:

Vad får en samfällighet styrelsen besluta om?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får en samfällighet styrelsen besluta om?
 2. Vilka lagar gäller för en samfällighet?
 3. Vad händer om en samfällighet inte har en styrelse?
 4. Vem är delägare i samfällighet?
 5. Vem äger vägen i en samfällighet?
 6. Får man bada på samfällighet?
 7. Kan en samfällighet sälja mark?
 8. Måste en samfällighet ha en årsredovisning?

Vad får en samfällighet styrelsen besluta om?

I anslutning till främst fritidshus- och radhusområden finns olika gemensamma ytor och anläggningar som de boende i området får nyttja. Exempel på sådana så kallade gemensamhetsanläggningar är lekplatser, parkeringsytor och vägar, men även tak, värmesystem och vatten kan ingå. 

Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och underhåll av anläggningarna. Detta sker genom en samfällighetsförening där alla fastighetsägare är medlemmar. Föreningen leds av en styrelse och regler finns i samfällighetslagen.

Vilka lagar gäller för en samfällighet?

 • Av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning), eller
 • Direkt av delägarna (delägarförvaltning)

Några andra typer av förvaltningsformer är inte tillåtna. Det går alltså inte att låta ett aktiebolag

Vad händer om en samfällighet inte har en styrelse?

Bostad & Fastighet

Styrelsen i vår samfällighet har avgått med omedelbar verkan. Valberedningen sitter kvar men har inte tagit initiativ till att försöka få till en ny styrelse. Vi är några medlemmar som bjudit in till ett intressemöte och tänker nu kalla till extrastämma för att vi skall få en ny styrelse. Får vi som enskilda medlemmar kalla till extrastämman när den tidigare styrelsen avgått?

Vem är delägare i samfällighet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du och din sambo samäger de två fastigheterna så är ni att avse som delägare i samfälligheten, vilket framgår av Lag (1973:1150) 1 § andra stycket. I egenskap av delägare i samfälligheten så är ni också medlemmar i samfällighetsföreningen (Lag om förvaltning av samfälligheter 17 §). En medlem är röstberättigad om han är närvarande på stämman och före den har betalat uttaxeringen. Om medlemmen inte har betalat uttaxeringen så får han ändå närvara, yttra sig och komma med förslag samt klandra beslut hos domstol (Lag om förvaltning av samfälligheter 48 § andra stycket). Det är dock vanligt att stadgarna i samfällighetsföreningen också fordrar att medlemmarna har betalat årsavgiften till förvaltningen av samfälligheten för att de ska vara röstberättigade.

Vem äger vägen i en samfällighet?

Bostad & Fastighet

Vi är en vägförening där det är 11st fast boende och 8 ST sommarboende som nyttjar vägen med lägre frekvens under vinterhalvåret.Styrelsen som är enhälligt vald har ett förslag där årskostnaden är 2600kr resp 2000kr / årDifferensen har tidigare varit 650kr.( Nu 600 ). Styrelsen har majoriteten med sig i denna kostnad. En sommarstugeägare anser att kostnaden är felfördelad. Måste styrelsen och medlemmarna ta hänsyn till denna sommarstugeägare? Denna medlem anser att all snöröjning skall betalas av de fastboende. Obs! Inom parentes kan tilläggas att de fast boende hjälper till ibland med snöröjning med egna maskiner, utan att debitera kassan.

Får man bada på samfällighet?

Oftast brukar det vara badgästerna som har rätten på sin sida. Du har förstås inte rätt att befinna dig i andras trädgårdar, men allemansrätten gäller till exempel vid en brygga som byggts vid vattnet om den inte ligger i anslutning till ett bostadshus.

Det som gäller är att du inte ska bada i den så kallade hemfridzonen, men inte heller där är reglerna tydliga.

Kan en samfällighet sälja mark?

Tomtgränser I grundakten hos Lantmäteriet framgår nuvarande tomgränser. Dessa justerades 1976 då de flesta fastigheter var med på den utökningen av fastighetsgränserna. Vid detta tillfälle justerades även detaljplanerna för området. I dagsläget finns inga avsikter göra ytterligare några förändringar. För att kunna sälja en del av samfällighetens mark måste lantmäteriet göra en fastighetsreglering av den nya gränsen, vilket medför en kostnad. Dessutom kan även kommunens detaljplan påverkas. En justering av detaljplanen innebär ytterligare en kostnad. Idag har vi ett antal fastighetsägare som inkorporerat gemensamma grönområden i ”sin” tomt. Det gäller främst i mitten av gränderna vid gångbanorna. Ta detta i beaktning då gemensamhetsytor ej kan säljas vid en eventuell försäljning av fastighet.

På flygfotografikartan med inritade tomtgränser ser du exakt var gränsen för din och dina grannars tomter går. Det som inte tillhör din tomt är till största del att betrakta som samfälld mark. Att utan tillåtelse bygga något på samfälldhetens mark är inte tillåtet.

Måste en samfällighet ha en årsredovisning?

Med större företag menas bland annat ekonomiska föreningar

som uppfyller mer än ett av de följande villkor två år i rad (samma villkor):

 • Mer än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. 
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. .

Ekonomiska föreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket.