:

Hur länge får man vänta på en begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge får man vänta på en begravning?
 2. Hur lång tid tar det mellan död och begravning?
 3. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 4. Vem bestämmer var man ska bli begravd?
 5. Måste anhöriga betala begravning?
 6. Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?
 7. Hur mycket kostar det att begravas?
 8. Vad ska betalas först vid dödsfall?
 9. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 10. Vad gör man om man inte har råd med begravning?
 11. Får man begravas i kyrkan om man inte är medlem i kyrkan?
 12. Måste man vara döpt för att begravas?
 13. Hur avslutar man bankkonto efter dödsfall?
 14. Vem ska tömma lägenheten efter dödsfallet?
 15. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Hur länge får man vänta på en begravning?

Som mångårig begravningsbyrå i Uppsala får vi svara på många frågor om vad som gäller vid olika skeden i begravningsprocessen. Vad som går och inte går att utföra. Får man t.ex. ha en borgerlig begravning i kyrkan? I bloggens förra inlägg försökte vi råda bot på några av de seglivade myter som omgärdar begravningar. Denna gång besvarar vi några av de vanligaste frågorna vi får dagligen om begravningar.

En borgerlig begravning kan egentligen utföras på vilken plats som helst, utomhus som inomhus så länge inte ceremonin stör omgivningen. Önskas en borgerlig begravning i kyrkan? Det går tyvärr inte. Svenska Kyrkans församlingar har däremot en laglig skyldighet att tillhandahålla lokaler för borgerliga begravningar även för den som inte är medlem i kyrkan. Församlingarna förlägger i regel de borgerliga begravningsceremonierna till ett särskilt kapell på kyrkans område som saknar religiösa inslag. I Uppsala sker borgerliga begravningar i Stillhetens Kapell på Gamla Kyrkogården samt i två kapell som tillhandahålls på Berthåga Kyrkogård och även Trädkyrkan.

Hur lång tid tar det mellan död och begravning?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

En borgerlig begravning har inte som de religiösa begravningarna en fast ordning. Och det är naturligtvis inte heller en gudstjänst. Det finns inga regler för hur en borgerlig begravning ska se ut eller var den ska hållas. Allt det bestämmer vi tillsammans med anhöriga för att få en ceremoni som blir så personlig och passande som möjligt.

Hur lång en begravningsceremoni är beror på hur begravningen är utformad och vad den ska innehålla. En begravningsceremoni tar oftast under en timme. Sen kan det ju såklart tillkomma lite tid efteråt för prat med övriga deltagare.

Vem bestämmer var man ska bli begravd?

I Sverige finns det regler som kontrollerar var gravsättning får ske. Gravsättning av kista får endast ske på en allmän eller enskild begravningsplats, men det finns andra möjligheter för askan. Om man önskar att strö askan på en annan plats, till exempel över öppna vatten eller i naturen, kan man söka tillstånd för det hos länsstyrelsen.

Kontakta närmaste begravningsbyrå.

Måste anhöriga betala begravning?

Ibland saknar den döda personen tillgångar och det finns inga pengar till begravningen. Om det helt saknas medel kan man ansöka om begravningshjälp hos kommunen där den avlidne är folkbokförd. Ungefär 7 % av begravningarna i Sverige bekostas helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunerna.

Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som man ansöker om hos socialkontoret genom att göra en sk dödsboanmälan. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp och hur mycket som ersätts skiljer sig åt från kommun till kommun. I Uppsala är summan för närvarande 13950 kr till begravningen samt 9300 kr till gravstenen (2019).

Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?

Ibland saknar den döda personen tillgångar och det finns inga pengar till begravningen. Om det helt saknas medel kan man ansöka om begravningshjälp hos kommunen där den avlidne är folkbokförd. Ungefär 7 % av begravningarna i Sverige bekostas helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunerna.

Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som man ansöker om hos socialkontoret genom att göra en sk dödsboanmälan. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp och hur mycket som ersätts skiljer sig åt från kommun till kommun. I Uppsala är summan för närvarande 13950 kr till begravningen samt 9300 kr till gravstenen (2019).

Hur mycket kostar det att begravas?

Vad en begravning kostar är självklart beroende på hur man vill utforma begravningen. Det finns egentligen ingen gräns för hur mycket en begravning kan kosta.

Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund kostar en snittbegravning ca 27 000 kronor, då räknar man inte med gravsten, dödsannons och eventuella juridiska kostnader så som bouppteckning, bodelning och arvskifte.

Vad ska betalas först vid dödsfall?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

Vad gör man om man inte har råd med begravning?

Begravningsavgiften, som alla folkbokförda i Sverige betalar, täcker kostnader för kremation, gravsättning, gravplats under 25 år på allmän begravningsplats och vissa transporter. Om den avlidna är medlem i Svenska kyrkan har denna betalat en kyrkoavgift som täcker kostnaderna för begravningsceremoni, präst, organist och kistbärare.

Det är vanligtvis kommunen eller landstinget som står för kostnaden av omhändertagandet och förvaring fram till dess att begravningsbyrån hämtar den avlidna för kistläggning och svepning. Men ibland kan transportavgifter tillkomma och det gäller främst transporter från äldreboenden och sjukhem.

Får man begravas i kyrkan om man inte är medlem i kyrkan?

Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

Måste man vara döpt för att begravas?

En av de naturliga anledningarna till att lämna kyrkan är att man helt enkelt inte tror på gud. Man kanske innerst inne har en annan tro eller så tror man inte alls på att det finns en gud. Och när man inte håller med om det som står i kyrkans trosbekännelse så tycker man inte att det finns någon anledning att tillhöra kyrkan.

Trots det väljer många icke kristna att stanna kvar i Svenska Kyrkan. En orsak är att man tycker att kyrkan uträttar mycket gott och att man vill stödja deras arbete.

Det finns också de som begär utträde ur kyrkan av andra skäl, som t.ex. att man inte tycker att kyrkan gör tillräckligt för att stötta kvinnliga präster, eller tar krafttag mot mångas syn på homosexualitet. Det kan också handla om att man inte tycker att det känns meningsfullt eller att man går ur kyrkan av ekonomiska skäl.

Hur avslutar man bankkonto efter dödsfall?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Vem ska tömma lägenheten efter dödsfallet?

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Dels ska man hantera det emotionella och sorgearbetet, men även praktiska detaljer i dödsboet måste ordnas upp. Här ger vi svar på flera vanliga frågor gällande den bortgångnes boende.

Vem kontaktar värden när en hyresgäst har dött? Sker det automatiskt? – Nej, det sker inte automatiskt. Du bör kontakta hyresvärden.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom.