:

Kan dotterbolag ge koncernbidrag till moderbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan dotterbolag ge koncernbidrag till moderbolag?
 2. Hur bokföra koncernbidrag över resultaträkningen?
 3. När är koncernbidrag en värdeöverföring?
 4. Är koncernbidrag skattefritt?
 5. Hur bokför man koncernbidrag?
 6. Måste koncernbidrag bokföras?
 7. Hur bokför man mottaget koncernbidrag?
 8. Hur bokför jag ett koncernbidrag?
 9. Hur bokföra mottagna koncernbidrag?
 10. Hur bokförs lämnat koncernbidrag?
 11. Hur bokföra utdelning från dotterbolag till moderbolag?
 12. Varför koncernbidrag istället för utdelning?
 13. Är Holdingbolag och moderbolag samma sak?
 14. Vad bokförs på 2510?
 15. Hur bokförs ett koncernbidrag?

Kan dotterbolag ge koncernbidrag till moderbolag?

Företagsverksamhet kan bedrivas i form av en koncern som består av flera bolag. Varje bolag i en koncern beskattas som en självständig skattskyldig. Det betyder att resultatet räknas ut och beskattas separat för varje koncernbolag. Att verksamheten bedrivs i form av en koncern kan således leda till en strängare beskattning jämfört med att verksamheten bedrivs i ett enda bolag. Så kan vara fallet exempelvis när ett av bolagen i koncernen går med förlust och ett annat bolag går med vinst.

Koncernbidragslagen gör det möjligt att under vissa förutsättningar jämna ut inkomsterna mellan de olika aktiebolagen och andelslagen i koncernen. Genom koncernbidrag kan ett samfund som ger koncernbidrag och uppvisar vinst minska sin beskattningsbara näringsinkomst. På motsvarande sätt kan ett mottaget koncernbidrag öka näringsinkomsten i det samfund som tar emot koncernbidrag eller minska dess eventuella näringsförlust. Med koncernbidrag avses enligt 2 § 1 mom. i koncernbidragslagen annat bidrag än kapitalplacering som inte enligt NärSkL får avdras från inkomsten.

Ett aktiebolag eller andelslag får enligt 2 § 1 mom. i koncernbidragslagen ge ett annat aktiebolag eller andelslag koncernbidrag, om lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968, NärSkL, näringsskattelagen) tillämpas på beskattningen av såväl givaren som mottagaren. Mottagare eller givare av koncernbidrag kan på basis av 2 § 2 mom i koncernbidragslagen även vara sådana utländska samfund som jämställs med aktiebolag eller andelslag och som är allmänt skattskyldiga på basis av att den i 9 § 8 mom. i ISkL avsedda verkliga ledningen utövas i Finland. Parten som ger eller tar emot koncernbidrag kan dock inte enligt 7 § 3 punkten i koncernbidragslagen vara en depositionsbank, ett kreditinstitut eller en försäkrings- eller pensionsanstalt som avses i NärSkL.

Lagen om koncernbidrag vid beskattningen tillämpas på aktiebolag och andelslag (3 § 1 mom. i koncernbidragslagen) med undantag för sådana depositionsbanker, kreditinstitut eller försäkrings- eller pensionsanstalter som avses i NärSkL (7 § 3 punkten i koncernbidragslagen). Koncernbidragets givare eller mottagare får således inte vara ett annat samfund eller ett personbolag.

Koncernbidragslagen tillämpas också på sådana i ISkL 9 § 1 mom. 1 punkten avsedda allmänt skattskyldiga utländska samfund som jämställs med sådana aktiebolag eller andelslag som avses i ISkL 3 § 4 punkten. Då man granskar om ett utländskt samfund eller förmögenhetskomplex är jämförbart med sådana aktiebolag eller andelslag som avses i ISkL 3 § 4 punkten är utgångspunkten i regel huruvida det utländska samfundets civilrättsliga ställning huvudsakligen motsvarar den inhemska bolagsformens ställning (RP 136/2020 rd, s. 49). Exempelvis kan ett utländskt bolag vara jämförbart med ett aktiebolag, om det bolagsrättsligt motsvarar ett finländskt aktiebolag. Således jämställs till exempel svenska aktiebolag (Ab) och estniska osaühing (Oü) med finländska aktiebolag.

Hur bokföra koncernbidrag över resultaträkningen?

