:

När tvångsinlösen Swedish Match?

Innehållsförteckning:

 1. När tvångsinlösen Swedish Match?
 2. Vad händer med Swedish Match aktier vid uppköp?
 3. När avnoteras Swedish Match?
 4. Kan man köpa aktier i Swedish Match?
 5. Kan jag sälja Swedish Match?
 6. Vad händer med budet på Swedish Match?
 7. Vad händer med pengarna om ett bolag avnoteras?
 8. Vad ska man göra med Swedish Match?
 9. Hur länge gäller budet på Swedish Match?
 10. Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?
 11. Varför avnoteras Swedish Match?
 12. Kan aktier försvinna?
 13. När delar Volvo ut Swedish Match?
 14. Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?
 15. När ska man sälja aktier som går dåligt?

När tvångsinlösen Swedish Match?

Philip Morris Holland Holdings B.V., ett nederländskt privat aktiebolag med organisationsnummer 20028955 (”PMHH”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Swedish Match AB, organisationsnummer 556015-0756 (”Swedish Match”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) äger PMHH därför rätt att av övriga aktieägare i Swedish Match lösa in återstående aktier. PMHH har beslutat att använda sig av denna rätt.

Då överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har PMHH enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Swedish Match den 2 december 2022 begärt att tvisten ska avgöras av skiljemän. PMHH har till sin skiljeman utsett advokaten Robert Ohlsson.

Vad händer med Swedish Match aktier vid uppköp?

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen för Erbjudandet (www.smokefree-offer.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

När avnoteras Swedish Match?

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Swedish Match AB att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i aktien blir fredag, den 30 december, 2022.

___________   

Kan man köpa aktier i Swedish Match?

Snusbolaget Swedish Match bekräftar att de förhandlar med Philip Morris International om uppköpsbud på bolaget. Därför blev det kursrally och jag sålde trefjärdedelar av mina Swedish Match-aktier idag på förmiddagen den 10 maj.

Kan jag sälja Swedish Match?

Snusbolaget Swedish Match bekräftar att de förhandlar med Philip Morris International om uppköpsbud på bolaget. Därför blev det kursrally och jag sålde trefjärdedelar av mina Swedish Match-aktier idag på förmiddagen den 10 maj.

Vad händer med budet på Swedish Match?

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen för Erbjudandet (www.smokefree-offer.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

Vad händer med pengarna om ett bolag avnoteras?

Med ”börsbolag” åsyftas i allmänhet sådana bolag som är noterade på en reglerad marknad. I Sverige finns två stycken reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (oftast kallad ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som också räknas som en reglerad marknad. Med begreppet ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som sammanför köpare och säljare av finansiella instrument, där handeln är reglerad av ett objektivt regelverk och där affärerna leder till avslut. Benämningen ”börsbolag” i strikt mening omfattar alltså endast bolag som handlas på någon av de reglerade marknaderna. När ett aktiebolag noterar sina aktier på börsen ingår bolaget ett avtal, vilket innebär att bolaget underkastar sig börsens regelverk. Reglerna för Stockholmsbörsen och NGM är i stort identiska, varför det är möjligt att behandla reglerna för båda börserna i samtidigt.

Med ”avnotering” åsyftas att ett bolag, vars aktier tidigare handlats på en reglerad marknad, upphör att handlas där. En avnotering är en dramatisk förändring i bolagets liv. Syftet med att aktierna är upptagna till handel är att kapitalanskaffningen underlättas väsentligt. Motsatsvis blir det svårare för bolaget att anskaffa kapital efter en avnotering. Det finns i huvudsak två sätt på vilket ett bolag kan avnoteras, antingen efter egen ansökan eller genom beslut från börsen.

Vad ska man göra med Swedish Match?

Välkommen till Swedish Match Aktie, vår blogg för ekonomer. Vårt fokus ligger på att analysera data och trender bakom Sveriges matchindustri. Vårt mål är att ge insikter som kan hjälpa småsparare att fatta bättre beslut om sin investeringar i Swedish Match. Tack för att du läser!

Swedish Match är ett svenskt tobaksföretag som grundades 1915 och tillverkar ett brett sortiment av produkter, inklusive snus, moist snuff och tuggtobak. Företaget har blivit en global ledare inom tillverkning och försäljning av tobaksprodukter och kan skryta med en imponerande portfölj av varumärken.

