:

Miten ulkomailla asuminen vaikuttaa eläkkeeseen?

Innehållsförteckning:

 1. Miten ulkomailla asuminen vaikuttaa eläkkeeseen?
 2. Mikä on Ruotsin eläkeikä?
 3. Paljonko on Ruotsin eläke?
 4. Saako Ruotsista eläkettä?
 5. Pitääkö Suomeen maksaa veroja jos asuu ulkomailla?
 6. Mihin maksat veroja jos työskentelet ulkomailla?
 7. Onko Ruotsissa eläkekatto?
 8. Kuka maksaa Ruotsin eläkkeen?
 9. Paljonko eläkkeestä pitää maksaa veroa?
 10. Montako päivää saa olla Suomessa Jos asuu ulkomailla?
 11. Saako työtön asua ulkomailla?
 12. Saako Verottaja tietää ulkomaan tuloista?
 13. Pitääkö ulkomailla tienatusta palkasta maksaa veroa?
 14. Mikä on pienin eläke Suomessa?
 15. Minkä ikäisenä Ruotsissa alkaa kertyä eläkettä?

Miten ulkomailla asuminen vaikuttaa eläkkeeseen?

Jos olet ollut töissä useassa EU-maassa, sinulle on saattanut kertyä eläkeoikeutta niistä kaikista.

Sinun on toimitettava eläkehakemuksesi asuinmaasi tai viimeisen työskentelymaasi ​virano mai s i lle. Jos et ole koskaan työskennellyt asuinmaassasi, sen viranomaiset toimittavat hakemuksesi viimeisen työskentelymaasi viranomaisille.

Mikä on Ruotsin eläkeikä?

Kuuluaksesi Ruotsin yleiseen eläkejärjestelmään sinun on kuuluttava Ruotsin sosiaaliturvaan. Siihen kuulut, jos työskentelet tai asut Ruotsissa väestörekisterin mukaan. Jos lopetat työnteon, alat työskennellä toisessa maassa tai muutat toiseen maahan, Ruotsissa ansaitsemasi eläkeoikeus säilyy edelleen. Ruotsin yleisessä eläkejärjestelmässä ei ole tiettyä eläkeikää. Voit jäädä eläkkeelle koska tahansa täytettyäsi 61 vuotta. Eläkkeen rinnallakin voit tehdä työtä ja kartuttaa lisää eläkettä.

Paljonko on Ruotsin eläke?

Ruotsi on päättänyt lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille. Ruotsin takuueläke on mukana verokortin laskennassa, joten vuoden 2023 perusverokortille tulee liian suuri veroprosentti. Näissä tilanteissa on aina syytä tehdä verokorttimuutos OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 000.

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen. Voit hakea Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon Ruotsin eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Saako Ruotsista eläkettä?

Ruotsi on päättänyt lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille. Ruotsin takuueläke on mukana verokortin laskennassa, joten vuoden 2023 perusverokortille tulee liian suuri veroprosentti. Näissä tilanteissa on aina syytä tehdä verokorttimuutos OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 000.

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen. Voit hakea Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon Ruotsin eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Pitääkö Suomeen maksaa veroja jos asuu ulkomailla?

Maastamuutto ja verotus ovat puhuttaneet paljon kuluneen syksyn aikana. Ulkomaille muuttaessa työlista täyttyy lukemattomista tehtävistä, ja verotuksen yksityiskohdat eivät välttämättä komeile listan kärjessä. Tietyistä veroasioista on kuitenkin hyvä olla perillä jo etukäteen – alla neljä seikkaa, jotka kannattaa ottaa huomioon.

Mihin maksat veroja jos työskentelet ulkomailla?

Suomessa asuvan henkilön ulkomailla työskentelystä saatu tulo on lähtökohtaisesti Suomessa veronalaista tuloa. Tulo voi kuitenkin olla tietyin säädetyin edellytyksin verovapaata sisäiseen lainsäädäntömme perusteella. Lisäksi kansainväliset sopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta.

Tässä ohjeessa käsitellään sekä sisäistä lainsäädäntöä että verosopimuksia ja niiden vaikutuksia ulkomailla työskentelystä saadun tulon veronalaisuuteen Suomessa. Tulo on yleensä veronalaista myös työskentelyvaltiossa. Työskentelyvaltion verotusta ei käsitellä muutoin kuin siltä osin, onko työskentelyvaltiolla verosopimuksen mukaan tulon verotusoikeus. Kaksinkertainen verotus poistetaan asuinvaltiossa. Suomessa kaksinkertainen verotus poistetaan verosopimusten tai Suomen sisäisen lainsäädännön avulla.

Vakuuttaminen liittyy olennaisena osana ulkomailla työskentelyyn. Tässä ohjeessa käsitellään ainoastaan Verohallinnon keräämiä sairausvakuutusmaksuja.

