:

Vad menas med en utmätning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med en utmätning?
 2. Vad händer vid en utmätning?
 3. Hur mycket får man behålla vid utmätning?
 4. Vad gör Kronofogden om de gör en utmätning?
 5. Kan man stoppa en utmätning?
 6. När får utmätning ske?
 7. När försvinner utmätning?
 8. Vad är det minsta man kan leva på?
 9. Hur lång tid tar det att få utmätning?
 10. När får Kronofogden göra utmätning?
 11. Hur undvika utmätning?
 12. Hur undviker man utmätning?
 13. Får man betalningsanmärkning vid utmätning?
 14. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 15. Vad kan Kronofogden inte utmäta?

Vad menas med en utmätning?

En utmätning betyder att Kronofogden beslutar om att använda den skuldsattes egendomar för att betala av skulderna.

Kronofogden är den myndighet som ansvarar för att hjälpa borgenärer, eller fordringsägare, att få skulderna inbetalda från gäldenären, det vill säga den betalningsskyldige. Om tidigare påtryckningar ej har lett till att skulderna har betalats, är ett sista steg för Kronofogden att besluta om utmätning. Detta innebär att Kronofogden tar anspråk på den skuldsattes egendomar, som kan vara antingen fast eller lös. Fast egendom är mark och fastigheter, medan lös egendom är i princip allt annat materiellt, som till exempel bilar eller inredning.

Vad händer vid en utmätning?

Existensminimum kallas även för förbehållsbelopp och är den summa pengar som en person eller hushåll får behålla av sin lön när de genomgår en löneutmätning eller skuldsanering. Beloppet ska vara tillräckligt för att personen eller hushållet ska gå runt varje månad, och täcker endast det absolut nödvändigaste. 

Hur mycket får man behålla vid utmätning?

Existensminimum kallas även för förbehållsbelopp och är den summa pengar som en person eller hushåll får behålla av sin lön när de genomgår en löneutmätning eller skuldsanering. Beloppet ska vara tillräckligt för att personen eller hushållet ska gå runt varje månad, och täcker endast det absolut nödvändigaste. 

Vad gör Kronofogden om de gör en utmätning?

Det värsta som kan drabba en skuldsatt person är utmätning. Beslutar Kronofogdemyndigheten att den skuldsatta ska utmätas innebär det att fast eller lös egendom tas om hand av myndigheten för att finansiera skulden.

Beslut eller tillstånd om utmätning måste ansökas om hos Kronofogden. Det är i så fall borgenären, eller långivaren, som kontaktar myndigheten för att få hjälp med att få gäldenären, eller låntagaren, att betala sin skuld. Ansöker borgenären om utmätning kommer Kronofogden att genomföra en undersökning som visar vilka tillgångar den skuldsatte har. För att utmätning ska ske måste det finnas ett betalningsföreläggande eller en dom som yrkar på detta. När det inte finns lös egendom i form av pengar kan det beslutas att fast egendom ska utmätas. För att det ska ske måste en rad regler uppfyllas rörande egendomen. Den ska tillhöra gäldenären, ska kunna säljas, ha ett värde och överskottet ska vara betydande. Har den skuldsatte egendom som uppfyller dessa kriterier vid utmätningen tar Kronofogden den och säljer till högstbjudande på en auktion. Skulden betalas sedan av med hjälp av pengarna som inbringades från gäldenärens sålda saker.

Kan man stoppa en utmätning?

Även om egendomen är utmätningsbar enligt de allmänna förutsättningarna är det inte säkert att Kronofogden får utmäta all sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning. Vad som kan undantas från utmätning regleras i 5 kap. UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller utifrån uppgifter som myndigheten kan få utan större utredning. Gäldenären ska lämna de uppgifter som kan behövas för bedömningen (5 kap. 14 § UB). Gäldenären kan avstå från egendom som egentligen ska undantas från utmätning genom att anvisa den till utmätning (5 kap. 15 § UB).

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

När får utmätning ske?

