:

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 2. Hur länge kan man bli eftertaxerad?
 3. Hur går en skatterevision till?
 4. Hur ofta gör Skatteverket revision?
 5. Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?
 6. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 7. När preskriberas ett skattebrott?
 8. Vad räknas som skattebrott?
 9. Hur blir skatterna 2023?
 10. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 11. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 12. Kan Skatteverket se transaktioner?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Vad är straffet för skattebrott?
 15. Vilka brott preskriberas efter 2 år?

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Om underlåtelsen att redovisa inkomster och tillgångar utgör grund för grovt skattebrott kan Skatteverket eftertaxera en person i upp till tio år efter taxeringsåret.

Hur länge kan man bli eftertaxerad?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Hur går en skatterevision till?

Varje år genomför Skatteverket en stor mängd skatterevisioner. En sådan kan omfatta en rad olika juridiska personer: privatpersoner, aktiebolag och andra företag, föreningar och stiftelser. En skatterevision kan ha mycket olika omfattning från fall till fall. Det kan handla om en riktad revision där myndigheten tittar på specifika omständigheter i verksamheten eller omfatta hela den skattskyldiges verksamhet.

Om ett företag eller en privatperson blir föremål för en skatterevision innebär det inte att vederbörande har gjort något fel i samband med deklarationen. Det är inte ovanligt att en skatterevision avslutas utan att några felaktigheter noterats.

Hur ofta gör Skatteverket revision?

En revision innebär att Skatteverket beslutar att granska de uppgifter som har lämnats i en deklaration. Syftet med en revision är din/er skatt ska bli precis så korrekt som den ska vara enligt lag.

Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

När preskriberas ett skattebrott?

l propositionen föreslås nya bestämmelser om preskription av skatte- brott i syfte bl.a. att minska möjligheterna för en misstänkt att komma undan lagföring för brottet.

Enligt gällande bestämmelser om s.k. åtalspreskription blir en brotts- misstänkt fri från påföljd om han inte har häktats eller fått del av åtalet inom viss tid från det att brottet begicks. Denna tid är för brott enligt _ skattebrottslagen (l97l:69) minst fem år. För andra brott mot skatte- och avgiftsförfattningarna är den i många fall kortare.

Nu föreslås att preskriptionstiden för vissa brott mot skatte- och avgifts- författningarna förlängs till fem år. Vidare föreslås regler om att preskrip- tion av ett skattebrott skall kunna hindras redan genom att den misstänkte personligen delges en underrättelse om misstanke om brottet. Underrättel- sen måste delges vid en förundersökning som leder till allmänt åtal för brottet. Dessa regler kompletteras såvitt gäller vissa särskilt allvarliga brott. nämligen skattebedrägeri. grovt skattebedrägeri och brott enligt 31 5 första stycket kupongskattelagen (197016241. med bestämmelser om att preskriptionstiden för ett sådant brott under vissa förutsättningar skall kunna förlängas i det särskilda fallet. Den skall få förlängas om det inte gått att delge åtalet eller underrättelsen om brottsmisstanke på grund av att den misstänkte håller sig undan eller stadigvarande vistas utomlands. Förläng— ningen får omfatta högst fem år. Beslut i fråga om förlängning av preskrip- tionstiden skall fattas av tingsrätt.

Härigenom föreskrivs att 115 5 taxeringslagen(1956: 623)' skall ha nedan angivna lydelse.

Härigenom föreskrivs att 81 äuppbördslagen (1953: 272)' skall ha nedan angivna lydelse.

Härigenom föreskrivs att 28 & lagen (1958:295) om sjömansskatt' skall ha nedan angivna lydelse.

Härigenom föreskrivs att 34 a 5 lagen (1967: 340) om prisreglering pä jordbrukets område' skall ha nedan angivna lydelse.

Härigenom föreskrivs att 40 s lagen (1968: 430) om mervärdeskatt' skall ha nedan angivna lydelse.

Vad räknas som skattebrott?

Ordlista

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till Skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg.

Hur blir skatterna 2023?

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Antal utredningar: 1 677 avslutade varav 1 075 avser revisioner  - träffsäkerhet 84 procent vilket innebär att 84 procent av revisionerna har lett till ändrad beskattning

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Kan Skatteverket se transaktioner?