Tuloverolain (1535/1992, TVL) 9 §:n mukaan luonnollinen henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos hän asuu Suomessa. Suomessa asuminen on erikseen määritelty tuloverolaissa. Tuloverolain 11 §:n mukaan henkilö asuu Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti. Yleisesti verovelvollinen on myös henkilö, joka jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Asiaa on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus. Kyseisessä ohjeessa on myös käsitelty eräiden erityisryhmien (Suomen ulkomaan edustustossa palvelevat, Business Finland Oy:n palveluksessa olevat, valtion muussa pysyvässä palveluksessa olevat, kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevat, Euroopan unionin henkilöstö ja suomalaisella aluksella työskentelevät) verovelvollisuutta.

Yleisesti verovelvollinen on velvollinen suorittamaan veroa Suomessa täältä ja muualta saamastaan tulosta (TVL 9.1 § 1 kohta). Ulkomaantyöskentelystä saadut tulot ovat siten sisäisen lainsäädännön mukaan lähtökohtaisesti Suomessa veronalaista tuloa huolimatta siitä, onko sama tulo veronalaista työskentelyvaltiossa tai kolmannessa valtiossa.

Onko Ruotsissa eläkekatto?

Vakuutuskassa (Försäkringskassa) hallinnoi lakisääteisiä työkyvyttömyyseläkkeitä, sairausvakuutusetuuksia ja muita sosiaalivakuutusetuuksia. Vakuutuskassa käsittelee ja myöntää työkyvyttömyyseläkkeet, joten sen tehtävänä on varmistaa yhtenäinen kansallisen lainsäädännön toimeenpano koko maan alueella.

Eläkeviranomainen (Pensionsmyndigheten, PM) hallinnoi lakisääteisiä vanhuus- ja perhe-eläkkeitä, joiden maksamisen se myös hoitaa.

Vanhuuseläkejärjestelmän ansaintaeläke perustuu jakojärjestelmärahoitukseen. Rahastoeläke perustuu täyteen rahastointiin. Vanhuuseläke on maksuperusteinen, ja maksu on kiinteä 18,5 prosenttia.

Sosiaalivakuutus rahoitetaan pääasiallisesti työnantajan ja työntekijän maksamilla sosiaalivakuutusmaksuilla. Pääosa rahoitusvastuusta on työnantajalla, sillä työntekijä maksaa ainoastaan yleistä eläkevakuutusmaksua (allmän pensionsavgift). Työntekijän yleinen eläkevakuutusmaksu on seitsemän prosenttia palkasta, ja se peritään ansiokaton alittavasta palkan osasta. Työnantajan maksu peritään koko palkasta.

Vuosittain ansiokaton alittavista ansiotuloista 16 prosenttia ohjataan yksilöllisille eläketileille ansaintaeläkkeeseen, jossa niiden arvo kehittyy sosiaaliturvaetuuksien ja yleisen palkkakehityksen huomioivan tuloindeksin mukaan. Jos eläkejärjestelmän rahoitus on epätasapainossa, voi eläkepääoman arvo kehittyä tuloindeksistä poikkeavasti. Vuosituloista 2,5 prosenttia taas ohjataan rahastoeläkettä hoitaviin eläkerahastoihin, jossa niiden arvo kehittyy rahaston tuoton mukaisesti.

Kuka maksaa Ruotsin eläkkeen?

Ruotsi on päättänyt lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille. Ruotsin takuueläke on mukana verokortin laskennassa, joten vuoden 2023 perusverokortille tulee liian suuri veroprosentti. Näissä tilanteissa on aina syytä tehdä verokorttimuutos OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 000.

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen. Voit hakea Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon Ruotsin eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Paljonko eläkkeestä pitää maksaa veroa?

Alla olevassa kuvassa on verrattu palkansaajan ja eläkkeensaajan vero- ja maksurasitetta vuonna 2023 eri tulotasoilla (kuukausitulo on vuositulo/12). Palkansaajan kokonaismaksuprosentti on erilainen eri ikäisillä palkansaajilla, koska palkansaajan maksut muuttuvat iän mukaan. 68-vuotias ei maksa enää palkansaajan maksuja. Ikä vaikuttaa palkansaajien verotukseen myös uuden työtulovähennyksen kautta, jossa työtulovähennystä korotetaan 200 eurolla 60–61-vuotiaiden, 400 eurolla 62–64-vuotiaiden ja 600 eurolla 65 vuotta täyttäneiden osalta. Tämän johdosta alla olevassa kuviossa ei esitetä 60–64-vuotiaita palkansaajia.

Eläkkeensaajan maksurasite on vähennysten uudistusten vuoksi noin 1 500–2 400 euron tuloilla hieman korkeampi kuin palkansaajalla, jolla on otettu huomioon myös työttömyysvakuutusmaksu sekä korotettu työeläkemaksu. Noin 2 500 euron tuloista alkaen maksurasite on hieman palkansaajaa matalampi.

