:

Får företag dra av räntan?

Innehållsförteckning:

 1. Får företag dra av räntan?
 2. När ska N9 upprättas?
 3. Hur mycket av räntan får man tillbaka?
 4. Vad är negativt räntenetto?
 5. Vad ska man göra när räntan går upp?
 6. Hur gör man för att jämka?
 7. Vilka måste lämna N9?
 8. Vad ska ingå i N9?
 9. Hur länge var räntan 500%?
 10. Kan räntan bli 7 procent?
 11. Är ränteintäkter skattepliktiga?
 12. Är det skatt på ränta?
 13. Hur kommer räntorna se ut 2023?
 14. Hur höga lån är rimligt?
 15. När är det värt att jämka?

Får företag dra av räntan?

Ränteavdraget innebär att du får göra avdrag med 30 % av räntekostnaderna upp till 100 000 kr på den totala skatten. Har du haft högre räntekostnader än så under året så är avdraget istället 21 % på den del som överstiger 100 000 kronor. Det finns dock en del villkor som måste uppfyllas för att du ska få göra ränteavdrag på ditt bolån. Du måste:

 • ha betalat skatt och ränta under det år du vill göra avdrag för.
 • ha ett underskott i kapital, alltså måste dina räntekostnader vara större än dina kapitalinkomster, exempelvis från räntor och aktieutdelningar.
 • vara betalningsansvarig för lånet. Om någon mer står med på lånet – se Flytta ränteavdrag mellan sambos.
 • ha räntekostnader på minst 1000 kr.

Beloppet betalas ut en gång per år i samband med din skatteåterbäringen, om du inte väljer att jämka din skatt. Du kan även göra ränteavdrag om du har en privat långivare som till exempel en släkting. Då uppger du bara långivarens namn eller personnummer under Övriga uppgifter i inkomstdeklarationen.

Om du uppfyller kraven ovan återstår bara en fråga: hur gör man skatteavdraget? Det korta svaret på det är genom att signera och lämna in din inkomstdeklaration. Vanligtvis brukar det vara så smidigt att din bank, kreditinstitut eller långivare redan har gett Skatteverket kontrolluppgifter på dig som låntagare, så att dessa siffror redan är förifyllda i din deklaration. Det enda du behöver göra då är att lämna in den.

Om det inte finns några förifyllda siffror på din deklaration, eller om du vill uppskatta siffran innan deklarationsåret är slut, räknar du ut skattereduktionen på ditt bolån såhär:

 • Kolla hur mycket ränta du betalat under inkomståret du deklarerar för. En enkel övning för dig som har fast ränta, och lite mer tålamodskrävande om du har rörlig.
 • Se över dina kapitalinkomster, exempelvis från räntor och aktieutdelningar.
 • Dra sedan bort dina räntekostnader från dina kapitalinkomster.
 • Om du får ett underskott, alltså mindre än noll, får du göra ränteavdrag och kan skriva in resultatsiffran i din deklaration.

När ska N9 upprättas?

N9 är en omfattande blankett som kräver tid och kunskap om de nya reglerna om avdragsbegränsningar. Rättsfallen tydliggör att utelämnande av blanketten inte ensamt väcker Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Det innebär med andra ord att bolag som inte tagit hänsyn till avdragsbegränsningen och utelämnat N9-blanketten kan anses ha lämnat oriktig uppgift och få betala skattetillägg. I sammanhanget är det värt att nämna att ett bolag kan riskera skattetillägg även om man inte haft för avsikt att lämna en oriktig uppgift i deklarationen eller om det exempelvis berott på oaktsamhet.

Det är också värt att notera att domstolen inte anser att det rör sig om en ny och komplicerad lagstiftning på sådant sätt att skäl till befrielse från skattetillägg föreligger.

Hur mycket av räntan får man tillbaka?

Jämför bankerna & få den lägsta räntan på ditt bolån, lånelöfte eller privatlånPå Lånekoll.se kan du söka lånelöfte samt jämföra räntor på bolån och privatlån hos ett stort antal olika banker med en enda ansökan och kreditupplysning. Lånekoll presenterar bankernas erbjudanden för dig på en lista så att du kan välja själv om du vill acceptera något erbjudanden eller inte.

Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan och det är helt gratis.

