:

Får man köra hem med firmabil?

Innehållsförteckning:

 1. Får man köra hem med firmabil?
 2. Vad händer om man kör företagsbil privat?
 3. Kan man ha två tjänstebilar?
 4. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 5. Måste jag använda min privata bil på jobbet?
 6. Får chefen kolla min körjournal?
 7. Måste man ha körjournal på företagsbil?
 8. Får min fru köra min förmånsbil?
 9. När lönar det sig att ha tjänstebil?
 10. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 11. Vad kostar en förmånsbil mig i månaden?
 12. Kan man få milersättning till och från jobbet?
 13. Hur många mil får man köra privat med firmabil?
 14. Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?
 15. Vad får man inte säga till chefen?

Får man köra hem med firmabil?

Bilförmån uppkommer när en skattskyldig för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som denne får förfoga över på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund. En dispositionsrätt till en bil, d.v.s. en rätt eller möjlighet att använda bilen för privat bruk, utlöser dock i sig inte förmånsbeskattning. Högsta förvaltningsdomstolen har dock slagit fast att dispositionsrätten till en bil är en stark presumtion för att bilen också har använts privat i skattepliktig omfattning. Den skattskyldiga måste i det läget för att undgå förmånsbeskattning göra sannolikt att hen inte har använt bilen privat eller att så har skett endast i ringa omfattning.

Dispositionsrätten medför alltså en omkastning av bevisbördan vid den ordinarie beskattningen (RÅ 2001 ref. 22 I och II).

Skattepliktig bilförmån ska alltså anses föreligga om inte presumtionen bryts genom att det görs sannolikt att privatkörning inte har förekommit i den omfattning som fordras för beskattning.

I ovan nämnda domar har Högsta förvaltningsdomstolen även berört frågan om vilka bevismedel som står till buds. Av domarna framgår att det finns ett flertal olika bevismedel som kan göra det sannolikt att bilen inte har använts privat eller att så har skett endast i ringa omfattning.

Vad händer om man kör företagsbil privat?

Risken att beskattas för bilförmån är störst för ägare i små aktiebolag. Ägare och styrelseledamöter förutsätts ha möjlighet att använda bilen.

– Kan man inte bevisa att bilen inte har använts privat blir man beskattad för möjligheten att använda den, även om man inte har gjort det, varnar Peter Berg.

En förmånsbeskattning blir dyr för både för privatpersonen och företaget, eftersom det även ökar underlaget för arbetsgivaravgifter.

Kan man ha två tjänstebilar?

Some partners do not ask for your consent to process your data, instead, they rely on their legitimate business interest. Personal data processed includes but is not limited to cookies, IP addresses, and URLs visited. View our list of partners to see the purposes they believe they have a legitimate interest for and object to legitimate interests on a per vendor basis. Manage your settings and object to purposes as a legitimate interest in general.

You can change your settings at any time, including by withdrawing your consent, by clicking on the cog icon in the bottom right hand corner.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Som rubriken lyder, varför väljer inte fler äldre bilar från säg 2021 när de väljer en förmånsbil via företaget? Jag kollar på skatteverkets egna uträkningar, och det är mkt billigare med en bil från säg 2021 vs en ny från 2023. Ta tex en valfri Volvo från 2021 med hybrid, mot en i 2022/2023, skillnaden blir rätt stor.

5 mar

Måste jag använda min privata bil på jobbet?

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Får chefen kolla min körjournal?

En arbetsgivares rätt att kontrollera sina anställda regleras i första hand genom arbetsrätten, till exempel i arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. Om kontrollen innebär att arbetsgivaren behandlar uppgifter om anställda måste arbetsgivaren följa dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel kontroller av anställda som görs med hjälp av uppgifter som samlas in genom olika it-system. En särskild risk är att modern teknik ofta möjliggör en omfattande insamling av personuppgifter utan att den enskilda är medveten om detta.

