:

Vad är Sueciaprincipen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Sueciaprincipen?
 2. Kan man ta ut utdelning utan lön?
 3. Hur räknar man ut utdelning på aktier?
 4. När på året kan man ta ut utdelning i aktiebolag?
 5. Är utdelning bättre än lön?
 6. Är utdelning skattepliktig?
 7. Vilka ingår i den förbjudna kretsen?
 8. Vad innebär det sk Låneförbudet i ABL?
 9. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 10. Hur mycket bör man ta i utdelning?
 11. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?
 12. Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?
 13. När är utdelning skattefri?
 14. Är det olagligt att låna ut pengar?
 15. Kan man låna pengar av privatpersoner?

Vad är Sueciaprincipen?

1. Huvudprinciper Stiftare → Ett aktiebolag bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer, 2:1 ABL. Den som är underårig, i konkurs, har förvaltare eller har näringsförbud kan vara inte stiftare, 2:2 ABL.

Företagsnamn → Ett aktiebolags företagsnamn ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB, 28:1 ABL. Ett privat aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet publikt, 28:2 ABL. Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av beteckningen (publ), om det inte av bolagets företagsnamn framgår att bolaget är publikt. Företagsnamnet får inte innehålla ordet privat, 28: ABL.

Kan man ta ut utdelning utan lön?

Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

Hur räknar man ut utdelning på aktier?

Direktavkastning är ett procentuellt mått som mäter förhållandet mellan ett bolags aktieutdelning och dess aktiekurs. Måttet visar hur stor del av din investering som betalas ut i utdelning varje år. Alla bolag delar inte ut pengar och för dessa är därför direktavkastningen 0 procent.

Direktavkastning kan även användas när man pratar om sparkonton, då det syftar till hur stor sparränta kontot har.

När på året kan man ta ut utdelning i aktiebolag?

Ägare av aktiebolag kan tjäna sin brödföda genom att ta utdelning iställer för vanlig lön. Utdelning innebär helt enkelt att aktieägarna i tar ut vinst ur aktiebolaget. Det finns skattemässiga fördelar med att ta utdelning istället för lön och vanligtvis är en kombination av dem det bästa. Svaret på frågan beror helt på vilken vinst som företaget har och hur man ens livssituation är. Många företagare kommer till Ageras med frågor om lön och utdelning och den här artikeln riktar sig till dig som både äger och arbetar i ett litet till medelstort onoterat aktiebolag och vill veta mer om skatt på utdelning.

Är utdelning bättre än lön?

När du tar ut lön från ditt aktiebolag så räknas den summan in i ditt trygghetssystem hos till exempel Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Men du betalar å andra sidan vanligtvis mer skatt och avgifter på de pengarna än du gör på utdelning som endast har 20 procent skatt upp till en viss gräns (gränsbeloppet). 

Är utdelning skattepliktig?

Beskattningen av arbetsinkomst omnämns vanemässigt som hög medan kapitalinkomst som t.ex. utdelning ofta anses vara lågt beskattad. Fåmansföretagare har dessutom en uppsättning särskilda skattebestämmelser att ta hänsyn till där viss del av utdelningsinkomst inte beskattas som kapital utan som lön. Ur denna snårskog av bestämmelser för fåmansföretagare har det vuxit fram ett antal tumregler som inte sällan hanteras som absoluta sanningar. Jag ska försöka bena ut dessa ”sanningar” då det börjar närma sig bolagsstämma och beslut om utdelning för många företagare.

En vanlig ”sanning” är att ägaren istället för lön ska ta utdelning som ryms inom aktiens gränsbelopp* men inte mer. Ett sådant förfarande kan vara rationellt, men långt ifrån en absolut sanning. Om man tar sig tid och räkna på det kan resultatet bli en överraskning.

Vilka ingår i den förbjudna kretsen?

Vad menas med ett förbjudet lån? Förbjudna lån är ett komplicerat och komplext ämne, men ständigt aktuellt. Gör du som företagare fel kan det leda till komplikationer och riskerar böter eller fängelse. Jag skriver den här artikeln till dig som vill få grundläggande kunskap i ämnet.

Ett förbjudet lån innebär i praktiken att aktiebolaget har gett ut ett penninglån till någon som ingår i den så kallade ”förbjudna kretsen”.

Vad innebär det sk Låneförbudet i ABL?

Låneförbudet i aktiebolagslagen finns till för att personer med inflytande i aktiebolag inte ska berika sig själva på bekostnad av bolaget, och därmed också andra sakägare i bolaget som till exempel aktieägare, staten, personal med flera.

Att ge lån till personer med inflytande i ett företag är ett mycket vanligt tillvägagångssätt i korrupta miljöer. Ett företag beviljar ett lån till en aktieägare eller verkställande direktör utan att andra sakägare får inflytande över beslutet, och om lånet sedan löper utan amorteringar, eller med mycket små sådana, över lång tid. Samtidigt som lånet inte ges mot ränta så kan det betraktas som lön eller olagliga uttag från företaget. Detta tillvägagångssätt är mycket vanligt i länder som plågas av korruption. Där är det vanligt att statligt ägda företag används som en kassa för ledningen av företaget.

Det som aktiebolagen inbegriper avseende låneförbud är framförallt lån till aktieägare med flera personer, även juridiska.

Aktiebolagslagen stadgar låneförbud av pengar från ett aktiebolag till:

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Hur mycket bör man ta i utdelning?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2024?

Att beräkna utdelning i ditt företag enligt 3:12-reglerna kan vara krångligt. Företagarna har därför tagit fram ett verktyg för att underlätta uträkningen och för att hitta gränsvärden.

Genom verktyget kan du räkna ut om det är mest gynnsamt att ta ut lön eller utdelning från ditt företag. Beroende på dina förutsättningar så får du även en rekomendation om det är mest fördelaktigt att använda huvudregeln eller förenklingsreglen. 

Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?

Ibland får jag frågan hur mycket kapital man måste ha för att kunna leva på utdelningar eller på avkastningen. Det trista svaret är ”det beror på”. Men här har jag gjort några uträkningar som kan ge en fingervisning.

Det första man behöver göra är att ställa sig frågan vad ”ekonomiskt oberoende” eller ”frihet” innebär för dig? På vilket sätt vill du kunna leva på utdelningar eller på avkastningen? Vilken livsstil vill du kunna ha, dels under sparandetiden men också sedan under uttagstiden?

När är utdelning skattefri?

Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengarna sätts in direkt på företagets bankkonto [1930].

Utdelning på kapitalplaceringsaktier eller lageraktier som företaget äger är skattepliktig. Däremot är utdelning på aktier och andelar i onoterade bolag (näringsbetingade andelar), t ex dotterbolagsaktier, skattefri.

Är det olagligt att låna ut pengar?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Kan man låna pengar av privatpersoner?

Låna pengar av rika privatpersoner – så här fungerar det : prestito.immedia @gmail.com

Gör din lånebegäran genom att skriva till detta mejl: prestito.immedia @gmail.com