Bestämmelserna om kontrolluppgifter för betalningar till och från utlandet finns i 23 kap. 1 § SFL. Uppgifterna lämnas i första hand för Skatteverkets kontrolländamål. Regeringen anser att uppgifterna är ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet (prop. 2008/09:44 s. 20). Uppgifterna som uppgiftslämnarna ska lämna skiljer sig åt vad det gäller betalningar till och från utlandet. Skillnaderna beror på att uppgiftslämnandet ska bli mindre betungande.

Den som förmedlar en betalning är kontrolluppgiftsskyldig och ska lämna en kontrolluppgift. Någon egentlig definition vad förmedla innebär finns inte. Regeringen anger att den som har varit mellanhand i en valutatransaktion får anses ha förmedlat en betalning (prop. 1992/93:65 s. 31). Det här innebär att det är den som, faktiskt genomför själva betalning till ett annat land eller tar emot pengar från ett annat land som är uppgiftsskyldig. I många fall innebär detta en bank eller annat betaltjänstföretag.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Det finns massor av saker att tjäna pengar på för den som vill och är lite driftig. Många ställer sig frågan "hur man snabbt och enkelt kan tjäna extra pengar", men jag kommer inte att lägga så stort fokus på snabba pengar då den typen av inkomst sällan finns om det ska anses vara seriöst.

En bättre väg är då att satsa på att få en inkomst som återkommer, alltså en passiv inkomst, vilket innebär att pengarna kommer in regelbundet, även när du själv inte aktivt arbetar, t ex när du sover, reser, ja vad du än gör.

Vad är straffet för skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Vilka brott preskriberas efter 2 år?

I propositionen föreslås att åtalspreskription, påföljdspreskription och absolut preskription för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas beträffande vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas beträffande vuxna lagöverträdare från preskription enligt förslaget.

Det föreslås att uppgifter i spårregistret som hänför sig till mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott, som begås genom mord eller dråp, ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som idag, trettio år.

Vidare föreslås att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs på så sätt att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen föreslås också omfatta försök till sådant brott.

Den 4 januari 2006 fick en utredare i uppdrag att biträda departementet med en översyn av reglerna om preskription för vissa allvarliga brott (Ju2006:B). I uppdraget ingick att överväga ändrade regler om preskription för vissa allvarliga brott, i första hand vissa internationella brott och brott som innefattar uppsåtligt dödande, att analysera hur sådana regler bör utformas, att analysera de följdfrågor som en ändring av preskriptionsbestämmelserna för vissa brott medför samt att lämna konkreta författningsförslag utifrån dessa överväganden och redovisa kostnadskonsekvenser och förslag till finansiering av lämnade förslag. Utredaren överlämnade i januari 2007 departementspromemorian Preskription vid allvarliga brott (Ds 2007:1), nedan benämnd promemorian. En sammanfattning av promemorian och dess lagförslag finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2007/1362/L5).

Frågan om avskaffande av preskription av internationella brott har även behandlats i andra sammanhang. Den 12 oktober 2000 gavs en särskild utredare i uppdrag att se över den svenska lagstiftningen om straffrättsligt ansvar för internationella brott och om svensk straffrättslig domsrätt (dir. 2000:76). Utredningen, som antog namnet Internationella straffrättsutredningen, presenterade i november 2002 sina förslag i betänkandet Internationella brott och svensk jurisdiktion (SOU 2002:98). Utredningen lämnade såvitt nu är i fråga förslag om att det, med bestämmelserna i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan) som främsta förebild, ska införas en ny svensk lag om internationella brott och att brotten folkmord, ett nytt brott mot mänskligheten och allvarliga krigsförbrytelser i denna lag ska undantas från reglerna om preskription. En sammanfattning av betänkandet och dess lagförslag finns i bilaga 4 respektive bilaga 5. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2002/7754/L5).

I detta lagstiftningsärende behandlar regeringen de förslag som lagts fram i promemorian samt det förslag i betänkandet som avser avskaffande av preskription för folkmord och folkrättsbrott. Betänkandets förslag i övriga delar är under beredning i Regeringskansliet.

De straffrättsliga preskriptionsbestämmelserna innebär att alla brott preskriberas. Bestämmelser om preskription återfanns i svensk rätt redan på 1200-talet. Sedan 1926 har preskriptionsreglerna haft en utformning som i allt väsentligt fortfarande gäller. Regler om preskription finns i huvudsak i 35 kap. brottsbalken och gäller även på specialstraffrättens område. Om det finns en preskriptionsbestämmelse i en specialstraffrättslig författning har den emellertid företräde framför brottsbalkens bestämmelser. I bl.a. skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551) samt i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns särskilda bestämmelser om åtalspreskription.