För att behandlingen ska vara laglig krävs det att arbetsgivaren följer grundläggande principer, har stöd i en rättslig grund och har lämnat tillräcklig information till de anställda senast i samband med att uppgifterna ifråga samlades in.

Arbetsgivarens behov av att behandla personuppgifter för ett kontrolländamål ska vara sakligt motiverat i den specifika verksamheten. Behandlingen får inte vara för omfattande eller närgången i förhållande till ändamålet. Arbetsgivaren ska kunna visa att ändamålet med behandlingen inte kan uppnås på ett tillfredställande sätt genom andra, mindre integritetskränkande, metoder. Det är som regel inte är tillåtet att använda ett it-system för att i realtid eller på annat sätt regelmässigt övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter eller när de tar raster.

Måste man ha körjournal på företagsbil?

För att göra det lite extra tydligt vad skillnaden mellan en företagsbil och förmånsbil är tänkte vi sammanfatta det lite kort. Det hela handlar egentligen om att en företagsbil (tjänstebil) endast ska användas av de som kör mycket bil under tjänst, medan en förmånsbil kan användas både i tjänst och privat. 

Detta innebär att en företagsbil, som inte används för privat körning men som innebär en förmån för den anställda, inte behöver beskattas. En förmånsbil måste beskattas då den anses vara en förmån som får användas privat och i tjänst hur man vill. 

Får min fru köra min förmånsbil?

Tänkte kolla här om ni kan ge tips och råd ang förmånsbil genom jobbet. Har blivit erbjuden att få en sån men vet inte hur jag ska göra. Är det att föredra en bil genom jobbet eller att ha en privatbil? Kör ca 4000 mil om året.

Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke.

När lönar det sig att ha tjänstebil?

Senast förra veckan fick jag frågan från en företagare som stod i begrepp att köpa ny bil. Hon ville veta vad som skulle vara mest fördelaktigast. Att köpa bilen privat eller i företaget? En enkel fråga kan tyckas men där det inte alltid finns ett enkelt svar. Som med mycket annat finns det flera saker att ta hänsyn till. Med privatbil betalar du själv alla kostnader förknippat med bilen privat. Det vill säga inköp av bilen, skatt, försäkring och reparation och underhåll. Med tjänstebil är det företaget som köper eller leasar bilen och som också står för alla kostnader förknippat med den. Tjänstebilen används uteslutande för körning i tjänsten men om du använder tjänstebilen även för privat körning, mer än tio tillfällen per år eller mer än 100 mil, ska du förmånsbeskattas. Därmed blir tjänstebilen en förmånsbil.

Drivmedlet för förmånsbilen kan du välja att betala privat och då får du ta ut milersättning för de mil du kör i tjänsten. Det andra alternativet är att företaget betalar allt drivmedel men då ska du också förmånsbeskattas med 120% av marknadsvärdet av drivmedlet för de mil du kör privat. Detta avskräcker många och de väljer istället att själv betala drivmedlet och ta ut milersättning för de mil de kör i tjänsten. Om förmånsbil eller privatbil är mest fördelaktigt för just dig beror bland annat på vilken bil det är och hur många mil du kör privat och i företaget. Det är svårt att säga ett exakt milantal när de olika alternativen är mest fördelaktiga, men generellt kan man säga att ju mer du kör desto mer fördelaktigt är det med förmånsbil. Tanken med förmånsbeskattning är att det ska vara kostnadsneutralt om man kör ”normalt” antal mil (ca 1500 mil totalt) per år. Det vill säga att det ska kosta lika mycket om du väljer privatbil eller förmånsbil. Införandet av Bonus Malus under 2018 gör också att fordonsskatten numera räknas in när man beräknar förmånsvärdet. Dock gäller det bara bilar som registrerats efter 1 juli 2018.

När lönar det sig att ha förmånsbil?

