:

Vad innebär det att ärva med fri förfoganderätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att ärva med fri förfoganderätt?
 2. Vad menas med fri förfoganderätt i ett testamente?
 3. Vem kan ärva med fri förfoganderätt?
 4. Hur mycket är Laglotten för särkullbarn?
 5. Vill inte att särkullbarn ska ärva?
 6. Hur mycket ärver en fru om särkullbarn finns?
 7. Vad händer om man inte följer ett testamente?
 8. Kan nyttjanderätt gå i arv?
 9. Vad är skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt?
 10. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 11. Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?
 12. Hur fördelas arv mellan maka och särkullbarn?
 13. Vem ärver först maka eller särkullbarn?
 14. Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?
 15. Vad händer om man bestrider ett testamente?

Vad innebär det att ärva med fri förfoganderätt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär att ärva med fri förfoganderätt?

Vad menas med fri förfoganderätt i ett testamente?

Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i fråga så länge den fria förfoganderätten består, vanligtvis så länge mottagaren är i livet.

Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död. Detta är fallet mellan två makar som inte har testamente, där den först avlidna makens arvingar har rätt till efterarv. Det är även fallet när testator förordnat om s.k. sekundosuccession.

Vem kan ärva med fri förfoganderätt?

Då en person övertar tillgångar med fri förfoganderätt gäller reglerna om efterarv. Fri förfoganderätt uppstår normalt genom reglerna i lag om efterlevande makes arvsrätt, eller en föreskrift i ett testamente att testamentstagaren får tillgångarna med fri förfoganderätt.

Då en efterlevande make avlider är rätten att ärva tillgångar som den efterlevande maken fått med fri förfoganderätt kopplad till bestämmelserna om vem som hade rätt till arv efter den först avlidne maken. Detta kallas efterarv eller sekundosuccession.

Hur mycket är Laglotten för särkullbarn?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vill inte att särkullbarn ska ärva?

För gifta par som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden eller äktenskap som inte är gemensamma) finns det särskilda regler. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när en förälder går bort. En förälder kan begränsa storleken på arvet genom att fördela egendom i ett testamente men särkullbarnet har alltid rätt till minst halva sin arvslott, det vill säga sin laglott, oavsett vad som står i testamentet.

Hur mycket ärver en fru om särkullbarn finns?

Ärv­da­bal­ken är lagen som styr över arvs­frå­gor. Sär­kull­barn har rätt att få sitt arv direkt när deras för­äl­der går bort. Ge­men­sam­ma barn ärver också, men de får arvet först när båda för­äld­rar­na av­li­dit.

De ge­men­sam­ma bar­nens andel går till den ef­ter­le­van­de maken och sedan när båda ma­kar­na gått bort får ge­men­sam­ma barn sitt arv.

Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken inte ef­tersom arvet direkt går till sär­kull­bar­nen. Om man vill att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva måste man skriva ett tes­ta­men­te.

Sär­kull­barn har rätt till lika mycket arv som ge­men­sam­ma barn. Det går inte att göra barn arv­lö­sa och alla barn har rätt till minst sin lag­lott.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att ge mera arv till vissa barn och endast lag­lott till andra barn.

Om du inte skri­vit ett tes­ta­men­te och har fyra barn har de alla rätt till ¼ var. Det har ingen be­ty­del­se om det är ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn.

Nedan hittar du tre ex­em­pel på hur arvet för­de­las när det gäller sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn.

Vad händer om man inte följer ett testamente?

Att nyttja är ett lite äldre ord för att an­vän­da något. Nytt­jan­de­rätt ger dig rätten att an­vän­da något som någon annan äger. Hur, när och var grän­sen går be­stäm­mer både den som äger egen­do­men i fråga och olika lagar. 

Att hyra något är ett ex­em­pel på en nytt­jan­de­rätt. Men allt ifrån bo­stads­rätt till grav­rätt faller även inom nytt­jan­de­rät­tens område, vilket gör det till ett väl­digt stort rätts­om­rå­de.

Nytt­jan­de­rät­ten har kommit att bli en viktig del av såväl per­so­ners vardag som sam­häl­let i stort. Därför har det med tiden kommit till sär­skild lag­stift­ning som syftar till att skydda både nytt­jan­de­rätts­ha­va­ren och den som äger saken i fråga. Sär­skilt om­fat­tan­de är det re­gel­verk som styr an­vän­dan­det av fas­tig­he­ter.

