:

Hur bokför man försäljning med omvänd skattskyldighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man försäljning med omvänd skattskyldighet?
 2. Hur bokföra jag en Leverantörsfaktura med omvänd moms?
 3. Hur bokföra omvänd skattskyldighet Fortnox?
 4. Är det moms på försäljning av skrot?
 5. Hur bokför man försäljning av anläggningstillgång?
 6. Hur bokför man en försäljning?
 7. Vem betalar momsen vid omvänd moms?
 8. Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?
 9. Hur redovisas omvänd skattskyldighet?
 10. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 11. Hur bokföra försäljning av skrot?
 12. Hur bokföra vinst vid försäljning av inventarie?
 13. När ska en anläggningstillgång skrivas ner?
 14. Vilket konto bokförs försäljning?
 15. Vad är konto 3001?

Hur bokför man försäljning med omvänd skattskyldighet?

Vid försäljning av byggtjänster från ett företag till en momsregistrerad person är omsättningen momsfri.

Vid försäljning av byggtjänster från ett företag till en icke momsregistrerad person är omsättningen momspliktig.

Hur bokföra jag en Leverantörsfaktura med omvänd moms?

Vid inköp av byggtjänster från en momsregistrerad näringsidkare i Sverige är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpliga för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Ett inköp av byggtjänster förutsätter att säljaren är fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Ett inköp av byggtjänster från en fysisk person utan F-skattesedel utgör ett anställningsförhållande där uppdragsgivaren skall betala lön till uppdragstagaren.

Hur bokföra omvänd skattskyldighet Fortnox?

Försäljning av byggtjänster kan bokföras på konto 3231 Försäljning byggsektorn, omvänd byggmoms. Köp av byggtjänster kan bokföras på konto 4610 Byggtjänster samt 2614 Utgående moms och 2644 Ingående moms.

Omvänd byggmoms innebär att köparen redovisar, deklarerar och betalar in- och utgående moms, och inte säljaren som annars är brukligt. Det är alltså ingen momsfri försäljning utan handlar om en omvänd skattskyldighet. Regelverket finns för att förhindra skattefusk. 

Är det moms på försäljning av skrot?

Nytt: 2022-02-02

Det har varit otydligt vad som menats med ”svenska beskattningsbara personer” och begreppet har därför bytts ut mot andra formuleringar på sidan.

Hur bokför man försäljning av anläggningstillgång?

Vinst vid försäljning av inventarier bokförs på konto 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. Förlust vid försäljning av inventarier bokförs på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

Inventarier är tillgångar som har en livslängd på mer än tre år och ett värde som överstiger ett halvt basbelopp. Verktyg, maskiner och fordon är exempel på inventarier. I bokföringen görs vanligtvis avskrivningar på inventarier. Det innebär att kostnaden för tillgången fördelas över de år den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Tillgångar med ett lägre värde och en kortare livslängd kallas för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Läs mer om inventarier i vår utförliga guide.

Hur bokför man en försäljning?

Försäljning av tjänster till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i Sverige utgör normalt momspliktig omsättning för en momsregistrerad redovisningsenhet, vissa tjänster är dock momsfria.

Tjänster är produkter som det inte går att ta på då de är immateriella till sin natur. Tjänster kan vara kapitalintensiva och/eller arbetsintensiva och utföras i kundens närhet eller utföras långt ifrån kunden.

Vem betalar momsen vid omvänd moms?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?

Som säljare är du skyldig att följa reglerna om omvänd skattskyldighet, du kan således inte själv avgöra när omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Det är således säljare som måste veta när köparen och inte säljaren ska redovisa momsen. Köparen måste vid omvänd skattskyldighet redovisa momsen.

I Sverige gäller omvänd skattskyldighet i följande fall:

 • Vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn
 • Vid omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
 • Vid omsättning av investeringsguld när du som säljare är frivilligt skattskyldig för omsättningen. Trots att du som säljare är frivilligt skattskyldig ska köparen redovisa och betala momsen
 • Vid omsättning av avfall och skrot av vissa metaller
 • Vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av el, gas, värme och kyla till momsregistrerade köpare i Sverige
 • Utländska företagares omsättning vid försäljning av varor eller av tjänster som avser fastighet i Sverige till momsregistrerade köpare i Sverige. Detta gäller endast om den utländske företagaren inte har begärt att vara skattskyldig för försäljningen. För byggtjänster som omsätts till företag inom byggsektorn ska alltid omvänd skattskyldighet tillämpas.
 • Vid försäljning av en tjänst enligt huvudregeln till en beskattningsbar person i ett annat EU-land (då anses tjänsten omsatt, och ska beskattas, i det land där köparen är etablerad).

Hur redovisas omvänd skattskyldighet?

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala in moms till staten.

Vanligtvis är det den part som säljer varor eller tjänster som måste betala in momsen från försäljningen till staten, men det finns tillfällen då köparen istället har denna skyldighet. Detta kallas för omvänd skattskyldighet och i Sverige används det främst vid omsättning av byggtjänster till företag inom byggsektorn, men också bland annat vid omsättning av investeringsguld där säljaren är frivilligt skattskyldig, vid omsättning av guldmaterial, vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser och vid omsättning av skrot och avfall av vissa metaller. Omvänd skattskyldighet kan även gälla i länder inom och utanför EU, men tillfällena när detta används kan då skilja sig åt.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

‎2016-05-06 09:48

Egentligen är det ingen skillnad alls vad jag förstår.Baserar du din bokföring på en äldre kontoplan använde man 2640. I takt med att fler momsområden börjat användas så som omvänd moms och moms vid handel med andra länder behövdes fler konton och då började 2641 användas vid den vanliga debiterade ingående momsen.

Hur bokföra försäljning av skrot?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 3612 Försäljning av skrot
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Hur bokföra vinst vid försäljning av inventarie?

Inköpspris – Vad kostade din inventarie när du köpte den? Ange detta exkl. moms.

Försäljningspris – Vad sålde du din inventarie för? Ange detta i inkl. moms

När ska en anläggningstillgång skrivas ner?

Enligt ÅRL ska anskaffningsvärdet inkludera utgångsvärdet vid värdering av anläggningstillgångar, vilket motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Om tillgången är förvärvad ska man i anskaffningsvärdet räkna in direkt utgifter och kopplas till förvärv.

Click the card to flip 👆

Vilket konto bokförs försäljning?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Vad är konto 3001?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.