:

Är telefonnummer personuppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Är telefonnummer personuppgifter?
 2. Vad räknas som en personuppgift?
 3. Vad anses vara personuppgifter?
 4. Vad är inte en personuppgift?
 5. Får man lämna ut telefonnummer?
 6. Vad omfattas inte av GDPR?
 7. Är personnummer känsliga uppgifter?
 8. Vilka personuppgifter räknas som känsliga personuppgifter?
 9. Är telefonnummer en offentlig handling?
 10. Varför ska man inte lämna ut telefonnummer?
 11. Får arbetsgivare lämna ut telefonnummer?
 12. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 13. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 14. Vilka personuppgifter får samlas in?
 15. Vilka personuppgifter får lämnas ut?

Är telefonnummer personuppgifter?

Under Företagarnas live-sändning om GDPR skickade företagare in hundratals frågor, långt fler än vad som var möjligt att besvara live. Här har vi samlat upp och besvarat ett stort antal av frågorna.

Frågorna har besvarats av företagarnas jurister under översyn av chefsjurist Karin Berggren. Livesändningen om GDPR kan du se i efterhand här.

Vad räknas som en personuppgift?

Under Företagarnas live-sändning om GDPR skickade företagare in hundratals frågor, långt fler än vad som var möjligt att besvara live. Här har vi samlat upp och besvarat ett stort antal av frågorna.

Frågorna har besvarats av företagarnas jurister under översyn av chefsjurist Karin Berggren. Livesändningen om GDPR kan du se i efterhand här.

Vad anses vara personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person.

Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt till exempel genom att kombinera en enskild uppgift med en annan uppgift, som möjliggör identifiering. En person kan identifieras till exempel utifrån namn, personbeteckning eller en omständighet som är karakteristisk för honom eller henne.

Vad är inte en personuppgift?

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Får man lämna ut telefonnummer?

Ett exempel på telefonbedrägeri är så kallad spoofing, också omnämnt som kapade, falska eller felaktiga nummer. Det innebär att ett telefonnummer manipuleras (förfalskas).

Syftet är att det ska se ut som att samtalet kommer från någon annan än det faktiskt gör. Det kan alltså se ut som den uppringande till exempel är någon man känner eller att numret tillhör en bank eller en myndighet.

Den som blir uppringd kan drabbas på olika sätt. Till exempel kan abonnenten luras tro att det är banken som ringer, och därigenom vilseledas till att lämna ut sina kortuppgifter, logga in på sin bank eller signera något med sitt BankID. Spoofing används ofta som en del i ett försök att lura av någon värdefull personlig information som kan användas i ett bedrägligt syfte eller för att säljas vidare. Många gånger är bedragarnas syfte att komma åt dina pengar.

Bedrägerier kan också genomföras genom så kallad smishing ("nätfiske" via sms). Då görs bedrägeriförsöken genom att sms skickas till abonnenten med länkar som, om man klickar på dem, kan leda till falska webbplatser eller till att skadliga appar/program installeras i din telefon. Skadliga appar/program kan sedan hämta lagrat innehåll i din telefon eller lura dig att ange bankuppgifter och liknande. I sms uppmanas ofta mottagaren att agera skyndsamt, till exempel klicka på en länk för att ett paket inte ska returneras.

Vad omfattas inte av GDPR?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 1, Europeiska unionens (EU) nya allmänna dataskyddsförordning, reglerar enskilda personers, företags och organisationers behandling av personuppgifter som rör enskilda personer inom EU.

Den allmänna dataskyddsförordningen rör inte behandlingen av personuppgifter för avlidna personer eller juridiska personer.

Reglerna gäller inte för uppgifter som behandlas av en enskild person för ett helt och hållet personligt syfte eller för verksamhet som utförs i någons hem, förutsatt att det inte finns någon koppling till professionell eller kommersiell verksamhet. Om en enskild person använder personuppgifter utanför den personliga sfären, till exempel för sociokulturell eller ekonomisk verksamhet, måste dataskyddslagstiftningen respekteras.

Är personnummer känsliga uppgifter?

Det är bra att veta vad känsliga personuppgifter enligt GDPR är eftersom det är förbjudet att behandla de enligt huvudregeln. Känsliga personuppgifter utgör en av fyra grupper av integritetskänsliga personuppgifter.

Även fast det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter enligt huvudregeln, finns det en del undantag. Exempelvis om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandling är nödvändig inom arbetsrättens område. En arbetsgivare kan exempelvis behöva notera sjukfrånvaro för att uppfylla arbetsrättsliga lagar, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. 

Vilka personuppgifter räknas som känsliga personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas allt du gör med personuppgifter. Till exempel samla in, ta emot, anteckna, registrera, fotografera, filma, spela in, lagra, läsa, ändra, redigera, organisera, sammanställa, samköra, kopiera, radera, skriva ut, publicera, skicka eller på annat sätt överföra.

Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter som är digital. Hit räknas även behandling som är delvis digital, till exempel när personuppgifter samlas in i en pappersenkät som sedan förs över i Word.

Dataskyddsförordningen gäller dessutom helt pappersbunden behandling av personuppgifter, om personuppgifterna ingår eller kommer att ingå i ett manuellt register som är sökbart.

Är telefonnummer en offentlig handling?

