:

Måste man ha en revisor ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha en revisor ideell förening?
 2. Vad gör en revisor i en ideell förening?
 3. Hur skriver man en revisionsberättelse förening?
 4. Hur många revisorer behövs i en ideell förening?
 5. När är det krav på revisor?
 6. Vem är ansvarig i en ideell förening?
 7. Vad tittar en revisor på?
 8. Hur ska en revisionsberättelse se ut?
 9. Vad ingår i en revisionsberättelse?
 10. Hur går en revision till?
 11. Vad händer om man inte har en revisor?
 12. Hur länge kan man vara utan revisor?
 13. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 14. Kan man ta ut lön ideell förening?
 15. Vad ska revisorn granska?

Måste man ha en revisor ideell förening?

Övrigt/annat

Vi är en ideel trädgårdsförening under Vi är behov av revisor. Kan vår ordförandes särbo ställa upp som revisor?

Vad gör en revisor i en ideell förening?

Det finns inga föreskrifter om vilka kunskaper den som ska utses till revisor behöver ha. Det är lätt att tänka att en revision görs för att söka och hitta fel på det jobb som styrelsen gjort. Så behöver det inte vara. Det är viktigt att göra en seriös och korrekt revision för att säker­ställa medlemmarnas förtroende för styrelsen. Det är naturligtvis nödvändigt att den som utses till revisor besitter ett ekonomiskt kunnande för att över huvud taget kunna veta vad han eller hon ska granska.

Många gånger väljs någon som har en nära kontakt med styrelsen och det kanske är naturligt men frågan är om det verkligen är lämpligt. Revisionen görs för att granska styrelsens arbete och är revisorn för nära vän med någon eller några av styrelsemedlemmarna kanske han eller hon inte kan kritisera de eventuella brister som kan ha förekommit.

Hur skriver man en revisionsberättelse förening?

Bostadsrättsföreningar ska ha minst en revisor – hur många framgår av stadgarna – och det kan vara lämpligt att även välja en eller flera revisorssuppleanter. Om den ordinarie revisorn av någon anledning inte kan  fullfölja sitt uppdrag måste föreningen annars kalla till en extra föreningsstämma för att välja en ny.

Revisorerna väljs på föreningsstämman fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Eftersom revisorerna ska granska styrelsens förvaltning kan föreningen inte skriva in i stadgarna att styrelsen ska ha rätt att utse revisorer.

Hur många revisorer behövs i en ideell förening?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olika typer av föreningar

När är det krav på revisor?

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Det är lätt att blanda ihop begreppen revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Mycket riktigt kan båda anlitas för tjänster som berör företagsekonomin, men för olika uppgifter.

Redovisningskonsulten stöttar dig i den löpande ekonomin, med praktisk administration och rådgivning. En revisor anlitas för att oberoende granska din företagsekonomi.

Men när måste man ha revisor? För vissa företag ställer lagen nämligen krav på att ha en revisor, men det kravet gäller inte för alla. Läs vidare för att ta reda på mer.

Vem är ansvarig i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej! Jag är kassör i en Ideell förening och min fråga lyder. Kan jag bli personligt betalningsansvarig? Föreningen omfattar tre medlemmar och har stadgar. Jag har förstått att detta innebär då att föreningen är en juridisk person. Vi anordnar en festival just nu men det finns alltid risker och om alla fakturor inte skulle kunna betalas, vad händer då? En till fråga är. Hur lämnar kassören föreningen? Behövs styrelsen meddelas i förväg och måste man då ha beslutet godkänt av alla i föreningen?

Vad tittar en revisor på?

Vet du vad skillnaden mellan en revisor och redovisningskonsult är? Inte? Du är inte ensam – här förklarar jag vem som gör vad. 

”Jag kan inte prata nu för jag är hos revisorn” svarade en kund nyss i telefon samtidigt som vi hade ett möte där vi gick igenom faktureringen och inställningarna i webbplattformen. Varje gång jag blir kallad revisor ler jag men rättar sällan kunden när det händer. Jag är alltså redovisningskonsult, och vad det innebär kommer jag alldeles strax till. Ända sedan jag började jobba på revisionsbyrå för många år sedan har jag blivit kallad revisor, trots att jag har haft flera olika roller genom åren där revisionsarbetet bara bestått av en liten del. Egentligen tror jag inte det har så stor betydelse för vare sig mig eller mina kollegor hur du som företagare titulerar oss, men jag vill ändå beskriva hur en redovisningskonsult respektive revisor arbetar.

Hur ska en revisionsberättelse se ut?

Det finns inga föreskrifter om vilka kunskaper den som ska utses till revisor behöver ha. Det är lätt att tänka att en revision görs för att söka och hitta fel på det jobb som styrelsen gjort. Så behöver det inte vara. Det är viktigt att göra en seriös och korrekt revision för att säker­ställa medlemmarnas förtroende för styrelsen. Det är naturligtvis nödvändigt att den som utses till revisor besitter ett ekonomiskt kunnande för att över huvud taget kunna veta vad han eller hon ska granska.