Utmätning är beteckningen på Kronofogdens förfarande att ta i anspråk en gäldenärs egendom enlig reglerna i 4 kap. utsökningsbalken.

Vid en utmätning har gäldenären rätt att behålla sådan egendom som krävs för att bo och livnära sig, s.k. beneficium

När försvinner utmätning?

Om du inte betalar en räkning i tid, leder det alltid till tilläggskostnader. Ju längre en utbetalning drar ut på tiden, desto mer växer slutsumman ända tills räkningen betalas.

Om betalningen försenas mycket leder det till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning påverkar livet negativt på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att få ett mobilabonnemang, en internetuppkoppling eller en hyresbostad om man har en betalningsanmärkning. I värsta fall kan det också bli svårare att få jobb. Betalningsanmärkningen påverkar ändå inte avtal som man ingått före anmärkningen.

Grafiken nedan åskådliggör hur stor en obetald räkning på 60 euro kan bli efter att den har behandlats i många olika instanser.

Det finns personer med skulder i alla inkomst- och samhällsgrupper. Det officiella ordet för en person som har skulder är gäldenär. Var och en av oss kan hamna i livssituationer som leder till att den ekonomiska situationen påverkas kraftigt till det sämre oberoende av hurdana inkomster vi har från början.

Arbetslöshet, förändringar i inkomstnivån, sjukdom, skilsmässa, pensionering, och andra olika utmaningar i livet som gör att vi får det svårt att sköta vår ekonomi leder lätt till skuldproblem.

Och nu har coronakrisen betydligt försämrat vissa yrkesgruppers möjlighet till en ordentlig inkomst. Det här kan i sin tur leda till betalningssvårigheter för allt fler personer med skulder.

Det första du ska göra är att gå igenom dina inkomster, utgifter och skulder och ta reda på månadsavgifterna. Det lönar sig också att kolla noggrant igenom utbetalningsdagarna för inkomster.

Skriv upp alla dina utgifter och gå igenom vilka som betalas varje månad och vilka som betalas mer sällan. När du går igenom alla inkomster, utgifter och månadsavgifterna för dina skulder, får du en klar uppfattning om din ekonomiska situation.

När du går igenom dina utgifter, kan du samtidigt fundera på var du kan spara. När du skriver upp dina utgifter, blir de synliga och det är lättare att göra medvetna val vid inköp.

Vad är det minsta man kan leva på?

Begreppet existensminimum används för att beskriva det belopp en person som genomgår skuldsanering via Kronofogden får att leva på varje månad. Det är det lägsta belopp ett hushåll behöver för att klara sig (sin existens) och ska bland annat täcka boendekostnader, mat, försäkringar och telefonabonnemang. Existensminimum är inte officiellt begrepp och används inte heller av myndigheter. Kronofogden refererar istället till det så kallade förbehållsbeloppet och det är också detta begrepp som står i lagboken.

Om du inte kan betala dina skulder riskerar du att ditt ärende hamnar hos kronofogden. Om du fortfarande inte betalar kommer nu Kronofogden utfärdas ett betalningsföreläggande och besluta om utmätning. Om du har lön kommer de att göra löneutmätning. Det betyder i praktiken att Kronofogden tar din lön, utöver förbehållsbeloppet, och ger dem till fordringsägarna (den/de företag du är skyldig pengar). Om du genomgår skuldsanering förbinder du dig att leva på existensminimum i fem år eller tills skulderna är återbetalda.

Hur lång tid tar det att få utmätning?

Den som har en dom eller ett beslut som innebär en rätt till betalning kan vända sig till Kronofogden för verkställighet. Med verkställighet menas att Kronofogden tvångsvis genomför vad som har prövats och beslutats av en domstol eller en annan myndighet. Vid verkställighet tillämpar Kronofogden bestämmelserna i UB. Ett mål om verkställighet enligt UB kallas för utsökningsmål (1 kap. 3 § UB).

