelvis i en by där tolv fastigheter har andel i en gemensam väg. Det är då dessa tolv fastigheter som samfälligheten består av. Samfälligheten har andel i en gemensamhetsanläggning (till exempel en väg eller avloppsanläggning) eller ett markområde (till exempel ett grönområde).

Samfälligheten kan förvaltas antingen via en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning) eller direkt av delägarna (delägarförvaltning). I stort sett alla större samfälligheter förvaltas genom föreningsförvaltning. 

När är en samfällighetsförening bokföringsskyldig?

Begreppet samfällighet används för att bunta ihop de fastigheter som har andel i en viss egendom. Exempelvis i en by där tolv fastigheter har andel i en gemensam väg. Det är då dessa tolv fastigheter som samfälligheten består av. Samfälligheten har andel i en gemensamhetsanläggning (till exempel en väg eller avloppsanläggning) eller ett markområde (till exempel ett grönområde).

Samfälligheten kan förvaltas antingen via en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning) eller direkt av delägarna (delägarförvaltning). I stort sett alla större samfälligheter förvaltas genom föreningsförvaltning. 

Vad ska lämnas in med årsredovisning?

Alla aktiebolag måste lämna in en årsredovisning till Bolagsverket en gång om året. En årsredovisning är en sammanställning av alla ekonomiska händelser i ett aktiebolag under ett räkenskapsår.

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning, oavsett hur stort eller litet bolaget är. Det spelar inte heller någon roll om bolaget har bedrivit verksamhet under året eller inte – en årsredovisning ska lämnas in ändå.

 • En förvaltningsberättelse
 • En resultaträkning
 • En balansräkning
 • Noter

Vad får en samfällighet inte göra?

En samfällighet har allt som ofta gemensamma utrymmen som behöver finansieras. Till exempel en en lekpark, trädgård, väg, VA-system, föreningshus, parkeringsplatser eller garage. Men det kan även handla om tak, fasader och värmesystem.

Medlemmarna delar på ansvaret och kostnaderna för underhållet och reparationer. Att vara medlem i en samfällighet innebär också att man har rätt att delta och att påverka i styrelsebeslut samfälligheten. Föreningen finns alltså till för att allt detta ska gå att förvalta gemensamt.

Vem äger marken i en samfällighet?

Det finns både enskilda och allmänna vägar i Sverige. De allmänna vägarna tas om hand av staten eller kommunen och de enskilda vägarna är sådana som i stället sköts av till exempel en samfällighetsförening eller enskilda markägare. I den här artikeln ska vi ge dig några tips om samfälld väg och vad det är som gäller.

Ordet samfälld är en synonym till samstämmig och enhällig. Rent juridiskt innebär ordet samfällt att någonting ägs gemensamt, som till exempel en väg. I 1 kap. 3 § fastighetsbildningslagen anges vilka krav som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en samfällighet. Det anges att en samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Detta innebär att en väg anses vara en samfällighet om den ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i samfälligheten. Det krävs även att samfälligheten hör till fastigheterna i fråga. Om dessa krav är uppfyllda så rör det sig således om en samfälld väg. Din andel i samfälligheten anges i ett andelstal som i normalfallet bestäms av Lantmäteriet när myndigheten bildar samfälligheten. Andelstalen ligger sedan till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan er som är ägare.

Måste en samfällighet vara momsregistrerad?

I mitten av februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande baserat på en EU-dom där de gjort bedömningen att en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina medlemmar. Detta är ett nytt synsätt som leder till att många samfällighetsföreningar måste momsregistrera sig och redovisa moms.

Domen som Skatteverkets ställningstagande baseras på är från december 2020 (mål C-449/19, WEG Tevestrasse) där domstolen fann att en samfällighetsförenings tillhandahållande av värme till sina medlemmar utgjorde en momspliktig leverans av vara.

Hur bokföra samfällighet?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Kan man göra årsredovisning själv?

En årsredovisning är en beskrivning och sammanfattning av företagets ekonomi under året som gått samt ett meddelande om den nuvarande balansen. Nystartade företag har ingen så kallad revisionsplikt de två första åren. 

Det är dock inte bara aktiebolag som måste göra en årsredovisning – alla företagare måste göra det oavsett om det är en enskild firma (om den omsätter mer än 3 miljoner per år, annars används ett så kallat förenklat bokslut), handelsbolag (beroende på storlek), förening eller aktiebolag. 

Själva syftet med det här bokslutet, som det också kallas, är att man ska få en övergripande bild över hur företaget presterat under året och hur det nuvarande ekonomiska läget ser ut. Dessa uppgifter registreras och blir offentliga uppgifter som man som privatperson eller företagare kan hitta på nätet till exempel. 

Det är endast en viss typ av storlek på aktiebolag som måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket varje år. Om balansen för bolaget nått upp till 40 miljoner kronor de två senaste räkenskapsåren, ni haft minst 50 anställda under de senaste två åren samt en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor, då räknas man som ett stort aktiebolag. Vilken betydelse har då detta för redovisningen? Jo, det finns olika regelverk att följa. 

Stora aktiebolag ska följa det huvudregelverk som kallas för K3 medan mindre aktiebolag ska följa regelverket K2, som är en förenklad version av K3. Ett litet aktiebolag kan välja mellan att göra den förenklade versionen (K2) eller använda sig av huvudregelverket direkt, men måste då följa alla regler till punkt och pricka. Stora aktiebolag får aldrig välja detta, det är alltid K3 som gäller. 

