:

Vad menas med redovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med redovisning?
 2. Vad gör en redovisning?
 3. Vilka delar består redovisningen av?
 4. Vad är redovisning inom ekonomi?
 5. Vem är ansvarig för redovisning?
 6. Vilka regler styr bokföringen och redovisningen?
 7. Hur mycket tjänar en redovisning?
 8. Hur man gör redovisning?
 9. När är man redovisningsskyldig?
 10. Varför får man inte bokföra i Excel?
 11. Kan man bokföra i Excel?
 12. Vad kostar redovisning per timme?
 13. Vem tjänar mest lön?
 14. Vad ska man tänka på när man redovisar?
 15. Hur redovisar en god man?

Vad menas med redovisning?

Bokföring och redovisning används ofta som synonymer, men det finns små skillnader som kan vara bra att känna till.

Att bokföra innebär att du tar hand om de fakturor, kvitton och underlag som kommer till företaget och som verksamheten producerar, och att du registrerar dem i ett bokföringsprogram. Det innebär också att du har reda på underlagen digitalt eller i en pärm. Alltså själva det praktiska arbetet som du lägger ner på dina underlag som när du bokför blir verifikationer.

Vad gör en redovisning?

Här kan du läsa om vad som är redovisningens syfte och uppgifter samt om vilka förordningar och lagar som styr redovisningen.

Vilka delar består redovisningen av?

Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch. Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering. De sistnämnda delarna kallas intern redovisning.

Vad är redovisning inom ekonomi?

För att gå till botten med vad redovisning är måste vi börja med definitionen av själva begreppet. 

Redovisning är en systematisk uppställning av ett företags intäkter, utgifter, tillgångar och skulder. 

Definitionen ovan är det mest grundläggande, men redovisning är även ett viktigt hjälpmedel när det kommer till att värdera ett företags aktuella ekonomiska situation och utveckling. För att få en bra och tydlig bild av vad redovisning är behövs det mer kött på benen. För att komplicera det hela ytterligare finns det dessutom flera varianter av redovisning. Dessa variationer har uppkommit som en följd av att företag drivs genom olika bolagsformer. Exempelvis har ett aktiebolag enligt lag andra redovisningskrav än vad en enskild firma har, och ett handelsbolags redovisning skiljer sig från ett kommanditbolags och så vidare. Redovisning omfattar alltså ganska mycket mer och är mer komplex än bara intäkter och utgifter.

Vem är ansvarig för redovisning?

Bakgrund och problem: Till följd av redovisningsskandaler som Enron och Worldcom har allmänhetens förtroende för redovisningen minskat. I USA har ett nytt regelverk, Sarbanes- Oxley Act (SOX), tagits fram för att säkerställa innehållet i de finansiella rapporterna. Arbetet med förtroendefrågor för Sveriges noterade bolag har till största del handlat om en utvecklad bolagsstyrning, varför Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) infördes under 2005. Koden behandlar bland annat styrelsens ansvar för redovisningen och föreslår dels att styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott, dels att styrelsen i årsredovisningen skall intyga att redovisningen är riktig. En sådan intygandemening följer även av det så kallade Öppenhetsdirektivet, vilket har föranlett en debatt i Sverige kring styrelsens ansvar för redovisningen. Eftersom det verkar finnas oklarheter kring detta ansvar finner vi det intressant att studera ansvarsfrågan närmare. Vad finns det för uppfattningar om vem som är ansvarig för redovisningen i noterade bolag? Vad är oklart och varför? Vad kan ett otydligt ansvar få för effekter? Syfte: Syftet med uppsatsen är att göra en explorativ undersökning av uppfattningar kring ansvaret för noterade bolags redovisning bland styrelseledamöter, revisorer och jurister med lång yrkeserfarenhet. Avgränsningar: Uppsatsen avser att studera ansvaret för den externa redovisningen i noterade bolag. Vidare avgränsas uppsatsen till att enbart behandla svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsen och som tillämpar Koden. Metod: Mot bakgrund av uppsatsens explorativa frågeställningar utgår vi från en kvalitativ metod. Urvalet av uppsatsens respondenter grundas på relevant yrkeserfarenhet såsom lång erfarenhet av styrelsearbete, revision eller juridik. Analysen består av två teman, varav det första behandlar regleringen avseende ansvaret för redovisningen medan det andra fokuserar på uppfattningar avseende effekter av ett otydligt ansvar. Resultat och slutsatser: Efter att ha studerat lagstiftning och rättsfall med avseende på ansvaret för redovisningen, har det konstaterats att styrelsens ansvar sällan beaktas vid en domstols prövning. Istället uppmärksammas revisorns ansvar, vilket till viss del kan bero på att denne har en omfattande ansvarsförsäkring. Några av de effekter som, enligt uppsatsens respondenter, följer av ett otydligt ansvar är att revisorn ofta tillskrivs en felaktig roll och att kunskapen om vem som egentligen är ansvarig för redovisningen är bristfällig bland styrelseledamöter. Vidare har framkommit att styrelsen har en alltför anonym roll, delvis på grund av att det vanligen är VD och ledningen som förekommer i media. Slutligen anser vi att ABL bör förtydligas avseende styrelsens ansvar i syfte att klargöra ansvaret för redovisningen.