Alla nytt­jan­de­rät­ter som har med fas­tig­he­ter att göra har ge­ne­rellt mer ju­ri­disk tyngd än dom som berör lös egen­dom. En nytt­jan­de­rätt bör hur som helst alltid vara re­gi­stre­rad för att man ska vara säker på att den är giltig. 

Nytt­jan­de­rätt till fast egen­dom så som mark, bo­stads­hus eller andra bygg­na­der kan an­ting­en vara full­stän­dig eller delvis (par­ti­ell), be­ro­en­de på om man har rätt att fritt an­vän­da hela fas­tig­he­ten. Två andra van­li­ga be­grepp i sam­man­hang­et är ser­vi­tut och ar­ren­de. 

Kan nyttjanderätt gå i arv?

Att nyttja är ett lite äldre ord för att an­vän­da något. Nytt­jan­de­rätt ger dig rätten att an­vän­da något som någon annan äger. Hur, när och var grän­sen går be­stäm­mer både den som äger egen­do­men i fråga och olika lagar. 

Att hyra något är ett ex­em­pel på en nytt­jan­de­rätt. Men allt ifrån bo­stads­rätt till grav­rätt faller även inom nytt­jan­de­rät­tens område, vilket gör det till ett väl­digt stort rätts­om­rå­de.

Nytt­jan­de­rät­ten har kommit att bli en viktig del av såväl per­so­ners vardag som sam­häl­let i stort. Därför har det med tiden kommit till sär­skild lag­stift­ning som syftar till att skydda både nytt­jan­de­rätts­ha­va­ren och den som äger saken i fråga. Sär­skilt om­fat­tan­de är det re­gel­verk som styr an­vän­dan­det av fas­tig­he­ter.

Alla nytt­jan­de­rät­ter som har med fas­tig­he­ter att göra har ge­ne­rellt mer ju­ri­disk tyngd än dom som berör lös egen­dom. En nytt­jan­de­rätt bör hur som helst alltid vara re­gi­stre­rad för att man ska vara säker på att den är giltig. 

Nytt­jan­de­rätt till fast egen­dom så som mark, bo­stads­hus eller andra bygg­na­der kan an­ting­en vara full­stän­dig eller delvis (par­ti­ell), be­ro­en­de på om man har rätt att fritt an­vän­da hela fas­tig­he­ten. Två andra van­li­ga be­grepp i sam­man­hang­et är ser­vi­tut och ar­ren­de. 

Vad är skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt?

Juridik vid dödsfall

Vad är den största skillnaden i praktiken mellan termerna ”fri förfoganderätt” samt ”fri äganderätt”, detta som text i ett inbördes testamente kopplat till en avlidens kvarlåtenskap. Tacksam för svar.

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

Juridik vid dödsfall

Vi har ett testamente som sambo. Nu undrar vi om fri förfoganderätt på all egendom också gäller lösöre och bankmedel. Måste våra två barn godkänna att dom inte kräver sin laglott förrän vi båda är avlidna, och underteckna och bevittnas?   

Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?

Orubbat bo är egentligen ett föråldrat uttryck som har hängt med i folkmun sedan 80-talet, då gemensamma barn ärvde före den som blivit änka eller änkeman. Det man vill uppnå är att den efterlevande partnern ska ärva allt, vilket leder till att barnen inte får något arv. Den efterlevande ärver då med fri förfoganderätt och arvet går tillbaka till den först avlidnes arvingar när också den siste maken/makan går bort. Undrar du över detta, så läs vidare. Här går jag igenom båda scenarierna i samboförhållanden eller äktenskap; om det finns gemensamma barn/särkullbarn eller både och.

För att du och din sambo ska ärva varandra måste ni skriva ett testamente eftersom sambor inte automatiskt ärver varandra. Det ni behöver komma ihåg är att om ni har barn är det inte säkert att den av er som överlever den andre får sitta i orubbat bo, även om ni har ett testamente. Den enda möjligheten är att det dels finns ett testamente och dels att den som först går bort inte har barn. För att kunna sitta i orubbat bo när det finns barn krävs att barnen godkänner testamentet i sin helhet och inte kräver att få ut sitt arv. Detta gäller oavsett om ni bara har gemensamma barn eller om ni har både gemensamma barn och så kallade särkullbarn. Det betyder att sambor som bara har gemensamma barn inte kan vara säkra på att få bo kvar i sitt hem, trots att de har skrivit ett testamente. Då måste man alltså förlita sig på att barnen godkänner testamentet i sin helhet. En sambo kan betala ut barnens laglotter men i och med det har "boet rubbats" och det betyder förstås att en del av arvet har betalats ut. Enligt lag har barn rätt att begära ut sin laglott om föräldern var ogift, eller om barnen är särkullbarn.