Montako päivää saa olla Suomessa Jos asuu ulkomailla?

Alla selvennetään suomalaisen työntekijän verotusta siinä tapauksessa, että hän työskentelee Ruotsissa joko suomalaisen yrityksen tai suomalaisen yrityksen ulkomaille rekisteröidyn tytäryhtiön palveluksessa. Työntekijän verotukseen vaikuttaa se, kuinka kauan oleskelu ulkomailla kestää ja onko yrityksellä kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa vai ei.

Saako työtön asua ulkomailla?

Ulkomailla oleskelu ilman työttömyysturvalain tarkoittamaa hyväksyttävää syytä on aina rinnastettava kotimaassa tapahtuvaan ilman hyväksyttävää syytä tapahtuneeseen työmarkkinoilta poissaoloon. Jos olet ollut yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä, ei sinulla ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ennen kuin olet täyttänyt työssäoloehdon kokonaisuudessaan uudelleen.

Siten esimerkiksi tilanteessa, jossa aviopuolisot muuttavat yhdessä ulkomaille ja vain toinen puoliso työllistyy siellä, ei mukana muuttaneella puolisolla ole oikeutta työttömyyspäivärahaan kotimaahan paluun jälkeen, jos ulkomailla oleskelu on ilman hyväksyttävää syytä kestänyt yli kuusi kuukautta. Jos työmarkkinoilta poissaololle on puolison osalta henkilökohtainen hyväksyttävä syy, esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen hoito tai opiskelu, ei uuden työssäoloehdon täyttämistä edellytetä. Puolison pitää työssäoloehdon säilyttääkseen maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu Suomeen edellä mainitun hyväksyttävän syyn ajalta.

Saako Verottaja tietää ulkomaan tuloista?

Suomessa asuvien henkilöiden on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistaan tuloista.

Voit ilmoittaa ulkomailta saamasi tulot OmaVerossa. Silloin et tarvitse lomaketta, mutta voit käyttää tätä täyttöohjetta apuna ansiotulojen ilmoittamisessa. Jos haluat ilmoittaa paperilla, paperilomakkeen saat lomakesivulta: Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot (lomake 16A).

Käytä samaa lomaketta sekä puuttuvien tietojen ilmoittamiseen että tietojen korjaamiseen. Verohallinto saa joidenkin ulkomaantulojen tiedot suoraan toisesta maasta, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Ruotsista saadut eläketulot. Tarkista nämä tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa.

Pitääkö ulkomailla tienatusta palkasta maksaa veroa?

Ulkomaille työskentelemään lähteneen on normaaliin tapaan annettava Suomeen veroilmoitus. Ulkomailla ansaitusta palkasta on annettava Suomeen tietoja, vaikka kyseistä palkkaa ei aina verotettaisikaan Suomessa.

Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole Suomessa veronalaista tuloa, jos oleskelu ulkomailla johtuu kyseisestä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Ulkomaantyötulona ei kuitenkaan pidetä palkkaa, jota työskentelyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei saa ensisijaisesti verottaa, eikä palkkaa, joka on saatu esim. Suomen valtiolta.

Mikä on pienin eläke Suomessa?

Yli 100 000 suomalaista saa eläkettä 775,27 euroa kuussa.

IS uutisoi aiemmin marraskuussa siitä, millaisia eläkkeitä eri puolilla Suomea saadaan. Leivän leveydessä oli suuria eroja. Esimerkiksi Isojoella eläke jäi keskimäärin 1 192 euroon, vauraassa Kauniaisissa keskieläke oli 3 015 euroa.

Minkä ikäisenä Ruotsissa alkaa kertyä eläkettä?

Ruotsin lakisääteistä eläketurvaa koskeva eläkeote on nimeltään orange kuvert eli oranssi kirjekuori. Eläkeote lähetetään kaikille vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Ruotsin eläkkeeseen. Kirjeen saaminen edellyttää myös, että omat ajankohtaiset osoitetiedot ovat Ruotsin eläkelaitosten tiedossa.

Suomessa asuville henkilöille, jotka saavat jo eläkettä Ruotsista, eläkeote lähetetään 10.–13.1.2023. Eläkeotteessa kerrotaan, kuinka paljon eläkettä maksetaan kuukausittain sekä eläkkeen maksupäivät. Lisäksi eläkeotteessa on tietoa rahastoeläkkeestä, jos sinulla on siihen oikeus.

Suomessa asuville henkilöille, jotka eivät vielä saa eläkettä Ruotsista, eläkeote lähetetään 16.2.2023 alkaen. Eläkeote sisältää tiedon tähän mennessä kertyneestä eläkepääomastasi sekä siitä, mistä eläkepääomasi muodostuu. Lisäksi eläkeotteessa on tietoa rahastoeläkkeestä, jos sinulla on siihen oikeus.