:

Vad är skillnaden mellan mark och tomt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan mark och tomt?
 2. Vad är en tomtmark?
 3. Hur liten får en villatomt vara?
 4. Får man äga tomt utan att bygga?
 5. Får man gå in på någons tomt?
 6. Får jag göra vad jag vill på min tomt?
 7. Får man gå på privat mark?
 8. Vad ingår i mark?
 9. Hur många bilar får man ha på en villatomt?
 10. Har man rätt att gå in på grannens tomt?
 11. Hur länge får jag låta tomten stå utan hus?
 12. Får man gå över en privat tomt?
 13. Får man avvisa någon från sin tomt?
 14. Får man vistas på privat tomt?
 15. Kan man klaga på grannens tomt?

Vad är skillnaden mellan mark och tomt?

Flera faktorer påverkar tomtens värdering, till exempel läget, arean, taxeringsvärdet och eventuella servitut och pantbrev. Även möjligheten att bygga på tomten, tillgången till el, vatten och fiber, allmänna kommunikationer, befintliga byggnader på tomten och avstyckningsmöjligheter styr tomtens värdering. Till och med årstiden kan påverka värderingen. Att köpa en sjötomt eller strandtomt är mer attraktivt inför sommarhalvåret medan en tomt i fjällen kan få en högre värdering inför vintersäsongen.

Vad är en tomtmark?

Med tomtmark för småhus menas mark som upp­tas av bl.a. småhus samt trädgård, parkeringsplats, upplagsplats och kommunikationsutrymme som ligger i anslutning till ett småhus. Som tomtmark till småhus räknas även mark till en obebyggd fastighet som har bildats för småhusbebyggelse under de senaste två åren. Om fastigheten har bildats längre tillbaka i tiden ska marken utgöra tomtmark endast om det är uppenbart att den får bebyggas. I övriga fall räknas obebyggd tomtmark som tomtmark om marken enligt detaljplanen utgör kvartersmark för enskilt bebyggande, och det inte är uppenbart att bebyggelsen inte ska genomföras. Som tomtmark till småhus innefattas också tomtmark med bygglov eller giltigt förhandsbesked om bygglov för småhus (2 kap. 4 § FTL).

En värderingsenhet är den egendom som ska värderas för sig. En värderingsenhet ska endast omfatta egendom som ingår i en enda taxeringsenhet (6 kap. 1 § FTL).

Huvudregeln är att varje tomt ska utgöra en värderingsenhet. Om det finns byggrätt till två eller flera småhus på en tomtmark så får varje del av tomten, som omfattas av en byggrätt, utgöra en värderingsenhet (6 kap. 7 § FTL).

Huvudregeln för bebyggda småhusenheter är att tomtmarken i första hand indelas utifrån den befintliga bebyggelsen, och att tomtmarken till varje småhus indelas som en värderingsenhet. När man delar in tomt­mark som är belägen utanför detalj­planen i värderingsenheter, ska man särskilt beakta regeln om att mark som hör till en bebyggd fastig­het ska utgöra tomt­mark om fastigheten ligger i ett ägoskifte och har en total areal av högst 2 ha (2 kap. 4 § FTL).

Hur liten får en villatomt vara?

Att stycka av mark från en befintlig fastighet är ett av två sätt att bilda en ny fastighet, med eller utan byggnader på. Det andra sättet är att klyva fastigheten, så att fastighetens alla delägare får sin egen fastighet, men det är en annan historia. Det är alltid fastighetsägaren som ansöker om avstyckning.

Nej, det är inte säkert att du får stycka av din tomt – även om du själv tycker att de två nya tomterna blir stora nog. Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur stor en tomt behöver vara. Då kan du fråga kommunen om vad som gäller. Du kan också ansöka om förhandsbesked så att du vet att du, eller den du säljer till, verkligen får bygga på den avstyckade tomten.

Får man äga tomt utan att bygga?

Att få möjligheten att bygga sig ett helt nytt hus förutsätter ofta en tomt. Det här ska du tänka på innan du slår till!

Det kanske låter banalt och självklart, men ta dig tid att vandra runt och undersök hur väderstrecken ligger i förhållande till tomten. Var är den finaste utsikten? Var är det minst insyn? Tänk på husets placering i förhållande till var solen går upp och ner.

Får man gå in på någons tomt?

Hej och tack för din fråga,

Nej, din granne får som utgångspunkt inte gå på din trädgård utan din tillåtelse.

Får jag göra vad jag vill på min tomt?

I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Läs mer om servitut och vilka olika typer av servitut som finns.

Mer hjälp och tips till Min fastighet finns för dig som vill veta mer om till exempel vilken information du kan se i tjänsten.

Får man gå på privat mark?

Allemansrätten är vår rätt till naturen och den ger oss som sagt rätt att vistas både på allmän och privat mark så länge vi inte riskerar störa eller förstöra. Allmän mark är i regel alltid tillåtet, men på vissa ställen kan det finnas särskilda regler, t.ex. i motionsspår eller i naturreservat. Det är vårt ansvar att hålla koll på skyltar och ta reda på vad som gäller där vi befinner oss. Vi har även rätt till att beträda även privat mark – under vissa förutsättningar.