Ränteavdraget innebär att privatpersoner får tillbaka en del av alla räntekostnader de betalat under året för sina lån. Pengarna betalas tillbaka en gång per år i samband med din deklaration (om du inte väljer att jämka dina räntekostnader). Läs mer om jämkning längre ner i artikeln.

Dina räntekostnader kommer vanligtvis förtryckta i deklarationen eftersom din bank rapporterar in uppgiften till Skatteverket.

Reglerna enkelt förklarade:På räntekostnader upp till 100 000 kr per år får man tillbaka 30%. Har man räntekostnader som överstiger 100 000 kr får man tillbaka 21% på den del av räntekostnaderna som överstiger 100 000 kr.

Vad är negativt räntenetto?

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet gäller för bolag som tillämpar EBITDA-regeln samtidigt som ett annat bolag i samma koncern tillämpar förenklingsregeln. Hur mycket av det ej avdragsgilla negativa räntenettot får då tas med som kvarstående räntenetto till ett senare år?

Ett bolag i en intressegemenskap, vilket här motsvarar koncernbegreppet i årsredovisningslagen, kan använda förenklingsregeln samtidigt som ett annat bolag i intressegemenskapen använder EBITDA-regeln. Endast bolag som tillämpar EBITDA-regeln har rätt att ta med sig ej avdragsgillt räntenetto och dra av ett senare år om vissa förutsättningar uppfylls. Det dras då av som så kallat kvarstående negativt räntenetto.

Vad ska man göra när räntan går upp?

Vid t ex. en räntehöjning kan rörlig ränta påverka räntekostnaden relativt snabbt, inom tre månader, och samma gäller om ränteläget sjunker: den rörliga delen påverkas snabbast.

Har du bunden ränta kommer till exempel en räntehöjning att påverka den dag då du har villkorsändring och binder om räntan. Det handlar alltså om hur nära i tiden ditt bundna lån ska villkorsändras dvs. få en ny ränta.

Hur gör man för att jämka?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Vilka måste lämna N9?

tis 15 mar 2022

När får jag min deklaration? När ska den vara inlämnad till Skatteverket? Är det något speciellt som jag måste tänka på när jag deklarerar för ett aktiebolag? För en hel del människor innebär deklarationen fler frågetecken än svar. För att hjälpa till att reda ut dessa frågetecken har Mazars i denna artikel samlat information kring vilka datum som gäller för både privatpersoner och aktiebolag men även några viktiga punkter som är bra att stämma av i samband med upprättandet av deklarationen.

Vad ska ingå i N9?

Företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor ska bifoga bilagan till sin inkomstdeklaration.

För företag som ingår i sådan intressegemenskap som avses i 24 kap. 22 § inkomstskattelagen gäller att de ska lämna bilagan om företaget har ett negativt räntenetto och hela intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor. Summa negativt räntenetto inom intressegemenskapen gäller före eventuell koncernutjämning mellan företagen enligt 24 kap. 28 § inkomstskattelagen.

Avsnittet utgör endast en beräkning av vilka ränteutgifter som ska ingå i räntenettot. Är en post inte avdragsgill måste korrigering dessutom göras i inkomstdeklarationens skattemässiga justeringar.

Hur länge var räntan 500%?

Under hösten 1992 höjde Riksbanken räntan till 500 procent för att försvara kronan. Försvaret lyckades inte och kronkursen släpptes fri.

Den dramatiska utvecklingen hade sitt ursprung i det tidiga 1990-talets kraftiga internationella lågkonjunktur och bieffekterna av den tyska återföreningen. I början av 1990-talet ledde den tyska återföreningen och inväxlingen av Ostmark mot D-mark till kursen 1:1 till påfrestningar på valutaarrangemangen i Europa. Medan ekonomin i USA och övriga Europa gick på lågvarv var tillväxten och inflationen i Tyskland hög. Det gjorde att landet höjde räntorna och att utländskt kapital sökte sig till Tyskland.

Kan räntan bli 7 procent?

De flesta låntagare kommer att klara ett betydligt högre ränteläge än i dag. Det visar data från Finansinspektionen. För andra kommer hushållsekonomin att gå back. Det finns tuffa scenarion och sårbara hushållsgrupper.

Är ränteintäkter skattepliktiga?

