:

Vad menas med en myndighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med en myndighet?
 2. Är kommunen en myndighet?
 3. Är regeringen en myndighet?
 4. Vad finns det för myndigheter?
 5. Är socialtjänsten en myndighet?
 6. Är ett universitet en myndighet?
 7. Är Skatteverket en myndighet?
 8. Är Försäkringskassan en myndighet?
 9. Vilka myndigheter har vi i Sverige?
 10. Vem är chef över socialtjänsten?
 11. Är IVO en statlig myndighet?
 12. Vad är inte en myndighet?
 13. När blev universitet myndigheter?
 14. Finns det kommunala myndigheter?
 15. Vad är skillnaden mellan en myndighet och en förvaltningsmyndighet?

Vad menas med en myndighet?

I Sverige är det riksdagen och regeringen som bestämmer alla lagar, och hur vi ska få samhället att fungera tillsammans. Folket röstar om vilka som ska sitta i riksdagen, och riksdagen bestämmer vem som blir statsminister. Statsministern väljer sedan vilkasom ska vara med i regeringen.

Dom som sitter i regeringen får komma med förslag om nya lagar eller nya sätt att få samhället att fungera. Det kan till exempel vara förslag på hur skolan ska fungera, vilka straff som ska finnas, hur mycket pengar Sverige ska lägga på sjukvården, om Sverige ska vara med i Nato och tusentals andra saker. Sen får dom som sitter i riksdagen rösta ja eller nej till förslagen.

Är kommunen en myndighet?

I Sverige är det riksdagen och regeringen som bestämmer alla lagar, och hur vi ska få samhället att fungera tillsammans. Folket röstar om vilka som ska sitta i riksdagen, och riksdagen bestämmer vem som blir statsminister. Statsministern väljer sedan vilkasom ska vara med i regeringen.

Dom som sitter i regeringen får komma med förslag om nya lagar eller nya sätt att få samhället att fungera. Det kan till exempel vara förslag på hur skolan ska fungera, vilka straff som ska finnas, hur mycket pengar Sverige ska lägga på sjukvården, om Sverige ska vara med i Nato och tusentals andra saker. Sen får dom som sitter i riksdagen rösta ja eller nej till förslagen.

Är regeringen en myndighet?

Konstitutionsutskottet granskar årligen att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. KU genomför två granskningar varje år. Den ena går ut på att kontrollera om ministrarna i vissa särskilda fall följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den kallas för särskild granskning och bygger på KU-anmälningarna som riksdagsledamöterna kan göra om de tycker att en minister gjort något fel och vill att KU tittar närmare på det.

Den andra granskningen kallas för allmän granskning och har administrativ inriktning. KU går då igenom olika handlingar, till exempel från Regeringskansliet, för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena.

Vad finns det för myndigheter?

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret framgår av socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen (2001:453) på riksdagens webbplats

Är socialtjänsten en myndighet?

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret framgår av socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen (2001:453) på riksdagens webbplats

Är ett universitet en myndighet?

Vad är det som gynnar akademisk frihet? Hur kan vi bedriva universitet och högskolor med kvalitet i verksamheten? Det är kärnfrågor i Shirin Ahlbäck Öbergs forskning om universitetens organisation. Som docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet studerar hon förvaltningspolitik. Hon tycker att det finns oproportionerligt lite forskning om universitetens organisation i relation till hur stor den akademiska världen är. Och den forskning som ändå bedrivs är inte precis överdrivet åberopad i policydokument och liknande.

Shirin Ahlbäck Öberg citerar sociologiprofessor Stefan Svallfors, som i boken Det hotade universitetet skriver ”intet tycks så föga forskningsstyrt som forskningspolitik”. – Det är ett jätteproblem, säger hon.

Är Skatteverket en myndighet?

Du kan ta del av en allmän handling om den inte är sekretesskyddad. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är offentliga och vilka som är sekretessbelagda.

 • Rättslig vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får vara anonym när du tar del av en allmän handling. I undantagsfall, om det är nödvändigt av sekretesskäl, har vi rätt att fråga om din identitet och syftet med att du vill ha ut handlingen eller uppgiften. Detta gör vi för att kunna ta ställning till om det finns hinder att lämna ut handlingen eller uppgiften.

Är Försäkringskassan en myndighet?