Många gånger väljs någon som har en nära kontakt med styrelsen och det kanske är naturligt men frågan är om det verkligen är lämpligt. Revisionen görs för att granska styrelsens arbete och är revisorn för nära vän med någon eller några av styrelsemedlemmarna kanske han eller hon inte kan kritisera de eventuella brister som kan ha förekommit.

Vad ingår i en revisionsberättelse?

En revisionsberättelse ska innehålla följande:

En revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar kallas ren revisionsberättelse.

Hur går en revision till?

Enligt RS (Revisionsstandard i Sverige) skall revisorn utföra revisionen enligt god revisionssed. Detta innebär i stort sett att följa RS. I RS finns de grundläggande principerna och tillvägagångssätten för revisionen. RS ska således användas vid revision av ett företags årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning.

Små revisionskunder granskas ofta bara i samband med årsbokslut. Något större kunder granskas däremot i flera steg dels eftersom det skulle bli alltför omfattande att granska allt efter årsskiftet och dels för att hinna upptäcka eventuella felaktigheter och problem på ett tidigt stadium. Hur granskningen läggs upp beror på hur komplext uppdraget är. Nedan följer en genomgång av hur granskningen av ett medelstort till stort företag kan gå till.

Vad händer om man inte har en revisor?

För närvarande måste en kontrollbalansräkning granskas av en revisor. Vad händer om ett litet aktiebolag inte väljer en revisor, men tvingas upprätta kontrollbalansräkning?

Hur länge kan man vara utan revisor?

En revisor är en yrkesman/kvinna som arbetar med att kontrollera årsredovisningar och bokslut för aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar av viss storlek. Hen kopplas in innan bokslutet ska skickas in till Bolagsverket och hen går igenom årsredovisningen och kontrollerar om det ser ut att finnas några felaktigheter eller frågetecken bland siffrorna. Revisorn ska inte göra årsredovisningen eller den löpande bokföringen åt företaget, det gör redovisningskonsulten. Revisorns roll är alltså inte riktigt lika praktisk som redovisningskonsultens. 

Det är viktigt att revisorn har en löpande dialog med styrelsen och redovisningskonsulten så att man får tillgång till all information som behövs för att göra en korrekt bedömning av ekonomin och siffrorna innan allt ska registreras hos Bolagsverket. 

Det är ganska vanligt att man förväxlar de båda yrkestitlarna revisor och redovisningskonsult, som företagare. Men faktum är att deras roller är väldigt olika i praktiken. Revisorn har vi precis gått igenom att det är en roll som kliver in senare på året, innan bokslutet ska skickas in till Bolagsverket. Hen kontrollerar att redovisningskonsulten gjort sitt jobb korrekt. Om så inte är fallet rättar man till det med hjälp av revisorn, styrelsen och redovisningskonsulten tillsammans så att allt stämmer i slutändan. 

Redovisningskonsulten har det praktiska arbetet av att sköta bokföringen under året. Ofta har denna person även andra arbetsuppgifter som har med skatter, löner och annan ekonomi att göra. Redovisningskonsulten kan ha ett ganska omfattande praktiskt arbete, mycket mer än vad man kanske tror eller får erfara när man studerar till att bli just detta.

Konsulten för in alla ekonomiska händelser i ett bokföringssystem och håller koll på alla mappar, fakturor och kvitton etc. Hen gör bokslutet och årsredovisningen. Revisorn ser bara över att det som redovisningskonsulten har gjort är korrekt utfört och skickas in till Bolagsverket.

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

I 8 kap. 1 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar anges att ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i specialidrottsförbund (SF) om ett antal villkor är uppfyllda. I 4. anges därvid att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

Kan man ta ut lön ideell förening?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Vad ska revisorn granska?

Revision är en oberoende granskning och utmynnar i ett uttalande om information eller vissa förhållanden. Syftet med revisionen är att öka graden av tilltro för informationen hos externa intressenter såsom till exempel investerare, borgenärer, kunder, leverantörer, myndigheter och andra.

Revisorns granskningsuppgift består av räkenskapsrevision och förvaltningsrevision och ska vara så ingående som god revisionssed kräver.  Genom granskningen ska revisorn uppnå en så rimlig säkerhet för att han eller hon kan uttala sig om att de finansiella rapporterna i sin helhet, dvs. årsredovisningen, inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vid en revision granskas alltså inte varje enskild transaktion, utan ett urval görs och arbetet inriktas på områden där det föreligger stor risk för felaktigheter och där eventuella fel skulle vara väsentliga för de finansiella rapporterna. Revisorn lämnar en revisionsberättelse.

Bestämmelser om revision finns huvudsakligen i revisionslagen (1999:1079), aktiebolagslagen, (2005:551), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och stiftelselagen (1994:1220).