:

Hur räknar man ut årets resultat balansräkning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut årets resultat balansräkning?
 2. Hur gör man en resultaträkning?
 3. Vad är ett balanserat resultat?
 4. Hur gör man en balans och resultatrapport?
 5. Är årets resultat samma som vinst?
 6. Vad är skillnad på resultat och balansräkning?
 7. Vad är skillnaden mellan resultat och balansräkning?
 8. Vad ska resultaträkning innehålla?
 9. Vad är skillnaden på balansräkning och resultaträkning?
 10. Vad är skillnaden mellan resultat och Balanskonton?
 11. Vad är skillnad på vinst och resultat?
 12. Vad är ett bra resultat företag?
 13. Hur hänger resultaträkning och balansräkning ihop?
 14. Är resultat och vinst samma sak?
 15. Vad ingår i årets resultat?
 16. Vad är balansrat resultat?
 17. Hur används balansräkning vid Budgetering?
 18. Vad betyder balansrapporten och resultatrapporten?

Hur räknar man ut årets resultat balansräkning?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Hur gör man en resultaträkning?

Resultaträkningen är en av huvuddelarna i ett företags bokslut och måste vara med i årsredovisningen enligt årsredovisningslagen. Varför det kallas just resultaträkning beror på att det är här företagets resultat kan fastställas eftersom man gör en sammanställning av såväl intäkter och kostnader under räkenskapsåret. 

Resultatet fås fram när man adderar intäkterna och drar av kostnaderna vilket sedan ger en översikt av företagets ekonomiska situation - om företaget går med vinst eller förlust. 

Vad är ett balanserat resultat?

Balanserad vinst är vinster (efter skatt) från ifjol och tidigare år som ägarna frivilligt avstått från att ta ut som utdelning. Den balanserade vinsten är en del av det fria egna kapitalet, och kan vara underlag för utdelning i år eller kommande år.

Exempel: Det första året gör bolaget en vinst efter skatt på 600 tkr. Ägarna beslutar att utdelningen ska vara 400 tkr. I balansräkningen för det andra året redovisar bolaget: Balanserad vinst (600 - 400) 200 tkr Årets resultat 650 tkr Maximalt tillåten utdelning för år 2 är 200 + 650 = 850 tkr

Hur gör man en balans och resultatrapport?

Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av resultatrapporten och balansrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status.

Som vi nämnde är en balansräkning en förenkling av balansrapporten. I balansräkningen slår man därför ofta ihop snarlika poster för att ge en lättbegriplig överblick. 

Balansrapporten visar status i verksamheten vid en viss tidpunkt. Det visar med andra ord hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. I en balansrapport summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

 • Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).
 • Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Är årets resultat samma som vinst?

När det är dags för bokslut sammanställer man resultaträkningen och det slutgiltiga resultatet kan då räknas fram. Skillnaden mellan intäkter och kostnader är resultatet och kallas för årets resultat. Innan själva bokslutet brukar resultatet många gånger kallas för beräknat resultat. Vid bokslutet förs då det resultatet över från resultaträkningen till balansräkningen, den redovisas då där som en del av ett fritt eget kapital. Årets resultat kan också kallas för årets vinst eller årets förlust, beroende på vad resultatet visar.

Beslut om årets resultat

Vad är skillnad på resultat och balansräkning?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Vad är skillnaden mellan resultat och balansräkning?

När bokslutet i slutet av räkenskapsåret är klart får du företagets årsresultat. En ny resultaträkning ska alltid börja på noll innan du börjar redovisa nya intäkter och kostnader. Därför ska du nollställa den gamla resultaträkningen genom att flytta årets resultat till konto Eget kapital i balansräkningen.  

Kort sagt ska du alltid öppna en ny resultaträkning för det nya räkenskapsåret.

Det finns inga krav på hur du ska utforma en resultaträkning, så länge den har en uppställningsform som gör det möjligt för utomstående att bedöma den.

Enligt Bokföringsnämndens vägledning ska en resultaträkning upprättas på följande sätt:

Vad ska resultaträkning innehålla?

När bokslutet i slutet av räkenskapsåret är klart får du företagets årsresultat. En ny resultaträkning ska alltid börja på noll innan du börjar redovisa nya intäkter och kostnader. Därför ska du nollställa den gamla resultaträkningen genom att flytta årets resultat till konto Eget kapital i balansräkningen.  