Koncernbidrag (Graf © Peter Berg, [email protected])

Ämnet koncernbidrag väcker återkommande frågor under mina utbildningar, nu senast under Skatte- och Redovisningsdagen 30 november 2022 med Wolters Kluwer.

När är koncernbidrag en värdeöverföring?

Ur Wistrand News #2 2016

Det har länge varit oklart hur vissa värdeöverföringar, däribland koncernbidrag, ska hanteras med tanke på aktiebolagslagens formaliaregler avseende vinstutdelning. Högsta domstolen gav i förra året vägledning i frågan om koncernbidrag som utgör värdeöverföringar kan angripas i efterhand med hänvisning till att reglerna för vinstutdelning inte följts.

Är koncernbidrag skattefritt?

Ett skattemässigt begrepp som gör det möjligt att utjämna de skattepliktiga resultaten mellan två företag.

Hur bokför man koncernbidrag?

Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern med syfte att utjämna resultatet mellan företagen.

En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. I Sverige utgör en koncern inte ett eget skattesubjekt utan i stället utgör varje bolag i koncernen egna skattesubjekt.

Koncernbidrag är en metod som används i många koncerner för att beskatta koncernens totala resultat om vissa av bolagen går med vinst och en del av bolagen går med förlust. Därmed kan vinster och förluster inom en koncern utjämnas genom överföringar mellan moderbolag och dotterbolag, eller mellan dotterbolagen.

Måste koncernbidrag bokföras?

Koncernbidrag (Graf © Peter Berg, [email protected])

Ämnet koncernbidrag väcker återkommande frågor under mina utbildningar, nu senast under Skatte- och Redovisningsdagen 30 november 2022 med Wolters Kluwer.

Hur bokför man mottaget koncernbidrag?

I det här användartipset kan du läsa mer om hur du bokför koncernbidrag. 

Företag i en koncern kan göra en överföring av koncernbidrag, detta görs för att utjämna resultatet mellan företagen. I detta användartips får du svar på hur detta bokförs. Normalt sätt så bokförs inte koncernbidraget i den löpande bokföringen, det görs först i samband med ditt bokslut. Koncernbidraget ska både redovisas i företaget som lämnar koncernbidrag och företaget som tar emot koncernbidraget. I vår artikel om Koncernbidrag kan du läsa mer ingående om vad ett koncernbidrag är, när beslut om koncernbidrag görs och hur det fungerar.

Hur bokför jag ett koncernbidrag?

Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. Koncernbidraget är en bokslutstransaktion (således inte en affärshändelse) som följer av att företag utnyttjar den skattemässiga möjligheten att ge och få koncernbidrag.

Exempel på bokföring av ett koncernbidrag på 100 från moderföretag till dotterföretag:

Hur bokföra mottagna koncernbidrag?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Hur bokförs lämnat koncernbidrag?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Hur bokföra utdelning från dotterbolag till moderbolag?

Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras?

Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". Resterande del av vinsten bokas om från konto 2098 till konto 2091 "Balanserad vinst eller förlust". När utdelningen betalas ut bokförs detta debet konto 2898 "Outtagen vinstutdelning" och kredit aktuellt likvidkonto, till exempel 1940 "Bank".

Varför koncernbidrag istället för utdelning?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Är Holdingbolag och moderbolag samma sak?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Oftast är holdingbolaget inget driftsbolag – det bedriver ingen egen verksamhet – utan är istället moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Annars är ett holdingbolag som vilket aktiebolag som helst.

Vad bokförs på 2510?

Börja med att fylla i betald f-skatt för räkenskapsåret och underlag för föregående år om den skatten inte är reglerad per bokslutsdagen.

Före man bokför årets skatt är det viktigt att man kontrollerar att bokfört saldo på konto 2510 stämmer.

För att stämma av bilagan 2510 Skatteskuld/skattefordran måste du kolla på vad som är bokfört på konto 2510. Börja med att kontrollera så IB stämmer med lämnad årsredovisning och inkomstdeklaration för föregående räkenskapsår och ställ dig följande frågor. 

•    Har slutskatten för föregående räkenskapsår reglerats? Är den då rätt bokförd, har ev fastighetsskatt och löneskatt bokats bort från 2513 och 2514?  •    Är slutskatt för året före föregående år bortbokad på rätt sätt om det ingår i IB? •    Stämmer slutskatten med det som bokfördes som skattekostnad föregående år (om inte måste eventuell differens bokföras)?   •    Stämmer bokförd f-skatt med debiterad f-skatt på skattekontot?

Hur bokförs ett koncernbidrag?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.