:

Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?
 2. Vad får man för ersättning när man är familjehem?
 3. Hur mycket pengar får man om man är kontaktfamilj?
 4. Hur deklarerar man Omkostnadsersättning?
 5. Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktfamilj?
 6. Hur mycket får en kontaktperson i ersättning?
 7. Vad får en stödfamilj betalt?
 8. Får man barnbidrag som familjehem?
 9. Kan man försörja sig som familjehem?
 10. Är Omkostnadsersättning skattefri?
 11. Får man betalt som kontaktfamilj?
 12. Hur många timmar kontaktperson?
 13. Hur mycket ersättning får man om man är Jourfamilj?
 14. Vad får familjehem bestämma?
 15. Vem betalar för familjehem?
 16. Kan du göra avdrag för omkostnadsersättningen?
 17. Vad är arvode och omkostnadsersättning?
 18. Vad är ersättning för ett familjehem?
 19. Kan du göra avdrag för omkostnadsersättningen?
 20. Vad är arvode och omkostnadsersättning?
 21. Vad är ersättning för ett familjehem?

Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?

Varje år ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer, men det är valfritt och därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna. Ersättningen är uppdelad i en omkostnadsersättning och en arvodesersättning.

Ersättningsrekommendationer för 2023Läs också om ändringar och tillägg i formuläret för 2023. Du hittar en tråd om det i forumet. 

 • 22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS
 • 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
 • 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera

Vad får man för ersättning när man är familjehem?

Familjehem och ersättning, vad är sant? När jag växte upp hyste min mamma ett oresonligt agg mot det som då kallades fosterfamiljer för “de får banne mig så mycket betalt, de har ju råd med allt!” Tänk så lätt det som vuxen är för mig att punktera den vanföreställningen för min mor. Som vuxen kan jag dessutom undra varför inte fokus låg på det fina i att hjälpa barn som av olika anledningar inte kunde bo i sin egen familj? Vi som arbetar med Lilla hjärtat stöter ofta på dessa föreställningar om familjehemmens rikedomar. Vi har sett kommentarer på vår Önskelåda: “Nej vet du vad, familjehemmen har minsann råd att betala barnens resor själva med alla pengar de får från socialtjänsten”. Ska vi ta en titt på detta och lägga dessa skrönor till sängs en gång för alla?  

Nu utgår vi från ett familjehem så som det ska vara – alltså ett tryggt hem där de vuxna är engagerade i barnet, dess situation och uppfyller barnets behov.  Arvodet för att vara familjehem för ett barn börjar på 6200 kronor i månaden (enligt Sveriges kommuner och regioner) och stiger beroende på hur krävande omvård ett barn behöver. 

Hur mycket pengar får man om man är kontaktfamilj?

Arvodet för att ta hand om ett barn ligger i regel på mellan 7 000 och 15 000 kronor per månad. Om barnet har studiebidrag dras den summan från din ersättning, och utöver det måste du betala skatt på all ersättning du får. Om du tar hand om 3 barn är en ersättning på 30 till 45 000/mån skälig.

Den ersättning du får ta del av är tvådelad. Den ena delen ersätter dig för barnets omkostnader, likt skjuts till skola och idrottsträningar. Den andra delen är ett fast arvode vars storlek främst beror på barnets ålder.

Hur deklarerar man Omkostnadsersättning?

Barnets individuella behov kan göra att du har kostnader utöver det som ingår i grundkostnaden. Exempel på sådana tilläggskostnader är

Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas en redogörelse som motiverar utbetalningen. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom SKR:s rekommenderade schablonbelopp. Om utbetalaren har följt SKR:s rekommendationer kan du få avdrag för belopp motsvarande det som du har fått ersättning för.

Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktfamilj?

Omkostnadsersättningen ska täcka merkostnader i samband med en placering, till exempeldel av bostad och kostnader för hushållsutgifter. Omkostnadsersättningen ska också täcka barnets eller ungdomens löpande behov i vardagen som kostnader för kläder, leksaker, förbrukningsvaror eller fickpengar.

Kostnader som barnomsorg, resor i samband med umgänge, resor som är kopplade till barnets behov eller fritidsaktiviteter är omkostnader som du som familjehem ersätts för.

Omkostnadsersättningen är i stort sett inte skattepliktig. Den är heller inte sjukpennings- eller pensionsgrundande. Avdrag i deklarationen kan göras på den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5000 kr.

Hur mycket får en kontaktperson i ersättning?

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommenda­tioner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2021.

Vad får en stödfamilj betalt?

