:

Vad är Bouppteckningssammanträde?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Bouppteckningssammanträde?
 2. Vad är ett edgångssammanträde?
 3. Vad är en förvaltarberättelse?
 4. Vad är en edgång?
 5. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 6. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 7. Kan man göra en bouppteckning själv?
 8. När hålls edgångssammanträde?
 9. Vad ska ingå i en årsberättelse?
 10. Är årsberättelse och verksamhetsberättelse samma sak?
 11. Vad är Bevakningsförfarande?
 12. Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?
 13. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 14. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 15. Vem får ta del av bouppteckning?

Vad är Bouppteckningssammanträde?

En av dödsbodelägarna utses till bouppgivare och ska reda ut vad som finns i dödsboet. Dödsbodelägarna utser dessutom två förrättningsmän, till exempel jurister eller andra utomstående som inte har någon del i dödsboet. Förrättningsmännen kallar till ett bouppteckningssammanträde, där de presenterar ett förslag till bouppteckning och lämnar uppgift om det finns något testamente.

Dödsbodelägarna får ta del av testamentet och kan sedan godkänna eller välja att inte godkänna det. Om man inte godkänner testamentet så måste det klandras i tingsrätten inom sex månader. Annars gäller testamentet även om det är felaktigt.

Vad är ett edgångssammanträde?

Klientfråga: Betydelsen av edgångssammanträde är otydlig för mig. Mitt företag är försatt i konkurs. Vi har många skulder som vi inte klarar av att betala. Vi ligger efter med hyror och skatter till skatteverket. Nu har jag fått hem ett brev från tingsrätten där de kallar mig till ett så kallat edgångssammanträde. Vad innebär det?

Svar:

Vad är en förvaltarberättelse?

Konkurs regleras i första hand i konkurslagen (1987:672). Andra lagar som också har betydelse är lagen om företagsrekonstruktion (1996:764), vilken du kan läsa om här, förmånsrättslagen (1970:979), lönegarantilagen (1992:497) samt skuldsaneringslagen (1994:334). Några ordförklaringar hittar du här.

Syftet med en konkurs är i första hand att avveckla gäldenärens verksamhet, realisera hans tillgångar och fördela överskottet till borgenärerna. Konkurslagstiftningen bygger på principen att när en gäldenärs totala tillgångsmassa inte förslår för att helt ersätta alla borgenärer, skall dessa bära förlusten i proportion till sin fordran. Stora avsteg görs dock från den principen genom den förmånsrätt som vissa typer av fordringar har samt har andra fordringar särskild förtursrätt till betalning från en del av gäldenärens tillgångar.

Vad är en edgång?

Den 20 april 2018 höll Solna tingsrätt edgångssammanträde i T.B.V:s konkurs. I protokollet antecknades bl.a. följande.

Förvaltaren yrkar med åberopande av 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen att M.A.V. ska avlägga bouppteckningsed. Grunden för yrkandet är att det kan antas vara av betydelse för boutredningen. Konkursgäldenärens mor gick bort 2015 och efterlämnade ett större arv som skulle tillkomma konkursgäldenären. Det upprättades en bouppteckning. I bouppteckningen fanns det ingen uppgift om arvsavstående. Det har i konkursutredningen framkommit att begravningsbyrån fick i uppdrag att upprätta ett arvsavstående, men det finns även en handling avseende arvsavstående där det står att konkursgäldenären överlåter sin arvsrätt till sönerna L.A.V. och M.A.V., med ett datum i högra hörnet där det står 2013-12-28 vilket är före konkursgäldenärens mor gick bort. Det är av betydelse för boutredningen hur man ska se på arvsavståendet, om det eventuellt kan föreligga en återvinningssi-tuation.

Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Kan man göra en bouppteckning själv?

 • Bouppgivare utses: Den anhörig som vet mest om den avlidnes tillgångar och skulder utses till bouppgivare och har i uppgift att lämna information kring dödsboets innehåll. Det kan exempelvis vara en efterlevande partner, barn eller syskon till den avlidne.
 • Bouppteckningsförrättning hålls: Det måste hållas en förrättning inom 90 dagar från dödsfallet och till förrättningen kallas dödsbodelägarna och förrättningsmännen. Syftet är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboets innehåll. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste närvara under förrättningen. Övriga dödsbodelägare väljer själva om de vill vara med och det är även möjligt att utse en fullmaktstagare som bevakar deras rätt.
 • Bouppteckningen sammanställs under förrättningen: Det som kommer fram under bouppteckningsförrättningen, d.v.s. vilka tillgångar och skulder som finns, sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. Bouppteckningen är dödsboets id-handling och visar vem som kan företräda dödsboet och krävs oftast till olika bankärenden. Bouppteckningen ska signeras av dödsbodelägare och förrättningsmän.
 • När hålls edgångssammanträde?

  Ett edgångssammanträde ska hållas vid konkursdomstolen tidigast en månad och senast två månader efter ett beslut om konkurs.

  På sammanträdet ska gäldenären (eller en företrädare för gäldenären om gäldenären är en juridisk person)  avlägga en bouppteckningsed, dvs under ed intyga att de tillgångar och skulder som uppgetts och som konkursförvaltaren har sammanställt i en bouppteckning för konkursboet existerar. Vidare ska han eller hon intyga vad verksamhetens räkenskapsinformation består av.

  Vad ska ingå i en årsberättelse?

  Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för att förstå årsredovisningen ska översikten även innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen (6 kap. 1 § första stycket ÅRL).

  Upplysningar ska, enligt 6 kap. 1 § andra stycket ÅRL, även lämnas om

 • sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
 • Ett företag som tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut ska inte upprätta någon förvaltningsberättelse (6 kap. 6 § BFL).

  Är årsberättelse och verksamhetsberättelse samma sak?

  Detalj från omslaget av ARABS årsberättelse 2020.

  2020 var ett mycket speciellt år för såväl privatpersoner som organisationer och företag. Genom att läsa institutionens verksamhetsberättelse får du en inblick i vårt arbete har sett ut under covid-19-pandemin.

  Vad är Bevakningsförfarande?

  Denna tidslinje visar hur processen ut med sex till nio steg som varje ansökan om konkurs alltid går igenom.

  Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?

  Ifjol klubbades arvoden till landets konkursförvaltare på nästan 800 miljoner kronor. Då är förskottsarvodena på 209 Mkr i den gigantiska Saab Automobile-konkursen inte inräknade.

  För totalt nära 8.000 avslutade konkurser i Sverige i fjol beslutade tingsrätten om arvoden på totalt drygt 793 Mkr till landets konkursförvaltare.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

  Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

  Vem får ta del av bouppteckning?

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

  En registrerad bouppteckning har följande funktion: