:

Hur ska man bokföra varulager?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man bokföra varulager?
 2. Hur bokför jag lager?
 3. Måste man bokföra lager?
 4. Hur bokföra lagerinventering?
 5. Är lager en anläggningstillgång?
 6. Måste man göra Inkuransavdrag på lager?
 7. Vad räknas som lager?
 8. Är varulager en kostnad?
 9. Hur bokföra nedskrivning av lager?
 10. Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Hur ska man bokföra varulager?

För att kunna fastställa lagervärde vid årets slut är det viktigt att föra bok under hela inkomståret. Att föra bok är helt enkelt att bokföra, och att bokföra är att registrera inkomster och utgifter som rör verksamheten.

Alla inköp (varor, material et cetera) som lagerförs innan de säljs ska normalt sett redovisas i kategorin “Varor och material”, eftersom de räknas som utgifter och påverkar årets resultat. Eventuella varor som finns kvar i lager vid årsslutet får räknas som en kostnad det år de säljs. Därför är det extra viktigt att göra en noggrann inventering (förteckning) över företagets lagerstatus inför varje årsbokslut, då det är enda sättet att göra en korrekt värdering och för att eventuella justeringar ska kunna spegla verkligheten.

I den löpande bokföringen ska man alltid ange inköpspriset på en vara, alltså anskaffningsvärdet. Detta gäller även halvfabrikat och råvaror samt egentillverkade produkter. Saknas utgifter ska inget värde alls anges i bokföringen. Exempel på företagare/producenter som generellt sett inte omfattas av materialinköp för att producera är bi- och grönsaksodlare. Företagare som har ett lager som består av djur (exempelvis vid jordbruk) eller bedriver renskötsel får värdera sitt lager enligt Skatteverkets anvisningar samt inkomstlagen.

Hur bokför jag lager?

Vilket datum vill ni stämma av ert Lager mot er bokföring? Detta kan vara dagens datum, eller ett tidigare, exempelvis ett månadsskifte eller årsskifte. Man kan inte använda ett datum före aktiveringen av Fortnox Lager.

Måste man bokföra lager?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

Hur bokföra lagerinventering?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Är lager en anläggningstillgång?

För att få grepp om redovisningsprocessen måste du först förstå vad en anläggningstillgång är, och hur den skiljer sig från andra artiklar i distributionslagret. En anläggningstillgång, eller så kallad kapitaltillgång, kan vara en materiell anläggningstillgång, fabrik eller utrustning som du äger eller hanterar med förväntningen att den löpande ska generera intäkter. En tillgång är en anläggningstillgång när det är en artikel som ditt företag inte kommer att förbruka, sälja eller omvandla till likvida medel inom nästkommande kalenderår. Anläggningstillgångar skiljer sig från omsättningstillgångar, som är kontanter eller planeras att omvandlas till likvida medel inom de kommande 12 månaderna.

Anläggningstillgångar skiljer sig också från lagret, eftersom lagret är tänkt att förbrukas inom kort. Lager kan delas in i följande kategorier:

 • Råmaterial

 • Färdiga varor för försäljning

 • Varor och tjänster i arbete

 • Material för drift, reparation och underhåll

Planera, finansiera och följ upp alla projektutgifter med Dynamics 365 Business Central – ett omfattande verktyg för verksamhetsstyrning där du hittar allt inom ekonomi, försäljning och drift i en enda lösning.

Måste man göra Inkuransavdrag på lager?

Vid bokslutet måste lagret värderas. Efter inventeringen kan du skriva ut en lagervärdeslista från ditt program. Du hittar lagervärdeslistan under Utskrifter - Lager.

Vid värderingen av lagret får man enligt skattereglerna i vissa fall göra avdrag på 3% för inkurans, det vill säga för sådant som inte kan säljas till ordinarie pris (kantstötta koppar och omoderna kläder). Då är det klokt att bokföra det avdraget i kredit på ett eget konto, till exempel 1451 Inkurans lager (motkonto kan vara ett konto i kontoklass 49XX). På så sätt kan du alltid stämma av lagervärdeslistan direkt mot saldot på ditt vanliga lagerkonto.

Vad räknas som lager?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Är varulager en kostnad?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur bokföra nedskrivning av lager?

Om lagret värderas till anskaffningsvärdet får du skattemässigt göra en schablonmässig nedskrivning av varulagret med 3%, vilket innebär att lagret tas upp till 97% av anskaffningsvärdet.

Lager ska värderas enligt FIFU-metoden, först in-först ut. Vid lagervärderingen ska man alltså anta att de varor som finns i lagret är de som anskaffats senast.

Måste man ha Inkuransavdrag på lager?

Inkurans i lager uppstår när en artikel börjar närma sig slutet av sin produktlivscykel. Det som händer är att efterfrågan på en artikel sjunker för att slutligen inte längre finnas. När en lagerartikel inte har haft någon efterfrågan under en tid kan man fastställa att produkten övergått till att bli inkurant.

Enkelt sagt kan man säga att inkurans i lagret innebär en värdeminskning då det finns kvar artiklar i lager som inte längre efterfrågas vilket ni behöver ta hänsyn till när lagret värderas.

Inkuranta varor i lagret kan medföra många problem för distribuerande företag. Förutom den direkta huvudvärken att ni kommer behöva ta beslut om vad som ska göras med artiklarna, så är konsekvenser av inkurans i varulager även att;

 • det kostar pengar att ha kvar dessa artiklar i lager i form av lagerhyra, försäkringar och andra relaterade lagerhållningskostnader.
 • det visar sig i balansräkningen i form av bundet kapital som annars skulle kunna användas till investeringar i tillväxt.
 • inkuranta artiklar behöver ofta säljas av till underpris, eller skrivas av helt, vilket påverkar vinstmarginalen negativt och kan även påverka varumärket att rea ut produkter.