:

Vad gör en redovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en redovisning?
 2. Vad menas med redovisning?
 3. Vad ska en redovisning innehålla?
 4. Vilka delar består redovisningen av?
 5. Hur man gör redovisning?
 6. Vem är ansvarig för redovisning?
 7. Hur mycket tjänar en redovisning?
 8. Hur gör man bokslut steg för steg?
 9. Kan man göra bokföring själv?
 10. Vad kostar redovisning per timme?
 11. När är man redovisningsskyldig?
 12. Vad pluggar man om man läser redovisning?
 13. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 14. Kan man göra ett bokslut själv?
 15. Varför får man inte bokföra i Excel?

Vad gör en redovisning?

Redovisningsekonomer har i allmänhet minst treårig gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning (Ekonomiprogrammet, EK) och någon påbyggnad. Det finns också en certifiering för ekonomutbildningar på gymnasiet.

För mer kvalificerade redovisningsuppgifter krävs ofta högskoleutbildning med ekonomisk inriktning.

För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 hp, eller en av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två år. Därutöver krävs ett antal års praktik inom redovisningsområdet.

Vad menas med redovisning?

Här kan du läsa om vad som är redovisningens syfte och uppgifter samt om vilka förordningar och lagar som styr redovisningen.

Vad ska en redovisning innehålla?

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag. Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver.

Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även kallad affärsredovisning) och intern redovisning. Den externa redovisningen är reglerad i lag och syftar till att ge de externa intressenterna information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen är ofta mer omfattande än den externa, och har som främsta ändåmål att förse de interna intressenterna med information, det vill säga de som arbetar inom företaget.

Vilka delar består redovisningen av?

Redovisningens syfte är att dokumentera och sammanställa relevant information som rör företagets resultat och ställning vid en viss tidpunkt. Redovisningen ska se till att företagets såväl interna som externa intressenter får åtkomst till den information de behöver. Det finns därför två grenar inom redovisning, extern redovisning och intern redovisning.

Extern redovisning kallas i lag för affärsredovisning och syftar till att ge företagets externa intressenter information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen syftar framförallt på att ge information rörande framtiden till de som arbetar inom företaget.

Extern redovisning är till för att tillhandahålla information till de externa intressenterna, så som aktieägare, långivare, investerare, Skatteverket och analytiker. Extern redovisning ska registrera företagets affärshändelser. Det betyder att alla händelser som medför en direkt förändring i balansräkningen ska registreras och rapporteras i den externa redovisningen så att de externa intressenterna kan ta del av informationen.

Hur man gör redovisning?

Det är flera delar som ingår i den redovisning ett företag ska göra. Redovisning innefattar exempelvis den löpande bokföringen, det vill säga alla ingående och utgående transaktioner som görs på vardaglig basis, men även bokslut och årsredovisning. 

En välgjord redovisning är viktig eftersom många beslut som fattas i verksamheten grundar sig på den. Dessutom är redovisningen ett sätt för företaget att ge upplysningar till andra som är intresserade av verksamheten, samtidigt som den är viktig för att företaget själv ska hålla koll på ekonomin. Kort sagt är redovisningen mycket mer än bara pappersarbete som är lagstadgat. Man kan dela in redovisningen i intern och extern redovisning, och skillnaden mellan dessa ska vi gå igenom nu.

De externa redovisningen har som syfte att ge en rättvis bild av företagets ekonomi, resultat och ställning. Genom redovisningen är det möjligt att göra en bedömning av hur man tror att framtiden kommer se ut för företaget. 

Redovisningen är även det som fungerar som underlag när Skatteverket räknar ut hur mycket skatt ett företag ska betala. 

Vem är ansvarig för redovisning?

Redovisning delas upp i två delar – intern och extern redovisning men generellt innebär begreppet att man sammanfattar ett företags ekonomiska information. Utan redovisning vet man inte hur läget ser ut för bolaget och om man ligger på plus eller minus, eller vilka kostnader man har etc. 

Det går med andra ord inte att driva ett företag utan att kontinuerligt redovisa de ekonomiska händelser som sker. Utan detta viktiga underlag kan styrelsen inte fatta några beslut gällande företagets framtid. Det kan också finnas externa kontakter som är intresserade av hur det går eftersom de investerat i bolaget till exempel. Man får inte undanhålla viktig ekonomisk information för de inblandade varken internt eller externt.  

Redovisning innefattar både den dagliga bokföringen där man registrerar alla in- och utbetalningar i ett bokföringssystem, samt bokslut och årsredovisning. Ju tydligare och noggrannare redovisning man gjort under året, desto lättare blir det sedan när det är dags för bokslut och årsredovisning. 

Nej, man kan inte säga att bokföring och redovisning är samma sak, men de har med varandra att göra. Bokföringen är dock det praktiska arbetet med att samla ihop de kvitton och fakturor som kommer in till företaget och föra in dem i system och pärmar/mappar etc. 

Redovisning som helhet är ett större begrepp som inkluderar bokföring och årsredovisning men även att man samlar ihop andra rapporter och underlag som kommer in under året. Redovisning är samlingsbegreppet för hela företagets ekonomiska sammanställning kan man säga. 

Hur mycket tjänar en redovisning?

I Sverige tjänar en Redovisningsekonom i snitt 41 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Redovisningsekonom arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Redovisningsekonom ingår.

Hur gör man bokslut steg för steg?

Vi kommer nu gå igenom processen för att göra bokslut för aktiebolag och integrera med Årsredovisning Online. Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för.

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

- Hur vet jag att allt är bokfört?Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. Det kan också vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.

Kan man göra bokföring själv?

Bokföring innebär att man sammanställer alla utgifter och inkomster som företaget har. Kostnader och intäkter kan bland annat vara pengar, exempelvis att man får betalt för en faktura och gör löneutbetalningar. Det kan också handla om varor, skatter och inventarier. I bokföringen ska alla affärshändelser registreras. Med andra ord ska exempelvis varje inköp, försäljning, skattebetalning eller löneutbetalning bokföras. 

Varje separat händelse man bokför ska också ha en verifikation. Den ska kunna styrka att en affärshändelse inträffat. Som verifikation kan man bland annat använda kvitton eller fakturor. 

Man ska löpande bokföra de affärshändelser man har. Betalar man exempelvis en faktura ska den föras in i bokföringen senast månaden därpå. Betalar man för någonting kontant eller om man får betalt kontant ska det in i bokföringen direkt, senast nästa vardag. 

Man brukar ofta ha det som kallas för dubbel bokföring. Med det menas att man bokför varje belopp på två konton, en gång på ett kreditkonto och en gång på ett debetkonto. Alla handlingar som gäller bokföringen ska dessutom sparas i minst sju år. Man kan antingen spara bokföringen i elektronisk form eller till pappers.

Man kan göra sin bokföring antingen enligt kontantmetoden eller enligt fakturametoden. Kontantmetoden brukar också kallas för bokslutsmetoden och den är något enklare. Därför passar den ofta bäst för små företag med en mindre omsättning och inte alltför många affärshändelser. Om man bokför enligt kontantmetoden så för man in händelserna i bokföringen när de sker, exempelvis när man betalar en faktura eller får betalt för en faktura. Det är bara företag som har en omsättning på som mest tre miljoner kronor som kan bokföra enligt kontantmetoden. 

Fakturametoden är den huvudsakliga bokföringsmetoden. Om man bokför enligt fakturametoden så gör man först en bokföring när fakturan tas emot eller när den skapas. När den sedan betalas eller blir betald gör man en bokföring för det. 

Vad kostar redovisning per timme?

Att blint lita på att ett fast pris inkluderar allt som ditt bolags behöver ha hjälp med, eller att en låg timkostnad borgar för en totalt låg kostnad för bolagets redovisning, kan vara naivt.

Därför är det sällan en bra idé att välja redovisningskonsult baserat på en jämförelse på kostnad per timme eller paketpris, utan du ska i stället utgår från ditt bolags situation idag och i framtiden.

När är man redovisningsskyldig?

Om du har en anhörig som inte längre kan ta hand om sin ekonomi själv kan du hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar, till exempel att betala räkningar.

Med så kallad anhörigbehörighet kan du hjälpa en närstående med vardagsekonomin och med enklare avtal. Den som är närmast anhörig får sin behörighet direkt från lagen - du behöver inte ansöka om behörigheten eller registrera den någonstans och du behöver ingen fullmakt från den du ska hjälpa.

Vad pluggar man om man läser redovisning?

Redovisningsekonomer har i allmänhet minst treårig gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning (Ekonomiprogrammet, EK) och någon påbyggnad. Det finns också en certifiering för ekonomutbildningar på gymnasiet.

För mer kvalificerade redovisningsuppgifter krävs ofta högskoleutbildning med ekonomisk inriktning.

För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 hp, eller en av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två år. Därutöver krävs ett antal års praktik inom redovisningsområdet.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Vad är ett årsbokslut?Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

Hur gör man ett årsbokslut? I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

Kan man göra ett bokslut själv?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

Varför får man inte bokföra i Excel?

Det är mycket att sätta sig in i som ny företagare och kanske sköter du bokföringen själv. Ett bokföringsprogram kan kännas både komplicerat och dyrt. Men det är inte godkänt att använda ett vanligt kalkylark i exempelvis Excel som bokföringsprogram eftersom posterna du skriver kan ändras i efterhand, vilket skulle göra det möjligt att fuska med bokföringen.Skatteverket skriver såhär:

Det gör att Microsoft Excel och liknande kalkylprogram inte uppfyller kraven och alltså inte är godkända som bokföringsprogram. Du får däremot bokföra manuellt med papper och penna så länge du följer Bokföringslagen och God redovisningssed.