Till att börja med finns det några frågor som du kan ställa dig själv:

En annan sak att ta i beaktande är att halva momsen får lyftas vid leasing av förmånsbil men köper företaget en bil får ingen del av momsen lyftas. Som privatperson är momsen alltid en kostnad. Naturligtvis spelar även likvidtillgången en stor roll.

Vad kostar en förmånsbil mig i månaden?

Att använda företagsbilen för privat bruk räknas som en skattepliktig förmån. Tanken med förmånsvärdet är att det ska motsvara den besparing som föraren gör jämfört med att äga bilen själv.

Val av bilmodell påverkar vad den får för förmånsvärde. Andra faktorer som påverkar är hur många mil du kör i tjänsten, bilens extrautrustning och fordonsskatten. Beloppet läggs på din lön och innebär därför en förhöjd skatt som anställd. 

Det totala förmånsvärdet är en sammanslagning av fyra delar: prisbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och fordonskattsdelen. Regeländringarna från 1 juli 2021 påverkar det ränte- och prisrelaterade beloppet av förmånsvärdet.

Kan man få milersättning till och från jobbet?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Hur många mil får man köra privat med firmabil?

Denna typen av bil skall enligt reglerna uteslutande används i tjänsten, och då behöver du som privatperson därav ej förmånsbeskatta bilen. Detta är i teorin en relativt självklar sak för just en servicebil är firmabilar som är utrustade för att vara arbetsfordon, och och därav har begränsade möjligheter för att användas för privat bruk.

Kan företaget se vad jag surfar på mobilen?

Som anställd är det viktigt att ha en tydlig förståelse för rättigheterna kring integritet på arbetsplatsen. Medan du kanske förväntar dig en viss nivå av integritet, är det viktigt att komma ihåg att omfattningen av integritet på arbetsplatsen kan variera beroende på lokala lagar, företagspolicyer och arten av ditt arbete.

Arbetsgivare har ett legitimt intresse av att övervaka och säkerställa effektiv användning av företagets resurser, inklusive internetåtkomst. Detta bör dock balanseras med anställdas integritetsrättigheter och behovet av transparens.

Arbetsgivare har rätt att skydda sina affärsintressen och upprätthålla en produktiv arbetsmiljö. De kan införa policys som reglerar eller övervakar anställdas internetanvändning, inklusive på mobila enheter. Dessa policys bör dock vara tydliga, välkommunicerade och följa lokala lagar.

Det är arbetsgivarens ansvar att informera de anställda om eventuell övervakning och se till att den genomförs på ett lagligt och respektfullt sätt.

Många företag har specifika policys angående användning av mobila enheter på arbetsplatsen. Dessa policys beskriver vanligtvis accepterade och förbjudna aktiviteter, inklusive vilka webbplatser som får besökas, nedladdning av appar och användning av sociala medier under arbetstid.

Vad får man inte säga till chefen?

När whistleblowingfall går till domstol, prövas alltid syftet med kritiken. Även om yttrandefrihet råder, har anställda samtidigt en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Kritik ska i första hand framföras internt. Beroende på hur allvarlig den är och vilken reaktion man får, kan man vända sig externt till media eller en tillsynsmyndighet, som Arbetsmiljöverket.

Som offentliganställd omfattas man av meddelarskydd när man lämnar uppgifter om verksamheten till en journalist. Efter Carema-skandalen, där anhöriga kontaktade pressen om missförhållanden på äldreboendena, utreds nu en lagändring där även medarbetare inom privat verksamhet som är offentligt finansierad har meddelarskydd. Däremot har man inget anonymitetsskydd, när man vänder sig till en tillsynsmyndighet oavsett vilken arbetsgivare man har. Här vill Susanne Fransson också se en ändring av lagen.

– Myndigheter som utövar tillsyn kan påverka situationen genom att faktiskt göra något åt saken. Men ofta nås de av uppgifter om oegentligheterna via pressen och inte direkt från dem som är berörda. Det måste vi göra något åt.