:

Måste filial lämna årsredovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Måste filial lämna årsredovisning?
 2. Vad räknas som en filial?
 3. Hur beskattas en filial?
 4. Varför har man en filial?
 5. Kan en filial äga tillgångar?
 6. Måste man lämna in årsredovisningen digitalt?
 7. När ska man registrera en filial?
 8. Måste man registrera en filial?
 9. När måste man registrera filial?
 10. Måste alla signera årsredovisning samma dag?
 11. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 12. Kan en filial ingå avtal?
 13. Kan man vara ensam i ett aktiebolag?
 14. Vad händer om man lämnar in årsredovisningen för sent?
 15. När är en årsredovisning godkänd?

Måste filial lämna årsredovisning?

Sedan den 1 januari 2021 anses alla företrädare i aktiebolag, ekonomiska föreningar och filialer som är bosatta i Storbritannien vara bosatta utanför EES-området. Ett visst antal av företrädarna måste bo i EES. Om företaget har företrädare som är bosatta i Storbritannien, kanske styrelsen inte längre uppfyller kravet på bosättning efter den 1 januari 2021. Du behöver därför se över om företaget uppfyller kravet.

De här företrädarna i ett aktiebolag och en ekonomisk förening måste bo i EES:

 • minst hälften av styrelseledamöterna, inklusive arbetstagarrepresentanter
 • minst hälften av styrelsesuppleanterna inklusive arbetstagarrepresentanter
 • den verkställande direktören
 • alla vice verkställande direktörer
 • minst en av de särskilda firmatecknarna, om det finns några.

De här företrädarna i en filial måste bo i EES:

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska välja nya företrädare på stämman så att kravet på bosättning blir uppfyllt och sedan anmäla ändringen till oss. Anmälan kan du göra i vår e-tjänst på verksamt.se.

Filialer ska välja nya företrädare så att kravet på bosättning blir uppfyllt och sedan anmäla ändringen till oss. Använd blanketten Ändringsanmälan – filial, nr 888 (107 kB) .

Vad räknas som en filial?

En filial är en företagsform där en utländsk juridisk person bedriver näringsverksamhet genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige.

När ett utländskt företag startar upp ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige kallas detta alltså för filial. Denna företagsform måste registreras hos Bolagsverket av den utnämnda verkställande direktören (vd) och räknas inte som en separat juridisk person, utan endast som en avdelning inom det utländska företaget. Filialen har heller inget eget aktiekapital, istället är filialens skulder och tillgångar en del av den utländska juridiska personens totala förmögenhetsmassa. I vardagligt tal kan man även tala om svenska företags näringsverksamheter på andra orter som “filialer”, men detta är alltså inte samma sak och kan inte registreras hos Bolagsverket eller annan myndighet.

Hur beskattas en filial?

I denna anvisning beskrivs hur utländska samfund inkomstbeskattas för inkomst från Finland. Med ett utländskt samfund avses ett samfund som inte är grundat enligt finländsk lagstiftning och vars registrerade hemort inte finns i Finland.

Ett utländskt samfunds momsskyldighet beskrivs i sidan Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland. Information om arbetsgivarskyldigheterna för ett utländskt samfund finns sidan och information om förskottsuppbördsregistrering i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsuppbördsregistering och inkomstskattskyldigheten hos utländska företag.

Information i frågor som inte berör beskattning, t.ex. anmälan av filial till handelsregistret, finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats www.prh.fi/sv.html och i företags- och organisationsdatasystemet www.ytj.fi/svenska. I frågor som berör företagsverksamhet finns även information bland annat på webbplatsen www.yrityssuomi.fi, som koordineras av arbets- och näringsministeriet.

Utländska samfund är begränsat skattskyldiga i Finland. De som är begränsat skattskyldiga är i första hand skyldiga att betala skatt endast för inkomster från Finland, såsom för inkomster från en affär eller ett yrke som utövas här. Om ett utländskt samfund har ett s.k. fast driftställe i Finland är samfundet skyldigt att betala skatt för alla inkomster som avser detta fasta driftställe; även för sådan inkomst som avser det fasta driftstället och erhålls från en annan stat. Om skattskyldigheten för utländska samfund föreskrivs i 9, 10 och 13 a § i inkomstskattelagen (ISkL). 

Om Finland saknar skatteavtal med det utländska samfundets hemviststat, bestäms Finlands beskattningsrätt enligt finländsk intern lagstiftning (9 och 10 § i ISkL). Då är beskattningsrätten betydligt mer omfattande än när det finns ett skatteavtal.

Eftersom Finland i praktiken nästan alltid har ett skatteavtal med den stat där ett utländskt samfund som bedriver verksamhet i Finland har sitt hemvist granskas i denna anvisning Finlands beskattningsrätt i de fall då ett skatteavtal existerar.

Varför har man en filial?

Vi på Azets får ofta frågor om vad det betyder att ha ett dotterbolag i Sverige jämfört med att bedriva verksamhet via en filial. I den här artikeln förklarar vi skillnaderna.

En utländsk huvudman kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett aktiebolag eller en filial. En filial är ingen egen juridisk person utan en förlängning av sin huvudman (utländskt bolag), även om filialen får ett eget organisationsnummer. Finansieringen av en filial går direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.

Kan en filial äga tillgångar?

De civilrättsliga formerna för näringsverksamhet som utländska företag eller utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare bedriver i Sverige regleras i filiallagen.