Den nya strukturen för civilt försvar och krisberedskap i Sverige ska minska sårbarheten i samhället och göra det enklare att förstå varandras roller och mandat. Beslutet om den nya strukturen togs av regeringen i maj 2022 och arbetsformerna inom myndighetsstrukturen är under utveckling och bygger vidare på tidigare samarbeten.

Strukturen består bland annat av 60 beredskapsmyndigheter som är uppdelade i 10 sektorer. Försäkringskassan är ansvarig för sektorn Ekonomisk säkerhet där Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Riksgäldskontoret, Skatteverket och Statens servicecenter ingår.

Vilka myndigheter har vi i Sverige?

Det är regeringen som styr Sverige. Till sin hjälp att genomföra fattade beslut har regeringen olika myndigheter. I myndigheterna arbetar ungefär 250 000 anställda. Antalet myndigheter varierar över tid beroende på vilka politiska beslut som fattas.

På Statskontorets webbplats hittar du siffror och information om antalet myndigheter och statsförvaltningen.

Vem är chef över socialtjänsten?

Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Det är vårdgivaren som bestämmer vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som verksamhetschefen ska ha. Vissa arbetsuppgifter måste dock alltid ingå i verksamhetschefens ansvarsområde. Det är till exempel att ansvara för rutiner för delegering. Verksamhetschefen ska också alltid ha det övergripande ansvaret för verksamheten.

Är IVO en statlig myndighet?

Arbetsmiljöverket ser till att företag och organisationer följer lagar om arbetsmiljö och arbetstider. Målet är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Alla arbetsgivare ska regelbundet undersöka om det finns risker i arbetsmiljön och åtgärda dem. I arbetsmiljön innefattas både den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket ansvarar för att ta fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen (1977:1160). Några av de mest grundläggande reglerna handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete. Myndigheten ansvarar också för att kontrollera att lagstiftningen följs. Det görs i stor utsträckning genom att inspektera arbetsplatser.

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ och de nationella initiativen inom e-hälsa. Myndigheten ska bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Myndigheten ansvarar dessutom för register och IT-funktioner som vårdgivare och apotek behöver för att bland annat förskriva och expediera recept.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor och uppdrag att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Här ingår samordning av det nationella arbetet med antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Myndigheten är även nationellt samordnande myndighet för det suicidförebyggande arbetet. Myndigheten följer upp och utvärderar olika metoder och insatser, tar fram kunskapsunderlag och metodstöd samt utgör ett expertstöd.

Många av Folkhälsomyndighetens aktiviteter är direkt eller indirekt kopplade till patientsäkerhet. Bland annat ansvarar myndigheten för att övervaka antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner.

Vad är inte en myndighet?

I Sverige finns det cirka 340 myndigheter som hjälper regeringen att genomföra det som har bestämts. Antalet myndigheter förändras över tid, det exakta antalet myndigheter finns på www.statskontoret.se. Några exempel på svenska myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.

Det är regeringen som är ansvarig för det myndigheterna gör och regeringen styr myndigheterna genom att fatta olika beslut. Det kan till exempel vara beslut om vad myndigheten ska arbeta med, hur mycket pengar den får använda, eller vem som ska vara myndighetschef.

När blev universitet myndigheter?

Titeln som det äldsta svenska universitet är omstridd, men tre orter brukar nämnas i diskussionen.

 • Lunds studium generale. Denna skola anses vara en av de äldsta i Norden men tycks ha upphört med sin verksamhet i samband med den danska reformationen 1536, varför Lunds universitet (grundat 1666) inte kan räkna sitt ursprung i Studium Generale i Lund.[2]
 • Universitetet i Greifswald (1456),[3] som ibland nämns som Sveriges äldsta universitet, brukar normalt inte räknas in i listan eftersom det grundades nära två sekler innan området blev svenskt. Greifswald fick svenske kungen som länsherre 1648, men var i strikt mening en del av Sverige endast från Tysk-romerska rikets upphörande 1806 till 1815.
 • Uppsala universitet inrättades efter påvlig bulla och privilegiebrev från riksrådet. Sägenartat sägs det att när dåtidens svenska styresmän fick höra att Danmark var på väg att söka tillstånd för att få inrätta ett universitet i Köpenhamn så skyndade man sig till Rom för att hinna före danskarna med Uppsalas ansökan. Köpenhamns universitet grundades också mycket riktigt först 1479.

