:

Vad händer om man inte begär bodelning vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte begär bodelning vid dödsfall?
 2. Måste man alltid göra bodelning?
 3. Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?
 4. Kan man vägra bodelning?
 5. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?
 6. När måste man göra en bodelning?
 7. Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?
 8. Vad innebär ingen bodelning?
 9. Kan man skriva bodelning själv?
 10. Måste man ansöka om bodelning?
 11. Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?
 12. Kan man tvinga någon till bodelning?
 13. När ska man göra bodelning?
 14. Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?
 15. Vad kostar en jurist vid bodelning?

Vad händer om man inte begär bodelning vid dödsfall?

Det sambor kan göra för att skydda varandra vid dödsfall är att upprätta ett inbördes testamente med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Men egendomen kan inte testamenteras bort eller ges bort i gåva till en allt för stor del. Det beror på att egendomen ska fördelas på arvtagarna till den avlidne sambon den dag den efterlevande sambon avlider.

Ett inbördes testamente kan aldrig ge ett fullt lika starkt skydd som äkta makar har utan bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Ett annat alternativ som finns öppet för sambor är att skriva sambon som förmånstagare till pensioner och livförsäkringar. 

Måste man alltid göra bodelning?

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?

Det finns inga krav på att en bodelning måste göras vid ett dödsfall. Däremot är en bodelning normalt sett nödvändig när någon avlider, om det finns gemensam egendom (tillgångar och skulder) mellan den avlidne personen och någon annan. Detta skulle kunna vara en make, maka, eller sambo.

Det är viktigt att notera att en bodelning endast är nödvändig om det finns gemensam egendom att dela upp. Om den avlidne inte hade någon gemensam egendom, behöver inte en bodelning vara nödvändig. 

Tiden det tar att genomföra en bodelning vid ett dödsfall kan variera beroende på flera faktorer. Det finns ingen exakt tidsram som gäller varje gång, eftersom varje situation är unik och olika omständigheter spelar roll. 

Några faktorer som kan påverka tidsåtgången för en bodelning inkluderar:

 • Komplexiteten i den avlidnes ekonomiska situation: Om den avlidne hade komplicerade tillgångar, skulder eller företagsintressen kan det ta längre tid att genomföra en bodelning. Det kan krävas utredningar, värderingar och eventuell försäljning av tillgångar innan fördelningen kan göras.
 • Kan man vägra bodelning?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Jag undrar följande: Två personer skiljer sig och den ena flyttar ut. Den andra bor kvar och vägrar bodelning samt låter även sin nya partner officiellt flytta in i den gemensamma bostaden under tiden. Är det ens lagligt att den nya partnern flyttar in i en bostad under pågående rättstvist?

  Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Om jag skall skiljas, vi äger en bostadsrätt tillsammans, har en 13-åring tillsammans, vad är nackdelen med att inte göra en bodelning? Utan vi kommer överens om en deal emellan oss, min man har mer pengar och dyrare hobbyutrustningar osv.

  När måste man göra en bodelning?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?

  Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

  Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

  Vad innebär ingen bodelning?

  När ett äktenskap upplöses ska (förutom i undantagsfall) makarnas egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Genom bodelningen upphör alla ekonomiska samband mellan makarna.

  Det som beskrivs nedan är hur en bodelning är tänkt att gå till enligt lagens regler. Om ni är överens kan ni dock komma överens om en annan uppdelning av tillgångarna eftersom reglerna inte är tvingande.

  Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett bodelningsavtal? Klicka här.Vill du skriva ett bodelningsavtal själv online? Läs mer här.

  Makars egendom kan delas in i två olika kategorier, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som utgör vad har betydelse för vad som kan ingå och delas vid en bodelning. Det är makarnas giftorättsgods som i regel ingår i en bodelning medan enskild egendom faller utanför bodelningen. Kläder och andra personliga föremål får också tas undan i skälig omfattning vid bodelningen.

  Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom är enskild om det följer av ett äktenskapsförord eller om en make har fått egendom med det villkoren att den ska vara enskild, till exempel genom gåva eller testamente.

  Ett första steg är därför att ta reda på vilket typ av giftorättsgods som finns och om det finns någon egendom som är enskild.

  Kan man skriva bodelning själv?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Måste man ansöka om bodelning?

  En bodelning ska göras vid en skilsmässa och görs för att fördela tillgångarna. Om det inte finns något äktenskapsförord eller enskild egendom kan man enkelt säga att alla era tillgångar läggs i en korg och värderas. Sedan fördelas tillgångarna lika mellan er.

  För att något ska vara enskild egendom behöver detta ha avtalats om i förhand, genom t.ex. ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar eller blivande makar som bestämmer att en viss egendom tillhör eller tillfaller en av makarna.

  Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?

  För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

  Kan man tvinga någon till bodelning?

  Jag har en sambo som snart flytta ut. Vi äger hälften radhuset var men jag vill inte flytta just nu. Främst pga att jag har två ungdomar, ett som har en allvarligt sjukdom och är i stort behov av att ha det stabilt och lugnt omkring sig.

  Lugnt har det inte varit med sambon och sin 21-åring som ställer till det. Vad jag förstår kan han inte tvinga mig att sälja, eller? Jag orkar helt enkelt inte just nu!! Jag la in alla pengar i huset och har alla lån plus ett pantbrev för att hjälpa honom från Kronofogden. Nu, pga hans slarv med pengar och för att jag litade på honom och kärleken, har jag hamnat hos Kronofogden. Jag kan inte lösa ut honom än.

  När ska man göra bodelning?

  Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

  Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

  Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

  Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

  Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  En bouppteckning för vår avlidne bror visar på stort underskott, det finns ungefär 5% tillgångar i förhållande till skulderna. Ska borgenärerna erhålla en andel av tillgångarna på dödsdagen eller bör fördelningen baseras på "slutliga" skulder efter inkassokrav mm. som ramlat in dessutom en stor kostnad för sanering av hyreslägenheten som hyresvärden har påfört dödsboet?

  Vad kostar en jurist vid bodelning?

  Under förutsättning att ni är överens behöver inte själva bodelningen kosta er någon större summa. Ni kan ladda ner bodelningshandlingar med utförliga instruktioner på Juridiska Dokument (Juridisk rådgivning ingår i priserna):

  Utöver kostnader för bodelningsavtal kan dock kostnader tillkomma för: