:

Hur fungerar periodiseringsfond enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar periodiseringsfond enskild firma?
 2. Hur mycket periodiseringsfond enskild firma?
 3. Hur återföra periodiseringsfond enskild firma?
 4. Vilka periodiseringsfonder ska återföras 2020?
 5. Hur minska vinsten i enskild firma?
 6. Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?
 7. Är det bra med periodiseringsfond?
 8. Hur gör man avsättning till periodiseringsfond?
 9. Hur redovisas periodiseringsfonder?
 10. Måste en enskild firma gå med vinst?
 11. När lönar det sig med enskild firma?
 12. Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?
 13. Vilka betalar 50% skatt?
 14. Hur länge får man ha en periodiseringsfond?
 15. Vilka är nackdelar med enskild firma?

Hur fungerar periodiseringsfond enskild firma?

Genom att göra en avsättning i en periodiseringsfond skjuter du upp en del av vinstskatten till senare år. Avsättningsbeloppet minskar vinsten respektive vinstskatten det året.

Om du under nästkommande år har ett sämre resultat kan du återföra en del av fonden för att jämna ut resultaten över tid och få en jämnare beskattning.

Har du aktiebolag kan du göra avsättning med högst 25 procent av bolagets överskott. Summan registrerar du i ruta R33 i NE-bilagan.

Periodiseringsfonder har funnits sedan 1938 fast under andra namn, så som investeringsfonder och skatteutjämningsreserver. Syftet har dock alltid varit att ta en del av vinsten under framgångsrika år och använda den i verksamheten under år med sämre ekonomi.

Hur mycket periodiseringsfond enskild firma?

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. 

Beskattningsårets inledande schablonintäkt bör räknas ut på grundval av den statslåneränta som var gällande vid utgången av november månad, året innan det kalenderår där beskattningsåret slutar. Denna ränta ska sedan multipliceras med det totala beloppet av avdrag som har gjorts för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen innehade vid ingången till beskattningsåret.

Hur återföra periodiseringsfond enskild firma?

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. 

Beskattningsårets inledande schablonintäkt bör räknas ut på grundval av den statslåneränta som var gällande vid utgången av november månad, året innan det kalenderår där beskattningsåret slutar. Denna ränta ska sedan multipliceras med det totala beloppet av avdrag som har gjorts för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen innehade vid ingången till beskattningsåret.

Vilka periodiseringsfonder ska återföras 2020?

BPF/BPFJ är en fördjupningsdialog som hanterar avsättning och återföring av periodiseringsfonder som du använder antingen till blankett NE/N3A när det gäller fysisk person eller till blankett INK2/INK3 om det gäller en juridisk person. Du når beräkningshjälpen via spadknappar från de olika blanketterna beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

När det gäller AB t.ex. så hittar du denna spade på fyra ställen. Intill varje post som har med periodiseringsfonden att göra så hittar du fördjupningen.

Hur minska vinsten i enskild firma?

Fråga: Jag har en enskild firma, men nu har verksamheten blivit mer omfattande än när jag började som företagare. Jag funderar på att omvandla min enskilda firma till aktiebolag, men vet inte riktigt hur jag ska tänka kring det. Vad är viktigt att väga in i beslutet?

Svar från juristen: Tanken är att skattereglerna inte ska diskriminera mellan företagsformerna. Men ibland kan reglerna om expansionsfond med mera inte kompensera för att överskottet från en enskild firma beskattas progressivt (det vill säga högre när inkomsten är högre) men företagare med aktiebolag kan låta en del av vinsten vara kvar i sitt AB och bara betala bolagsskatt som är proportionell (det vill säga samma procentsats oavsett vinstens storlek).

Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?

Som jag förstår det kommer en större del av den skattepliktiga vinsten kunna sättas av till periodiseringsfond för 2019 med anledning av coronakrisen. Hur funkar det här?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i din verksamhet till ett senare år. De kan också användas till att jämna ut resultatet mellan olika år och ge en jämnare beskattning.

Är det bra med periodiseringsfond?

Kort sagt är det en fond dit du avsätter vinst för att kunna skatta lite mindre, jämna ut ditt resultat mellan år helt enkelt. Men varför är det bra då? Wints skatteexpert Anders Nilsson reder ut begreppen!

Periodiseringsfonden är till för att kunna jämna ut bolagets resultat mellan åren. Går det bra ett år kan bolaget sätta av 25 % av (det skattemässiga) resultatet till en form av reserv som kallas periodiseringsfond. Går det sämre ett senare år kan reserven användas för att bättra på resultatet. Avsättning till och återföring från periodiseringsfond är endast en bokföringsmässig grej (dvs. det finns ingen egen fond med pengar i) men med fördelen att bolaget inte behöver betala in lika mycket skatt det år som avsättningen sker.

Hur gör man avsättning till periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv, en bokslutsdisposition, som låter dig skjuta upp en del av vinstskatten till senare. En periodiseringsfond är en möjlighet att periodmässigt föra över företagets pengar till en särskild fond. Man kan säga att du tar undan en del av årets vinst från det slutliga resultatet. Eftersom du gör det innan du beräknar årets vinstskatt sänker du skatten som ska betalas för året.

Enligt gällande svenska skatteregler så får man helt enkelt göra avdrag för de belopp man väljer att sätta in i en sådan fond. I praktiken innebär det att man i upp till sex år kan skjuta upp beskattningen av en del av resultatet. Detta bjuder på en helt och hållet laglig, och ibland även riktigt fördelaktig, chans till skatteplanering.

 • Juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ekonomiska föreningar och så vidare, kan som högst göra en avsättning motsvarande 25% av näringsverksamhetens överskott.
 • I enskild näringsverksamhet, och som delägare i ett svenskt handelsbolag, får man som högst göra en avsättning motsvarande 30% av överskottet efter justering för egenavgifter och sociala avgifter.

Periodiseringsfond är ett sätt att planera vinst och skatt över tid. I och med att du sätter av en del av vinsten blir årets resultat lägre och minskar skatten du måste betala för året. På så sätt kan du jämna ut vinsten över flera år, vilket kan vara bra om du ser att resultatet kommer variera mycket. Reserven i periodiseringsfonden kan bli din räddning som låter dig ta ut lön under ett år när verksamheten haltar.

Periodiseringsfonder används också för att behålla likvida medel i verksamheten som annars skulle försvunnit i skatt. Det är till exempel bra om du behöver pengar för att göra investeringar just nu. 

När det gäller aktiebolag så ska en eventuell avsättning till en periodiseringsfond vid skatteberäkningen tas upp som en årligt återkommande schablonintäkt. Detta innebär att en sorts fiktiv intäkt, ibland kallad för ränta, beräknas utifrån gällande statslåneräntan året före beskattningsåret multiplicerad med summan av de avdrag som gjorts för avsättningen till periodiseringsfonder.

Hur redovisas periodiseringsfonder?

Ett företag kan vilja jämna ut resultaten över flera år genom att minska det skattemässiga resultat under de år som det gått med vinst. Detta kan göras genom att upprätta en periodiseringsfond, där företaget avsätter pengar för att sedan kunna ha dem tillhanda vid ett senare tillfälle. När periodiseringsfonden upplöses tas den upp som en intäkt i resultaträkningen och ökar då det redovisade resultatet.

Hur mycket pengar som får sättas i fonden beror på vad för företag det rör sig om. Juridiska personer får max sätta av 25 % av inkomsten, medan fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag samt enskilda näringsidkare får göra avdrag med högst 30 % av inkomsten. Juridiska personer måste även ta upp en schablonintäkt baserad på periodiseringsfonderna vid årets ingång till beskattning.

Måste en enskild firma gå med vinst?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

När lönar det sig med enskild firma?

Att starta enskilda firman är perfekt för en trevande start. Men när det blir snurr på verksamheten kan det finnas många fördelar med aktiebolag.

Det är lättare och billigare att dra i gång en firma. Men med ett aktiebolag blir riskerna mindre. Det betyder att det ofta är en fördel att starta med enskild firma.

Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?

För att få rätt till ett skattemässigt avdrag för en periodiseringsfond i ett aktiebolag måste bolaget göra en avsättning i sina räkenskaper. Beloppet behöver inte sättas in på något speciellt bankkonto eller liknande. Det belopp aktiebolaget satt av ett år blir en egen fond. Aktiebolag får göra avdrag till periodiseringsfond med högst 25 procent av överskottet av näringsverksamheten. Det är beskattningsårets skattemässiga överskott som utgör underlag för beräkningen av avdraget, det vill säga efter avdrag för tidigare års underskott och återföring av tidigare periodise­ringsfonder, men före årets avdrag för periodiseringsfond.

I Inkomstdeklaration 2 tas avsättningen upp i resultaträkningen i punkt 3.22.

Konsult AB har ett överskott på 100 000 kronor räkenskapsåret 2022-01-01 till och med 2022-12-31. Bolaget vill göra en maximal avsättning till periodiseringsfond eftersom man tror att det kommer några år med sämre resultat. Man gör därför en avsättning till periodiseringsfond på 25 000 kronor (25 procent av 100 000 kronor) i räkenskaperna. I Inkomstdeklaration 2 tas avsättningen upp i punkt 3.22.

Vilka betalar 50% skatt?

Sveriges skatter är de sjätte högsta i världen (OECD) som andel av BNP. Under stora delar av 1900-talet var dock skatterna mycket lägre – det var först på 50-talet som de samlade skatterna översteg 20 procent av BNP. 

I takt med att den offentliga sektorn expanderat och att bidrag och transfereringar har ökat så har skattetrycket stigit. Länder med mindre utbyggda välfärdssystem har ofta ett lägre skattetryck.

De är båda 42 år gamla men tjänar olika mycket och bor i olika delar av landet.

Hur länge får man ha en periodiseringsfond?

Periodiseringsfonder kan användas av de flesta aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. De som inte får använda periodiseringsfonder är privatbostadsföretag och investmentföretag. Reglerna är delvis annorlunda beroende av företagsform, till exempel med hänsyn till vilket belopp som får avsättas.

Detta blogginlägg kommer fortsättningsvis att fokusera på periodiseringsfonder i aktiebolag. Många av frågorna är dock generella och kan appliceras på flera företagsformer.

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv och kan användas för att skjuta upp beskattningen av delar av det skattemässiga resultatet. Detta förklaras tydligare genom exempel längre ned i detta blogginlägg.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond. En anledning kan vara att det ger möjligheten att jämna ut resultat och skatt mellan olika räkenskapsår. En annan anledning är att det kan förbättra likviditeten, eftersom skatt behöver betalas först vid en senare tidpunkt. Om ett företag gör vinst under ett år och en förlust under ett senare år kan en periodiseringsfond även innebära en lägre beskattning totalt sett. Detta förklaras närmare i ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond.

Vilka är nackdelar med enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.