:

Vad krävs för att gå i personlig konkurs?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att gå i personlig konkurs?
 2. Kan man begära sig själv i konkurs?
 3. Vad kostar det att ansöka om konkurs?
 4. Vilka har rätt att ansöka om konkurs?
 5. Vad får man behålla vid personlig konkurs?
 6. Vad är skillnaden mellan personlig konkurs och skuldsanering?
 7. Hur vanligt är personlig konkurs?
 8. När försvinner personlig konkurs?
 9. Hur lång tid tar en personlig konkurs?
 10. Hur lång tid tar det att gå i konkurs?
 11. Hur länge har man en personlig konkurs?
 12. Vem beslutar om personlig konkurs?
 13. Vad händer när en person försatts i konkurs?
 14. Vem ska få pengar först vid konkurs?
 15. Vad händer med skulder vid personlig konkurs?
 16. Varför Ska man försättas i konkurs?
 17. Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?
 18. Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?
 19. Varför Ska man försättas i konkurs?
 20. Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?
 21. Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

Vad krävs för att gå i personlig konkurs?

Du som har skulder kallas för en gäldenär. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas de för borgenärer.

Kan man begära sig själv i konkurs?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Vad kostar det att ansöka om konkurs?

Det är svårt att ange några generella tider, men en tumregel kan vara att de minsta konkurserna vanligen avslutas inom ett halvår till ett år, de något större inom ett och ett och ett halvt år och de allra största och mest omfattande kanske först efter två till tre år.

Det finns inget lagfäst maxtak för hur länge en konkurs får pågå, men en konkursförvaltare är skyldig att agera skyndsamt. Vid personliga konkurser är skyndsamhetskravet särskilt uttryckt i lagen.

Mycket få konkurser avslutas senare än efter tre år. Sker det ändå, är orsaken i de flesta fall pågående domstolsprocesser eller andra händelser som ligger utom konkursen. Ett vanligt särfall är att konkursboet inväntar utdelning i ett annat bolags konkurs där avslut inte skett av den konkursförvaltaren.

Vilka har rätt att ansöka om konkurs?

Denna tidslinje visar hur processen ut med sex till nio steg som varje ansökan om konkurs alltid går igenom.

Vad får man behålla vid personlig konkurs?

För att en fysisk person ska kunna försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd. Att en person är på obestånd betyder att hen inte kan betala av sina skulder och att det inte är tillfälligt. Om en person har större skulder än tillgångar, men vet att det snart kommer in pengar och att skulderna då kan betalas, är hen inte på obestånd.

Det är inte tillräckligt att någon bara är på obestånd för att hen ska sättas i personlig konkurs. Det krävs också att någon ansöker om personlig konkurs hos tingsrätten. Oftast görs det av den som vill få en skuld betald (en borgenär). Den som har en skuld att betala kallas gäldenär och det är gäldenären som sätts i personlig konkurs.

Vad är skillnaden mellan personlig konkurs och skuldsanering?

En person som inte under längre tid kan betala sina skulder kan man gå i personlig konkurs. I följande artikel går vi igenom de grundläggande begreppen gällande personlig konkurs. 

En person som har en skuld kallas för gäldenär. Den som har lånat ut en summa pengar och som gäldenären är skyldig pengar till kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas de för borgenärer.

Hur vanligt är personlig konkurs?

Konkurs I en konkurs tas hela personens förmögenhet i anspråk för att sedan delas upp mellan personens borgenärer. Både privatpersoner och juridiska personer kan hamna i konkurs. För att en låntagare ska kunna gå i konkurs krävs det att låntagaren är på obestånd enligt 1 kap. 2§ Konkurslag (1987:672), (KonkL). Med obestånd menas att låntagaren inte kan betala sina skulder och att detta inte är tillfälligt. För att en låntagare ska betraktas vara på obestånd krävs det mer än att låntagaren inte kan omedelbart betala skulden. Det är inte heller tillräckligt att skuldens belopp överstiger låntagarens tillgångar.

Obestånds bedömningen består av en mer eller mindre heltäckande beräkning över låntagarens ekonomiska förhållanden. Kärnan i prognosen undersöker om låntagaren, om den utnyttjar alla resurser, kan betala sina skulder eller inte. Avgörande för bedömningen brukar vara om låntagaren kan förväntas öka sin förmögenhet med olika inkomster inom en snar framtid, inkomster som exempelvis gåvor, bidrag m.m. Även andra faktorer vägs in i bedömningen. Det finns ingen tidsgräns på när betalningsproblemen anses vara tillfälliga eller inte utan det avgörs från fall till fall. Domstolen ska med hjälp av prognosen svara på om låntagarens ekonomi kan förväntas förbättras i framtiden så att personen kan betala sina skulder.

När försvinner personlig konkurs?

Du som har skulder kallas för en gäldenär. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas de för borgenärer.

Hur lång tid tar en personlig konkurs?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Hur lång tid tar det att gå i konkurs?

Du som har skulder kallas för en gäldenär. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas de för borgenärer.

Hur länge har man en personlig konkurs?

Det är svårt att ange några generella tider, men en tumregel kan vara att de minsta konkurserna vanligen avslutas inom ett halvår till ett år, de något större inom ett och ett och ett halvt år och de allra största och mest omfattande kanske först efter två till tre år.

Det finns inget lagfäst maxtak för hur länge en konkurs får pågå, men en konkursförvaltare är skyldig att agera skyndsamt. Vid personliga konkurser är skyndsamhetskravet särskilt uttryckt i lagen.

Mycket få konkurser avslutas senare än efter tre år. Sker det ändå, är orsaken i de flesta fall pågående domstolsprocesser eller andra händelser som ligger utom konkursen. Ett vanligt särfall är att konkursboet inväntar utdelning i ett annat bolags konkurs där avslut inte skett av den konkursförvaltaren.

Vem beslutar om personlig konkurs?

Du som har skulder kallas för en gäldenär. Den som du är skyldig pengar kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas de för borgenärer.

Vad händer när en person försatts i konkurs?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Vem ska få pengar först vid konkurs?

När någon har försatts i konkurs så uppkommer det alltid vissa kostnader för det fortsatta förfarandet. Dessa kallas konkurskostnader. Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av dessa kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker (14 kap. 1 § KonkL). Om det saknas pengar så betalas konkurskostnaderna till sist av staten (14 kap. 2 § KonkL). Om det är fråga om en avskrivningskonkurs ska även den borgenär som ansökt om konkurs stå för en viss del av kostnaderna (14 kap. 3 § KonkL). Skatteverket betalar aldrig några konkurskostnader utan det är istället Domstolsverkets uppgift.

Vad händer med skulder vid personlig konkurs?

Juridik vid dödsfall

Om jag som privatperson äger ett aktiebolag och jag går i personlig konkurs, vad händer då med aktiebolaget?

Varför Ska man försättas i konkurs?

För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar.

Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?

Ansökningsavgift - 2 800 kronor För den som ansöker om annans konkurs. Använd vår betaltjänst. Konkursförvaltares kostnader. Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.

Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets/personens tillgångar och skulder. Finns det tillgångar ska dessa delas upp mellan borgenärerna, de som personen har en skuld till.

Varför Ska man försättas i konkurs?

 • För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar.

Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?

 • Ansökningsavgift - 2 800 kronor För den som ansöker om annans konkurs. Använd vår betaltjänst. Konkursförvaltares kostnader. Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.

Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

 • Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets/personens tillgångar och skulder. Finns det tillgångar ska dessa delas upp mellan borgenärerna, de som personen har en skuld till.