:

När ska man betala skatt på årets resultat?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man betala skatt på årets resultat?
 2. Vad är resultat före skatt?
 3. Är det skatt på vinstpengar?
 4. Hur mycket skatt på vinst i aktiebolag?
 5. Hur undviker man vinstskatt?
 6. Vilken skatt innefattas i årets resultat efter skatt?
 7. Är årets resultat samma som vinst?
 8. Är resultat och vinst samma sak?
 9. Vilka betalar 50% skatt?
 10. Vad är det inte skatt på?
 11. Hur mycket skatt på 1 miljon vinst?
 12. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 13. När betalar man inte vinstskatt?
 14. Vad är det skattemässiga resultatet?
 15. Vad är skillnad på vinst och resultat?
 16. Vad är skatt på årets resultat?
 17. Vad kallas "skattemässigt resultat"?
 18. Vad är skattesatsen för bolagsskatten?
 19. Vad är bolagsskatt?

När ska man betala skatt på årets resultat?

Hur räknar man ut skatten på årets resultat? Vad är avdragsgillt respektive inte avdragsgillt. Vad kan man räkna som skattefri intäkt? Hur räknar man då ut skatten även om jag vet vad som är avdragsgillt eller inte. Vilka belopp ska jag börja med och hur ska jag gå till väga. Här får du en enkel instruktion på de vanligaste skattefria intäkterna och icke avdragsgilla kostnaderna. Bra att veta när man ska räkna ut skatten i årsbokslutet så att man kan deklarera rätt belopp till Skatteverket för företaget.

Vad är resultat före skatt?

I denna artikel går vi övergripande igenom det sista steget i bokslutsarbetet med att bokföra skatt och årets resultat. Artikeln utgår från att hela bokslutsarbetet fram till detta steg är utfört, se vår separata artikel om att upprätta bokslut här.

Vi utgår från ett exempel med Exempel AB som har kalenderår som räkenskapsår. Exempel AB har för 2020 ett resultat före skatt på 100 000 kr. Skatten har beräknats till 20 000 kr och årets resultat till 80 000 kr.

Är det skatt på vinstpengar?

PGAs Juridiska Kommitté genom Niklas Bång, Skeppsbron Skatt AB, har hjälpt en av våra medlemmar, aktiv spelare på ET, i ett skatteärende rörande avräkning av utländsk skatt på prispengar. När en spelare vinner prispengar i utlandet drar man med stöd av så kallat dubbelbeskattningsavtal skatt på pengarna. Det rör sig om skattesatser på allt mellan ca 20 % upp till omkring 35 %.  Anledningen till att spelaren med vår hjälp drivit ärendet är att Skatteverket i Sverige menat att det är spelaren personligen som beskattas i utlandet och när sedan prispengarna av Touren betalas ut till spelarens bolag så föreligger olika skattesubjekt. Därmed menar myndigheten att bolaget sedan skall betala skatt här hemma på hela beloppet spelaren vunnit. Med andra ord, prispengarna kommer att dubbelbeskattas.

Första instans för ett ärende av detta slag är Förvaltningsrätten. Dom förkunnades den 19 oktober 2010 i Förvaltningsrätten med bifall för vårt och medlemmens överklagande mot Skattemyndigheten och domen medger avräkning för utländsk skatt. Skatteverket överklagade domen som nu även har behandlats i Kammarrätten, andra instans. Dom förkunnades där den 10 oktober i 2011 med avslag för Skattemyndighetens överklagande. Alltså, PGA och vår medlem fick även i Kammarrätten bifall för överklagandet mot Skatteverket.

Hur mycket skatt på vinst i aktiebolag?

Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Från 2021 är bolagsskatten 20,6%. På den lön eller utdelning som du som delägare tar ut från bolaget blir det lönebeskattning/utdelningsbeskattning.

Aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt. Det betyder bland annat att bolaget självt skattar för sin vinst och lämnar en egen deklaration (inkomstdeklaration 2).

Hur undviker man vinstskatt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett om en bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva undgår man inte skatten på något sätt. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebär en sådan överlåtelse att mottagaren av arvet/gåvan träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att den nya ägaren av bostadsrätten inte behöver skatta när arvet/gåvan mottages, men när bostadsrätten vid ett senare tillfälle avyttras ska den nya ägaren skatta på samma sätt som den tidigare ägaren. Din son ska alltså skatta för den vinst som görs på lägenheten oavsett om han får den genom arv eller gåva. Enligt 46 kap. 18 § inkomstskattelagen beskattas 22/30 av vinsten. På detta ska sedan 30 % betalas i skatt (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Något som kan vara värt att tillägga är att gåvor som sker i nära anslutning till arvlåtarens död kan betraktas vara ett testamente vilket innebär att andra arvingar till arvlåtaren kan ha möjlighet att göra anspråk på delar av bostadsrätten (7 kap. 4 § ärvdabalken).

