:

Hur bokför man en intäkt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man en intäkt?
 2. Hur redovisar man intäkter?
 3. Hur bokför man upplupna intäkter?
 4. Vad räknas som en intäkt?
 5. Vad är konto 1910?
 6. Vilket konto ska jag bokföra på?
 7. När ska intäkter bokföras?
 8. Vad är 1790 för konto?
 9. När bokförs en intäkt?
 10. Är intäkt en kostnad?
 11. Vad är 1630 för konto?
 12. Hur används konto 1630?
 13. Vad bokförs på konto 7690?
 14. Vad är ett Intäktskonto?
 15. Är intäkter inkomst?

Hur bokför man en intäkt?

En upplupen intäkt är en intäkt som ditt företag anser som en tillgång innevarande räkenskapsår men som faktureras och betalas av kund först kommande bokföringsår. Upplupna intäkter debiterar ett konto i kontoklass 17.

Detta kan till exempel vara tjänster som utförs löpande men faktureras i efterhand. Om du vill att intäkten ska påverka år 2022 skapar du en verifikation under 2022 där du redovisar den upplupna intäkten. 

Hur redovisar man intäkter?

För att veta hur intäkter ska redovisas i K2 börjar vi med att reda ut vilka olika redovisningsstandarder som finns. BFNAR 2016:10 (Årsredovisning för mindre företag) är det som i dagligt tal (åtminstone i redovisningskretsar) kallas för K2. K2 står även för Kategori 2 i Bokföringsnämndens (BFN) fyra kategorier för icke-noterade bolag. Dessa förklaras förenklat enligt nedan:

 • K1: företag som upprättar förenklat årsbokslut.
 • K2: mindre företag som upprättar årsbokslut eller årsredovisning.
 • K3: huvudregelverk för upprättandet av årsredovisning.
 • K4: icke-noterade bolag som frivilligt upprättar koncernredovisning i enlighet med IFRS.

Hur bokför man upplupna intäkter?

Beloppsgräns för periodisering är 50 000 kr exkl. moms per faktura.

Om en faktura avser två kommande år ska fakturabeloppet exkl. moms vara minst 50 000 kr per år för att den ska periodiseras båda åren. Är beloppet för det ena året över 50 000 kr men inte för det andra året, periodiseras hela beloppet första året.

Förutbetalda kostnader är kostnader som är bokförda på en period men som avser kommande perioder. De ska därmed periodiseras så att kostnaden belastar kommande perioder. Avdelningen Ekonomi söker varje månad ut fakturor med belopp på över 50 000 kr exkl. moms och bokför periodiseringar. Se bilaga 1 hur en sökning görs i Agresso.

Periodisering av hyreskostnader bokförs månadsvis av avdelningen Ekonomi. Periodisering av övriga driftskostnader bokförs kvartalsvis av avdelningen Ekonomi.

Vad räknas som en intäkt?

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

En intäkt är en periodiserad inkomst, vilket innebär en inkomst för ett utfört arbete eller när produkter som en faktura avser har kommit fram till mottagaren. En inkomst är de pengar som betalas in på fakturadatumet efter att en produkt eller tjänst är såld. Intäkten är själva värdet på produkten eller tjänsten som levererats under en viss tid. Med andra ord, värdet av försäljningen under en tidsperiod. Vanligtvis mäter man intäkterna hos en verksamhet under en längre period, mellan sex och tolv månader, detta för att få en tydligare resultatbild.

Vad är konto 1910?

Låt oss ta en titt på ett väldigt grundläggande exempel på bokföring av en affärshändelse. Låt oss säga att ditt företag har sålt en vara för 1000 kr. Dessa pengar kommer in till ditt företagskonto. Det innebär att du först måste skapa en kredit som visar vart pengarna kommer in till ditt företag. Detta sker från konto 3010 – försäljning. Efter detta måste du visa vart pengarna hamnar i detta fall genom en debet till konto 1910 kassa. Affärshändelsen ser därför ut på detta vis:

Vilket konto ska jag bokföra på?

En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. 

För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt. En kontoplan är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser.