Det finns ingen legal definition över begreppet ränta. Normalt menar man den avgift som en låntagare betalar till en långivare som är beräknad utifrån storleken på lånet och lånets löptid. Både räntor på lånefordringar (reverser, banktillgodohavanden, obligationer m.m.) och räntor på andra slag av fordringar t.ex. skadestånd hänförs hit (41 kap. 1 § andra stycket IL och RÅ 1994 ref. 21). Skillnaden mellan emissionspriset och inlösenbeloppet på diskonteringspapper och nollkupongare utgör ränta.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att när ersättningen som låntagaren får betala till långivaren har bestämts till att motsvara den säkerhetsmarginal, bestämd i procent, som parterna kommit överens om vid avtalstillfället kan den anses utgöra en avdragsgill ränteutgift för låntagaren (HFD 2021 ref. 30). Det är Skatteverkets uppfattning att motsvarande del ska tas upp som en ränteintäkt av långivaren (Skatteverkets rättsfallskommenter HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet).

Det är den som får ränteinkomsten som ersättning för en utlåning som är skattskyldig för ränteinkomsten. Vanligtvis är det långivaren (borgenären) som är skattskyldig. Skulle långivaren ha överlåtit sin fordran till någon annan är det till den nya borgenären som låntagaren betalar räntan när den förfaller. Försäljning av rätt till ränta beskattas också som inkomst av kapital.

Är det skatt på ränta?

Om du tar ut ränta från ditt fåmansföretag ska företaget dra 30% preliminärskatt på räntan. Detta gäller även om företaget har betalat ut ränta till någon annan, t ex en ”vanlig” anställd eller någon utomstående.

Regeln om skatteavdrag på ränta gäller juridiska personers utbetalning av ränta till fysiska personer och dödsbon.

Hur kommer räntorna se ut 2023?

 • Snitträntan är ett genomsnitt av alla bolånekunders ränta hos banken den senaste månaden.
 • Listräntan är den ränta som banken tydligt visar upp på sin hemsida. Se den som ett utgångspris, den går nästan alltid att pruta ner.

🔗 Läs mer djupgående om listränta och snittränta

Vart räntan kommer att ta vägen i framtiden går egentligen inte att förutse med 100 % säkerhet. Man kan gissa sig fram utifrån ränteläget i dag, men eftersom en mängd olika faktorer och händelser i världen påverkar ekonomin är det inte möjligt att ge någon exakt prognos.

Nedan finner du prognoser från olika banker och aktörer på de finansiella marknaderna.

💡 Vår prognos:Som det ser ut nu under 2023 tyder det mesta på att uppgången bolåneräntorna i Sverige har stannat av efter att ha stigit kraftigt under 2022 och 2023. Inflationen ser ut att ha toppat vilket gör att Riksbanken sannolikt (enligt oss) gjorde sin sista höjning av styrräntan till 4% nu i september. Därmed tror vi att bolåneräntorna kommer att ligga kvar runt dagens nivåer under kommande 6 månader om inget oförutsett händer.

Hur höga lån är rimligt?

När du köper en bostadsrätt köper du inte bara en lägenhet utan du köper även in dig i en fastighet och i en förening. Ifall föreningens ekonomi inte sköts korrekt blir din egen privatekonomi direkt påverkad. Ett exempel är om föreningen är högt belånad och räntorna höjs, då kommer din månadsavgift höjas vilket direkt påverkar din privatekonomi.

Är en hög belåningsgrad dåligt i så fall? Inte i alla fall. Vid nyproduktioner där bostadsrättsföreningen är nystartad är det helt naturligt att belåningsgraden är högre innan föreningen hunnit amortera av. Det är inte alltid bra med en för låg belåningsgrad heller, det kan betyda att föreningen inte har investerat i fastighetens underhållsarbete. Se till att hitta rimliga förklaringar till varför föreningens belåningsgrad och månadsavgift är som de är utifrån den information du hittar i årsredovisningen.

När är det värt att jämka?

Att skattejämka innebär helt enkelt att du justerar ditt skatteavdrag under året och betalar mindre i skatt varje månad under det aktuella inkomståret, i stället för att deklarera skatteavdraget efterföljande inkomstår. Jämkningen påverkar med andra ord egentligen inte hur mycket avdrag du får, utan snarare när du får det.  

Tänk på att inte skattejämka för stora belopp. Då kan du nämligen få kvarskatt, vilket innebär att du måste betala tillbaka det du har jämkat för.