:

Hur delges ett testamente?

Innehållsförteckning:

 1. Hur delges ett testamente?
 2. Vem ska delges ett testamente?
 3. I vilken ordning ärver man?
 4. Hur delas ett arv upp?
 5. Hur många original för ett testamente?
 6. När sker delgivning av testamente?
 7. Vad gäller för delgivning och klander av testamente?
 8. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 9. Vem ärver mina pengar om jag dör sambo?
 10. Hur mycket ärver den efterlevande maka?
 11. Hur många exemplar av testamente?
 12. Hur många ska bevittna ett testamente?
 13. Kan man neka delgivning?
 14. Måste man svara på en delgivning?
 15. Vem betalar klander av testamente?

Hur delges ett testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Delgivning och godkännande av testamente

Vem ska delges ett testamente?

Trygga min framtid

Hej jag är ett Av 3 syskon som precis förlorat sin far.  För att fatta mig kort utan att gå in på detaljer, så undrar jag bara. Ett testamente är skrivet, pappas fd kompanjon har meddelat de, men säger bara att vart de finns får ni veta när er jurist tar upp de i bouppdelningen. Så min fråga är hur går vi tillväga för att via jurist ta del av vår fars testamente  

I vilken ordning ärver man?

Om någon dör utan att efterlämna någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnas närmaste släktingar som är berättigade till arv enligt arvsordningen i ärvdabalken. Den avlidnas (arvlåtarens) arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser (parenteler). Arvsklasserna står i tur till arv efter varandra. Det innebär att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i en mer avlägsen klass uteslutna från arvet.

Om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe. Detta kallas istadarätt.

Hur delas ett arv upp?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Hur många original för ett testamente?

Genom att skriva ett testamente kan oklarheter och arvstvister undvikas i framtiden, men tänk på att det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. Här informerar vi om formkraven som behöver uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt avtal. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns.

Det är bra att veta vad det är för skillnad på fri förfoganderätt och full äganderätt, vad arvslott och laglott innebär, samt att man i ett testamente kan skydda sina anhöriga genom att göra deras arv till enskild egendom.

– Är man osäker rekommenderar vi att man tar hjälp, säger Helena Koos som är jurist hos oss på Lexly. Hon ser alltför ofta testamenten som är otydligt formulerade eller inte uppfyller de formkrav som krävs för att vara giltiga.

När sker delgivning av testamente?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du verkar ha koll på att ett testamente inte vinner laga kraft förrän det godkänts av arvingarna eller fristen på sex månader löpt ut utan att någon arvinge väckt talan om klander (14 kap. 4 § första stycket och 5 § ärvdabalken). En arvinge som godkänt testamentet behöver inte delges, så jag förutsätter att din halvbrors mor inte godkänt testamentet, och att det därför är avgörande att hon delges och inte klandrar testamentet.

Vad gäller för delgivning och klander av testamente?

Juridik vid dödsfall

Om efterlevande barn vill begära jämkning av ett testamente ska det väl göras inom sex månader från att det delgivits? När anses testamentet vara delgivet, räcker det med att man som bröstarvinge har sett det eller måste man bekräfta att det är delgivet på något sätt?

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara dina frågor har jag delat upp dem och besvarat dem en i taget.

Kan din far göra dig arvslös?

Vem ärver mina pengar om jag dör sambo?

Hej, och tack för din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så har din sambos mamma avlidit och din sambo kommer att få ut ett arv från sin mamma, du undrar om du har rätt att i egenskap av hans sambo få ta del av pengarna? 

Hur mycket ärver den efterlevande maka?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Hur många exemplar av testamente?

Inbördes testamente är vanligast mellan personer i en kärleksrelation, men kan också förekomma mellan släkt och vänner. För att handlingen ska vara giltig behöver formkraven för testamente vara uppfyllda. 

Ett inbördes testamente är en handling som har två, eller flera testamenten skrivna på samma papper. Respektives önskemål om hur arvet ska delas upp sammanfattas i dokumentet. 

Ett inbördes testamente är framförallt viktigt för sambor som inte har någon arvsrätt enligt lag, ärvdabalken, ifall de önskar ärva varandra.

Hur många ska bevittna ett testamente?

Ja, ett tes­ta­men­te måste vara be­vitt­nat för att det ska vara ju­ri­diskt gil­tigt och bin­dan­de när du gått bort. Två per­so­ner ska be­vitt­na tes­ta­men­tet. Det gäller även för in­bör­des tes­ta­men­te. 

Utöver att tes­ta­men­tet ska vara un­der­teck­nat av två vitt­nen ska det även vara:

Vitt­ne­na måste vara 15 år och förstå be­ty­del­sen av att vara vittne för att kunna be­vitt­na tes­ta­men­tet.

Båda vitt­ne­na måste vara vid sina sin­nens fulla bruk.

Kan man neka delgivning?

Det finns tre olika begrepp som byggnadsnämnden måste förhålla sig till vid expediering och kungörelse av beslut om förhandsbesked och lov. Det är delgivning, kungörelse och meddelande. Beslutet ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och Inrikes tidningar.

Måste man svara på en delgivning?

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Vem betalar klander av testamente?

För att du ska kunna vinna framgång med en talan om klander av ett testamente måste någon av följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • testatorn var inte behörig att upprätta testamentet,
 • testatorn upprättade testamentet under påverkan av en psykisk störning,
 • testamentet uppfyller inte formkraven för ett testamente, eller att
 • testamentsgivaren har blivit lurad att upprätta testamentet alternativt missförstått de faktiska omständigheterna och dessa varit avgörande för hans vilja att upprätta testamentet.

Samtliga dessa förutsättningar behöver inte vara uppfyllda. Det räcker att endast en av dem är uppfyllda för att en talan om klander ska kunna väckas.