:

Hur mycket betalar man till kyrkan per år?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar man till kyrkan per år?
 2. Hur mycket betalar man i kyrkoskatt varje år?
 3. Hur mycket kostar Svenska kyrkan per år?
 4. Vad får man för kyrkoavgiften?
 5. Hur mycket sparar man på att gå ur kyrkan?
 6. Kan man slippa kyrkoavgift?
 7. Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?
 8. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 9. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 10. Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?
 11. Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?
 12. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 13. Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 14. Hur mycket sparar jag på att gå ur Svenska kyrkan?

Hur mycket betalar man till kyrkan per år?

Kyrkoavgiften baseras på din deklarerade inkomst. Desto mer du tjänar, ju mer betalar du. Du kan prova att mata in in inkomst nedan för att få en uppskattning på vad du betalar i kyrkoskatt.

Hur mycket betalar man i kyrkoskatt varje år?

Alla som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året innan deklarationsåret måste betala en så kallad kyrkoavgift. Hur mycket medlemskapet i Svenska kyrkan kostar beror dels på hur stor din inkomst är, dels på vilken församling du tillhör. I snitt är avgiften cirka 1 procent i Sverige. Avgiften dras direkt via deklarationen och det är inget som man själv behöver deklarera.

Alla som är folkbokförda i Sverige måste betala en obligatorisk begravningsavgift. Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i den avgift som man betalar för medlemskapet, även om den anges separat i deklarationen. Begravningsavgiften måste man fortsätta att betala även om man går ur Svenska kyrkan. Avgiften varierar från år till år men var 0,242 procent i de flesta kommuner 2018. I Stockholm var motsvarande siffra 0,075 procent. Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.

Hur mycket kostar Svenska kyrkan per år?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Vad får man för kyrkoavgiften?

Avgiften som betalas in används av de olika samfunden för att kunna bedriva verksamhet. En av Svenska kyrkans stora utgiftsposter är underhållet av de tusentals kyrkor som står runtom i landet[2]. Avgiften används också till att betala ut löner och i viss mån bistånd till andra organisationer.

Hur mycket sparar man på att gå ur kyrkan?

Kyrkoavgiften baseras på din deklarerade inkomst. Desto mer du tjänar, ju mer betalar du. Du kan prova att mata in in inkomst nedan för att få en uppskattning på vad du betalar i kyrkoskatt.

Kan man slippa kyrkoavgift?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?

Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

Det kostar ingenting att lämna Svenska kyrkan. Vi samarbetar inte med företag som annonserar på nätet om utträde ur Svenska kyrkan och som tar betalt för utträde.

Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Vad en be­grav­ning kostar beror helt på vilka val du som an­hö­rig gör. Den enk­las­te formen av be­grav­ning med ce­re­mo­ni för de när­mas­te kostar runt 20 000 kr. En mer tra­di­tio­nell be­grav­ning med ce­re­mo­ni, be­grav­nings­re­pre­sen­tant, kista och kistde­ko­ra­tion kan kosta runt 35 000 kr.

Saker som i stor ut­sträck­ning på­ver­kar vad en be­grav­ning kostar är ex­em­pel­vis val av kista eller urna, bloms­te­rar­range­mang, döds­an­nons, tac­kan­nons, pro­gram­kort, vad du bjuder på vid min­nestund och antal gäster. En be­grav­ning kan därför kosta be­tyd­ligt mer än ovan rikt­pri­ser.

Du väljer själv hur du vill att det ska vara. Det finns inga krav på att göra på ett visst sätt bara för att tra­di­tio­nen säger så.

Nedan är ex­em­pel på vad saker i sam­band med be­grav­ning kostar. De allra flesta är val­fria och inget du måste göra. Priser kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på var i landet du bor.

 • Kista – Me­del­pris ca. 8 000 kr, men kan kosta 4 000–40 000 kr.
 • Urna – Me­del­pris ca. 2 000 kr, men kan kosta 700–5 000 kr.
 • Döds­an­nons – Lands­orts­tid­ning ca 1 800–3 000 kr och stor­stad 3 500–5 000 kr.
 • Blom­mor på kistan eller runt urnan – Här kan du välja från att bara lägga en ros på kistan till ett ar­range­mang av blom­mor. En typisk kist- eller urn­de­ko­ra­tion kostar ca 2 500–5 000 kr.
 • Hand­bu­kett eller andra blom­mor – En ros kostar runt 50 kr och en hand­bu­kett 150–200 kr.
 • Pro­gram­kort, fo­to­gra­fi och tack­kort – Från 500–2 000 kr be­ro­en­de på antal.
 • Extra musik och sång – En solist kan kosta runt 1 500 kr.
 • Sam­kväm efter be­grav­ning­en/min­nes­stund – Detta kan vara kaffe och tårta eller mat, kost­na­den beror på an­ta­let gäster och vad man bjuder på.
 • Grav­sten – Me­del­pris ca. 10 000–16 000 kr, men kan kosta 6 000–25 000 kr eller mer.
 • Kost­na­der för be­grav­nings­by­rå – Ar­bets­kost­nad för att pla­ne­ra och ar­ran­ge­ra en be­grav­ning kan va­ri­e­ra från 5 000–10 000 kr be­ro­en­de på be­grav­ning­ens om­fatt­ning.

Du be­ta­lar inget extra för kre­me­ring ef­tersom denna kost­nad ingår i be­grav­nings­av­gif­ten som du au­to­ma­tiskt be­ta­lar om du be­ta­lar skatt på lön och pen­sion.

Alla i Sve­ri­ge har också rätt till en kost­nads­fri grav­plats genom be­grav­nings­av­gif­ten.

Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Jag funderar på att gå ur svenska kyrkan,är inte ett dugg troende,och har ingen "behov" alls att gå till kyrkan.

Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?

En person som inte är medlem i kyrkan, begravs på församlingens begravningsplats. Karleby kyrkliga samfällighet är skyldig att anvisa en gravplats åt var och en, som vid tidpunkten för sitt frånfälle har sin hemort på samfällighetens område.

De anhöriga till en person, som inte är medlem i församlingen, kan vända sig till församlingens pastorskansli och avtala om kyrklig jordfästning.

Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?

Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också? Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel? Kan en del av vigseln vara på ett annat språk? Hur lyder frågorna som prästen ställer brudparet? När ska vi knäböja? Vem deltar i nattvarden vid brudmässa?  Vad är en brudfrämma? När kan bruden ha slöja? Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas? Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet? Min blivande man är mest på resa. Räcker det om bara jag träffar prästen? Vi har båda varit gifta förut, så vi vet hur det är. Men borde vi ändå träffa prästen?

Vi vill gifta oss utomlands, hur fungerar det?

Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Alla har rätt till ceremonilokal (ex. kyrka), gravplats och transport mellan bisättningslokal och ceremonilokal ovansätt religion eller trostillhörighet. Denna kostnad täcks av begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln.

Begravningsakten kan sedan ske enligt önskemål. Begravningskapellet, eller annan ceremonilokal kan användas oavsett religion eller trossamfund. Borgerlig begravning eller fri begravning, kanske utan religiösa förtecken, hjälper vi er att ordna om så önskas.

Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Läs mer

Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

Hur mycket sparar jag på att gå ur Svenska kyrkan?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.