Kort sagt ska du alltid öppna en ny resultaträkning för det nya räkenskapsåret.

Det finns inga krav på hur du ska utforma en resultaträkning, så länge den har en uppställningsform som gör det möjligt för utomstående att bedöma den.

Enligt Bokföringsnämndens vägledning ska en resultaträkning upprättas på följande sätt:

Vad är skillnaden på balansräkning och resultaträkning?

Varje företagare eller annan nyckelperson i ett företag kommer i något skede i kontakt med en resultaträkning och balansräkning, därför är det bra att känna till vad rapporterna berättar och vilka skillnader som finns mellan dem.

En resultaträkning visar händelserna för senaste månaderna/räkenskapsåret ur ett lönsamhetsperspektiv. En balansräkning berättar om företagets nettoförmögenhet, skulder och tillgångar. Vid bokslut överförs balansräkningen till nästa år och resultaträkningen nollas vid varje bokslut.

Vad är skillnaden mellan resultat och Balanskonton?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad är skillnad på vinst och resultat?

a:

Resultat, specifikt kvarhållen vinst och vinst används ofta som synonymer i företagsfinansiering, även om de är olika termer och har olika betydelser. Dessa skillnader ligger i stor utsträckning kring redovisning. Ett företags resultat är lika med intäkterna med lägre produktionskostnader under en viss tid. Vinsten är lika med totalinkomster minus alla kostnader. I det rätta sammanhanget kan dessa vara lika med varandra, även om det är sällsynt. Stora luckor mellan intäkter och vinster kan vara ett tecken på att företaget spenderar för mycket tid och pengar på ofruktiv verksamhet.

Vad är ett bra resultat företag?

Hur ser era faktureringsrutiner ut? Dröjer det innan fakturorna skickas till kund? Betalar kunderna i tid?

Det är viktigt att se över dessa rutiner som påverkar hur snabbt pengarna kommer in på bankkontot. Ju längre tid du väntar med att fakturera desto längre tid tar det. Är du 20 dagar sen med att fakturera när jobbet är klart och det är 30 dagars betalningsvillkor då är du redan uppe i 50 dagar innan pengarna når bankkontot.

Är du 20 dagar sen med att fakturera när jobbet är klart och det är 30 dagars betalningsvillkor då är du redan uppe i 50 dagar innan pengarna når bankkontot.

Hur hänger resultaträkning och balansräkning ihop?

I dagens inlägg tänkte jag fortsätta diskutera externredovisningen som ger oss en inblick i bolagens ekonomiska utveckling. För den som inte orkar läsa tidigare inlägg syftar jag på resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. Det finns ett samband mellan dessa rapporter som är viktigt att förstå – om inte detalj, så åtminstone på en grundläggande nivå. Jag tänkte att vi i detta inlägg tar ett enkelt exempel för att förhoppningsvis göra det hela mer begripligt.

Innan vi sätter igång kommer här en kort disclaimer: Jag har visserligen läst externredovisning på universitetsnivå, men har aldrig jobbat som revisor (om någon nu trodde det) och jag har medvetet valt att hålla det enkelt och inte redovisa alla poster som normalt förekommer i respektive sammanställning.

Är resultat och vinst samma sak?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Vad ingår i årets resultat?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Vad är balansrat resultat?

Balanserat resultat. Balanserat resultat är summan av ett företags samtliga vinster och förluster från tidigare år, med avdrag för eventuella utdelningar. Balanserat resultat är en del av balansräkningen, under posten fritt eget kapital. Årsstämman beslutar om hur föregående års resultat ska disponeras.

Hur används balansräkning vid Budgetering?

Balansräkning används även vid budgetering, där resultatbudget och likviditetsbudget utgör grunden. Budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar och skulder och eget kapital ett företag planerar att ha vid en viss tidpunkt och kan ses som en summering av resultatbudgeten och likviditetsbudgeten.

Vad betyder balansrapporten och resultatrapporten?

Översatt till engelska så visar balansrapporten "position" medan resultatrapporten visar "performance". Balansrapporten och resultatrapporten hänger ihop med varandra genom att det resultat som beräknas i resultatrapporten förs in till eget kapital i balansrapporten.