NEB-Teamet startades i januari 2012 utifrån en syn och tanke att det finns individer som behöver skräddarsydda insatser. Vi ser alla individer som unika och så också dess problematik och behov av anpassade stöd- och omsorgsinsatser.

Fördelaktig ersättning: När man har ett uppdrag som jour eller familjehem ersätts man med två typer av ersättning: Arvodesersättningen är ”lönen” och den beskattas. Ytterligare ersättning som betalas ut är omkostnadsersättning, den beskattas inte. Syftet med den ersättningen är att den ska täcka den placerade individens samtliga kostnader.

Får man barnbidrag som familjehem?

Barnets individuella behov kan göra att du har kostnader utöver det som ingår i grundkostnaden. Exempel på sådana tilläggskostnader är

Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas en redogörelse som motiverar utbetalningen. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom SKR:s rekommenderade schablonbelopp. Om utbetalaren har följt SKR:s rekommendationer kan du få avdrag för belopp motsvarande det som du har fått ersättning för.

Kan man försörja sig som familjehem?

På overkalix.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Innan du har godkänt sätter vi bara kakor som är nödvändiga. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Besöksstatistik Marknadsföring

Är Omkostnadsersättning skattefri?

Du som familjehem kan behöva registrera omkostnader när du deklarerar för att undgå restskatt. Deklarationen är beräknad på att du ska betala skatt på både arvodet och omkostnadsersättningen. Det gäller endast för de första 5000 kronorna och för att det ska gälla måste du redigera din deklaration innan du godkänner den. På inkomstdeklarationens första sida finns olika punkter och kolumner som är numrerade. Du behöver fylla i följande information:

Punkt 1, Inkomster – Tjänst

Får man betalt som kontaktfamilj?

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommenda­tioner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2021.

Hur många timmar kontaktperson?

Som kontaktperson har du ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Det innebär att du får ett arvode samt en ersättning för dina omkostnader under ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet får du för att du tar ett uppdrag och det beskattas. När det gäller omkostnadsersättningen är det till för dina omkostnader i samband med uppdraget. Om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och den enskilde betalar sin.

Hur mycket ersättning får man om man är Jourfamilj?

I juni i år beslutade SKR:s förbundsstyrelse om höjda arvodesnivåer för familjehem. Det innebär att istället för den årliga höjningen som följer löneutvecklingen för vissa yrken, sker en höjning med 2991 kronor i jämförelse med 2020 års belopp. Se tabell med arvodesnivåerna för 2023, samt kursiverat för 2020 och 2022.

Vad får familjehem bestämma?

Det finns många orsaker till att en del barn och ungdomar måste bo i familjehem. Gemensamt är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och en fungerande vardag.

Anledningarna till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk eller bråk i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller har missbruksproblem.

Vem betalar för familjehem?

Du som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB (hem för vård eller boende), i ett familjehem eller liknande, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. Det gäller både för placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om du som förälder är vårdnadshavare för barnet eller inte. Beräkningen ska göras för var och en av er som är föräldrar, även om ni bor tillsammans.

Kan du göra avdrag för omkostnadsersättningen?

Omkostnadsersättningen är avdragsgill om utbetalaren har följt Skatteverkets regler kring omkostnadsersättning. I annat fall behandlas det som ett skattepliktigt arvode. Du kan göra avdrag för omkostnadsersättningen i din inkomstdeklaration under punkten ”Övriga utgifter”.

Vad är arvode och omkostnadsersättning?

Som familjehem kan du få två typer av ersättning från en kommun eller ett konsulentföretag: arvode och omkostnadsersättning. Du ska redovisa båda ersättningarna som inkomst av tjänst. Arvodet ska du betala skatt på.

Vad är ersättning för ett familjehem?

Ersättning familjehem Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Kan du göra avdrag för omkostnadsersättningen?

 • Omkostnadsersättningen är avdragsgill om utbetalaren har följt Skatteverkets regler kring omkostnadsersättning. I annat fall behandlas det som ett skattepliktigt arvode. Du kan göra avdrag för omkostnadsersättningen i din inkomstdeklaration under punkten ”Övriga utgifter”.

Vad är arvode och omkostnadsersättning?

 • Som familjehem kan du få två typer av ersättning från en kommun eller ett konsulentföretag: arvode och omkostnadsersättning. Du ska redovisa båda ersättningarna som inkomst av tjänst. Arvodet ska du betala skatt på.

Vad är ersättning för ett familjehem?

 • Ersättning familjehem Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.