Filiallagen stadgar att näringsverksamhet i Sverige ska bedrivas genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning, om företaget inte väljer att etablera ett svenskt dotterbolag eller en agentur (2 § filiallagen). Det utländska företaget ska skriftligen anmäla hos Bolagsverket att det vill registrera en filial (1 § filialförordningen). Skyldigheten att registrera filial gäller utländska företag. Syftet med bestämmelserna är att ge verksamheter som bedrivs i Sverige en viss garanterad anknytning till Sverige och göra det möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller utöva viss kontroll (se prop. 1991/92:88 s. 20).

I filiallagen finns en upplysningsbestämmelse om att det i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring finns bestämmelser om krav som i vissa fall inte gäller för återförsäkringsföretag från USA (2 § fjärde stycket filiallagen).

Måste man lämna in årsredovisningen digitalt?

Våra program Hogia Bokslut och Hogia Audit stöder digital inlämning av årsredovisningar med revisionsberättelse och Smart Årsredovisning stöder digital inlämning av årsredovisningar. 

Företagens uppgiftsinlämning till Bolagsverket underlättas genom att den manuella hanteringen och risken för felaktigheter minskar. Bolagsverkets hantering effektiviseras, vilket leder till kraftigt kortade ledtider fram till registrering och vidare publicering.

När ska man registrera en filial?

 • Moderbolaget skickar dokument till BV som registrerar filialen som får ett svenskt registreringsbevis och org. nummer
 • Nu kan SUF/du ansöka om moms, F-skatt, konto, osv…
 • Måste man registrera en filial?

  Med filial menar man ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. En filial är ingen egen juridisk person och att registrera en filial innebär inte att du startar ett aktiebolag. Filialen kommer att få ett eget organisationsnummer i Sverige och det är svenska regler som gäller – men filialen är ändå ingen juridisk person utan en del av det utländska företaget. Det utländska företaget får inte ha mer än en filial i Sverige.

  Att starta en filial kan delas upp i fyra steg. Först behöver ett utländskt företag bestämma sig för att starta sin verksamhet i Sverige genom en filial. Därefter ska en vd utses och en särskild fullmakt ordnas. Filialen ska sedan anmälas till Bolagsverket och i samband med det ska även en avgift på 2 000 kr betalas. Processen avslutas med att Bolagsverket registrerar filialen.

  När måste man registrera filial?

  Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör

  att sköta verksamheten i Sverige. Den verkställande direktören anmäler filialen till Bolagsverket.

  Måste alla signera årsredovisning samma dag?

  Inom byråbranschen är elektroniskt undertecknande ett effektivt sätt att få nödvändiga dokument på plats utan att vänta på en ofta tidskrävande postgång mellan byrå och kund. När det är fler än en person i styrelsen finns ännu fler fördelar, eftersom dessa personer oftast inte befinner sig fysiskt på samma plats. Att underteckna handlingar elektroniskt har kommit för att stanna!

  Tänk dig att du sitter tillsammans med din kund och går igenom bokslutet för året som gått. Du visar även ett förslag på hur årsredovisningen kommer att se ut. Efter genomgången blir det kanske en del ändringar som behöver göras innan kunden tycker den är färdig för undertecknande. En slutlig version tas fram för underskrift. 

  Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

  Bokslut är något alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att göra, företag och organisationer. Bokslut görs för att du ska få överblick över företagets siffror, en rättvis bild över hur det har gått ekonomiskt under året. Bokslutet görs till en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret. Om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut beror på vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i.

  Bokföring är att löpande registrera olika affärshändelser, som inköp och försäljning. Till varje bokföringspost ska det finnas en verifikation, exempelvis ett kvitto, en faktura eller annat underlag att registrera och redovisa. Bokföringen avslutas med ett bokslut, det vill säga med en balansräkning och en resultaträkning.

  Kan en filial ingå avtal?

  Om ett svenskt bolag väljer att etablera sig i form av en filial i ett annat land så räknas det inte som en egen juridisk person utan som en del av det svenska bolaget. Filialens inkomster ska därför beskattas av bolaget i Sverige men kommer i många fall uppfylla definitionen av fast driftställe i det land där filialen bildas, enligt de interna regler som gäller där. Det innebär att bolaget också kommer att bli skattskyldig i det andra landet för de inkomster som kan hänföras till filialen. 

  Ett exempel på det är om ett svenskt klädmärke bildar en filial i ett annat land i form av en butik från vilken de bedriver försäljning så kan intäkter och kostnader som hänför sig till butiken komma att beskattas i den staten. 

  Kan man vara ensam i ett aktiebolag?

  Du kan starta ett aktiebolag, äga det ensam och själv vara ordförande i det, men i styrelsen för bolaget måste det även finnas minst en suppleant.

  Läs mer

  Vad händer om man lämnar in årsredovisningen för sent?

  En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.

  Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6.

  En årsredovisning ska avse ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

  Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut.

  Årsredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga normalt en gång per år. Om ett företag byter bokslutsdag och vid det tillfället får ett förkortat räkenskapsår kan det innebära att företaget behöver upprätta två årsredovisningar under ett kalenderår/tolvmånadersperiod.

  När är en årsredovisning godkänd?

  En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.

  Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6.

  En årsredovisning ska avse ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

  Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut.

  Årsredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga normalt en gång per år. Om ett företag byter bokslutsdag och vid det tillfället får ett förkortat räkenskapsår kan det innebära att företaget behöver upprätta två årsredovisningar under ett kalenderår/tolvmånadersperiod.