En klass­lista som inne­hål­ler ele­vers namn, adress och tele­fon­num­mer är i nor­mala fall offent­lig. För att det ska råda sek­re­tess krävs att man antar att utläm­nan­det skulle inne­bära men för en elev eller någon när­stå­ende, exem­pel­vis per­son­för­föl­jelse. Det går där­för inte att svara på exakt i vilka fall en klass­lista inte får läm­nas ut, utan en bedöm­ning måste göras vid varje enskilt fall. Men i en ny dom från kam­mar­rät­ten ges ett exe­me­pel på ett fall där vissa delar av klass­lis­tan omfat­tas av sek­re­tess.

En per­son begärde att få ta del av klass­lis­tor för vissa sko­lor i en kom­mun. Barn- och utbild­nings­nämn­den läm­nade ut lis­torna med upp­gif­ter om de berörda ele­ver­nas för- och efter­namn men avslog begä­ran när det gällde upp­gif­ter om tele­fon­num­mer och adres­ser. Beslu­tet moti­ve­rade de med att dessa upp­gif­ter omfat­ta­des av sek­re­tess eftersom det rör sig om ett stort antal barn och när­stå­ende och det inte kan ute­slu­tas att en enskild per­son kan komma att lida men om upp­gif­terna läm­nas ut.

Varför ska man inte lämna ut telefonnummer?

Din säkerhet är nummer ett för oss på Blocket. För att göra det ännu tryggare att köpa och sälja grejer tar vi bort möjligheten att visa telefonnummer i annonser.

Varför tas telefonnummer bort? Vi tar bort möjligheten att visa ditt telefonnummer i annonser för att öka säkerheten och göra det svårare att utsätta våra användare för bedrägeriförsök. Att låta telefonnummer synas i annonsen ökar risken för att konversationen kring en vara flyttas från Blocket. Om köparen och säljaren flyttar konversationen till till exempel sms, whatsapp eller mejl har vi ingen möjlighet att försäkra att kommunikationen är säker. Men om konversationen stannar i Blockets Meddelanden kan vi ha koll på vad ni har kommit överens om, och kan hjälpa till om det skulle behövas.

Får arbetsgivare lämna ut telefonnummer?

Sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit — vilket innebär sekretess som huvudregel — för uppgift om nummer till Skatteverkets anställdas mobiltelefoner. Sådana telefonnummer kan därför inte lämnas ut till en extern mottagare utan en sekretessprövning. Det sagda gäller både nummer till privata mobiltelefoner och nummer — hämtade från exempelvis Lotus Notes Visitkort — till tjänstemobiltelefoner och tillämpas vid utlämnande såväl av andra anställdas som egna mobiltelefonnummer.

Är det farligt att ge ut 4 sista?

Jag tycker att det låter som en fråga, som kommer lite tidigt…

Jag hade kontaktat företaget, och frågat varför de behöver ha reda på det, så pass tidigt.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Ja, dina fyra sista siffror ditt personnummer är offentliga uppgifter. Trots att vi forfarande blir uppmärksammade på att vara försiktiga med att lämna ut våra fullständiga personnummer är de offentliga handlingar.

Det är idag mycket lätt att få tag på ett fullständigt personnummer, då de finns tillgängliga via olika sidor på internet. En hemsida som publicerar personnummer har i regel utgivningsbevis, vilket innebär att företaget bakom hemsidan har grundlagsskyddad rätt att publicera uppgifterna.

Vilka personuppgifter får samlas in?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och användarkonto, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Krypterade och pseudonymiserade personuppgifter räknas som personuppgifter så länge som kodnyckeln finns sparad, oavsett om nyckeln finns vid KI eller hos en annan part och även om man inte ens har laglig rätt att få ta del av den.Här kan du läsa mer om begrepp inom dataskydd.

Jo, så länge som det finns en s.k. kodnyckel sparad någonstans, med vilken det går att identifiera en enskild individ, så utgör en pseudonymiserad (kodad) uppgift en personuppgift och kraven i GDPR måste efterlevas.

Om kodnyckeln däremot är förstörd/raderad och det inte går att koppla personuppgifterna till en specifik person anses uppgifterna vara anonymiserade. I dessa fall utgör inte uppgifterna personuppgifter - och kraven i GDPR är inte applicerbara på behandlingen.

Med behandling menas allt som görs med en personuppgift. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning och radering.

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. För personuppgiftsbehandlingar som sker inom KI, där KI har bestämt ändamålet och medlen för behandlingar, är myndigheten KI personuppgiftsansvarig (ytterst Konsistoriet). En anställd vid KI kan aldrig vara personuppgiftsansvarig för en behandling av personuppgifter som utförs i KI:s regi.

Vilka personuppgifter får lämnas ut?

Publicerades 1 juli 2020 Senast uppdaterad 21 juli 2021

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i den offentliga förvaltningen hos staten och kommunerna och i viss enskilt bedriven verksamhet som innefattar offentliga förvaltningsuppgifter. Offentlighetsprincipen består av flera olika delar. Bland annat framkommer det av tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Varje inskränkning i rätten att ta del av allmänna handlingar ska anges noga i en bestämmelse i lag. Främst regleras sådana inskränkningar i offentlighets- och sekretesslagen. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen går före GDPR och dataskyddslagen om dessa skulle stå i strid med varandra.