Företagets huvudfokus ligger på snuskonsumtion, men dess rökfria och traditionella cigarrer vinner allt större gehör hos konsumenterna. De primära marknaderna omfattar Skandinavien, Estland och Lettland, liksom andra globala marknader som USA, Europa, Asien och Stillahavsområdet samt Australien – vilket bevisar att företaget är ett internationellt kraftpaket i branschen. Med ett fortsatt innovativt tillvägagångssätt för produktutveckling som svar på förändrade regler och smaker ser Swedish Match ut att förbli en toppkonkurrent under många år framöver.

Hur länge gäller budet på Swedish Match?

I dag, fredag, går den förlängda acceptperioden för Philip Morris bud på Swedish Match ut, det rapporterar Dagens Industri.

Philip Morris äger nu 86 procent av Swedish Match men har som mål att nå en ägarandel på 90 procent så att de kan avnotera aktien från Stockholmsbörsen.

Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?

Om du tackar nej, eller inte besvarar ett uppköpserbjudande riskerar du att dina aktier tvångsinlöses.

Tvångsinlösen innebär att minoritetsägare tvingas sälja sina aktier, trots att de inte har accepterat uppköpserbjudandet. Det kan ske när det köpande bolaget har fått in mer än 90 procent av rösterna i det uppköpta bolaget. De kan då köpa loss de resterande ägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande.

Varför avnoteras Swedish Match?

Philip Morris Holland Holdings B.V. (“PMHH”), ett dotterbolag till Philip Morris International Inc., förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Swedish Match AB (”Swedish Match” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 7 november 2022. PMHH kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Swedish Match och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget.

Styrelsen för Swedish Match har idag fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Kan aktier försvinna?

Det är ingenting som säger att om ett bolag väl noteras på börsen, behöver eller får det stanna där för alltid. Ett bolag kan antingen ansöka om att avnoteras från börsen, eller faktiskt även bli tvingade till det. Det kan hända om:

 • 1 Bolaget eller någon annan har lämnat in ansökan om konkurs eller avveckling av deras verksamhet
 • 2 Bolaget inte längre uppfyller börsens noteringskrav och börsen anser inte att de kan åtgärda bristerna
 • 3 Bolaget genomför så stora förändringar att det blir betraktat som ett nytt bolag, och trots att börsen begärt en ny noteringsprocess fullföljer de det inte
 • 4 Bolaget inte betalar avgifter till börsen, trots eventuella påminnelser
 • 5 Bolaget vill inte längre följa börsens regler
 • 6 Bolaget blir uppköpt

När delar Volvo ut Swedish Match?

Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i övrigt - det s.k. verksamhetsvillkoret i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt ansetts uppfyllt trots att relationstalet avseende marknadsvärdena på aktierna i bolagen (ca 14 procent) klart understigit vad som i lagmotiven angivits som lägsta nivå (minst ca 20 procent). Förhandsbesked rörande inkomstskatt.

I 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, stadgas att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av aktier i annat svenskt aktiebolag är skattefri under vissa förutsättningar, bl.a. att den verksamhet som skall bedrivas i vartdera bolaget efter utdelningen är av betydande omfattning i förhållande till den verksamhet som bedrevs i det utdelande bolaget.

Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i övrigt - det s.k. verksamhetsvillkoret i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt ansetts uppfyllt trots att relationstalet avseende marknadsvärdena på aktierna i bolagen (ca 14 procent) klart understigit vad som i lagmotiven angivits som lägsta nivå (minst ca 20 procent). Förhandsbesked rörande inkomstskatt.

I 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, stadgas att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av aktier i annat svenskt aktiebolag är skattefri under vissa förutsättningar, bl.a. att den verksamhet som skall bedrivas i vartdera bolaget efter utdelningen är av betydande omfattning i förhållande till den verksamhet som bedrevs i det utdelande bolaget.

När ska man sälja aktier som går dåligt?

Vi vet inte hur framtiden kommer att bli, men ibland verkar det uppenbart att du skulle tjäna på att sälja ett aktieinnehav eller en fond, för att byta till en bättre investering. Fast många sparare tycker att det känns jobbigt och svårt att sälja, vilket ofta beror på att försäljningen upplevs som att erkänna att du har gjort ett misstag.

Men att sälja kan tvärtom ofta vara en positiv åtgärd. Här är en lista med fem skäl som gör att du med gott samvete kan säga adjö till en investering.