Den som begär verkställighet hos Kronofogden kallas sökande. Sökandens motpart hos Kronofogden kallas svaranden och i mål om betalningsskyldighet kallas motparten gäldenär. Andra än parterna kallas tredje man. Tredje man hos vilken en gäldenär har en fordran kallas sekundogäldenär (1 kap. 7 § UB).

När får Kronofogden göra utmätning?

Hej och tack för din fråga,

Förutsättningarna för att kunna utmäta en fastighet är att:

Hur undvika utmätning?

Bostad & Fastighet

Hej,jag och min make äger hälften var av en fastighet, jag har skulder hos kronofogden men inte min make.För att undvika utmätning av fastigheten undrar jag om vi kan skriva ett bodelningsavtal där jag överlåter min del av fastigheten till min make.

Hur undviker man utmätning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar hänvisar jag till utsökningsbalken, du hittar den här.

Får man betalningsanmärkning vid utmätning?

Om du inte betalar en räkning i tid, leder det alltid till tilläggskostnader. Ju längre en utbetalning drar ut på tiden, desto mer växer slutsumman ända tills räkningen betalas.

Om betalningen försenas mycket leder det till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning påverkar livet negativt på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att få ett mobilabonnemang, en internetuppkoppling eller en hyresbostad om man har en betalningsanmärkning. I värsta fall kan det också bli svårare att få jobb. Betalningsanmärkningen påverkar ändå inte avtal som man ingått före anmärkningen.

Grafiken nedan åskådliggör hur stor en obetald räkning på 60 euro kan bli efter att den har behandlats i många olika instanser.

Det finns personer med skulder i alla inkomst- och samhällsgrupper. Det officiella ordet för en person som har skulder är gäldenär. Var och en av oss kan hamna i livssituationer som leder till att den ekonomiska situationen påverkas kraftigt till det sämre oberoende av hurdana inkomster vi har från början.

Arbetslöshet, förändringar i inkomstnivån, sjukdom, skilsmässa, pensionering, och andra olika utmaningar i livet som gör att vi får det svårt att sköta vår ekonomi leder lätt till skuldproblem.

Och nu har coronakrisen betydligt försämrat vissa yrkesgruppers möjlighet till en ordentlig inkomst. Det här kan i sin tur leda till betalningssvårigheter för allt fler personer med skulder.

Det första du ska göra är att gå igenom dina inkomster, utgifter och skulder och ta reda på månadsavgifterna. Det lönar sig också att kolla noggrant igenom utbetalningsdagarna för inkomster.

Skriv upp alla dina utgifter och gå igenom vilka som betalas varje månad och vilka som betalas mer sällan. När du går igenom alla inkomster, utgifter och månadsavgifterna för dina skulder, får du en klar uppfattning om din ekonomiska situation.

När du går igenom dina utgifter, kan du samtidigt fundera på var du kan spara. När du skriver upp dina utgifter, blir de synliga och det är lättare att göra medvetna val vid inköp.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Hej!det gäller kronofogden och befogenheten att ta ut pengar från ett konto.

Jag har en fastställt månadsbetalning till kronofogden pga. en större skuld till utlandet för barnunderhåll.som inte kunde betalas i sin helhet och det har fungerat utan problem,jag har ett fastställt förbehållsbelopp och det är inga konstigheter.det rullar bara på med månadsbetalningar.mycket väl skött av KF ,jag beundrade dem och deras medmänsklighet

Vad kan Kronofogden inte utmäta?

Övrigt/annat

Kronofogden har dragit en större summa pengar utan att meddela om någon utmätning. Dagen efter dragningen fick jag en blankett som jag ska fylla i angående min inkomst. Har de rättigheter till det, dra pengar först och sedan fråga om jag vill göra en avbetalningsplan? Hela skuldsumman är redan dragen och därmed är kontot tömt. Jag är arbetslös utan någon form av inkomst. De drog ifrån mitt sparkonto som jag och min son skulle leva på. Nu har vi inget kvar och någon hjälp från soc är inte aktuell.