Om företaget uppfyller minst två av kriterierna du kan läsa här nedan innebär det att bolaget måste ha en licensierad revisor som ser över årsredovisningen innan den skickas in till Bolagsverket. Men det är som sagt inte revisorn som ska göra själva redovisningen. 

Vad är viktigast att titta på i en årsredovisning?

En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6.

En årsredovisning ska avse ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga normalt en gång per år. Om ett företag byter bokslutsdag och vid det tillfället får ett förkortat räkenskapsår kan det innebära att företaget behöver upprätta två årsredovisningar under ett kalenderår/tolvmånadersperiod.

Får man bada på samfällighet?

Denna sommar har ju hittills varit extremvarm, på både gott och ont, beroende på hur man ser det. Oavsett vilket har värmen i alla fall inbjudit till bad och våra badplatser har förstås varit välbesökta och det är ju härligt.

Tyvärr tvingas vi dock återkomma till ett väldigt trist ämne och det handlar om lera och skadegörelse på bryggor. Nu på senaste tiden är det framför allt brygga 4 som varit mest utsatt för detta. Där är det en grupp yngre grabbar som ägnar sig åt att slänga upp lera som hamnar på bryggan och som leker genom att klänga på båtbommar och båtar vilket får till följd att bommars fäste i bryggan lossnar och plankor i bryggan skadas. Även båtar/ fendrar vid denna brygga har utsatts för skaderisk.

Vem äger vägen i en samfällighet?

Enskild väg: väg som inte är allmän väg eller gata. Kan ägas av enskild fastighet eller vara samfälld, dvs tillhöra flera fastigheter. 

Allmän väg: väg som är öppen för allmän samfärdsel och där stat eller kommun är väghållare. En allmän väg kan under vissa förutsättningar dras in och upphöra att vara allmän för att bli enskild, och vice versa.

Är Samfällighetsavgift avdragsgill?

Enligt tidigare svensk praxis ska en samfällighetsförening normalt inte ta ut moms på ersättningar från sina medlemmar när föreningens varor eller tjänster avser medlemsfastigheternas egna behov, och det sker inom ramen för föreningens tillskapade ändamål. Däremot ska samfällighetsföreningen ta ut moms när momspliktiga varor eller tjänster säljs till icke medlemmar. Denna praxis har i princip gällt sedan momslagen infördes.

EU-domstolen har i december 2020 ansett att en tysk samfällighetsförening var skyldig att redovisa moms på leveranser av värme till sina medlemmar enligt individuell mätning och debitering (C-449/19, WEG Tevesstraße).

Mot bakgrund av detta avgörande från EU-domstolen och EU-rätten anser Skatteverket att tidigare svensk praxis avseende samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar inte längre är tillämplig.

Hur gör man en enkel årsredovisning?

Årsredovisningens innehåll beror på företagets verksamhet, bolagsform och ett antal faktorer som t.ex. omsättning och antal anställda som kan påverka vilket regelverk som används.

Vanligtvis krävs det att en årsredovisning ska innehålla resultat- och balansräkning med noter och förvaltningsberättelse. Dessutom krävs ett fastställelseintyg där inlämnaren intygar att årsredovisningen har blivit godkänd av styrelsen på årsstämman.

Vid krav på revisionsberättelse ska även revisionsberättelsen lämnas in tillsammans med årsredovisningen.

Hur gör man en årsredovisning AB?

En årsredovisning är en beskrivning och sammanfattning av företagets ekonomi under året som gått samt ett meddelande om den nuvarande balansen. Nystartade företag har ingen så kallad revisionsplikt de två första åren. 

Det är dock inte bara aktiebolag som måste göra en årsredovisning – alla företagare måste göra det oavsett om det är en enskild firma (om den omsätter mer än 3 miljoner per år, annars används ett så kallat förenklat bokslut), handelsbolag (beroende på storlek), förening eller aktiebolag. 

Själva syftet med det här bokslutet, som det också kallas, är att man ska få en övergripande bild över hur företaget presterat under året och hur det nuvarande ekonomiska läget ser ut. Dessa uppgifter registreras och blir offentliga uppgifter som man som privatperson eller företagare kan hitta på nätet till exempel. 

Det är endast en viss typ av storlek på aktiebolag som måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket varje år. Om balansen för bolaget nått upp till 40 miljoner kronor de två senaste räkenskapsåren, ni haft minst 50 anställda under de senaste två åren samt en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor, då räknas man som ett stort aktiebolag. Vilken betydelse har då detta för redovisningen? Jo, det finns olika regelverk att följa. 

Stora aktiebolag ska följa det huvudregelverk som kallas för K3 medan mindre aktiebolag ska följa regelverket K2, som är en förenklad version av K3. Ett litet aktiebolag kan välja mellan att göra den förenklade versionen (K2) eller använda sig av huvudregelverket direkt, men måste då följa alla regler till punkt och pricka. Stora aktiebolag får aldrig välja detta, det är alltid K3 som gäller. 

Om företaget uppfyller minst två av kriterierna du kan läsa här nedan innebär det att bolaget måste ha en licensierad revisor som ser över årsredovisningen innan den skickas in till Bolagsverket. Men det är som sagt inte revisorn som ska göra själva redovisningen.