:

Hur bokför man ersättning från försäkringsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man ersättning från försäkringsbolag?
 2. Vilket konto bokföra försäkring?
 3. När ska försäkringsersättning bokföras?
 4. Hur bokför man förutbetalda försäkringar?
 5. Är ersättning från försäkringsbolag skattepliktigt?
 6. Hur bokför man återbäring från Länsförsäkringar?
 7. Vad bokförs på konto 7621?
 8. När används konto 4011?
 9. När används konto 2990?
 10. Vad bokförs på konto 2990?
 11. Är försäkringspengar inkomst?
 12. Hur bokför man en återbetalning?
 13. Hur bokförs en återbetalning?
 14. När används konto 7622?
 15. När används konto 4549?

Hur bokför man ersättning från försäkringsbolag?

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

En redovisningsenhet som har en företagsförsäkring eller liknande försäkring kan få försäkringsersättning vid skador på tillgångar i redovisningsenheten och vid skador på tillgångar hos en tredje part som kräver skadestånd.

Vilket konto bokföra försäkring?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

När ska försäkringsersättning bokföras?

Försäljning och förmedling av försäkringar är momsfria. Det finns vissa undantag enligt Skatteverket: Till exempel vid biluthyrning där försäkringen ingår i priset och köparen inte kan välja bort försäkringen. Här kan du läsa mer om hur du bokför moms.

Hur bokför man förutbetalda försäkringar?

Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.

Exempel på förutbetalda kostnader är

Är ersättning från försäkringsbolag skattepliktigt?

I lagen om skatt på arv och gåva (ArvsskatteL) 7 a § föreskrivs att arvsskatt även skall betalas för sådan ersättning på grund av försäkring som med anledning av arvlåtarens död med stöd av personförsäkring erläggs till dödsboet eller förmånstagaren, samt för sådant under motsvarande förhållanden erlagt, med försäkringsersättning jämförbart ekonomiskt stöd som betalas av staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund eller en pensionsanstalt. Försäkringsersättning eller ekonomiskt stöd, till den del ersättningen eller stödet är skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen, är dock befriade från arvsskatt.

Enligt Inkomstskattelagen 36 § är försäkringsbelopp skattefritt om det med anledning av den försäkrades död betalas såsom engångsersättning till en person som står i ett sådant förhållande till honom eller henne som avses i 34 § 3 mom. 2 punkten eller till den försäkrades dödsbo, om de inte erhållits i stället för skattepliktiga inkomster.

Således är försäkringsersättningar som på grund av dödsfall utbetalas till dödsboet eller till den avlidnes i inkomstskattelagens 34 § avsedd släkting (härefter nära anhörig) befriade från inkomstskatt, men skattepliktiga i arvsbeskattningen. De nära anhöriga som avses i 34 § i inkomstskattelagen omfattar den försäkrades make, hans eller hennes arvtagare i upp- eller nedstigande led, adoptivbarn eller dennes bröstarvinge, fosterbarn eller makes barn. Ersättningar som betalas till andra än nära anhöriga är kapitalinkomster, men befriade från arvsskatt.

Skattepliktiga i arvsbeskattningen är enligt 7 a § i ArvsskatteL alla försäkringsersättningar som på grund av dödsfall utbetalas till dödsboet eller förmånstagare. Vanligtvis betalas arvsskattepliktiga försäkringsersättningar från produkter som säljs exempelvis under följande namn: placeringsförsäkring, individuell pensionsförsäkring, gruppensionsförsäkring, risklivförsäkring, låneskyddsförsäkring och privat olycksfallsförsäkring. Av dessa har behandlingen av den individuella pensionsförsäkringen och låneskyddsförsäkringen vissa särdrag i beskattningen, om vilket ges närmare information längre fram

Skattepliktigheten för en ersättning avgörs inte på basis av hurdan försäkring det är fråga om. Skattepliktiga är såväl exempelvis försäkringsersättningar som betalats på grund av olika sparlivförsäkringar som ersättningar som erhållits från risklivförsäkringar. Skattepliktigheten bestäms inte heller på basis av vem som tecknat en försäkring eller när försäkringspremierna har betalats. Skattepliktiga är alltså även exempelvis ersättningar som erhållits från försäkringar tecknade av arbetsgivare eller fackförbund.

Hur bokför man återbäring från Länsförsäkringar?

Att du som kund kan få återbäring är en del av hur det fungerar i ett lokalt, kundägtförsäkringsbolag. Återbäring är i praktiken en återbetalning av en del av den premie som du som kund har betalat för dina sakförsäkringar.

Vad bokförs på konto 7621?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

När används konto 4011?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

När används konto 2990?

En upplupen kostnad räknas som en interimsskuld och bokförs vanligtvis under kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Till interimsskulder räknas förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Kostnader för varor och tjänster som ett företag fått under ett räkenskapsår men som ska faktureras och betalas under nästa räkenskapsår klassificeras som upplupna kostnader. Varan eller tjänsten ska alltså förbrukas under ett räkenskapsår, medan fakturan erhålls och betalningen sker först under nästa räkenskapsår.

Vad bokförs på konto 2990?

En upplupen intäkt är en intäkt som ditt företag anser som en tillgång innevarande räkenskapsår men som faktureras och betalas av kund först kommande bokföringsår. Upplupna intäkter debiterar ett konto i kontoklass 17.

Detta kan till exempel vara tjänster som utförs löpande men faktureras i efterhand. Om du vill att intäkten ska påverka år 2022 skapar du en verifikation under 2022 där du redovisar den upplupna intäkten. 

Är försäkringspengar inkomst?

Den avlidnes försäkringsbolag är skyldiga att meddela dödsboet om personen varit försäkrad i bolaget och vilka försäkringar personen haft. Gamla försäkringar i försäkringsbolag som har upphört kan ha ersatts i ett annat försäkringsbolag. Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Du kan själv ta reda på om det finns försäkringar.

Försäkringar i ett dödsbo, konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Hur bokför man en återbetalning?

Den avlidnes försäkringsbolag är skyldiga att meddela dödsboet om personen varit försäkrad i bolaget och vilka försäkringar personen haft. Gamla försäkringar i försäkringsbolag som har upphört kan ha ersatts i ett annat försäkringsbolag. Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Du kan själv ta reda på om det finns försäkringar.

Försäkringar i ett dödsbo, konsumenternas.se Länk till annan webbplats.

Hur bokförs en återbetalning?

Prenumerera

Jag skulle behöva hjälp hur man skall bokföra en återbetalning, jag har köpt och betalat en annonsplats på en webbsida men de kunde aldrig lägga upp min annons så jag fick pengar tillbaka.Hur bokför jag detta vilka konton skall användas?

När används konto 7622?

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokföra sjukvårdsförsäkring för AB? - eEkonomi.

Hej,

När används konto 4549?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.