Vad ingår i mark?

mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer. Mark uppstår så snart en geologisk bildning skapats och börjar utsättas för klimatisk och biologisk påverkan. Resultatet är en jordmån. Markens fasta material består oftast av en

Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hur många bilar får man ha på en villatomt?

Publicerad 3 oktober 2011

För dem som bor i Grums kan det bli förbjudet att ha för många gamla bilar i trädgården. Kommunen ska nämligen testa flera tomter mot planoch bygglagen. Det kan innebära att ägarna måste göra sig av med sina fordon.

Har man rätt att gå in på grannens tomt?

Bostad & Fastighet

Min grannes hus är byggt på tomtgränsen. Nu vill grannen komma in på min tomt för att gräva och dränera grunden. Det finns inget reglerat i bygglovshandlingarna om tillträde till min tomt. Har jag rätt att neka tillträde?

Hur länge får jag låta tomten stå utan hus?

Att man har ordning på finanserna är helt nödvändigt innan man drar igång med något arbete. Det behöver stå klart och tydligt för en hur mycket medel man har att tillgå för huset. Och när arbetet väl är igång behöver man se till att hålla sig innanför dessa budgetramar. För att verkligen säkerställa att man har finansieringen på plats bör man gå till banken för vägledning, samt för att förbereda för ett byggnadslån. I budgeten bör man lägga in en buffert för oförutsedda utgifter, motsvarande 10–20 % av den totala budgeten.

Innan man startar upp själva konstruktionsarbetet behöver man slå sig ihop med en arkitekt. Arkitektens uppgift blir sedan att utarbeta nödvändiga ritningar och vara behjälplig i samband med att du söker bygglov hos byggnadsnämnden i kommunen.

Får man gå över en privat tomt?

Vill man som markägare sätta upp en skylt med texten Privat mark eller Obehöriga äga ej tillträde så krävs ett visst tillstånd. Enligt 5§ Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, måste en kommunal myndighet ge tillstånd om detta. Så länge det inte är helt uppenbart att allmänheten inte får befinna sig på området, då krävs det inget tillstånd för att sätta upp en skylt. Om väl kommunen ger tillstånd så skall detta tydligt stå med på skylten.

Detta innebär inte att vem som helst kan gå in och äta picknic på en persons tomt hur som helst. Ett annat undantag från allemansrätten är att visa hänsyn till hemfridszonen. Hemfridszonen är det område runt bostaden där ägaren har rätt att befinna sig ostört. Detta område kan vara olika stort beroende på bostaden och dess placering. Överträdelse av hemfridszonen kallas hemfridsbrott. Vid hemfridszonens slut är det okej att sätta upp skyltar som hindrar obehöriga från att beträda marken. Se våra Privat väg skyltar här. Det är också okej att sätta upp skyltar utan tillstånd som varnar för eventuella faror. Om ni har en tjur i en hage som inte bör skrämmas upp så kan en Varning för tjuren-skylt vara en bra lösning. Då hindrar ni inte folk från att beträda marken, men ni varnar dem.

Får man avvisa någon från sin tomt?

Ibland är det uppenbart att allemansrätten är satt ur spel. En markägare kan då få sätta upp skyltar för att avvisa besökare från området. Då behövs inget tillstånd från kommunen. Främst handlar det om områden som skyddas genom Brottsbalkens bestämmelser, 12 kap. 4§, om tomt, plantering eller särskilt skadekänslig mark.

Det är även tillåtet att sätta upp en skylt som varnar för verklig fara, till exempel "Varning för tjuren" vid en beteshage med tjurar. I undantagsfall kan en enskild väg få skyltas med begränsningar i annan trafik än motortrafik.

Får man vistas på privat tomt?

Hej,

Fått i uppdrag att ta bilder på ett privat hus, sett från tomten. Det betyder att jag måste komma in på tomten och vara där ca 10 minuter. Uppdragsgivaren vill inte att jag kontaktar ägaren utan att jag bara går in och fotar huset. Kommer ägaren ut och undrar vad jag gör ska helst inte säga för vem jag fotar, men det kan vara ok även att avslöja.

Kan man klaga på grannens tomt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan av din fråga inte riktigt utläsa huruvida det finns grenar som växer över på grannens tomt och om det därför faller ner löv där, eller om det enbart handlar om löv som med vinden förs över till grannen. Om det är grenar som växer över på grannens tomt så har grannen enligt 3 kapitlet 2 § Jordabalken (JB) har rätt att ta bort grenar (och rötter) från en grannes träd som växer in på ens egen mark, om dessa ställer till med besvär. Det får dock bara göras på ett sådant sätt att träder inte skadas. Skulle trädet skadas på ett allvarligt sätt eller dö kan grannen bli skadeståndsskyldig.