Hur fördelas arv mellan maka och särkullbarn?

Juridik vid dödsfall

Hej. Min far dog i juni, i år. Han var gift, sedan +30 år, med en annan än min och min brors mor. Frun har i sin tur tre barn. De har inga gemensamma barn. Om jag förstått saken rätt ärver vi halva fars del i boet och frun andra halvan. Mina frågor är, om nu bägge dött samtidigt så hade väl fruns barn ärvt hennes del och vi vår fars del? Sätts detta ur spel när far dör först så att, när frun senare dör, så ärver hennes barn henne och då får 3/4 av ursprungliga arvet? Om detta är fallet så känns det ganska ”orättvist” då alla är särkullbarn. Det finns ett testamente, vilket jag inte sett, där det lär stå att frun ska få bo i ”orubbat bo”. Har det betydelse för arvets fördelning? Vill vill ju försäkra oss om vår lagliga del av arvet men inte tvinga frun att sälja huset som kanske är värt ca 4 miljoner. Möjligen har de även en del sparkapital som även det väl ska ingå i arvslottens värde? Hur går vi bäst tillväga? Det finns önskningar från fruns barn att vi ska klara detta med bouppteckning själva via skatteverkets blanketter, jag tänker att detta är för komplicerat för detta. Oerhört tacksam för svar.

Vem ärver först maka eller särkullbarn?

Ärv­da­bal­ken är lagen som styr över arvs­frå­gor. Sär­kull­barn har rätt att få sitt arv direkt när deras för­äl­der går bort. Ge­men­sam­ma barn ärver också, men de får arvet först när båda för­äld­rar­na av­li­dit.

De ge­men­sam­ma bar­nens andel går till den ef­ter­le­van­de maken och sedan när båda ma­kar­na gått bort får ge­men­sam­ma barn sitt arv.

Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken inte ef­tersom arvet direkt går till sär­kull­bar­nen. Om man vill att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva måste man skriva ett tes­ta­men­te.

Sär­kull­barn har rätt till lika mycket arv som ge­men­sam­ma barn. Det går inte att göra barn arv­lö­sa och alla barn har rätt till minst sin lag­lott.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att ge mera arv till vissa barn och endast lag­lott till andra barn.

Om du inte skri­vit ett tes­ta­men­te och har fyra barn har de alla rätt till ¼ var. Det har ingen be­ty­del­se om det är ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn.

Nedan hittar du tre ex­em­pel på hur arvet för­de­las när det gäller sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn.

Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

Idag har vart femte barn som föds minst ett halvsyskon och när det gäller särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, finns det särskilda regler beträffande arv som är viktiga att ha koll på. Här reder vi ut vad som gäller.

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.

Vad händer om man bestrider ett testamente?

Att kland­ra ett tes­ta­men­te be­ty­der samma sak som att över­kla­ga ett tes­ta­men­te. Att kland­ra ett tes­ta­men­te in­ne­bär alltså att du säger att något är fel med det. Låt oss titta på vad dessa fel kan vara.

I lagen finns det en del regler för hur ett tes­ta­men­te ska vara ut­for­mat för att vara gil­tigt. Det är de reg­ler­na som kallas för form­krav. Alltså hur man ut­for­mar tes­ta­men­tet. Där­ut­ö­ver finns också ma­te­ri­el­la regler. De är till för att skydda den som har skri­vit tes­ta­men­tet (tes­ta­tor) och hens önskan. 

Nedan har vi sam­man­ställt de ge­ne­rel­la grun­der­na för att kland­ra tes­ta­men­te:

 • Tes­ta­men­tet är ogil­tigt på grund av att det inte upp­fyl­ler form­kra­ven
 • Den som har skri­vet tes­ta­men­tet eller vittne är obe­hö­ri­ga