Vilken skatt innefattas i årets resultat efter skatt?

Av Skatteverket debiterad preliminär skatt kan varje månad debiteras konto 2510 Skatteskulder och krediteras konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Vid inbetalningen debiteras sedan konto 1630 och det likvidkonto från vilket pengarna tas krediteras. Alternativt bokförs den preliminära skatten endast vid själva inbetalningen av beloppet. Då debiteras konto 2510 Skatteskulder och det likvidkonto från vilket pengarna tas krediteras. Summan av föregående års slutliga skatter och avgifter debiteras konto 2510 och krediteras konto 1630 när skattebeskedet kommer. Samtidigt krediteras konto 2510 med den preliminära skatt som Skatteverket tillgodoräknat för föregående år och debiteras konto 1630.

I stället för konto 2510 kan följande underkonton användas:

Är årets resultat samma som vinst?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Är resultat och vinst samma sak?

Vinst räknas som intäkter minus kostnader i ett företag. Du hittar denna uppgift på sista raden i resultaträkningen.

Vilka betalar 50% skatt?

Allt blir dyrare och många vanliga hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop. Skolan, vården och omsorgen står inför stora nedskärningar. I det läget föreslår Sd och regeringen i sin budget en enorm skattesänkning för de som tjänar allra mest.

Bara de som tjänar mest får del av skattesänkningen, som sker genom att skiktgränsen (brytpunkten) för statlig inkomstskatt flyttas upp. De som tjänar drygt 50 000 kr/mån eller mer får då en tusenlapp i sänkt skatt varje månad. De som tjänar under 46 200 kr/månaden får däremot inte en krona av skattesänkningen. De allra flesta svenskar vinner alltså ingenting på förslaget.

Vad är det inte skatt på?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Hur mycket skatt på 1 miljon vinst?

Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av resultatrapporten och balansrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status.

Som vi nämnde är en balansräkning en förenkling av balansrapporten. I balansräkningen slår man därför ofta ihop snarlika poster för att ge en lättbegriplig överblick. 

Balansrapporten visar status i verksamheten vid en viss tidpunkt. Det visar med andra ord hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. I en balansrapport summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

 • Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).
 • Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Det finns inga gränser för hur mycket skrot man får sälja som privatperson i Sverige. Men även om det inte finns några gränser för hur mycket skrot man får sälja, så finns det däremot regler för i vilka fall det går att sälja skrot utan att betala skatt. Det får du veta mer om här nedan.

När betalar man inte vinstskatt?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Vad är det skattemässiga resultatet?

Under Årsavslut - Skatteberäkning hittar du allt du behöver för att räkna ut det skattemässiga resultatet.

Du gör justeringar enligt svenska skatteregler under Beräkningar - Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Klicka på var och en av dessa poster för att göra de önskade justeringarna i vyn till höger. Klarmarkera justeringarna genom att klicka på bockarna i kolumnen Klart. Justeringarna påverkar Skattemässigt resultat före periodiseringsfond.

Vad är skillnad på vinst och resultat?

Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av resultatrapporten och balansrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status.

Som vi nämnde är en balansräkning en förenkling av balansrapporten. I balansräkningen slår man därför ofta ihop snarlika poster för att ge en lättbegriplig överblick. 

Balansrapporten visar status i verksamheten vid en viss tidpunkt. Det visar med andra ord hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. I en balansrapport summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

 • Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).
 • Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Vad är skatt på årets resultat?

Skatt på årets resultat. Skatt på årets resultat är en årlig kostnad som ska betalas av juridisk personer som är egna skattesubjekt när det gäller inkomstskatt. Dessa är främst aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser.

Vad kallas "skattemässigt resultat"?

Det resultat som beskattas kallas "skattemässigt resultat". Det skattemässiga resultatet utgår från det "bokföringsmässiga resultatet", som är skillnaden mellan intäkter och kostnader under året. Dock måste detta resultat ofta justeras för att komma fram till det skattemässiga resultatet.

Vad är skattesatsen för bolagsskatten?

Bolagsskatten är en skatt som förändras då och då. Följande skattesatser gäller: För räkenskapsår som börjar före 2019-01-01 är skattesatsen 22%. För räkenskapsår som börjar 2019-01--12-31 är skattesatsen 21,4%. För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare är skattesatsen 20,6%.

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året. Ägaren beskattas för den lön som han eller hon fått från aktiebolaget och för eventuell utdelning. Gå vidare till undermenyn Gå vidare till sidans innehåll