:

Kan man överklaga beslut om medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man överklaga beslut om medborgarskap?
 2. Hur formulerar man en överklagan?
 3. Hur skriver man en överklagan till Migrationsverket?
 4. Kan man skicka överklagan via mail?
 5. Hur man överklagar?
 6. Hur lång tid har man på sig att överklaga ett beslut?
 7. Hur mycket kostar det att överklaga?
 8. Måste en överklagan vara skriftlig?
 9. Hur lång tid tar det att få svar på överklagan?
 10. Vad kostar det att överklaga?
 11. Måste ett överklagande vara skriftligt?
 12. Vem betalar överklagan?
 13. Hur lång tid att överklaga?
 14. Vad händer efter överklagande?
 15. Hur skriver man ett bra överklagande?

Kan man överklaga beslut om medborgarskap?

 • Du kan återkalla din ansökan genom en skriftlig anmälan till Migrationsverket på svenska, finska eller engelska.
 • Du får formulera anmälan fritt, men kom ihåg att datera och underteckna den.
 • Du kan också återkalla din ansökan per e-post, men då måste du skicka e-postmeddelandet från samma adress som du har angett i ansökan.
 • Om du vill, kan du också ange orsaken till varför du återkallar din ansökan.
 • Lämna in anmälan direkt till Migrationsverket eller till en finsk beskickningLänk till en annan webbplats, Öppnas i en ny flik.

Hur formulerar man en överklagan?

I vissa mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten. Ett sådant ställningstagande kallas för prövningstillstånd. Det framgår av tingsrättens dom om det behövs ett prövningstillstånd eller inte. För att avgöra om ett prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

Hur skriver man en överklagan till Migrationsverket?

Uppehållsstatusen gäller på obegränsad tid. Själva beviset på uppehållsstatus är däremot tidsbegränsat. Det gäller i fem år och behöver därefter förnyas.

Kan man skicka överklagan via mail?

Det räcker inte att ett överklagande har skickats med e-post i rätt tid. För att överklagandet ska beaktas måste det också kunna visas att e-posten har kommit fram till mottagaren. Det innebär ett beslut av HD.

Att ett överklagande kommit bort i e-posten är inte skäl för återställande av försutten tid, enligt ett beslut av Högsta domstolen.

Hur man överklagar?

När du överklagar ska du alltid lämna in ett skriftligt dokument där du skriver dina personuppgifter och talar om varför domstolen ska ändra ett visst beslut och vad du vill att domstolen ska besluta. Skicka gärna med läkarintyg eller annan bevisning.

Här finns mallar du kan använda när du överklagar.

Hur lång tid har man på sig att överklaga ett beslut?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr finns det inga direkta lagregler som uttrycker en tidsram för när ett beslut måste fattas vid en överklagan. Det föreskrivs dock att myndighet har en skyldighet att meddela dig om ett mål förväntas bli väsentligt försenat (11 § förvaltningslagen [FL]).

Hur mycket kostar det att överklaga?

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.

Måste en överklagan vara skriftlig?

När utskottens och nämndernas protokoll har justerats anslås de inom två arbetsdagar på kommunens officiella anslagstavla som sitter i receptionen i kommunkontoret i Nossebro, Sturegatan 4, eller så kan du se anslagen via vår digitala anslagstavla.

Anslaget sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp på kommunens anslagstavla.

Hur lång tid tar det att få svar på överklagan?

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).

Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i 54 kapitlet 10 § rättegångsbalken. Det är den som överklagar ett hovsrättsavgörande som ska ange sådana skäl som krävs för att Högsta domstolen ska kunna ge prövningstillstånd. Det räcker alltså inte att man anger att hovrätten har bedömt målet fel. För Högsta domstolen gäller inte riktigt samma regler för att meddela ett prövningstillstånd som för en hovrätt. Att exempelvis hovrättens bevisvärdering ifrågasätts är i regel inget skäl för prövningstillstånd, eftersom en bedömning av bevisningen i ett enskilt fall oftast inte kan ske så generaliserat att domen blir vägledande.

Vad kostar det att överklaga?

I vissa mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten. Ett sådant ställningstagande kallas för prövningstillstånd. Det framgår av tingsrättens dom om det behövs ett prövningstillstånd eller inte. För att avgöra om ett prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

Måste ett överklagande vara skriftligt?

Förvaltningsbesvär är när du överklagar beslut som påverkar dig som privatperson. Det kan till exempel vara beslut om byggnadslov eller socialt bistånd. Det är endast du som är berörd av beslutet som kan överklaga det. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid kan kommunen ompröva beslutet och ändra det om det är felaktigt. Anser kommunen att det inte ska omprövas av oss skickar vi det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Det kan vara till exempel förvaltnings­rätten, Länsrätten eller Mark- och miljödomstolen.

Kommunen är skyldig att informera dig om hur du kan överklaga och du hittar mer information i beslutet.

Vem betalar överklagan?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kostar inget att överklaga ett beslut mot Försäkringskassan. Beslutet överklagas till förvaltningsdomstol, i första instans förvaltningsrätten. Utgångspunkten är här att du själv får betala dina kostnader om du anlitar advokat. Detta gäller oavsett hur det går i målet, om domstolen dömer som du vill eller inte. Just när det gäller socialförsäkringsärenden och ett överklagande av ett beslut mot Försäkringskassan finns det tyvärr inte så stora möjligheter att få hjälp med att betala sina rättegångskostnader.

Hur lång tid att överklaga?

En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare). En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklagaren.

Överprövning/prövning av beslut hanteras genom ett skriftligt förfarande.

I princip kan alla beslut överprövas, till exempel beslut att lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal. Beslut som kan överklagas till domstol, till exempel beslut om att inte meddela kontaktförbud eller beslut om beslag, överprövas normalt inte.

Vad händer efter överklagande?

Alla anställningsbeslut, oavsett det gäller en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, vid ett statligt lärosäte kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan med ett undantag. Det gäller anställning som doktorand.

Överklagandenämnden för högskolan prövar också en rad andra frågor än anställningsbeslut. De flesta av dem rör studenter på grundutbildningen, men även beslut om indragning av resurser (handledning med mera) för doktorander kan överklagas till nämnden.

Ett anställningsbeslut kan överklagas om någon anser att man, utifrån bestämmelserna om att statliga anställningar ska gå till den skickligaste sökanden, är mer kvalificerad än den som fått anställningen eller om man anser att det begåtts formella fel i processen. Det senare kan till exempel handla om att anställningen inte ledigförklarats, att det förekommit jäv eller att man begått något annat fel som kan ha påverkat beslutet.

Hur skriver man ett bra överklagande?

Om du tycker att förvaltningsrätten har tagit fel beslut i sin dom kan du överklaga domen till en annan domstol: till både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. De kan ändra förvaltningsrättens dom, men det är inte säkert att de väljer att undersöka din överklagan. Läs mer här nedanför.

Du överklagar domen på samma sätt som du överklagade beslutet, så du kan följa stegen på den här sidan igen.