 • 1xxx – tillgångar som kassa, bank och kundfordringar
 • 2xxx – skulder och eget kapital
 • 3xxx – intäkter för exempelvis försäljning
 • 4xxx – kostnader vid exempelvis inköp av material
 • 5xxx – kostnader som rör lokaler, transporter och reklam
 • 6xxx – övriga försäljningskostnader
 • 7xxx – kostnader för personal
 • 8xxx – finansiella poster
 • 9xxx – interna konton
 • 0xxx – interna konton

Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då? Konton som börjar på 5, 6 och 7 är egentligen bara en utökad möjlighet att sära på olika typer av kostnader, medan konton som börjar på 8 både kan röra kostnader och intäkter. 

– Du klarar dig bra i Visma eEkonomi utan att kunna något om kontoplanen, men visst finns det fördelar med att veta lite mer om hur bokföringen fungerar. Men du behöver inte kunna kontonumren utantill. Visma eEkonomi hjälper dig på traven så du klarar dig långt med lite övergripande kunskap, säger Gunilla Jaltsén som är produktansvarig för Visma eEkonomi.

Klicka på bilden för att se animering i full storlek.

I kontoplanen kan du alltid söka på namn eller nummer. Sökningen sker automatiskt så om du skriver representation får du upp kontoförslag som innehåller det du skrivit, under tiden du skriver.

När ska intäkter bokföras?

Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst.

Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats. En inkomst redovisas därmed inte vid själva faktureringstillfället.

Inkomster uppstår på det datum som angivs på en faktura för sålda varor och tjänster. En intäkt är däremot värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Därför kan intäkter sägas vara periodiserade inkomster.

Vad är 1790 för konto?

Upparbetade intäkter

När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader? Det landar olika i årsredovisningen beroende på vilket konto jag använder.

När bokförs en intäkt?

Svar:

När det handlar om prenumerationstjänster där leverantören ska utföras till exempel bevakningstjänster och utryck­ningar under ett år. Om detta faktureras exempelvis ett kvartal i förskott genere­ras inkomsten exempelvis i december, medan intäkterna redovisas respektive månad, alltså under januari, februari och mars vilket är den tiden då företaget har kostnader för avtalet.

Är intäkt en kostnad?

⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Med intäkter avses försäljningsvärdet för de varor och tjänster som under en viss period levererats eller utförts.

Vad är 1630 för konto?

I BAS 2023 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot.

Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare.

Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto. Poster som Skatteverket belastar skattekontot med krediteras konto 1630 den månad kontot belastas och poster som tillgodoförs skattekontot debiteras konto 1630 den månad kontot tillgodoförs. Inbetalning till skattekontot debiteras konto 1630. Det går inte att öronmärka inbetalningar för vissa ändamål. Utbetalning och återbetalning från skattekontot krediteras konto 1630.

Hur används konto 1630?

I BAS 2023 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot.

Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare.

Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto. Poster som Skatteverket belastar skattekontot med krediteras konto 1630 den månad kontot belastas och poster som tillgodoförs skattekontot debiteras konto 1630 den månad kontot tillgodoförs. Inbetalning till skattekontot debiteras konto 1630. Det går inte att öronmärka inbetalningar för vissa ändamål. Utbetalning och återbetalning från skattekontot krediteras konto 1630.

Vad bokförs på konto 7690?

Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Nedan följer ett enkelt exempel där vi köper kaffe, bullar, te och några äpplen för allt som allt 336 kr. Det bokförs på följande sätt.

Vad är ett Intäktskonto?

Eftersom flera fel kan resultera i samma belopp för debiteringar och krediteringar, är dubbel bokföring inte en garanti för att fel inte har gjorts. Den garanterar dock att bokföringen är internt konsekvent, d.v.s. pengar kan inte uppstå eller försvinna utan någon förklaring.

Det praktiska med dubbel bokföring är att det leder fram till att man får information om två saker samtidigt, vad verksamheten har och varför.[3]

Begreppet vad innefattar två möjliga företeelser. Den ena företeelsen är tillgångar och den andra är skulder. Tillgångarna ska ses som verksamhetens resurser och skulderna utvisar på vilket sätt verksamheten har skaffat sig dessa resurser. Skulderna är uttryck för verksamhetens finansiering.

Är intäkter inkomst?

Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst.

Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats. En inkomst redovisas därmed inte vid själva faktureringstillfället.

Inkomster uppstår på det datum som angivs på en faktura för sålda varor och tjänster. En intäkt är däremot värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Därför kan intäkter sägas vara periodiserade inkomster.