Skillnaden mellan en högskola och ett universitet ligger i rätten att utfärda examina på forskarutbildningsnivå, så kallat vetenskapsområde. Universiteten har generell rätt att utfärda examen i forskarutbildning. Högskolor skiljer sig från universitet genom att universitet får examinera doktorer inom åtminstone två vetenskapsområden. Dessutom tilldelas universiteten forskningsresurser till dessa vetenskapsområden.

Två sätt förekommer för högskolor att kringgå examensrätten; det vanligaste är att bilda samarbeten mellan universitet och högskolor, så att den forskarstuderande kan antas och examineras vid universitetet medan det i praktiken är högskolan som står för utbildningen. I de fallen finansieras forskningen via externa medel och examinationen sker vid ett lärosäte som har det aktuella vetenskapsområdet. Alternativt kan en högskola tilldelas ett vetenskapsområde, vilket medför rätt att bedriva forskarutbildning inom området. I så fall tilldelas högskolan också forskningsmedel till forskning inom området. Enskilda utbildningsanordnare kan på ett liknande sätt tilldelas examensrätt på forskarutbildningsnivå, inom ett ännu mera avgränsat område såsom ett visst angivet ämne.

Tre av universiteten har inte ordet universitet i sitt namn, nämligen Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola. De har sedan 1906, 1927 respektive 1937 haft rätt att utfärda doktorsexamen (tidigare doktorsgrad) men har av historiska skäl behållit sina väl inarbetade namn, som i fallet teknisk högskola dessutom länge ansetts vara en tydligare beskrivning av verksamheten än en universitetsbeteckning. Beteckningen "institut" var under 1800-talet och större delen av 1900-talet en vanlig beteckning på det som senare kallades fackhögskolor. Historiska exempel är Teknologiska institutet, Chalmers tekniska institut och Farmaceutiska institutet. I den engelskspråkiga världen heter flera tekniska högskolor fortfarande Institute of Technology, exempelvis Massachusetts Institute of Technology. Chalmers har länge kallat sig "University" på engelska, medan KTH och Karolinska kallat sig "institute", eftersom "högskola" inte har en bra direktöversättning till engelska (high school betyder närmast gymnasieskola).

För att få benämnas universitet ansöker högskolan till regeringen som låter Högskoleverket pröva om högskolan når upp till de kvalitetskrav som ställs för universitetsstatus. Efter prövningen föreslår Högskoleverket sedan regeringen att avslå eller bevilja ansökan. Av Högskoleverkets webbplats framgår att det krävs att högskolan:

 • har grundutbildning och forskning som är väl etablerad och av god vetenskaplig kvalitet.
 • har en tillräcklig omfattning av grundutbildningen och utbildning inom ett antal ämnesområden.
 • har en tillräcklig omfattning av forskningsverksamheten och forskning inom ett antal ämnesområden.
 • har praktiska förutsättningarna, till exempel lokaler och utrustning, att bedriva grundutbildning och forskning.
 • har goda internationella kontakter inom grundutbildning och forskning.
 • uppfyller kraven för att självständigt inrätta professurer och utfärda doktorsexamen.

Finns det kommunala myndigheter?

Et byggeprosjekt kan berøre flere ulike regelverk som forvaltes av ulike myndigheter, som for eksempel vegmyndighet og kulturminnemyndighet, i tillegg til bygningsmyndigheten. Bygningsmyndigheten har plikt til å innhente eventuelle tillatelser, samtykker og uttalelser fra de myndighetene som berøres av det aktuelle tiltaket. Tiltakshaver kan også legge saken frem for disse og på den måten redusere saksbehandlingstiden. Kommunen er imidlertid som oftest nærmest til å kjenne til hvem som berøres i hvert enkelt tilfelle.

Bestemmelsen er hjemlet i pbl. § 21-5 andre ledd og presiserer hvilke særlovsmyndigheter som omfattes av kommunens samordningsplikt. Kommunens samordningsplikt omfatter alle søknadspliktige tiltak. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av tidligere rett.

Vad är skillnaden mellan en myndighet och en förvaltningsmyndighet?

Du kan ta del av en allmän handling om den inte är sekretesskyddad. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är offentliga och vilka som är sekretessbelagda.

 • Rättslig vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får vara anonym när du tar del av en allmän handling. I undantagsfall, om det är nödvändigt av sekretesskäl, har vi rätt att fråga om din identitet och syftet med att du vill ha ut handlingen eller uppgiften. Detta gör vi för att kunna ta ställning till om det finns hinder att lämna ut handlingen eller uppgiften.