Vilka regler styr bokföringen och redovisningen?

Här kan du läsa om vad som är redovisningens syfte och uppgifter samt om vilka förordningar och lagar som styr redovisningen.

Hur mycket tjänar en redovisning?

Löner > Redovisningskonsult

Medellönen för en Redovisningskonsult är 37 500 kr brutto per månad (450 000 kr per år) vilket är 1 700 kr (+5%) högre än den nationella medellönen i Sverige.En Redovisningskonsult kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 28 900 kr. De högsta lönerna kan överstiga 50 000 kr.

Hur man gör redovisning?

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver.

Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även kallad affärsredovisning) och intern redovisning. Den externa redovisningen är reglerad i lag och syftar till att ge de externa intressenterna information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen är ofta mer omfattande än den externa, och har som främsta ändåmål att förse de interna intressenterna med information, det vill säga de som arbetar inom företaget.

När är man redovisningsskyldig?

Bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt finns i 13 kap. mervärdesskattelagen, 26 kap. skatteförfarandelagen, lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt i lagen om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. (13 kap. 1 § ML).

I bokföringslagen finns bestämmelser om bokföring som påverkar redovisningen av mervärdesskatt.

Mervärdesskattedirektivet innehåller också bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt.

ML:s redovisningsregler har samordnats med reglerna i bokföringslagen. Det innebär att den bokföringsmetod företaget använder också avgör valet av redovisningsmetod enligt ML.

Varför får man inte bokföra i Excel?

Det låter som ett missförstånd. Det är förbjudet att bokföra i Excel för att ändringar inte loggas. Men det är helt ok att göra fakturor i Excel så länge man skriver ut dom på papper och/eller skapar PDF:er. Det viktiga är att fakturan måste skrivas ut i en beständig form som inte går att ändra, antingen digitalt eller fysiskt. Det kan bli ett problem om man bara har själva Excelfilen som bilaga eller i en mapp för underlag eftersom den lätt kan ändras i efterhand.

Kan man bokföra i Excel?

Bokföringsmallen passar för dig som har enskild firma och vill upprätta årsbokslut i i förenklad form. Ett förenklat årsbokslut är tillåtet om du normalt har en årlig nettoomsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor.

OBS! Bokföringsmallen fungerar endast med Office 365, och du måste tillåta makron när du öppnar filen.

Vad kostar redovisning per timme?

Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

Vem tjänar mest lön?

Vi har gått igenom lönestatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och sammanställt en lista över de tio bäst betalda jobben i Sverige. Eftersträvar du en så hög lön som möjligt finner du det framförallt bland yrken inom bank och finans och på chefsnivå.

Medellönen i Sverige var under 2021, vilket är de senaste siffrorna, 37 100 kronor per månad. Bland män låg medellönen på 39 000 kronor och för kvinnor 35 100 kronor. En löneskillnad på i snitt 10 procent.

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Enligt SCB tjänar en person som har gått en grundskoleutbildning kortare än nio år mindre än hälften så mycket som den som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning.  

Vad ska man tänka på när man redovisar?

Att tala inför en publik kan kännas läskigt, men med rätt förberedelser behöver det inte kännas lika farligt. Det finns flera saker du kan göra för att ditt tal ska bli så bra och intressant som möjligt. Här listar vi sju smarta tips på hur du fixar en grym presentation som folk kommer att minnas.  

Hur redovisar en god man?

Som god man eller förvaltare ska du löpande under året föra så kallade räkenskaper över huvudmannens ekonomi. De löpande räkenskaperna underlättar bland annat när du ska sammanställa din årsräkning. Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera kontoutdrag från bank mot underlag som visar inkomster och utgifter, så som fakturor och kvitton. Spara underlagen i exempelvis en pärm med ett register vars numrering förslagsvis följer numren som finns vid inkomst- och utgiftsposterna på årsräkningsblanketten.