:

Hur länge kan dödsbo äga hus?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan dödsbo äga hus?
 2. När ska ett dödsbo avvecklas?
 3. Hur lång tid har ett dödsbo rätt att behålla rätten till en bostadsrätt?
 4. Vad händer om man inte avslutar ett dödsbo?
 5. Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?
 6. Kan man bo kvar i ett dödsbo?
 7. Hur länge kan man vänta med bouppteckning?
 8. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 9. Hur länge kan man vänta med Arvsskiftet?
 10. Vem är skyldig att städa ett dödsbo?
 11. Vem får röra ett dödsbo?
 12. Hur länge får man vänta på arv?
 13. Vad händer om man inte gör en bouppteckning?
 14. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 15. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Hur länge kan dödsbo äga hus?

När en person dör så skall ett dödsbo upprättas. Alla skulder och ägodelar som den avlidne hade tillhör nu dödsboet. Dödsboet skall upprätta en bouppteckning och den skall skickas in till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning visar vilka ägodelar/tillgångar (exempelvis bostäder) & skulder som finns i dödsboet och vilka arvingar (delägare i dödsboet) som finns. Arvingarna väljer om de vill göra bouppteckningen själva eller om de vill anlita en jurist som upprättar den.

När ska ett dödsbo avvecklas?

Juridik vid dödsfall

Vår mor dog 2016, hon ägde 2/3 av en jordbruksfastighet. Nu ska hennes dödsbo avvecklas . Vår far äger 1/3. Hur går vi tillväga för att avveckla vår mors dödsbo ?

Hur lång tid har ett dödsbo rätt att behålla rätten till en bostadsrätt?

Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

Vad händer om man inte avslutar ett dödsbo?

När en fysisk person dör övergår alla dennas tillgångar och skulder till ett så kallat dödsbo, som är en juridisk person. Delägare i dödsboet kallas dödsbodelägare och är de som har någon typ av arvsrätt efter den avlidne personen. Ett dödsbo avslutas genom ett arvskifte. Om den döde har varit gift ska bodelning göras innan arvskiftet äger rum. Detsamma gäller om den döde var sambo och den efterlevande sambon begär bodelning.

Ett arvskifte är i praktiken ett familje- och förmögenhetsrättsligt avtal där dödsbodelägarna kommer överens om hur boets tillgångar ska fördelas. Avtalet skiljer sig dock från ett vanligt på det viset att det finns många formaliaregler att ta hänsyn till. Vidare behöver ett dödsbo hanteras på ett visst sätt för att dödsbodelägarna ska få skifta boet. Det kan därvid nämnas att om bodelning eller arvskifte sker innan dödsboets skulder har reglerats eller medel till deras betalning ställts under särskild vård ska bodelningen eller skiftet gå åter. Det är därför viktigt att samtliga dödsboets skulder regleras innan dödsbodelägarna skiftar tillgångarna i boet.

Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?

En dödsbodelägare har rätt att förfoga över sin andel i ett dödsbo (Skatteverkets ställningstagande Överlåtelse av och avsägelse från arv). Av det följer att dödsbodelägaren kan överlåta sin andel, mot eller utan ersättning.

För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till en överlåtelse i ett bouppteckningsärende ska en överlåtelsehandling lämnas in till Skatteverket. Om en särskild handling saknas kan överlåtelsen antecknas i bouppteckningen och skrivas under av överlåtaren i egenskap av bouppgivare.

Om överlåtelsen skett före eller under förrättningen kan det innebära förändringar i dödsbodelägarkretsen och därmed påverka vem som ska kallas till förrättningen och antecknas i bouppteckningen.

Kan man bo kvar i ett dödsbo?

Nedan följer några förklaringar om vad som menas

ArvskifteDelägare i ett dödsbo har inget personligt ansvar för den dödes skulder. Det betyder att om dödsboet inte kan betala skulderna så skrivs de oftast av. Ett undantag är om fordringsägarna ansöker om att försätta dödsboet i konkurs, men det är ovanligt. Om du tagit ut något ur ett dödsbo innan skulderna är betalda måste du lämna tillbaka det om det behövs för att täcka skulden. När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare. Arvet skiftas till det marknadsvärde som delägarna kommer överens om. Det är möjligt att ha kvar ett dödsbo oskiftat, men vanligast är att det skiftas så snart som möjligt.

Hur länge kan man vänta med bouppteckning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Hur länge kan man vänta med Arvsskiftet?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Vem är skyldig att städa ett dödsbo?

När man är dödsbodelägare till en anhörig som nyss har gått bort och är ansvarig för tömning och städning av dödsboet, behöver man ibland ha hjälp utifrån. Det kan kännas övermäktigt att ta tag i en sådan betungande uppgift när man sörjer den avlidne som mest. Det kan kännas otroligt skönt att kunna lämna över ansvaret till en städfirma eller en begravningsbyrå som utför städning av dödsbo så man slipper tänka på detta mitt i all sorg. 

Att tömma och städa bostaden brukar vara en av de saker man måste ta tag i nästan omgående efter ett dödsfall. Oftast behöver bostaden återlämnas till hyresvärden så snart som möjligt, då andra står i kö för att få bostaden. Ägde den avlidne bostaden behöver den läggas ut för försäljning. Oavsett så behöver bostaden först städas. Kostnaden för städning och tömning av ett dödsbo ska i första hand betalas med dödsboets tillgångar.

Vem får röra ett dödsbo?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Hur länge får man vänta på arv?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har ställt tre stycken följdfrågor och jag kommer svara på dessa i den ordning du har ställt dem. De två första går ihop lite så de kommer jag svara på tillsamman.

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Ja. Det är möjligt att registrera ett fordon i flera fysiska och/eller juridiska personers namn, oavsett om de har samma hemvist eller inte. En av dem är utpekad som huvudinnehavare av registreringsbeviset, de andra personerna är hans delägare.

Kan flera namn anges på certifikatet? Ja, det grå kortet, nu kallat registreringsbevis, kan upprättas i flera personers namn, fysiska eller juridiska. Huvudinnehavaren av gråkortet måste inneha ett körkort som ger honom rätt att köra det fordon som ska registreras.

Vilka dokument behöver jag tillhandahålla för att byta innehavare av gråkortet?

När livförsäkringstagaren erhåller kapitalet eller livräntan enligt avtalet, sker denna överföring "utanför dödsboet". Denna princip innebär att dessa belopp inte bokförs i dödsbotillgångarna som kommer att delas mellan den avlidnes arvingar.

All egendom till den avlidne beaktas. All egendom som tillhör den avlidne är en del av dödsboet: hans bil, hans möbler, hans investeringar, saldot på hans bankkonto osv.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hejsan! Min svärfar lämnade oss igår och jag och min sambo har haft han om hans ekonomi sista månaderna. Vi bor i samma fastighet och har hjälpt han att betala räkningar och dylikt. Har pratat med en advokatfirma som ska hjälpa oss med bouppteckning men vi skulle få landa lite i allt detta innan vi bokade en tid. Jag undrar nu hur det skulle fungera ifall det ex kommer en räkning som är till min svärfar och han har gått bort. Har vi tillåtelse att betala det med hans pengar? Vad får och får vi inte göra? Då det är tre bröder inblandade så vill vi inte göra något fel.