:

Vem äger bilen vid bodelning?

Innehållsförteckning:

 1. Vem äger bilen vid bodelning?
 2. Hur delar man en bil vid skilsmässa?
 3. Vad händer med bilen vid skilsmässa?
 4. Kan man skriva bodelning själv?
 5. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 6. Vad ingår inte vid bodelning?
 7. Är bil gemensamt bohag?
 8. Vad delas inte vid skilsmässa?
 9. Vad händer om man inte gör en bodelning?
 10. Kan man vägra en bodelning?
 11. Vad kostar en jurist vid bodelning?
 12. Har min sambo rätt till min bil?
 13. Är en bil lösöre?
 14. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 15. Hur delar man upp lösöre vid skilsmässa?

Vem äger bilen vid bodelning?

Sedan listan först släpptes år 2012 har de nordiska länderna legat stadigt i topp 10. Vad är det då som gör dessa länder bra att bo och leva i? I exemplen Island och Norge finns det bland annat ett väl utbyggt socialnät. Invånarna lever förhållandevis hälsosamt och har frihet att uttrycka religiösa och politiska åsikter som rör samhället i stort. Länderna fick även höga poäng när det gäller inkomst och livslängd. Att bo på Island innebär att du bor på en ö med storslagen natur som det alltid är nära till. Cirka 20 % av marken används som betesmark och omkring 25 % är täckt av lava och glaciärer. Befolkningsmängden var i januari 2017 cirka 338 000. Att bo i Norge innebär att bo i ett land rikt på oljeresurser. Dessa genererar pengar till bland annat hälso- och sjukvård, fasta minimilöner och arbetstidsreglering. 2018 års invånarantal uppskattades till cirka 5,3 miljoner.

Då Nederländerna är ett av medlemsländerna i EU är det lätt för andra EU-medborgare att flytta dit och det krävs inget arbets- eller uppehållstillstånd. Landet använder sig av ett system med minimilön, dock finns än så länge ingen fast minimilön. Alla som arbetar betalar skatt i relation till inkomstens storlek. Det finns dessutom många olika branscher som är i behov av anställda i Nederländerna, särskilt för akademiker ser framtiden ljus ut. Att bo och arbeta i Schweiz innebär social och ekonomisk trygghet för de allra flesta. Här finns en välfungerande offentlig sektor, och lönerna är bland de högsta som erbjuds i Europas länder. Förutom de förutsättningar som redan nämnts, finns det också goda möjligheter att göra karriär på något av alla de internationella företag som etablerat sig i landet. Däribland ett antal svenska. Allt detta plus storslagen natur ger många pluspoäng.

Hur delar man en bil vid skilsmässa?

Många tror att vid separation eller skilsmässa så ska man dela på allt, såväl tillgångar som skulder, men riktigt så är det inte.

Vad händer med bilen vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Jag och min man ska separera och ev skilja oss. Efter att vi gifte oss tog jag ett billån i mitt namn och bilen är registrerad på mig. Värdet på bilen är 100.000 men lånet som finns kvar är strax över den summan. Som jag förstått det blir bilen min lott och jag kan behålla den och fortsätta betala av på den, det finns ju inget värde att köpa ut min man av. När vi sen ska fördela möbler och annat som vi köpt gemensamt, vad gäller då med tanke på min skuld för bilen? Behåller jag bilen själv och övriga tillgångar som exempelvis möbler delas 50/50 då vi gemensamt köpt dessa?

Kan man skriva bodelning själv?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

I grova drag kan man säga att alla tillgångar som fanns på den så kallade brytdagen (dagen er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten) ska ingå i bodelningen.

Vad ingår inte vid bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Är bil gemensamt bohag?

  Svar: Bilar inkluderas inte av sambolagens regler då de inte räknas som en Samboegendom. Bilar ingår därför inte i bodelningen om ni separerar. Den som står skriven som ägare till bilen eller har köpt bilen till 100% har också rätt till bilen (om ni inte särskilt har skrivet ett samboavtal eller testamente där det står skrivet att bilen ska ingå vid bodelning). Obs! Om ni har köpt bilen gemensamt genom att betala halva summan var så faller Samäganderättslagen in och ni har rätt till 50% var.  Om en av er har köpt in bilen till gemensamt bruk eller om ena parten har skjutit till pengar så kan en Dold samäganderätt infalla, vilket gör att ni båda har rätt till halva bilen. Om du och din sambo inte kan enas om vad som ska göras med bilen ska den säljas så att varje ägare får ut sin andel i form av pengar.

  Vad delas inte vid skilsmässa?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

  Vad händer om man inte gör en bodelning?

  Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

  Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

  Kan man vägra en bodelning?

  Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

  Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

  Vad kostar en jurist vid bodelning?

  Att bodela innebär att du och din partner delar upp vad ni äger tillsammans mellan er. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambor separerar, när man fortfarande är gift eller när en av er går bort.

  Bodelningen betyder alltså att makarnas eller sambornas ”bo” delas upp. Vad som ska och inte ska delas skiljer sig åt beroende på relationen mellan parterna. 

  Det är i bodelningsavtalet ni berättar hur egendomen delats upp mellan er. I korthet kan man säga att det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. 

  Bodelningsavtalet sammanfattar bodelningen och ses även som ett bevis på att bodelningen är klar. 

  Bodelningsavtalet är ett viktigt juridiskt dokument. Utan bodelningsavtalet finns det nämligen risk för att en tidigare partner kan kräva bodelning flera år senare. 

  Ett bodelningsavtal bör skrivas i så nära anslutning till en separation som möjligt. Det är framför allt viktigt för gifta par eftersom rätten att kräva bodelning finns kvar lång tid efter skilsmässan. 

  Rent juridiskt finns inte någon exakt tidsgräns för att begära bodelning. Men tio år efter skilsmässan har ansetts godtagbart samtidigt som 24 år ansetts vara för lång tid. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal om ni båda ska ha möjlighet att ta nya bolån!

  På Lexly kan du svara på några frågor så skapar vi ett juridiskt korrekt bodelningsavtal för gifta eller för sambor åt dig. Du kan också skapa ett bodelningsavtal tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

  Om du väljer att skriva avtalet online ställer vi samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassad bodelningsavtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

  Tips: Du kan testa att skriva ett bodelningsavtal för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja ett avtal. Betalningen sker i sista steget!

  Har min sambo rätt till min bil?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Genom bodelningen fördelas samboegendomen mellan samborna (8 § sambolagen). Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). En bil är inte samboegendom och vid en eventuell separation ska den alltså inte ingå i bodelning och det är då den av er som äger bilen som får den.

  Är en bil lösöre?

  Lös egendom kallas all egendom som inte är fast egendom.

  Till lös egendom hör lösa saker som bilar, råvaror, smycken, pengar, livsmedel mm. Även byggnader på annans mark, bostadsrätter, aktier, värdepapper och rättigheter räknas som lös egendom. Jfr lösöre.

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

  Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

  Hur delar man upp lösöre vid skilsmässa?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies